SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

130.

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 4. i 5. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi
Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o grbu i zastavi Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/98 i 24/98) u članku 8. stavku 1. točki 3. riječi: »Poglavarstvo Grada« brišu se.

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik može pravnoj osobi odobriti uporabu grba ako ocijeni da je to u interesu Grada.«

U stavku 2. riječi: »Gradsko vijeće odobrit će« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik će odobriti«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. riječi: »ili fizičke« brišu se.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»U obavljanju nadzora iz članka 14. ove Odluke, komunalni redar ovlašten je:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu primjene ove Odluke,

3. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

4. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja.«

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupi suprotno odredbi članka 4. ove Odluke,

2. se ne pridržava odredbe članka 5. ove Odluke,

3. grb Grada ne istakne u suglasju s odredbom članka 8. stavka 1. točke 2. ove Odluke,

4. se ne pridržava uvjeta utvrđenih odobrenjem za uporabu grba Grada (članak 11. ove Odluke),

5. zastavu Grada ne istakne u suglasju s odredbom članka 12. odnosno ako se ne pridržava odredbe članka 13. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz članka 16. stavka 1. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/105

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr