SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
12

19.

Na temelju članka 35. i članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama
za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima
Općinskog vijeća i radnih tijela

Članak 1.

Naziv Odluke o plaći Općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/05 i 51/06) mijenja se i glasi: »Odluka o plaći Općinskog načelnika, naknadama za rad zamjenika Općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela.«

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom odlukom utvrđuje se visina plaće Općinskog načelnika, naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika, predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća te predsjednika i članova stalnih radnih tijela.«

Članak 3.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Zamjenik Općinskog načelnika ima pravo na naknadu u iznosu od 5.833,35 kuna bruto mjesečno.«

Članak 4.

Članak 4. briše se.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u iznosu od 5.833,35 kuna bruto mjesečno.«

Članak 6.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na:

- naknadu u iznosu od 1.666,67 kuna bruto mjesečno i

- naknadu u iznosu od 500,00 kuna bruto kada prisustvuje sjednici Općinskog vijeća«.

Članak 7.

U članku 6. alineji 1. brojka: »766,47« zamjenjuje se brojkom: »833,34«, a u alineji 2. brojka: »479,17« zamjenjuje se brojkom: »500,00«.

Članak 8.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Predsjednik stalnog radnog tijela ima pravo na naknadu u iznosu od 833,34 kune bruto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.

Član stalnog radnog tijela ima pravo na naknadu u iznosu od 500,00 kuna bruto kada prisustvuje sjednici radnog tijela.«

Članak 9.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Predsjednik odnosno član stalnog radnog tijela koji temeljem poziva prisustvuje sjednici Općinskog vijeća ili sjednici drugog stalnog radnog tijela Općinskog vijeća ili tijela Općinskog načelnika ima pravo na naknadu u iznosu od 416,67 kuna bruto kada prisustvuje sjednici.«

Članak 10.

U članku 9. riječi: »član Poglavarstva«, »odnosno Poglavarstva« i »Poglavarstva« brišu se.

Članak 11.

U članku 10. riječi: »član Poglavarstva« brišu se.

Članak 12

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 16. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr