SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from Omisalj 3245..3253

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. srpnja 2009. godine, donijelo je

STATUT OPĆINE OMIŠALJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje samoupravni djelokrug Općine Omišalj, njena obilježja, javna priznanja i ostale nagrade Općine Omišalj, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, neposredno sudjelovanje građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Omišalj, način obavljanja poslova, mjesna samouprava te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Omišalj

Članak 2.

Općina Omišalj je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: Općina Omišalj.

Sjedište Općine Omišalj je u Omišlju, Prikešte broj 13.

Općina Omišalj je pravna osoba.

Članak 3.

Područje Općine Omišalj utvrđeno je zakonom.

Područje Općine Omišalj obuhvaća naselje Omišalj i naselje Njivice.

Granice Općine Omišalj mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 4.

Općina Omišalj ima grb i zastavu.

Grbom i zastavom predstavlja se Općina Omišalj i izražava se pripadnost Općini Omišalj.

Članak 5.

Grb Općine Omišalj čini trokutasto srcoliki štit. U crvenom polju srebrna (bijela) dvokatna kula s košenom bazom i kruništem (četiri zuba) izlazi iz mora (plavo polje) u dnu štita. Iznad kruništa kule u sredini je zlatna šesterokraka (Frankopanska) zvijezda.

Članak 6.

Zastava Općine Omišalj je jednobojna, srebrne (bijele) boje s grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnom bojom.

Članak 7.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća uređuje se način isticanja, uporabe i zaštite grba i zastave Općine Omišalj.

Članak 8.

Dan Općine Omišalj je Duhovski utorek.

U Općini Omišalj svečano se obilježava Vela i Mala gospoja.

Članak 9.

U Općini Omišalj dodjeljuju se javna priznanja za izniman doprinos i postignuća od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Omišalj, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zaštite okoliša, kulture, sporta i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja Općine Omišalj dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Članak 10.

Javna priznanja Općine Omišalj su:

- počasni građanin Općine Omišalj,

- nagrade Općine Omišalj,

- Zlatna plaketa Općine Omišalj.

Članak 11.

Počasnim građaninom Općine Omišalj može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Omišalj, te ostvarenju i razvoju međusobnih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Počasni građanin Općine Omišalj ne stječe posebna prava odnosno obveze.

Članak 12.

Nagrade Općine Omišalj su:

- nagrada za životno djelo i

- godišnja nagrada.

Nagrada Općine Omišalj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Omišalj.

Godišnja nagrada Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Omišalj iz područja navedenih u stavku 2. ovog članka.

Članak 13.

Zlatna plaketa Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvitku i promicanju ugleda i interesa Općine Omišalj u svim područjima gospodarskog i društvenog života.

Članak 14.

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Općine Omišalj utvrđuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 15.

Pored javnih priznanja utvrđenih u članku 10. ovog Statuta, Općina Omišalj dodjeljuje sljedeće nagrade:

- nagrade sportašima za sportska postignuća međunarodne vrijednosti i značaja,

- nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima i njihovim nastavnicima-mentorima za sudjelovanje i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom Općinskom vijeća.

Članak 16.

Općina Omišalj surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko- goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka.

Općina Omišalj surađuje s drugim općinama, gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkog interesa.

Posebnu suradnju Općina Omišalj ostvaruje s općinama na području otoka Krka i s Gradom Krkom radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Članak 17.

Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Omišalj surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji iz stavka 1. ovog članka te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Sporazum o suradnji Općine Omišalj iz stavka 2. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 18.

Općina Omišalj u svojem samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodjeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Omišalj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Općina Omišalj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 18. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave osnivanjem zajedničkog tijela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o uređivanju međusobnih odnosa u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 20.

Općinsko vijeće Općine Omišalj može odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga, radi njihovog učinkovitijeg obavljanja, prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području općine Omišalj.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA

Članak 21.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 22.

Lokalni referendum može se raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine Omišalj ili radi drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Odluku o raspisivanju lokalnog referenduma, temeljem odredbi zakona i ovoga Statuta donosi Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje 5 članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, mjesni odbor i 20% birača upisanih u popis birača Općine Omišalj.

Članak 23.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 24.

Na referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području općine Omišalj i upisani su u popis birača općine Omišalj.

Članak 25.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće ne može donijeti odluku ili drugi akt koji su sadržajno suprotni odluci iz stavka 1. ovoga članka prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 26.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje 5 članova Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 27.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 28.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Omišalj.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Omišalj kao i na rad upravnog tijela Općine Omišalj te na nepravilan odnos zaposlenih u upravnom tijelu kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Omišalj, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 30.

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Općine Omišalj koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga koje mogu uputiti čelnicima tijela i upravnog tijela Općine Omišalj.

Općinski načelnik određuje mjesto na kojem će građani ulagati pismena iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Općinski načelnik saziva jednom godišnje sastanak s građanima, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno utječu na njihov život i rad.

IV. TIJELA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 32.

Tijela Općine Omišalj su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. Općinsko vijeće

Članak 33.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Omišalj i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće broji 15 članova.

Članak 34.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine Omišalj,

- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga,

- donosi Prostorni plan uređenja Općine Omišalj i druge dokumente prostornog uređenja,

- donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Omišalj,

- utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu Omišalj,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- osniva radna tijela Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- imenuje, bira i razrješava osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

- donosi odluku o raspisivanju lokalnog referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine,

- donosi odluku o raspisivanju referenduma radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine Omišalj,

- osniva trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Omišalj, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Općine Omišalj u trgovačkim društvima kojih je Općina Omišalj osnivač,

- određuje predstavnike Općine Omišalj u skupštinama trgovačkih društava i tijelima drugih pravnih osoba kojih je Općina Omišalj osnivač, kada je tako određeno aktom o njihovom osnivanju,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Omišalj čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna virjednost veća od milijun kuna,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu Općine Omišalj i ustanovama čiji je osnivač Općina Omišalj,

- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

- dodjeljuje javna priznanja Općine Omišalj,

- odlučuje o uspostavljanju suradnje Općine Omišalj s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

- raspisuje referendum za područje općine Omišalj,

- donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj u skladu sa zakonom,

- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Članak 35.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 36.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može podnijeti Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, kao i najmanje pet članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može podnijeti najmanje pet članova Općinskog vijeća.

Članak 37.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća,

- predstavlja Općinsko vijeće,

- brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Općinskog vijeća,

- koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Općinskog vijeća, o prestanku mandata članova Općinskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Općinskog vijeća,

- brine o javnosti rada Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuju potpredsjednici na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 38.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 39.

Općinsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Općine Omišalj, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o raspisivanju referenduma iz članka 22. ovoga Statuta, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 40.

Članovi Vijeća imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom, a osobito:

- biti nazočni sjednicama Vijeća,

- raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća, te o njemu odlučivati,

- predlagati Vijeću donošenje odluka i drugih akata,

- predlagati Vijeću donošenje zaključaka,

- davati amandmane na prijedloge općih akata,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja,

- postavljati Općinskom načelniku pitanja koja se odnose na njegov rad odnosno obnašanje poslova iz njegove nadležnosti,

- tražiti i dobiti podatke potrebne za obnašanje dužnosti člana Vijeća,

- sudjelovati u radu i odlučivati na sjednicama radnih tijela Vijeća u koja su izabrani.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 41.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to član Vijeća ne prima plaću.

Članovi vijeća imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 42.

Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja općine Omišalj, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 43.

Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga rada, kao i davanja mišljenja i prijedloga u vezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća.

Članak 44.

Stalni odbori Općinskog vijeća su:

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja,

- Odbor za razvoj Općine Omišalj,

- Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

- Odbor za proračun i financije,

- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

- Odbor za komunalno gospodarstvo,

- Odbor za kulturu,

- Odbor za sport,

- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,

- Odbor za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje,

- Odbor za javna priznanja Općine Omišalj,

- Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnog tijela.

2. Općinski načelnik

Članak 45.

Općinski načelnik zastupa Općinu Omišalj i nositelj je izvršne vlasti u Općini Omišalj.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima na način i po postupku određenom posebnim zakonom.

Članak 46.

Općinski načelnik u obavljanju izvršne vlasti:

- utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje prostornog plana i drugih dokumenata prostornog uređenja,

- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Omišalj, kao i prihodima i rashodima Općine Omišalj u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Omišalj čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do milijun kuna,

- utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Općine Omišalj u trgovačkim društvima kojih je Općina Omišalj osnivač,

- usmjerava djelovanje upravnog tijela Općine Omišalj u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću upravnog tijela,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnog tijela,

- imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela Općine Omišalj,

- osniva i imenuje stalna i povremena radna tijela,

- odgovara za zakonitost rada upravnog tijela Općine Omišalj,

- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnje financijske kontrole (financijsko upravljanje i kontrola) u Općini Omišalj,

- podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Općine Omišalj ili drugim propisima.

Članak 47.

Općinski načelnik je dužan dva puta godišnje podnositi Općinskom vijeću polugodišnja izvješća o svom radu i to istovremeno sa izvještajima o izvršenju proračuna u skladu sa zakonom.

Članak 48.

Općinsko vijeće može osim izvješća iz članka 47. ovog Statuta, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Općinski načelnik podnosi na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 49.

Općinski načelnik može obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 50.

Općinskog načelnika, u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje zamjenik.

Članak 51.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja općine Omišalj,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Općinsko vijeće dužno je u roku od osam dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga Općinskog načelnika.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obavljat će njegov zamjenik.

Ako prestane mandat zamjeniku Općinskog načelnika, prijevremeni izbori neće se raspisivati.

Članak 52.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti donošenjem odluke na referendumu u slučajevima i po postupku propisanim zakonom.

Članak 53.

Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

V. UPRAVNI ODJEL OPĆINE OMIŠALJ

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu Omišalj ustrojava se Upravni odjel Općine Omišalj.

Upravni odjel osniva se i ukida odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje njegovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 55.

Upravni odjel, u okviru prava i dužnosti Općine Omišalj, priprema prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel dužan je raditi po smjernicama i preporukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 56.

Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 57.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 58.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela kojim upravlja, pročelnik Upravnog odjela odgovoran je Općinskom načelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnik Upravnog odjela dužan je u svom radu pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

VI. JAVNE SLUŽBE OPĆINE OMIŠALJ

Članak 59.

Općina Omišalj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe građana u području komunalnih, gospodarskih, društvenih te drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 60.

Općina Omišalj osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i drugih pravnih osoba.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti može povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju pisanog ugovora ili odluke o koncesiji.

Članak 61.

Ustanove kojih je osnivač Općina Omišalj samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 62.

Na području Općine Omišalj osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članak 63.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 64.

Na području općine Omišalj mjesni odbori su: Mjesni odbor naselja Omišalj i Mjesni odbor naselja Njivice.

Članak 65.

Područje i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedište pojedinog mjesnog odbora utvrđuju se odlukom Općinskog vijeća.

Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pribavit će se mišljenje građana s toga područja.

Članak 66.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

- 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,

- organizacije i udruge građana,

- radna tijela Općinskog vijeća, i

- općinski načelnik.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- nazivu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora,

- potrebi osnivanja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenim za osnivanje mjesnog odbora.

Općinsko vijeće na temelju mišljenja Općinskog načelnika utvrđuje da li su inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovoga Statuta i općih akata Općine Omišalj.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Općinsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

 

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora broji pet članova.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora, kao i druga pitanja u vezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- bira i razrješava predsjednika vijeća mjesnog odbora,

- saziva mjesni zbor građana,

- odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Općine Omišalj za pojedine namjene sukladno općim aktima vijeća,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području općine Omišalj,

- osniva radna tijela vijeća mjesnog odbora te bira i razrješava njihove članove,

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 71.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u odnosu na vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području zdravstva, socijane skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 72.

Pravilima mjesnog odbora uređuje se način konstituiranja, sazivanja i rad Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i dogovornosti članova Vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značenja za rad mjesnog odbora.

Članak 73.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,

- vodi mjesne zborove građana,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 74.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća mjesnog odbora,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 75.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 76.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavlja Upravni odjel sukladno općem aktu Općinskog vijeća kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Upravnog odjela.

Članak 77.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine Omišalj, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VIII. NACIONALNE MANJINE

Članak 78.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Omišalj imaju pravo sudjelovati u javnom životu Općine Omišalj i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina, ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim propisima.

Članak 79.

Vijeće nacionalne manjine, ako se u Općini Omišalj izabere na način i po postupku utvrđenim sukladno zakonu, ima pravo:

- predlagati tijelima Općine Omišalj mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Općini Omišalj, uključujući davanje prijedloga općih akata kojim se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,

- biti obavješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Općinsko vijeće i radna tijela, a tiče se položaja nacionalne manjne.

Članak 80.

Sredstva za rad vijeća nacionalne manjine osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj.

IX. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE OMIŠALJ

Članak 81.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Omišalj čine imovinu Općine Omišalj.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće.

O stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine odlučuje Općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do milijun kuna.

Odluku iz stavka 3. ovog članka Općinski načelnik može donijeti pod uvjetom da je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu općine, te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 %, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od milijun kuna od iznosa prihoda iz stavka 3. ovog članka odlučuje Općinsko vijeće, pod uvjetom da je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu Općine te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonom.

Članak 82.

Općina Omišalj ima prihode kojima u okviru svoga djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Omišalj moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Općina Omišalj u skladu sa zakonom.

Članak 83.

Prihodi Općine Omišalj su:

- općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe,

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine Omišalj i imovinskih prava,

- prihodi od naknade za koncesije,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina Omišalj propisuje u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom,

- sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu,

- drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Članak 84.

Vrste i visina općinskih poreza, obračun i način plaćanja općinskih poreza te oslobođenja i olakšice od plaćanja općinskih poreza utvrđuju se odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom.

Članak 85.

Svi prihodi i primici proračuna Općine Omišalj raspoređeni su u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 86.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 87.

Općina Omišalj može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno zakonu.

Općina Omišalj može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu.

Članak 88.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Omišalj nadzire Općinsko vijeće sukladno zakonu.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine Omišalj nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

X. AKTI OPĆINE OMIŠALJ

Članak 89.

Općinsko vijeće donosi Statut Općine Omišalj, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 90.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 91.

Opć akt se prije stupanja na snagu objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 92.

Upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba u skladu sa zakonom.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

XI. JAVNOST RADA

Članak 94.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Upravnog odjela Općine Omišalj je javan.

Način ostvarivanja javnosti rada uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 95.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 96.

Tijela Općine dužna su putem službenika za informiranje omogućiti građanima i pravnim osobama pravo na pristup informacijama i dokumentima na način i u rokovima određenim zakonom i aktima općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 97.

Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine Omišalj mora biti istaknut naziv tijela.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Prijedlog za promjenu Statuta Općine Omišalj može podnijeti Općinski načelnik ili najmanje 5 članova Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta Općine Omišalj odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 99.

Poslovnik Općinskog vijeća i drugi opći akti uskladit će se s odredbama ovog statuta i zakonima kojima se uređuje pojedino područje iz samoupravnog djelokruga Općine.

Do donošenja Poslovnika i općih akata iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se odredbe općih akata koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 2. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 100.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 23/01, 7/02 i 12/06).

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/5

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 16. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr