SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD OPATIJA

103.

Na temelju članka 52. stavka 2. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09) gradonačlenik Grada Opatije, dana 21. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom se osnivaju savjetodavna tijela gradonačelnika, uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada savjetodavnih tijela.

Savjetodavna tijela prate stanje u područjima za koje se osnivaju, predlažu donošenje politika za pojedina područja djelovanja, prate ostvarivanje utvrđenih politika, daju mišljenje i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik, te obavljaju druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

Savjetodavna tijela imaju predsjednika i članove, koje imenuje gradonačelnik. Mandat predsjednika i članova savjetodavnih tijela traje do isteka mandata gradonačelnika. Predsjednik i članovi savjetodavnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 2.

Savjetodavan tijela gradonačelnika su:

1. Savjet za prostorno planiranje i razvoj

2. Savjet za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo

3. Savjet za kulturu i manifestacije

4. Savjet za upravljanje imovinom Grada

Članak 3.

Savjet za prostorno planiranje i razvoj ima predsjednika i šest članova, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za prostorno planiranje i razvoj:

- daje mišljenja i prijedloge u postupku pripreme i donošenja prostorne koncepcije razvoja koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim dobrom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvoja, racionalnog korištenja i zaštite prostora,

- daje mišljenje i prijedloge u postupku donošenja odluka o pristupanju izradi prostornih planova,

- daje mišljenje i prijedloge u postupku utvrđivanja koncepcije, nacrta i prijedloga prostornih planova,

- predlaže i razmatra predložene programe razvoja, te ocjenjuje da li se njima ispunjavaju ciljevi utvrđeni prostorno-planskim dokumentima,

- predlaže mjere i aktivnosti usklađivanja razvoja javne (društvene) infrastukture i mreže gospodarske i komunalne infrastrukture od važnosti za područje Grada,

- prati ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na stanje u prostoru i ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvoja,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 4.

Savjet za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo ima predsjednika i šest članova, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo:

- predlaže mjere za poticanje gospodarkog razvoja, turizma i poduzetništva,

- daje mišljenje i prijedloge o pojedinačnim razvojnim projektima,

- prati ostvarivanje razvojnih projekata i njihovu usklađenost s utvrđenom politikom gospodarskog razvoja,

- predlaže mjere za poticanje razvoja poduzetništva, posebice u opatijskom zaleđu,

- predlaže mjere i aktivnosti radi usklađivanja ravnomjernog gospodarskog razvoja Grada Opatije kao cjeline,

- daje mišljenje i prijedloge u postupku donošenja akata kojima se propisuju javna davanja iz nadležnosti Grada Opatije,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 5.

Savjet za kulturu i manifestacije ima predsjednika i 2 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za kulturu i manifestacije:

- predlaže mjere i aktivnosti za usklađeno djelovanje subjekata koji su nositelji kulturnih događanja i manifestacija u Gradu Opatiji,

- daje mišljenje i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa i manifestacija,

- predlaže mjere za poticanje aktivnosti udruga kulture,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 6.

Savjet za upravljanje imovinom Grada ima predsjednika i 2 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.

Savjet za upravljanje imovinom Grada:

- predlaže mjere i aktivnosti za svrhovito upravljanje nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Opatije,

- daje mišljenje i prijedloge o nacrtima općih akata kojima se uređuje raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada,

- daje mišljenje i prijedloge za izradu politike gospodarenja nekretninama (pribavljanje i raspolaganje nekretninama za potrebe racionalnog uređenja, urbane obnove naselja i drugih područja i upravljanje sredstvima stečenim u gospodarenju nekretninama),

- daje mišljenje i prijedloge za izradu politike davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada,

- daje mišljenje i prijedloge u svezi upravljanja imovinom ustanova u vlasništvu Grada,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 7.

Sjednicu savjetodavnog tijela saziva predsjednik, odnosno član savjetodavnog tijela kojeg odredi predsjednik. Sjednicu može sazvati i gradonačelnik.

Sjednice savjetodavnih tijela su javne, a o radu sjednice vodi se zapisnik.

Savjetodavna tijela donose zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova. Zaključci se donose javnim glasovanjem većinom nazočnih članova savjetodavnog tijela.

Članak 8.

Predsjednik i članovim savjetodavnog tijela imaju pravo na naknadu za rad na način i u visini koju posebnog odlukom odredi gradonačelnik.

Članak 9.

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/27

Ur. broj: 2156/01-01-09-1

Opatija, 21. srpnja 2009.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr