SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from CRES 3418..3418

30.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 124/08 i 36/09), te članka 47. stavak 5. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/09), 4. kolovoza 2009. godine, Gradonačelnik Grada Cresa donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta gradonačelnika Grada Cresa

Članak 1.

Savjet gradonačelnika Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Savjet) osniva se kao savjetodavno i stručno tijelo koje razmatra pojedina pitanja iz djelokruga gradonačelnika.

Članak 2.

Savjet je stalno radno tijelo i osniva se za mandatno razdoblje 2009. - 2013.

Savjet ima četiri člana. Gradonačelnik imenuje i razrješava članove Savjeta posebnim rješenjem.

Članak 3.

Članovi Savjeta:

- savjetuju i pomažu gradonačelniku u planiranju, donošenju i izvršavanju Proračuna Grada Cresa

- savjetuju i pomažu u upravljanju i raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Cresa

- pomažu u pripremi prijedloga općih akata

- savjetuju i pomažu gradonačelniku u obavljanju drugih poslova određenih zakonom i člankom 47. Statuta Grada Cresa.

Članak 4.

Članovima Savjeta su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se nalaze u upravnim tijelima Grada Cresa.

Članak 5.

Sjednice Savjeta saziva gradonačelnik.

Način rada Savjeta uredit će se Poslovnikom.

Članak 6.

Savjet ima koordinatora kojega članovi izabiru međusobno.

Član Savjeta dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu čiju visinu posebnom odlukom utvrđuje gradonačelnik.

Članak 7.

Članovi Savjeta imaju i druga prava i obveze koje određuje gradonačelnik Grada Cresa.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/09-01/8

Ur. broj: 2213/02-02-02-09-1

Cres, 4. kolovoza 2009.

GRAD CRES
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik
Kristijan Jurjako, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr