SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD CRIKVENICA

62.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 3. sjednici održanoj 12. kolovoza 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i
postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu
Grada Crikvenice

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/07) u članku 5. stavku 3., članku 8. stavku 2. i stavku 4., članku 9. stavku 1. i stavku 3., članku 11. stavku 3., članku 12. stavku 1. i stavku 3., članku 13. stavku 1., članku 14. stavku 3. i u točki 2. »Cjenika početnih cijena građevinskog zemljišta po zonama«, riječi »Gradsko poglavarstvo« u odgovarajućem rodu i padežu zamjenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) upravlja nekretninama u vlasništvu Grada. Vlasničke ovlasti nad nekretninama gradonačelnik vrši pod uvjetima i na način propisan Zakonom, Statutom Grada Crikvenice, ovom Odlukom i drugim propisima, a u interesu stvaranja uvjeta za svekoliki razvoj Grada.

Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina Grada Crikvenice čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina, a viša je od 1.000.000 kuna, donosi Gradsko vijeće«.

Članak 3.

U članku 3. iza točke b) dodaje se nova točka c) koja glasi »provođenje natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta«, a dosadašnja točka c) postaje točka d).

Članak 4.

U Odluci iza članka 11. glava c) mijenja se i glasi: »c) Provođenje natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta (u daljnjem tekstu: zemljište)« .

Dosadašnja glava »c) Ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na nekretninama« postaje glava d).

Članak 5.

Iza glave c) iz članka 4. stavak 1. ove Odluke dodaju se novi članci 11 a., 11 b. i 11 c. koji glase:

»Članak 11 a.

Zemljište u svom vlasništvu Grad može dati u zakup pravnim i fizičkim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do njegovog privođenja namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja odnosno lokacijskom dozvolom.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova za koje je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja, lokacijsku dozvolu i/li bilo koji drugi akt kojim se odobrava građenje.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi korištenja zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme; radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora i radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa.

Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, poseban uvjet javnog natječaja je izrada skice izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru.

Članak 11 b.

Zemljište u vlasništvu Grada daje se u zakup putem javnog natječaja. Natječaj se provodi odgovarajućom primjenom odredbi ove Odluke o provođenju natječaja za prodaju nekretnina.

Visina zakupnine utvrđena je Cjenikom početnih cijena građevinskog zemljišta.

Članak 11 c.

Trajanje zakupa određuje se ugovorom kojeg zaključuju Grad i zakupnik.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se pravo Grada da jednostrano raskine ugovor kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade te zemljište preda u posjed Gradu bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.«

Članak 5.

U Cjeniku početnih cijena građevinskog zemljišta po zonama iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:

»Utvrđuje se visina zakupnine (članak 11 b. Odluke) u kunama po m2 zemljišta mjesečno kako slijedi:

ZONA

ZAKUPNINA

I.

26,00

II.

15,00

III.

7,00

IV.

6,50

Točke 2., 3. i 4.Cjenika postaju točke 3., 4. i 5.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-01/09-01/116

Ur. broj: 2107/01-01-09-3

Crikvenica, 12. kolovoza 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr