SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from baska 2920..3062

37.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA
OPĆINU BAŠKA U RAZDOBLJU OD 2009. - 2017.

SADRŽAJ

1. UVOD

1.1 CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM

1.2 ZAKONSKE OBVEZE

1.3 POLAZIŠNE ODREDNICE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BAŠKA

1.3.1 ZAKON O OTPADU

1.3.2 ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA

1.3.3 STRATEGIJA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

1.3.4 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

1.3.5 INSTITUCIONALNI OKVIR

1.4 KLJUČNI POJMOVI I KRATICE U PLANU GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI
BAŠKA

1.4.1 KLJUČNI POJMOVI - OBJAŠNJENJE

1.4.2 KRATICE - POJAŠNJENJE

2. OSNOVNI PODACI O PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI I OPĆINI BAŠKA

2.1 OPĆI PODACI - OPĆINA BAŠKA

2.2 DEMOGRAFSKA SLIKA OPĆINE BAŠKA

2.3 PROMETNA POVEZANOST

2.4 GOSPODARSKA OBILJEŽJA

2.4.1 PRIMARNI SEKTOR

2.4.2 SEKUNDARNI SEKTOR

2.4.3 TERCIJARNI SEKTOR

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BAŠKA

3.1 SVRHA I CILJ IZRADE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA RAZINI JEDINICA
LOKALNE SAMOUPRAVE

4. ANALIZA STANJA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI BAŠKA

4.1 KOMUNALNI OTPAD

4.1.1 USTROJ SUSTAVA PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

4.1.2 PROCJENA KOLIČINA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA

4.1.3 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA

4.1.4 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA NA DEPONIJU TRESKAVAC

Općina Baška


O P Ć I N E


4.1.5 UTVRĐIVANJE KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA KOMUNALNOG
OTPADA

4.2 PROIZVODNI OTPAD

4.2.1 NEOPASNI PROIZVODNI OTPAD

4.2.2 OPASNI PROIZVODNI OTPAD

4.3 POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

4.3.1 AMBALAŽA I AMBALAŽNI OTPAD (OSIM PET-A)

4.3.2 PET AMBALAŽA

4.3.3 ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD (EE OTPAD)

4.3.4 OTPADNA VOZILA

4.3.5 OTPADNE GUME

4.3.6 OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI 81

4.3.7 OTPADNA ULJA I DRUGI ZAULJENI OTPAD

4.3.8 GRAĐEVINSKI OTPAD

4.4 ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

4.5 PRAĆENJE TOKOVA OTPADA I IZVJEŠĆIVANJE

4.6 ILEGALNA ODLAGALIŠTA OTPADA - »DIVLJI DEPONIJI«

4.6.1 ILEGALNA ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BAŠKA

5. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI BAŠKA

5.1 CJELOVITI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM - KONCEPT

5.1.1 OSNOVNE POSTAVKE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

5.1.2 OSNOVNI ELEMENTI CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

5.2 CJELOVITI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BAŠKA

5.2.1 POSUDE ZA ODLAGANJE OTPADA IZ KUĆANSTVA

5.2.2 EKO - OTOCI

5.2.3 RECIKLAŽNO DVORIŠTE

5.2.4 TRANSFER STANICA - SABIRNO DVORIŠTE

5.2.5 TRANSPORT

5.2.6 SUSTAV NAPLATE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

5.2.7 PRAVO SUDJELOVANJA JAVNOSTI - PLAN ZA OPĆINU BAŠKA

5.3 MJERE IZBJEGAVANJA I SMANJENJA NASTANKA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
BAŠKA

5.3.1 MJERE ZA IZBJEGAVANJE I SMANJENJE NASTAJANJA KOMUNALNOG OTPADA

5.3.2 MJERE IZBJEGAVANJA I SMANJENJA NASTAJANJA PROIZVODNOG OTPADA

5.4 MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I OPORABE OTPADA U OPĆINI BAŠKA

5.4.1 IZDVAJANJE OTPADA NA MJESTU NASTANKA - PRIMARNA RECIKLAŽA

5.4.2 MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I OPORABE OTPADA PUTEM RECIKLAŽNIH
DVORIŠTA

5.5 OČEKIVANI REZULTATI

6. ODGOVORNOSTI U PROVEDBI PLANIRANIH AKTIVNOSTI

7. ZAKLJUČAK

8. KORIŠTENA LITERATURA

Subota,25.srpnja2009. Stranica2921—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2922—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2923—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2924—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2925—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2926—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2927—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2928—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2929—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2930—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2931—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2932—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2933—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2934—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2935—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2936—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2937—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2938—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2939—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2940—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2941—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2942—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2943—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2944—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2945—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2946—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2947—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2948—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2949—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2950—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2951—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2952—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2953—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2954—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2955—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2956—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2957—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2958—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2959—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2960—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2961—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2962—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2963—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2964—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2965—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2966—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2967—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2968—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2969—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2970—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2971—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2972—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2973—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2974—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2975—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2976—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2977—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2978—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2979—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2980—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2981—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2982—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2983—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2984—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2985—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2986—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2987—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2988—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2989—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2990—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2991—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2992—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2993—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2994—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2995—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2996—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2997—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica2998—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica2999—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3000—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3001—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3002—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3003—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3004—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3005—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3006—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3007—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3008—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3009—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3010—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3011—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3012—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3013—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3014—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3015—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3016—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3017—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3018—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3019—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3020—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3021—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3022—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3023—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3024—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3025—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3026—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3027—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3028—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3029—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3030—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3031—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3032—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3033—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3034—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3035—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3036—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3037—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3038—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3039—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3040—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3041—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3042—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3043—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3044—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3045—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3046—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3047—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3048—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3049—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3050—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3051—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3052—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3053—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3054—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3055—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3056—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3057—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3058—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3059—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3060—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE

Subota,25.srpnja2009. Stranica3061—broj29

SLUŽBENENOVINE

Stranica3062—broj29 Subota,25.srpnja2009.

SLUŽBENENOVINE


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr