SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

126.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/ 09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i
Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo,
Kostrena, Lovran i Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 98, 9/01, 32/04 i 6/08) članak 42. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - putnik:

1. ako ne postupi u skladu sa odredbom članka 24 stavka 2. Odluke,

2. ako se ne pridržava odredbe članka 28. stavka 2. Odluke,

3. ako postupi suprotno odredbi članka 29. stavka 1. Odluke,

4. ako se ne pridržava odredbe članka 32. stavka 2. Odluke,

5. ako za vrijeme vožnje nema ispravnu putnu kartu ili ispravu na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz (članak 36. stavak 1. Odluke),

6. ako na zahtjev ovlaštene osobe ne pokaže putnu kartu zbog kontrole (članak 36. stavak 2. Odluke).«

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se za područje Grada Rijeke danom stupanja na snagu.

Za područja jedinica lokalne samouprave iz članka 47. stavka 1. Odluke, ova Odluka će se primjenjivati kada bude donijeta na njihovim predstavničkim tijelima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/104

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-4

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr