SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
GRAD CRES
12

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 125/08 i 36/09) i članka 53. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 23. srpnja 2009. godine, donosi

STATUT GRADA CRESA

I. IZVORIŠNE OSNOVE

Općina Cres pred kraj XX. stoljeća predstavlja živu i prodornu zajednicu s istim prepoznatljivim karakteristikama tijekom svoje cjelokupne tisućljetne povijesti. Korijeni ove drevne povijesti isprepliću se s grčkom legendom o Argonautima.

U antičko-grčko doba, Cres je s cijelom otočnom skupinom bio prozvan imenom »Apsyrtides«. Za Rimljana, javlja se naziv »Crexa« kojeg već spominje i Plinije, rimski zemljopisac, a Ptolomej, rimski povjesničar, upotrebljava ime »Crepsa«. Cres je za vrijeme rimske vladavine imao naslov »Res publica Crepsa« što ukazuje na uređenost komunalnog života.

Potkraj X. stoljeća Cres se kraće vrijeme nalazi u vlasti hrvatskih vladara.

U XV. stoljeću zajednici mjesta Cres pridružuju se nekadašnje rimske općine (Res publice) Beli (Caput Insulae) i Lubenice (Hibernitia) koje su tada djelovale kao srednjovjekovne općine (komune).

Od 1459. godine u Cresu je sjedište venecijanske uprave za otoke Cres i Lošinj, a usporedno s time postaje biskupska rezidencija osorskog biskupa koji daje sagraditi dvije nove katedrale, u Osoru i u Cresu.

Grad Cres kroz svoju dugu povijest djelovao je kao općina. Prvi počeci prvog Statuta Općine Cres i Osor zabilježeni su u prvoj polovici XIV. stoljeća, točnije 1332. godine. U creskom Općinskom savjetu prvi Statut odobren je 1441., prvi put tiskan 1636., a može se naći u svim značajnijim arhivima naše regije. Navedeni dokumenti povijesno dokazuju da je Općina Cres u ono doba bila uređena s ustrojstvom lokalne samouprave čiji je Statut kodificirao cjelokupan sustav javnog i privatnog prava koje je uređivalo cjelokupan društveni život na otoku.

Grad i područje otoka Cresa bili su pod upravljanjem Poštovanog Vijeća (prijevod od »Magnifico Consiglio«) Općine Cres koje je bilo sastavljeno od vijećnika plemića i 12 vijećnika pučana koji su se mijenjali svakih šest mjeseci. Zbog privilegiranog položaja koji je Cres stekao od strane Republike Venecije, uživao je veliku autonomiju u odlučivanju i ugovaranju, te Venecija u službenim dokumentima oslovljava Cres »Magnifica Comunita«.

Pučki vijećnici tzv. »popolari« imali su pravo okupiti narod na Trgu ispred Lože bez prisustva vijećnika plemića i to u slučaju neslaganja s odlukama Poštovanog Vijeća Općine. Službeni predstavnik mletačke vlasti tada je morao biti prisutan i sve primjedbe puka i pučana prenijeti Veneciji. Sazivanje Poštovanog Vijeća Općine bilo je dosta složeno, ali točno propisano u općinskom Statutu.

Općinska administracija je za ono vrijeme bila uzorno demokratska što dokazuje i činjenica da izvršna vlast u gradu biva pokrivena od najmanje dva izabrana građanina, u trajanju od godine dana ili šest mjeseci. Cjelokupna vlast, po tadašnjem Statutu, bila je podjednako sastavljena od pučana i plemića. Tadašnja uprava uvijek se institucionalno brinula o zdravlju, higijeni i socijalnoj skrbi svojih građana, o čemu svjedoče mnogi pisani povijesni izvori.

Poštovano je Vijeće Općine također biralo dekana Župe i putem svojih tijela plaćalo propovjednike za vrijeme Korizme koji su govorili dalmatinskim i hrvatskim jezikom. Prije ovih izvora, na Valunskoj ploči iz XI. stoljeća imamo dokaz da su na ovim prostorima živjele dvije kulture, dva naroda s pripadajućim pismima, latinicom i glagoljicom koje su se poštivale i međusobno dopunjavale u suživotu što traje još i danas. Cres je uvijek pripadao Mediteranu i mediteranskoj kulturi.

Iz povijesnih izvora možemo konstatirati da je Cres barem sedam stoljeća predstavljao samostalnu Općinu s punopravnim naslovom grada. Kao grad, bio je okružen zidinama s ulaznim vratima i kulama koje nisu imale samo obrambenu ulogu, već i simbol stanovite suverenosti. Ovakav status uključivao je i pravo odlučivanja o porezima i nametima.

Znakovit je kameni reljef zaštitnika Cresa Svetog Izidora koji je resio stare gradske zidine. Zaštitnik desnom rukom blagoslivlje, a u lijevoj ruci drži svojeg malog plemenitog štićenika, utvrđeni grad Cres. Na dan zaštitnika, 2. siječnja, uvijek se Općinsko vijeće sastajalo, postavljalo dužnosnike i davalo priznanja.

Grad Cres ima svoj grb koji je u upotrebi već od 1300. godine, a sastoji se od štita i uspravljenog na dvije noge konjića s lavljim repom, otvorenih ustiju i dugačkog jezika. Jednako tako, creska zastava izmjeničnih plavo-zlatnih boja u kojem središnje mjesto zauzima tradicionalni grb, u uporabi je već sedam stoljeća.

U II. svjetskom ratu, u tijeku fašističkog, terora koji je onemogućio suživot, antifašističke snage organizirale su narodni otpor te su voljom naroda u rujnu 1943. godine donesene povijesne Pazinske odluke o priključenju Istre, otoka i Zadra matici Hrvatskoj. Tijekom prve polovice XX. stoljeća, iz gospodarskih i političkih razloga došlo je do velikog iseljavanja otočnog stanovništva, koje je kulminiralo nakon drugog svjetskog rata uslijed poslijeratnih zbivanja i jednostranačkog sustava vlasti. Stanovništvo je uvelike smanjeno te je cjelokupno otočno gospodarstvo osiromašeno.

Usprkos svim poslijeratnim teškoćama, komunalno uređenje bilo je kontinuirano sve do 1962. godine kada je odlučeno da Općina Cres stvori zajedničku Općinu s Malim Lošinjem.

Nakon provedenih višestranačkih demokratskih izbora i pobjedom demokratskih snaga godine 1990., Republika Hrvatska osamostalila se kao suverena i nezavisna država.

 

Donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina, Cres opet dobiva svoju općinu. Završetkom Domovinskog rata 1995. godine, stvoreni su uvjeti za daljnji razvitak Cresa na pragu XXI. stoljeća.

Dana 21. travnja 1993. godine, nakon izvršenih izbora, konstituirano je Općinsko vijeće nove Općine Cres koje je provelo svoju vjekovnu i časnu dužnost donošenjem najznačajnijeg akta - Statuta Općine Cres, a 1997. godine Cres dobiva status Grada.

II. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Grad Cres je jedinica lokalne samouprave kojoj su područje i naziv određeni zakonom.

Sjedište Grada Cresa je u Cresu, u ulici Creskog statuta broj 15.

Članak 2.

Lokalna samouprava daje pravo i mogućnost građanima s prebivalištem na području Grada Cresa da, u okvirima određenim Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, uz vlastitu odgovornost, u interesu općeg društvenog razvoja i zaštite creskog otočnog identiteta koji se prepoznaje u običajima, govoru, vjeri i kulturi lokalnog stanovništva, upravljaju i odlučuju o poslovima iz samoupravnog djelokruga.

U upravljanju i odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog djelokruga građani mogu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, sudjelovati neposredno, putem referenduma ili mjesnog zbora građana, ili posredno, preko Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela.

Članak 3.

Područje Grada Cresa obuhvaća naselja: Beli, Cres, Dragozetići, Filozići, Grmov, Ivanje, Loznati, Lubenice, Mali Podol, Martinšćica, Merag, Miholašćica, Orlec, Pernat, Porozina, Predošćica, Stanić, Stivan, Sveti Petar, Valun, Važminec, Vidovići, Vodice, Vrana, Zbičina i Zbišina.

Članak 4.

Grad Cres obuhvaća područja katastarskih općina Beli, Cres, Cres-grad, Dragozetići, Lubenice, Martinšćica, Orlec, Pernat, Podol, Predošćica, Stivan, Valun i Vrana.

Područje Grada Cresa graniči s područjem Grada Malog Lošinja.

Linija razgraničenja počinje na istočnoj strani otoka Cresa u uvali Koromačna, a završava na zapadnoj obali otoka Cresa u uvali Baneštrovice i podudara se s linijom razgraničenja katastarskih općina Vrana-Belej, Stivan- Belej i Stivan-Ustrine.

Članak 5.

Grb Grada Cresa povijesni je grb Cresa.

Grb se sastoji od štita plave boje, unutar kojeg udesno stupa heraldički hipogrif (pantera), sastavljen od dijelova tijela raznih životinja. Glava mu je konjska, a vrat dug i savijen kao u morskog konjica. Leđa su uspravna i nastavljaju se na vrat. Dugačak rep odlučno je izbačen nagore, s tri usporedna pramena u sredini i može se protumačiti kao pola lavlji, pola konjski rep. Griva je slabo naglašena nizom uvojaka na vratu. Četiri noge mačjeg oblika završavaju s po tri prsta s kandžama. Iz otvorenih usta hipogrifa zlatno-žute boje izlazi crveni jezik.

Zastava Grada Cresa plave je boje, omjera 1 : 2, s grbom Grada Cresa položenim u sredini polja zastave. Grb na zastavi obrubljen je zlatno-žutim obrubom. Kada se zastava nalazi na jarbolu ili koplju postavlja se tako da je hipogrif na grbu okrenut prema jarbolu ili koplju što simbolizira pobjedu.

Uporaba i zaštita grba i zastave Grada Cresa uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 6.

Dan zaštitnika Cresa - svetog Izidora (sveti Sidar) - 2. siječnja, dan je Grada Cresa.

Dan Grada Cresa obilježava se svečanom sjednicom Gradskog vijeća i dodjelom javnih priznanja.

U Gradu Cresu obilježavaju se i:

- 20. travnja, dan oslobođenja Grada Cresa, kao spomen na 20. 4. 1945.,

- 25. travnja, dan rođenja filozofa Frane Petrića, kao dan creske osnovne škole,

- 5. kolovoza, dan creskog semnja,

- 25. rujna, dan priključenja Istre i otoka matici zemlji Hrvatskoj.

U skladu s tradicijom i mjesnim običajima, u župama na području Grada Cresa obilježavaju se:

- u Župi Beli i Župi Orlec - sveti Anton Opat - 17. siječnja,

- u Župi Dragozetići - sveti Fabijan i Sebastijan - 20. siječnja,

- u Župi Lubenice - Svijećnica - 2. veljače,

- u Župi Predošćica - Sveti Blaž - 3. veljače,

- u Župi Valun - Sveti Marko - 25. travnja,

- u Župi Vrana - sveti Filip i Jakov - 3. svibnja,

- u Župi Stivan - Sveti Ivan Krstitelj - 24. lipnja,

- u Župi Cres - Gospa Snježna - 5. kolovoza,

- u Župi Martinšćica - Sveti Martin - 11. studenog.

Članak 7.

Uvažavajući svoju povijesnu i kulturnu baštinu Grad Cres omogućava autohtonoj talijanskoj zajednici:

- ostvarivanje ravnopravne službene uporabe materinjeg talijanskog jezika, u skladu s odredbama posebnoga zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, osim ispisivanja dvojezičnih naziva naselja, ulica i trgova te osim ispisivanja dvojezičnih natpisnih ploča i zaglavlja akata za tijela Grada Cresa, za mjesnu samoupravu i za pravne osobe koje imaju javne ovlasti;

- izborno učenje talijanskog jezika u školskoj nastavi, od IV. razreda do kraja osnovnog obrazovanja.

Grad Cres, u skladu s financijskim mogućnostima, podržava i potpomaže odgojnu i kulturnu djelatnost pripadnika autohtone talijanske zajednice.

Članak 8.

Posebnom odlukom propisat će se način korištenja zastave i simbola talijanske nacionalne zajednice na području Grada Cresa.

Članak 9.

Gradsko vijeće može domaćeg ili stranog državljana zaslužnog za Grad Cres proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu dodjeljuje se »Otočna Povelja Frane Petrića - Honor Insulae Francisci Patricii«.

Kriteriji za proglašenje počasnih građana, izgled i sadržaj povelje iz stavka 2. ovoga članka uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 10.

Radi odavanja javnog priznanja za njihov rad, dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, za naročite uspjehe u unapređivanju gospo

darstva, znanosti, kulture, sporta, zaštite i unapređivanja okoliša i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, Grad Cres dodjeljuje javna priznanja.

Vrste, izgled i sadržaj javnih priznanja, uvjeti, kriteriji i postupnost njihove dodjele i tijela koja provode postupak i vrše dodjelu javnih priznanja, uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

III. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje u gospodarskom, društvenom i kulturnom razvitku svojih zajednica, Grad Cres uspostavlja i održava suradnju u okviru samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa Zakonom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i drugim međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapa sporazum (ugovor, povelja, memorandum i sl.) kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje, u skladu sa svojim općim aktima i Zakonom.

Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Odluku o uspostavljanju suradnje, zajedno s tekstom sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku i na jeziku države u kojoj se nalazi jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave s kojom se navedeni sporazum sklapa, dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sporazum o suradnji Grada Cresa s jedinicima lokalne i područne (regionalne) samouprave, objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

IV. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA CRESA

Članak 13.

Grad Cres u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka detaljnije se uređuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Pojedine poslove iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće može posebnom odlukom prenijeti na Primorsko- goransku županiju u skladu s njezinim Statutom, odnosno na mjesnu samoupravu.

Članak 14.

Grad Cres može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 15.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i/ili mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni ovoga Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog jedne trećine vijećnika, ili na prijedlog Gradonačelnika, ili na prijedlog polovice mjesnih odbora na području Grada Cresa, ili na prijedlog dvadeset posto birača upisanih u popis birača Grada Cresa.

Gradsko vijeće dužno je raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača.

Odluka donesena na referendumu obvezna je za Gradsko vijeće.

Članak 17.

Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Gradu Cresu znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Grada Cresa u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000,00 kn pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kn.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada Cresa. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovog zamjenika

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 18.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 19.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 20.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Cresa, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 21.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 22.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 23.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Cresa.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 25.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Cresa kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Cresa odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VI. TIJELA GRADA CRESA

Članak 26.

Tijela Grada Cresa su Gradsko vijeće i Gradonačelnik

1. GRADSKO VIJEĆE

Opće odredbe

Članak 27.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo sastavljeno od petnaest članova (dalje u tekstu: vijećnika).

Članak 28.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Članak 29.

Gradsko vijeće:

- donosi Statut Grada Cresa,

- donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća,

- donosi odluku o promjeni granice Grada Cresa,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Cresa,

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- donosi odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Cresa čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Cres,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 30.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Cres. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 31.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 1. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća

Članak 32.

Gradsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća biraju se većinom glasova svih vijećnika.

Način izbora predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća uređuju se poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjedava im i predstavlja Gradsko vijeće.

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju odsutnosti ili iz drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se poslovnikom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 34.

Predsjednik Gradskog vijeća:

- zastupa Gradsko vijeće

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Gradskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

- brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Prava i dužnosti vijećnika

Članak 35.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Dužnost članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Grada Cresa, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 37.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

- na naknadu određenih materijalnih troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Odlučivanje Gradskog vijeća

Članak 39.

Ako zakonom, ovim Statutom ili poslovnikom Gradskog vijeća nije drukčije određeno, Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika.

Gradsko vijeće na sjednicama glasuje javno, ako poslovnikom ili prethodnom odlukom Gradskog vijeća nije određeno da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Radna tijela Gradskog vijeća

Članak 40.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

1. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

2. Odbor za izbor i imenovanja,

3. Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave i

4. Mandatno povjerenstvo.

Članak 41.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik Odbora za statutarno-pravna pitanja bira se iz redova vijećnika.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Gradskog vijeća kada je tim aktima ovlašten,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanja predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom, drugim odlukama Gradskog vijeća,

- imenovanje i opoziv predstavnika Gradskog vijeća u određena tijela i udruge,

- propise o naknadama vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.

- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom.

Članak 43.

Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednik i četiri člana Odbora za suradnju jedinica lokalne samouprave biraju se iz reda vijećnika i uglednih građana Grada Cresa.

Odbor za suradnju s jedinicama lokalne samouprave:

- razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Cresa s jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te priprema prijedloge akata iz nadležnosti Gradskog vijeća koji se odnose na to područje,

- surađuje s odgovarajućim radnim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu,

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom.

Članak 44.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, koji se na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća biraju iz reda vijećnika.

Mandatno povjerenstvo:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 45.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 46.

Stručne poslove za Gradsko vijeće obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Voditelj nadležnog upravnog tijela pomaže predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednica Gradskog vijeća, a obavlja i druge poslove utvrđene poslovnikom Gradskog vijeća ili koje mu povjeri predsjednik Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 47.

Gradonačelnik zastupa Grad Cres i nositelj je izvršne vlasti Grada Cresa.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Grada Cresa i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Cresa u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Cresa čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina pla

nirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Grada Cresa,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Cresa,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Cresa i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Cresa,

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Cresa,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Cresa u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima,

- organizira zaštitu od požara na području Grada Cresa i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada Cresa u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Cresa, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu Cresu,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka u roku od 30 dana od danog jamstva.

Gradonačelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela - savjete, odbore, komisije, povjerenstva.

Djelokrug, način rada i sastav radnih tijela iz stavka 4. ovog članka, odrediti će gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 48.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada Cresa.

Članak 49.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 51.

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 52.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja Grada Cresa,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, duž

nost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 53.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 17. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Cresa kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Cres ustrojavaju se upravna tijela Grada Cresa.

Ustrojstvo Upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 55.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 56.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Cresa.

Članak 57.

Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima Grada Cresa, obavljaju službenici i namještenici.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Cresa, uređuju se posebnim zakonom.

Službenici u Gradu Cresu poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, sukladno nacionalnoj strategiji i planu trajnog osposobljavanja i usavršavanja.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

Grad Cres u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 59.

Grad Cres osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Grad Cres ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Cres može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 60.

U naselju, u više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja Cres koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu može se osnovati mjesni odbor kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Na području Grada Cresa osnovani su sljedeći mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Beli, sa sjedištem u Belom, za područje naselja: Beli, Ivanje, Sveti Petar i Važminec;

2. Mjesni odbor Dragozetići, sa sjedištem u Dragozetićima, za područje naselja: Dragozetići, Filozići, Porozina i Predošćica;

3. Mjesni odbor Orlec, sa sjedištem u Orlecu, za područje naselja: Orlec, Stanić, Vrana i Zbišina;

4. Mjesni odbor Valun, sa sjedištem u Valunu, za područje naselja: Lubenice, Mali Podol, Pernat, Valun i Zbičina;

5. Mjesni odbor Martinšćica, sa sjedištem u Martinšćici, za naselja: Grmov, Martinšćica, Miholašćica, Stivart i Vidovići.

Članak 61.

Posebnom statutarnom odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, mogu se osnovati i drugi mjesni odbori na području Grada Cresa.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 2. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio odluke iz st. 1. ovog članka.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 62.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 63.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 64.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 65.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 66.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora, odnosno 30 dana prije isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 70.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 71.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 72.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada Cresa na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada Cresa.

Članak 75.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 76.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA CRESA

Članak 77.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Cresu, čine imovinu Grada Cresa

Članak 78.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada Cresa donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Cresa.

Članak 79.

Grad Cres ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Cresa su:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odluka Gradskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Grada Cresa i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Cresa odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

- prihodi od naknade od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Cres u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 80.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Cresa iskazuju se u proračunu Grada Cresa.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu. Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 81.

Proračun Grada Cresa i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 82.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom zakonskom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 83.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 84.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Cresa nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada Cresa nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XII. AKTI GRADA CRESA

Članak 85.

Gradsko vijeće donosi Statut, gradski proračun, obračun proračuna, odluke, poslovnik, pravilnike, zaključke, deklaracije, povelje, preporuke i druge akte na osnovi prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, ovim Statutom i svojim poslovnikom.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 87.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 88.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 85. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 89.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 90.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Cres osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 91.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 92.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenim novinama službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 93.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Cresa je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 94.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama« i na web stranicama Grada Cresa.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

- održavanjem obveznih redovnih mjesečnih konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama« i na web stranicama Grada Cresa.

Javnost rada upravnih tijela Grada Cresa osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. PROMJENA STATUTA

Članak 95.

Pravo da predloži promjenu Statuta Grada Cresa ima najmanje jedna trećina vijećnika, Odbor za statutamo- pravna pitanja, ili deset posto birača upisanih u popis birača Grada Cresa.

Prijedlog za promjenu Statuta mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Ako prijedlog za promjenu Statuta dobije podršku većine ukupnog broja vijećnika, Gradsko vijeće donosi odluku da će se pristupiti promjeni Statuta i utvrđuje nacrt promjene Statuta. Nacrt promjene Statuta utvrđuje se većinom glasova svih vijećnika.

Ako ni nakon ponovljene rasprave o prijedlogu za promjenu Statuta Gradsko vijeće ne donese odluku da će se pristupiti promjeni Statuta, isti prijedlog ne može ponovno uvrstiti u dnevni red Gradskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja ponovljene rasprave o prijedlogu.

XV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 96.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06).

Članak 97.

Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-01/6

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-5

Cres, 23. srpnja 2009

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr