SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
OPĆINA VRBNIK
12

30.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05, 41/05 i 1/09), Općinsko vijeće, na 2. sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine donijelo je

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Poslovnik) se uređuje način rada Općinskog vijeća Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito:

- konstituiranje Vijeća, početak obnašanja dužnosti člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata člana Vijeća,

- prava, obveze i odgovornosti člana Vijeća,

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća i njihova prava i dužnosti,

- sastav i način rada radnih tijela Vijeća,

- odnos Vijeća i općinskog načelnika,

- postupak predlaganja, donošenja akata i rasprava o pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća,

- poslovni red sjednice Vijeća,

- javnost u radu Vijeća,

- obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Vijeća.

Članak 2.

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Vijeće posebnim aktom.

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA DUŽNOSTI, MIROVANJE I PRESTANAK MANDATA

Članak 3.

Prva, konstituirajuća sjednica Vijeća, saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim Zakonom.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje 3 (tri) člana Vijeća.

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika privremeno predsjedava najstariji član Vijeća.

Predsjedavatelj ima do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedavanja i vođenja sjednice.

Nakon izbora predsjednika Vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom.

Članak 4.

Na početku prve konstituirajuće sjednice, Vijeće na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 4 člana Vijeća, bira iz reda svojih članova Odbor za mandatna pitanja.

Odbor za mandatna pitanja ima predsjednika i dva člana.

Na konstituirajućoj sjednici Odbor za mandatna pitanja podnosi Izvješće o provedenim izborima, o izabranim članovima Vijeća, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća, o članovima Vijeća koji obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova Vijeća.

Izabrani članovi Vijeća koji daju ostavku ili stavljaju mandat u mirovanje dužni su o tome izvijestiti JUO Općine najkasnije 3 dana prije početka konstituirajuće sjednice. Pisana ostavka člana Vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste.

Na konstituirajućoj sjednici umjesto članova Vijeća koji su dali ostavku ili kojima mandat miruje nazočni su zamjenici članova Vijeća određeni sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vijeće prima na znanje izvješće iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

Nakon što Vijeće primi na znanje izvješće iz članka 4. stavka 2. ovoga Poslovnika, članovi Vijeća daju prisegu.

Tekst prisege glasi:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Vrbnik obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta Općine Vrbnik i Poslovnika Općinskog vijeća i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki napredak Općine Vrbnik i Republike Hrvatske.«

Predsjedavatelj izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Vijeća, a član Vijeća daje prisegu tako što ustaje i izgovara: »Prisežem!«

Nakon davanja prisege svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege pred predsjedavateljem.

Članak 6.

Član Vijeća koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik člana vijeća, kad počinje obnašati dužnost člana Vijeća, polaže prisegu na prvoj sjednici Vijeća kojoj je nazočan.

Članak 7.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće bira Odbor za izbor i imenovanja na prijedlog predsjedavatelja ili 4 člana Vijeća.

Osim predsjednika Vijeća na konstituirajućoj sjednici Vijeće može birati i potpredsjednika Vijeća.

Pravo podnošenja prijedloga iz stavka 2. ovoga članka ima Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 4 člana Vijeća.

Članak 8.

Vijeće je konstituirano izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Vijeća.

Nakon što je vijeće konstituirano izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Članak 9.

Danom konstituiranja Vijeća, članovima Vijeća započinju prava i dužnosti određeni zakonom, Statutom Općine Vrbnik, ovim Poslovnikom i aktima što ih donosi Vijeće, do prestanka mandata.

Članak 10.

Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran u slučajevima određenim zakonom.

Mirovanje mandata člana Vijeća i prestanak mirovanja mandata člana Vijeća nastupa u slučajevima određenim zakonom.

O nastupu mirovanja odnosno prestanku mandata člana Vijeća te početku mandata zamjeniku Vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima na znanje bez glasovanja.

Kada nastupe uvjeti za određivanje zamjenika i ta osoba bude nazočna sjednici Vijeća, ona se od početka sjednice uračunava u broj članova Vijeća potreban za rad Vijeća.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Odboru za mandatna pitanja.

Članak 11.

Vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koje bira iz redova članova Vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća podnosi Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 4 člana Vijeća.

Član Vijeća može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika odnosno potpredsjednika.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća obavlja se javnim glasovanjem za svakog od kandidata ponaosob.

Za predsjednika i potpredsjednika Vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Vijeća.

Ako pri glasovanju za izbor predsjednika i potpredsjednika kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao za prvo glasovanje.

Ako su za izbor predsjednika i potpredsjednika bila predložena više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koja su dobila najviše glasova.

U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova članova Vijeća, izborni se postupak ponavlja.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA

Članak 12.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđena Statutom Općine Vrbnik.

Članak 13.

Članu Vijeća su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se pripremaju ili prikupljaju u tijelima Općine Vrbnik i u JUO Općine Vrbnik, a koji se odnose na pitanja o kojima se raspravlja u Vijeću.

Član Vijeća može tražiti od pročelnika JUO izvješća i uvid u materijale o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice ili se pripremaju za sjednicu Vijeća ili radnog tijela u koje je izabran, a i druga izvješća koja su mu kao članu Vijeća potrebna. Pročelnik JUO dužan je udovoljiti zahtjevu člana Vijeća u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od tri dana.

Član Vijeća može zatražiti izvješće i objašnjenje od predsjednika Vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojim oni predsjedavaju.

Članak 14.

Član Vijeća ima pravo od JUO tržiti pružanje stručne i tehničke pomoći i osiguravanje uvjeta za rad potrebnih u obavljanju dužnosti člana Vijeća.

Članak 15.

Član Vijeća ima pravo na naknadu troškova za rad u Vijeću, odborima Vijeća, u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 16.

Član Vijeća ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca, koristiti položaj člana Vijeća i naglašavati taj položaj.

Članak 17.

Član Vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obnašanju dužnosti, a koji prema zakonskim propisima nose oznaku tajnosti.

Članak 18.

Član Vijeća ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Vijeća.

Članak 19.

O prisustvovanju članova Vijeća sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća vodi se evidencija.

U slučaju da član Vijeća ne može prisustvovati sjednici Vijeća odnosno radnog tijela kojeg je član, dužan je o tome pravovremeno izvijestiti pročelnika JUO.

Članak 20.

Klub članova Vijeća mogu osnovati:

- politička stranka koja ima najmanje tri člana Vijeća,

- dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri člana Vijeća,

- najmanje tri nezavisna člana Vijeća.

Član Vijeća može biti član samo jednog kluba.

O osnivanju kluba predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku izvijestiti JUO.

Obavijest mora sadržavati naziv kluba, ime predsjednika kluba i imena članova kluba.

O svim promjenama predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku izvijestiti JUO.

JUO osigurat će klubovima članova Vijeća na njihov zahtjev prostorne i tehničke uvjete za rad (dvoranu za sjednice, prijepis, umnožavanje, dostava materijala i slično).

IV. RADNA TIJAELA

Članak 21.

Mogu se osnovati radna tijela Vijeća:

1. Odbor za izbor i imenovanje,

2. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

3. Odbor za mandatna pitanja,

4. Odbor za komunalne djelatnosti i gospodarstvo,

5. Odbor za društveni, kulturni i športski život,

6. Radno tijelo za urbanizam,

7. Radno tijelo za financije.

Osim navedenih radnih tijela Vijeće može osnovati i druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju drugih radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada.

Članak 22.

U radnom tijelu raspravlja se o prijedlozima odluka i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Vijeća.

Radno tijelo raspravlja i o izvješćima pravnih osoba koja one na temelju zakona ili odluka i drugih akata Vijeća podnose Vijeću.

Članak 23.

Radno tijelo Vijeća ima predsjednika i određeni broj članova.

Predsjednika radnog tijela bira se u pravilu između članova Vijeća, a članovi radnog tijela iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata Vijeća, ako Vijeće ne odluči drugačije.

Članak. 24.

Ako predsjednik, odnosno član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela, može biti razriješen članstva u radnom tijelu.

Zahtjev za razrješenje osobe iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti predsjednik radnog tijela ili član radnog tijela, a zahtjev je prihvaćen ako se za njega izjasni većina svih članova radnog tijela.

Prihvaćeni prijedlog iz stavka 2. ovoga članka upućuje se Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.

Ako Vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

Članak 25.

Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela s radom Vijeća i drugih radnih tijela, saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela, općinskim

načelnikom i pročelnikom JUO Općine Vrbnik u svezi s pitanjima radnog tijela.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednici radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojega na to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela.

Članak 26.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik radnog tijela na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati najkasnije u roku od osam dana na osnovi zaključka Vijeća, ili ako to zatraži predsjednik Vijeća ili većina članova radnog tijela, uz navođenje pitanja koja treba razmatrati na sjednici.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća.

Članak 27.

Radno tijelo može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar radnog tijela.

Zapisnik se dostavlja članovima radnog tijela uz poziv za iduću sjednicu radnog tijela.

Članak 29.

Radna tijela pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna su razmotriti svako pitanje iz svoga djelokruga koje im se uputi na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik Vijeća.

Članak 30.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svog djelokruga i priprema prijedloga o tim pitanjima, radno tijelo može osnovati posebnu radnu skupinu, koja je sastavni dio radnog tijela i ne može samostalno istupati i biti nositelj prava i obveza.

Članak 31.

Radno tijelo obvezno je o svim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Vijeće.

Kad podnese izvješće ili prijedlog Vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća, na sjednici obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela.

Članak 32.

Radna tijela vijeća surađuju međusobno, a mogu održati zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti i zajedničko izvješće o temi rasprave.

Članak 33.

Sjednici radnog tijela treba biti nazočan općinski načelnik ili pročelnik JUO Općine Vrbnik kad se na njoj razmatra prijedlog ili pitanje iz djelokruga tih tijela.

Radno tijelo može odlučiti da će o pojedinom prijedlogu provesti raspravu bez nazočnosti osoba iz stavka 1. ovoga članka i o tome obvezno izvješćuje općinskog načelnika i predsjednika Vijeća.

Članak 34.

Predsjedniku radnog tijela u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže JUO Općine Vrbnik.

Članak 35.

Radno tijelo može, u suglasju s odredbama ovoga Poslovnika, donijeti poslovnik o svom radu.

Članak 36.

Odbor za izbor i imenovanje čine predsjednik i dva člana, biraju se na prvoj sjednici Vijeća, iz redova članova Vijeća.

Članak 37.

Odbor za statutarno-pravna pitanja čine predsjednik i dva člana, biraju se u pravilu iz redova članova Vijeća.

Članak 38.

Ostala radna tijela osnivaju se odlukom o osnivanju radnog tijela.

V. ODNOS VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 39.

Općinski načelnik i zamjenik na prvoj sjednici Vijeća polažu prisegu.

Predsjednik Vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost načelnika/zamjenika Općine Vrbnik obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine Vrbnik te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Vrbnik.«

Predsjednik Vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno načelnika i zamjenika, a načelnik i zamjenik nakon što je pročitano njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju: »Prisežem«.

Članak 40.

Općinski načelnik i/ili zamjenik prisustvuju sjednicama Vijeća.

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Vijeća.

Članak 41.

Izvjestitelj, nazočan na sjednici Vijeća i radnih tijela Vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja te obavještava općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Vijeća odnosno radnih tijela.

Članak 42.

O sazvanim sjednicama predsjednik Vijeća i predsjednici radnih tijela Vijeća izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 43.

Način i postupak razrješenja općinskog načelnika propisan je Statutom Općine Vrbnik

VI. AKTI VIJEĆA

1. Opće odredbe

Članak 44.

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti), koje Vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 45.

Na izvornike odluka i drugih akata Vijeća stavlja se pečat Vijeća.

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Vijeća podrazumijeva se onaj tekst odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na sjednici Vijeća.

Izvornici akata VIjeća čuvaju se u pismohrani Općine.

Članak 46.

Statut, odluke i drugi opći akti Vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Vijeće objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i na službenim Web stranicama Općine.

O Objavljivanju akata brine se JUO Općine.

Članak 47.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Vijeće jesu: vijećnici, općinski načelnik i radna tijela Vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Članak 48.

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje.

Predlagatelj akta može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava imaju i izvjestitelji radnih tijela.

Članak 49.

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 47. ovog Poslovnika.

Članak 50.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

Članak 51.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

Izjašnjavanje prema stavku 1. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Amandmani koji su podneseni u roku postaju sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje.

Članak 52.

Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasi općinski načelnik, glasuje se odvojeno.

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

Članak 53.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Članak 54.

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga rada Vijeća.

Vijeće je dužno raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Vrbnik.

Vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prijema prijedloga.

2. Odlučivanje i glasovanje

Članak 55.

Odluke i druge akte Vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Statut Općine Vrbnik, Poslovnik Općinskog vijeća, proračun, godišnji obračun proračuna, odluku o iskazivanju nepovjerenja tijelima, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća te akte koje Vijeće donosi po hitnom postupku Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.

Odluke o izboru, imenovanju i razrješenju Vijeće donosi na način propisan u stavku 1. ovoga članka.

Kada se izabire odnosno imenuje samo jedan kandidat, a predloženo je više kandidata pa niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja na način da se u ponovljenom glasovanju ne glasuje o kandidatu koji je u prethodnom glasovanju dobio najmanji broj glasova.

Ako niti jedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak ponavlja.

Članak 56.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu na dnevnom redu nakon rasprave, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtijeva donošenje akta, ili ako Vijeće ne želi o tome pitanju odlučivati, završava raspravu i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Članak 57.

Ako Vijeće o pitanju o kojem je raspravljalo nije dovršilo raspravu ili ne želi odlučivati na istoj sjednici, rasprava o tome pitanju odgađa se za jednu od sljedećih sjednica.

Vijeće može u tijeku rasprave odlučiti o tome da pojedini predmet vrati predlagatelju odnosno odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne obrade.

Članak 58.

Ako Vijeće ne prihvati prijedlog općeg akta, prije ponovnog podnošenja istog prijedloga predlagatelj je dužan razmotriti mišljenje, primjedbe i prijedloge iznesene

u raspravi na sjednici Vijeća na kojoj prijedlog nije prihvaćen te obrazložiti one koje nije mogao usvojiti.

Članak 59.

Glasovanje na sjednici je javno osim ako Vijeće, na prijedlog najmanje trećine prisutnih članova Vijeća, ne odluči većinom glasova članova Vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Vijeća poziva članove Vijeća da se izjasne tko je »ZA« prijedlog, tko je »PROTIV« prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanima o njegovom prihvaćanju izjasni manje od polovice nazočnih članova Vijeća, predsjednik Vijeća može odmah utvrditi da amandman nije prihvaćen.

Glasove prebrojava zapisničar.

Članak 60.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja.

Na zahtjev člana Vijeća koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Vijeća ponovit će glasovanje i ponovno objaviti rezultat glasovanja.

Članak 61.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i ovjereni su pečatom Vijeća.

Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se listiću prezimena kandidata navode abecednim redom a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred imena pojedinog kandidata.

Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno a glasuje se »za«, »protiv« ili »suzdržan«, odnosno, prema uputi na listiću.

Glasačke listiće priprema zapisničar, koji predsjedniku Vijeća pomaže kod tajnog glasovanja. Predsjednik Vijeća može odrediti i određeni broj članova Vijeća koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja.

Članak 62.

Zapisničar pomaže predsjedniku Vijeća u provođenju tajnog glasovanja, predaje glasačke listiće članovima Vijeća i to konstatira u zapisnik.

Član Vijeća kojega je predsjednik odredio da mu pomaže kod tajnog glasovanja, prilikom glasovanja nazočan je kod glasačke kutije.

Članak 63.

Član Vijeća može glasovati samo osobno, jednim glasačkim listićem.

Nepopunjeni listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je ili za što član Vijeća glasovao, nevažeći je.

Članak 64.

Nakon što svi nazočni članovi Vijeća predaju glasačke listiće i nakon što predsjednik Vijeća objavi da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja.

Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Vijeća u nazočnosti članova Vijeća koji su mu pomagali kod glasovanja.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je tajno glasovanje provedeno.

Članak 65.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku.

3. Donošenje akata po hitnom postupku

Članak 66.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

Predlagatelj akta dužan je obrazložiti hitnost postupka.

Ako predlagatelj donošenja akta po hitnom postupku nije općinski načelnik, tada se prijedlog akta dostavlja općinskom načelniku na mišljenje.

Članak 67.

Kada se Vijeću podnosi prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku, najprije se glasuje o opravdanosti prijedloga za hitni postupak, a potom se raspravlja i odlučuje o samom aktu.

Članak 68.

Uz prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se i prijedlog akta.

Predsjednik Vijeća bez odlaganja prijedlog iz stavka 1. ovoga članka upućuje članovima Vijeća i općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 69.

O prijedlogu iz članka 67. ovoga Poslovnika odlučuje se na početku sjednice Vijeća prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Članak 70.

Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku amandmani se mogu podnositi do zaključenja rasprave.

VII. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 71.

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja općinskom načelniku, zamjeniku i pročelniku u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.

Pitanja se postavljaju na sjednici Vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.

Odgovor na vijećnička pitanja daje se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na slijedećoj sjednici.

Općinski načelnik, njegov zamjenik odnosno pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Vijeća. Predsjednik Vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

Članak 72.

Pitanja koja vijećnici postavljaju kao i odgovori na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki.

Članak 73.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje.

VIII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 74.

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Vrbnik.

Članak 75.

Prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 4 vijećnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 76.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 15 dana od dana primitka.

Članak 77.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 78.

Rasprava o izvješću općinskog načelnika Vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Vijeća.

Članak 79.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 6 mjeseci od dana kada je Vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od općinskog načelnika.

IX. RED NA SJEDNICI

1. Sazivanje sjednice

Članak 80.

Vijeće zasjeda redovito dva puta godišnje, prvi put između 1. veljače i 15. srpnja, a drugi put između 15. rujna i 31. prosinca.

Izvan rokova iz stavka 1. ovoga članka Vijeće zasjeda izvanredno na zahtjev općinskog načelnika te većine članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća, uz prethodno pribavljeno mišljenje Kluba članova Vijeća, može sazvati Vijeće na izvanredno zasjedanje.

Kada ovlašteni predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka podnese zahtjev za izvanredno zasjedanje Vijeća, dužan je predsjedniku Vijeća navesti razloge zbog kojih traži izvanredno zasjedanje.

Na zahtjev ovlaštenog predlagatelja iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća u roku od osam dana od dana kada primi zahtjev.

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 4 člana Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 5. i 6. ovoga članka, sjednicu će sazvati načelnik.

Nakon proteka roka u kojem sjednicu Vijeća nije sazvao općinski načelnik, sjednicu Vijeća može sazvati na zahtjev 4 člana Vijeća čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležne za poslove lokalne i područne samouprave.

Članak 81.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća na vlastiti poticaj ili na zahtjev 4 člana Vijeća ili na prijedlog općinskog načelnika.

Kada Vijeće redovito zasjeda, sjednica Vijeća mora se sazvati najmanje jedanput u tri mjeseca, ako je to potrebno i češće.

U rok za zasjedanje Vijeća ne računa se vrijeme kada Vijeće ne zasjeda.

Iznimno, predsjednik Vijeća može, u slučajevima kada je nužno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili, kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, dostaviti poziv za sjednicu Vijeća u roku kraćem od 5 dana prije održavanja sjednice, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

U slučaju sazivanja izvanredne sjednice Vijeća, predsjednik Vijeća može postupati na način predviđen stavkom 4. ovoga članka.

Članak 82.

Ako Vijeće na odluči drukčije, sjednice Vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u nizu za sjednice koje se održavaju u redovitom i izvanrednom zasjedanju, tijekom jednog saziva Vijeća.

Članak 83.

Za redovite se sjednice članovima Vijeća pet dana prije održavanja sjednice dostavlja poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća se materijal uz pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno, a može i na samoj sjednici.

2. Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice

Članak 84.

Kada predsjednik Vijeća utvrdi da je nazočna većina članova Vijeća, otvara sjednicu.

Ako predsjednik Vijeća utvrdi na početku sjednice da nije nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa sjednicu za drugi određeni dan i sat.

Sjednicu će predsjednik Vijeća prekinuti ako za njezina trajanja utvrdi da nije nazočan potreban broj članova

Vijeća i zakazati nastavak sjednice za određeni drugi dan i sat.

O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanom za dugi dan i sat pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni članovi Vijeća.

U slučaju odgode sjednice na početku sjednice, odnosno prekida sjednice za njezina trajanja zbog utvrđivanja nedostatka potrebnog broja članova Vijeća, predsjednik će zakazati sjednicu, odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od osam dana od dana odgode, odnosno prekida sjednice.

Predsjednik Vijeća može odgoditi sazvanu sjednicu ako za to postoje opravdani razlozi. Sjednica se može odgoditi najviše za 8 dana.

Članak 85.

Nazočnost članova Vijeća utvrđuje se:

- prozivkom na početku sjednice,

- u tijeku sjednice, kada predsjednik Vijeća ocijeni da nije nazočan dovoljan broj članova Vijeća za valjano održavanje sjednice i odlučivanje,

- na zahtjev člana Vijeća koji ocijeni da nije nazočan dovoljan broj članova Vijeća.

Prozivku članova Vijeća na sjednici Vijeća obavlja zapisničar.

Ako član Vijeća želi ranije napustiti sjednicu, o tome mora izvijestiti predsjednika Vijeća.

Tijekom sjednice Vijeća predsjednik Kluba članova Vijeća može tražiti stanku zbog održavanja sjednice Kluba.

Predsjednik Vijeća dužan je odobriti stanku.

3. Dnevni red

Članak 86.

Dnevni red sjednice Vijeća predlaže predsjednik Vijeća.

U prijedlog dnevnog reda predsjednik Vijeća unosi sve predmete koji su mu dostavljeni najmanje 15 dana prije održavanja sjednice, na način utvrđen ovim Poslovnikom.

Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz poziv za sjednicu, član Vijeća ili ovlašteni predlagatelj akta može podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice Vijeća.

Pisani prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti ako predsjednik Vijeća nije uvrstio u prijedlog dnevnog reda teme koje su upućene u postupku na način propisan ovim Poslovnikom. Ako je prigovor opravdan, tema se uvrštava u dnevni red bez rasprave.

Ako nitko od članova vijeća ili ovlaštenih predlagatelja akta ne podnese u pisanom obliku prigovor na dnevni red koji je predložen uz sjednicu u roku iz stavka 3. ovoga članka, predloženi dnevni red smatra se utvrđenim te se o njemu ne glasuje.

Članak 87.

Predsjednik Vijeća može naknadno, nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda već odaslan članovima Vijeća, pisanim putem predložiti dopunu dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća može i na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Vijeća se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na sjednici tako da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Članak 88.

Nakon što je utvrđen dnevni red sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća objavljuje usvojeni dnevni red, time da tijekom sjednice može promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenoga dnevnog reda.

4. Predsjedavanje i sudjelovanje

Članak 89.

Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća, a kada je on odsutan ili spriječen, sjednici predsjedava potpredsjednik Vijeća.

Članak 90.

Sjednici Vijeća kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Vijeća.

Članak 91.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Vijeća.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjednik Vijeća će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća će mu oduzeti riječ. U tom slučaju član Vijeća više ne može sudjelovati u raspravi u Vijeću o toj točki dnevnog reda.

Predsjednik daje članovima Vijeća riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Neovisno o redoslijedu, član Vijeća može dobiti riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika ili kada želi ispraviti navod za koji drži da je netočan.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća. Predsjednik Vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svome govoru.

Članak 92.

Članu Vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjednik Vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži.

Govor toga člana Vijeća ne može trajati dulje od jedne minute, a član Vijeća odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori.

Predsjednik Vijeća je dužan poslije iznijetog prigovora dati objašnjenje.

Ako član Vijeća nije zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se na njegov zahtjev odlučuje bez rasprave.

Članak 93.

Ako član Vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan, predsjednik Vijeća će mu dati riječ čim završi govor onoga čiji se navod želi ispraviti. Član Vijeća u svom govoru mora se ograničiti na ispravak netočnog navoda, a njegov govor ne može trajati dulje od dvije minute.

Članak 94.

Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba govoriti kratko i u vezi s predmetom rasprave, ne ponavljajući ono što je već rečeno.

5. Red na sjednici i stegovne mjere

Članak 95.

Red na sjednici osigurava predsjednik Vijeća.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.

Za remećenje reda na sjednici predsjednik Vijeća može članu Vijeća izreći stegovne mjere:

1. opomenu,

2. opomenu s oduzimanjem riječi,

3. udaljavanje sa sjednice.

Stegovne mjere iz stavka 3. ovoga članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Ako predsjednik Vijeća ne može održati red na sjednici ni nakon izvršenih stegovnih mjera odredit će kratak prekid sjednice Vijeća.

Članak 96.

Protiv stegovne mjere udaljavanja sa sjednice Vijeća član Vijeća ima pravo prigovora.

Prigovor se podnosi predsjedniku Vijeća najkasnije u roku 24 sata od izricanja stegovne mjere i on ga upućuje svim članovima Vijeća.

Predsjednik Vijeća unosi prigovor u dnevni red prve iduće sjednice.

Mišljenje o prigovoru daje općinski načelnik.

Odluku po prigovoru Vijeće donosi većinom glasova prisutnih članova vijeća, bez rasprave, s time da pravo govora ima samo član Vijeća koji je podnio prigovor i općinski načelnik.

Članak 97.

Vijeće može po prigovoru:

- potvrditi izrečenu stegovnu mjeru,

- ukinuti stegovnu mjeru.

Odluka Vijeća je konačna.

Članak 98.

Ako druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju red, predsjednik Vijeća će ih opomenuti.

Predsjednik Vijeća može narediti da se iz dvorane udalje osobe iz stavka 1. ovoga članka koje i nakon opomene narušavaju red na sjednici.

6. Tijek sjednice

Članak 99.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u vezi s radom na sjednici i objašnjenja o drugim prethodnim pitanjima.

Članak 100.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom koji je utvrđen u dnevnom redu.

Članak 101.

Prije prelaska na raspravu o prijedlogu akta, predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.

Nakon uvodnog izlaganja predlagatelja, izvjestitelj radnoga tijela može usmeno izložiti očitovanje tog tijela.

Članak 102.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Vijeće ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Rasprava o prijedlogu akta obuhvaća raspravu o prijedlogu akta te raspravu o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta.

Predlagatelj akta ima pravo tražiti riječ i tijekom rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima te o mišljenjima i primjedbama iznijetima u raspravi.

Općinski načelnik može tražiti riječ tijekom rasprave o prijedlogu akata i onda kada nije predlagatelj. Isto pravo ima i izvjestitelj nadležnoga radnoga tijela te Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda pojavi sumnja da se akt neće moći donijeti zbog manjkavosti podataka ili dokumentacije u materijalu, predsjednik Vijeća može odlučivanje o toj točki dnevnog reda odgoditi za iduću sjednicu, uz upute predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim podacima odnosno dokumentacijom.

Članak 103.

Predsjednik zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

Članak 104.

Sjednica Vijeća traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

7. Odlučivanje

Članak 105.

Za donošenje akata na sjednici Vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno.

Članak 106.

Vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Većinom glasova svih vijećnika, Vijeće donosi sljedeće akte:

- Statut Općine

- Poslovnik Općinskog vijeća

- Proračun

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna

- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

- odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika,

- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Općine Vrbnik.

X. ZAPISNIK

Članak 107.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanje u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj temi.

O izradi zapisnika brine zapisničar - pročelnik JUO.

Članak 108.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Vijeća i zapisničar.

Izvornik zapisnika sa sjednice Vijeća pohranjuje se u JUO Općine Vrbnik.

Članak 109.

Sjednice Vijeća mogu se tonski snimati.

Tonski zapis i prijepis tonskog zapisa pohranjuje se u JUO Općine Vrbnik.

XI. JAVNOST RADA

Članak 110.

Rad tijela Općine Vrbnik je javan.

Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način (oglasne ploče u naseljima).

Članak 111.

Na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila i elektronskih medija, u skladu s poslovnicima o radu tih tijela.

Radi potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o radu tijela iz stavka 1. ovoga članka, odnosno o drugim poslovima od značenja za građane općine Vrbnik, mogu se davati službena priopćenja, intervjui i održati konferencija za tisak i elektronske medije.

Članak 112.

Službene izjave za sredstva javnog priopćavanja daju:

- o radu Vijeća, predsjednik Vijeća, općinski načelnik

- općinski načelnik o svom radu

- o radu JUO Općine Vrbnik, pročelnik.

Službene izjave o radu tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu davati i druge osobe kada su za to ovlaštene.

Članak 113.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijal Vijeća koji, u skladu s posebnim propisima, nose oznaku tajnosti.

Član Vijeća ne smije na sjednici iznositi podatke iz dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 114.

Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Vijeća.

Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Vijeća najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

Građani su dužni navesti broj osobne iskaznice, a pravne osobe dužne su navesti imena i prezimena osoba koje će biti nazočne sjednici te matične brojeve.

Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 115.

Na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05 i 41/05).

Članak 116.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-04/09-01/01

Ur. boj: 2142-07-03-09-1

Vrbnik, 8. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=51516&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr