SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 10. Četvrtak, 25. ožujka 2004.
GRAD DELNICE
4

4.

Temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 9. ožujka 2004. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za područje Grada Delnica

I. Uvod

Izvješće o stanju u prostoru polazni je dokument za planiranje stanja u prostoru i predstavlja osnovu za izradu dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru. Donosi ih predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Stanje u prostoru definira se u odnosu na provođenje postojećih dokumenata prostornog uređenja, a Programom mjera definiraju se ciljevi i aktivnosti u narednom dvogodišnjem razdoblju koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave namjerava poduzeti radi razvoja, unapređenja života stanovništva, zaštite posebnih vrijednosti prostora.

II. Pokrivenost područja Grada Delnica prostornim planovima

1.1. - Pokrivenost područja Grada Delnica prostornim planovima - popis postojećih važećih planova:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

b) Prostorni plan Nacionalnog parka »Risnjak« (»Narodne novine« broj 23/01)

c) Prostorni plan uređenja Grada Delnica (»Službene novine« broj 24/02)

d) GUP Delnice (»Službene novine« broj 15/89, 19/92 i 24/95)

e) Detaljni plan uređenja proširenja groblja u Delnicama (»Službene novine« broj 9/00)

f) Detaljni plan uređenja dijela centra Delnica (»Službene novine« broj 12/03)

III. Analiza Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« broj 6/02)

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje ožujak 2002.- ožujak 2004. bila je predviđena izrada sljedećih planova i druge dokumentacije koja je realizirana kako slijedi:

- Prostorni plan područja posebnih obilježja za dolinu Kupe - izrada i donošenje tog plana je u nadležnosti Primorsko- goranske županije, izradi Plana u proteklom razdoblju nije se pristupilo.

- Prostorni plan uređenja Grada Delnica - isti je donesen u studenom 2002. godine. Njegovim donošenjem prestao je važiti Prostorni plan Općine Delnice (»Službene novine« broj 15/89, 19/92, 30/94 i 12/95), Plan predstavlja osnovu za donošenje planova nižeg reda i svrsishodno upravljanje prostorom.

- Urbanistički plan uređenja Delnica - za izradu tog Plana sklopljen je Ugovor i treba biti donesen u tijeku 2004. godine. Do donošenja UPU-a Delnice, unutar obuhvata Plana moguće je vršiti rekonstrukcije postojećih objekata i gradnju pomoćnih građevina dok veći zahvati u prostoru nisu mogući osim u zonama za koje je donesen DPU. UPU-om Delnice utvrdit će se osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina naselja Delnice, prometno i komunalno uređenje, njime će se utvrditi i obveza izrade detaljnih planova uređenja unutar granice obuhvata Plana.

- Urbanistički plan uređenja Turističkog naselja Polane T- 2, T-3 - izradi Plana u proteklom razdoblju nije se pristupilo, ali njegovu izradu treba planirati jer postoji sve veži interes za izgradnju na tom području. Na taj način spriječit će se pojedinačni zahvati u prostoru i eventualna uzurpacija prostora s obzirom da je do donošenja Plana moguća gradnja prema odredbama PPU-a Grada Delnica.

- Detaljni plan uređenja Centra Delnica - donesen je Detaljni plan uređenja dijela Centra Delnica u svibnju 2003., koji obuhvaća prostor od zgrade Croatia osiguranja do ulaska u Park kralja Tomislava iz Supilove ulice. Treba predvidjeti nastavak izrade DPU-a Centra Delnica koji bi obuhvatio prostor od ulaska u Park kralja Tomislava sa Supilove ulice do Ulice A. Starčevića. U izradu Plana krenut će se kad se pojavi interes za gradnju u tom prostoru koji je u cijelosti u privatnom vlasništvu. Također je potrebno DPU- om riješiti prostor od zgrade Croatia osiguranja do ceste za Srednju školu Delnice gdje postoji problem pristupa do Srednje škole i objekta hotela Risnjak Obveza spomenutih DPU-a bit će definirana UPU-om Delnice koji je u izradi.

- Detaljni plan uređenja poslovne zone (kod Šumarije Delnice) - izradi Plana nije se pristupilo, obveza izrade istog bit će propisana UPU-om Delnice koji je u izradi.

- Detaljni plan uređenja - klizalište - započete su pripremne radnje za izradu istog.

Programom mjera 2002.-2004. godina također je bila predviđena izrada sljedećih stručnih podloga:

- geodetska podloga obale Kupice i dijela Kupe kao osnova izrade idejnih rješenja šetnice, kupališta i sl. što u proteklom razdoblju nije izvedeno, potreba za izradom iste i dalje postoji.

- Reambulacija podloga dijela naselja Delnice i naselja Lučice, odnosno izrada katastarskih podloga u M 1:1000 - izradi tih podloga također se nije pristupilo, potreba za istima postoji.

- Rješenje imovinsko-pravnih poslova za proširenje Ulice Ploškovo i za proširenje parkirališta iza gradske uprave - poslovi na rješavanju proširenja Ul. Ploškovo su završeni, a poslovi na proširenju parkirališta iza gradske uprave su u tijeku.

- Rješenje imovinsko pravnih poslova za proširenje groblja u Delnicama i Zamostu Brodskom - imovinsko pravni poslovi (otkup zemljišta) za proširenje groblja u Delnicama su završeni u tijeku je izgradnja istog, imovinsko pravni poslovi za proširenje groblja u Zamostu Brodskom su u tijeku.

Osim spomenutih planova Prostornim planom uređenja Grada Delnica dana je obveza izrade sljedeće prostorno planske dokumentacije:

- UPU- neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Malo Selo

- UPU- neizgrađenog područja naselja Krivac

- UPU- već izgrađene poslovne zone Lučice K-3

- UPU- neizgrađena poslovna zona Lučice K-4

- UPU- djelomično izgrađena poslovna zona u naselju Dedin K-6

- UPU- neizgrađeno turističko-rekreacijsko područje u Crnom Lugu T-1

- UPU- sportsko-rekreacijsko područje Potok-Delnice R- 1

- UPU- površine posebne namjene vojnih skladišta N-1, N-2, N-3, N-4

Izradi navedenih planova pristupit će se kada se za iste iskaže potreba, a potreba izrade nekih od spomenutih planova bit će utvrđena Programom mjera za naredno dvogodišnje razdoblje.

IV. Ocjena stanja u prostoru

Konceptualna obilježja prostornog razvitka sadržana u usvojenim prostornim planovima usmjerena su na očuvanje i zaštitu prostora utvrđivanjem namjene prostora, na podizanje kvalitete stanovanja kroz prostorne i socijalne standarde, na podizanje razine komunalne opremljenosti prostora.

U narednom razdoblju, a nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja Delnica bit će potrebno pristupiti izradi planova nižeg reda za pojedine nedefinirane zone unutar građevinskog područja Delnica. Naglasak je potrebno staviti na problem sve većeg prometnog opterećenja centra Delnica i problem parkiranja - vezano uz to potrebno je u prometno najopterećenijoj zoni uvesti naplatu parkiranja te ubrzati proces rješavanja imovinsko pravnih poslova vezan uz izgradnju i proširenje parkirališta.Također će trebati pristupiti izradi UPU-a za turističkog naselja Polane, te UPU-a poslovne zone Lučice

Što se tiče individualne stambene izgradnje, za sada ima dovoljno građevinskih parcela, s obzirom na proteklo razdoblje osjeća se lagani porast interesa za gradnju što stambenih objekata (na području Delnica), što vikend objekata u dolini Kupe i u Crnom Lugu te na području Polana.

U proteklom razdoblju učinjeni su pomaci u izgradnji komunalne infrastrukture - u tijeku je proširenje groblja u Delnicama, intenzivnije se radi na izgradnji fekalne (Delnice) i oborinske kanalizacije (Crni Lug, Brod na Kupi, Hrvatsko, Delnice), poduzete su mjere za stavljanje u funkciju pročistača otpadnih voda u Delnicama. Također je pokrenula inicijativa izrade projekta vodoopskrbe naselja u Kupskoj dolini, sva naselja imaju pojedinačne vodo zahvate i osim Broda na Kupi nisu na upravljanje povjereni komunalnom poduzeću.

Prema svim analizama do sada provedenim na prostoru Grada Delnica postoji dovoljna površina radno - poslovnih prostora, zatvorenih i otvorenih; problem je što isti nisu iskorišteni. Potrebno je potaknuti aktiviranje tog prostora preko restriktivnih mjera (uvođenje poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine), kao i državnim mjerama poticanja gospodarskih aktivnosti u brdsko planinskim uvjetima. Za manje poslovne zone unutar građevinskog područja Delnica potrebno je izvršiti otkup zemljišta kako bi se iste mogle privesti namjeni.

Klasa: 350-02/04-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-01

Delnice, 9. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=62&mjesto=51300&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr