SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 30. Petak, 31. srpnja 2009.
OPĆINA FUŽINE
3B2 EDGAR HTML from Fuzine 3094..3107

50.

Na osnovi članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 55. i 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Fužine

Članak 1.

Članak 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/04) mijenja se i glasi:

»Unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik o unutarnjem redu, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, donosi općinski načelnik.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu uređuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika kao i o prestanku službe, rješenjem odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on za to pisano ovlasti.

O imenovanju i razrješenju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela te o drugim pravima i obvezama pročelnika rješenjem odlučuje općinski načelnik.

Rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka, upravni su akti.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz svoga djelokruga sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima.«

Članak 4.

U članku 6. st. 1. iza riječi »odgovoran« dodaje se riječ »općinskom načelniku.« Nastavak rečenice briše se.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Službenici zatečeni u službi odnosno na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela imenovan na neodređeno vrijeme na temelju javnog natječaja, ukoliko ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika, bit će raspoređen na radno mjesto pročelnika rješenjem Općinskog načelnika.

Rješenja o rasporedu iz stavka 1. i 2. ovog članka bit će donesena u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Opći akti doneseni temeljem Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/04) ostaju na snazi do donošenja novih akata sukladno zakonskim ovlaštenjima i ovim Izmjenama i dopunama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-09-10

Fužine, 30. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr