SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
12

20.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja Mulic

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 262. stavku 1. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat Detaljnog plana uređenja Mulic (u daljnjem tekstu: DPU Mulic) utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07). Obuhvaća površinu poluotoka Mulic.

Površina obuhvata iznosi 2.11 ha kopnene površine.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZRADE PLANA

Članak 3.

Raniji DPU Mulic usvojen je još 1998. godine. Zatečena izgradnja na poluotoku, kao i konfiguracija terena i visokokvalitetno zelenilo te pogled sa omišaljskih zidina bili su glavni elementi koji su odredili koncepciju organizacije budućih zahvata. Najznačajniji objekt u području obuhvata plana je hotel »Učka« koji već dulje vrijeme nije u funkciji. S obzirom na njegov položaj, planiran je kao hotel visoke kategorije te je bilo potrebno osigurati dovoljno prostora za njegovo kvalitetno širenje. Međutim zbog stanja vlasništva na terenu i nemogućnosti investitora da formiraju planiranu građevinsku parcelu, do danas na temelju ovog Plana nije izdana niti jedna građevinska dozvola. Hotel »Učka« izložen je sve većem propadanju, pretvara se u ruševinu, zapušteno je zelenilo oko njega, kao i šetnice, te je stoga potrebna hitna intervencija - izmjena u planskoj dokumentaciji kojom bi se omogućilo formiranje građevinske parcele i pristupnog puta na imovinski riješenom zemljištu.

Predradnje za Izmjenu i dopunu DPU Mulic koja je trebala sadržavati i usklađenje sa novim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji započele su još 2007. godine. Međutim radi kompleksne situacije na terenu (kontaktirana je većina vlasnika tj. investitora kako bi se dobili točni podaci, mišljenja i ostale informacije potrebne za izradu izmjena plana) i usklađenja programa investitora sa konzervatorskim uvjetima, nije u propisanim rokovima ishođena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na Plan. Stoga je raniji DPU Mulic s 1. travnjem 2008. godine prestao važiti.

Izrada DPU Mulic predviđena je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj te će se procedura donošenja Plana provesti po odredbama važećeg Zakona, odnosno temeljem ove Odluke o izradi Plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Omišalj, područje DPU Mulic nalazi se u zoni ugostiteljsko-turističke namjene T1.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- usklađenje planskih rješenja s programom izgradnje investitora,

- revizija planskih rješenja temeljem dosadašnjeg iskustva primjene Plana,

- usklađenje Plana s Prostornim planom uređenja Općine Omišalj,

- usklađenje Plana s Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

Uz navedena usklađenja, predložit će se manja izgrađenost cjelokupnog prostora kako bi se sačuvao sklad prirodnog krajolika. To se osobito odnosi na planirane objekte na zapadnoj obali poluotoka i novoplanirani objekt između stambenog i ugostiteljskog objekta. Također je potrebno građevinske parcele i prilazne puteve formirati unutar riješenih vlasničkih odnosa kako bi se mogla realizirati planirana rekonstrukcija objekta, osobito hotela »Učka«. Objektu Pansion »Riva« omogućila bi se dogradnja aneksa sa sjeverne strane, maksimalno 50% u odnosu na postojeći objekat radi povećanja kapaciteta.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 5.

Za potrebe izrade DPU Mulic planirana je izrada idejnog rješenja rekonstrukcije hotela Učka s prikazom uklapanja u okolni prostor. Idejno rješenje izradit će se prema uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Ostale podloge osigurat će prema posebnim propisima, tijela i osobe za područje svog djelokruga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 6.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU Mulic iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU Mulic.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 7.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi DPU Mulic izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade DPU Mulic koristit će se digitalna orto-foto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 8.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU Mulic zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKE UPRAVE PRIMORSKO-GORANSKE, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostave Krk, Trg Josipa bana Jelačića 3, 51500 KRK

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HT-a - HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d. - REGIJE ZAPAD, Ciottina 17a, 51000 RIJEKA

- HEP - DISTRIBUCIJE d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HRVATSKIH VODA, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK,

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanija Rijeka - Ispostave Omišalj

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Županijska lučka uprava Krk,

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izrade DPU Mulic su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana od dostave Odluke o izradi DPU Mulic,

- izrada Nacrta prijedloga DPU Mulic za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga DPU Mulic za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog DPU Mulic - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU Mulic - u roku od 20 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga DPU Mulic - u roku od 20 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti DPU Mulic s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o DPU Mulic - I. kvartal 2010. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 10.

Do stupanja na snagu DPU Mulic nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata DPU Mulic.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 11.

Izrada DPU Mulic financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 16. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr