SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

122.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. srpnja 2009.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/04 i 6/08) u članku 5. stavku 2. iza riječi: »igrališta« stavlja se zarez i dodaje riječ: »ceste«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. riječi: »Odlukom o građevinskom zemljištu («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 3/01, 1a/02 i 10/04)« zamjenjuju se riječima: »odlukom kojom se uređuje građevinsko zemljište«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. podstavku 1. riječi: »Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine» broj 94/01, 122/02, 17/ 04 i 48/04)« zamjenjuju se riječima: »zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odgovarajućim stanom iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka smatra se stan veličine koja je utvrđena propisom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata.«

Članak 5.

U članku 15. stavku 3. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 6.

U članku 16. stavku 2. riječi: »tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 4. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječju: »Gradonačelnik«.

Članak 8.

U članku 19. riječi: »Poglavarstva Grada« zamjenjuju se riječima: »nadležnog tijela Grada«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/102

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 23. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr