SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 31. Petak, 7. kolovoza 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

47.

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 4. kolovoza 2009. godine godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda za 2008. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu u iznosu od 3.009.315,66 kn i utvrđuju se namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2009. godini.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. sredstava od 2.402.501,99 kn iz poreza na dohodak koja se izdvajaju na računu HBOR-a.

2. neutrošenih sredstava od pomoći iz Proračuna i ostalih subjekata iz tekuće godine te namjenskih sredstava tekuće godine u iznosu od 606.813,67 kn.

U navedenom iznosu nisu sadržana sredstva u iznosu od 4.391.784,56 kn prikupljena namjenskim povećanjem cijene vode na žiro-računu za posebne namjene za proširenje kanalizacije-Projekt Jadran.

Članak 3.

Višak prihoda raspoređuje se za sljedeće namjene:

- kreditiranje poduzetnika iz

programa »Poduzetnik 2« 45.000,00 kn

- idejno rješenje luke Maračuol 100.000,00 kn

- izgradnju azila za domaće životinje 120.000,00 kn

- sanaciju odlagališta Kalvarija 341.813,67 kn

Sredstva u iznosu od 2.402.501,99 kn iz poreza na dohodak koja se izdvajaju na računu HBOR-a raspoređuju se po sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata iz HBOR-a 2.402.501,99 kn

Prikupljena sredstva namjenskim povećanjem cijene vode na žiro-računu za posebne namjene u iznosu od 4.391.784,56 kn raspoređuje se za dogradnju kanalizacijskog sustava GML iz naknade od 2,33 kn/m2 utrošene vode 4.391.784,56 kn

Članak 4.

Sredstva iz ranijih godina, neutrošena za namjenu za koju su dodijeljena Gradu putem pomoći iz Proračuna i ostalih subjekata isknjižavaju se sa konta viška prihoda prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07).

To su sredstva koja su ostala neutrošena za sljedeće namjene:

- uređenje i rekonstrukciju palače Kvarner 18.103,82 kn

- uređenje rive na Malim Srakanama 3.640,00 kn

- održavanje pomorskog dobra-uvala

Ul u P. Križi 14.762,00 kn

- čišćenje podmorja otoka Unije 1.201,87 kn

- materijalne rashode Pučkog otvorenog

učilišta (za Cres) 5.716,72 kn

- ostale tekuće pomoći 2.612,68 kn

- sanaciju osorskih bedema 40.590,08 kn

- izbore nacionalnih manjina 14.000,00 kn

- palača Kvarner 100.000,00 kn

- Trg Studenac 30.000,00 kn

- Palača Arsan 12.833,50 kn

- sanacija odlagališta Kalvarija 25.395,54 kn

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 4. kolovoza 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=625&mjesto=10005&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr