SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
28

44.

Na temelju članka 11. stavak 1., članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01) te članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko- oranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 29. sjednici održanoj 17. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama
te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u Općini Viškovo u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. ograničenje ili potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,

2. ograničenje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina ispaše,

3. zabrana preoravanja livada i pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama,

4. obvezno zatravljivanje strmog zemljišta na području cijele Općine,

5. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta osim u slučajevima prenamjene poljoprivrednog zemljišta,

6. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 3.

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemljišta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 4.

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa

2. održavanje poljskih puteva

3. uređivanje i održavanje kanala

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 5.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati.

Živice uz poljske puteve odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta odnosno međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm. U cilju sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela živica se mora obrezivati tako da njena visina ne prelazi 1 m.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela.

Članak 6.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putevi. Održavanje poljskih puteva od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju.

Članak 7.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

IV. ZAŠTITA OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM, ŠUMSKOM I DRUGOM ZEMLJIŠTU

Članak 8.

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici odnosno korisnici istih dužni su:

1. održavti i uređivati poljoprivredne površine, međe, živice i poljske puteve,

2. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 01.06. tekuće godine,

3. sprečavati zatravljivanje i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem.

Članak 9.

Radi sprečavanja požara na šumskom zemljištu, vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su:

1. suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa odstraniti, a ostatke nakon sječe šume i čišćenja šume sakupiti u hrpe ili redove ravnomjerno raspoređene po cijeloj površini,

2. održavati i čistiti poljske i šumske putove najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz vatrogasnih vozila,

3. napraviti potrebne prosjeke kroz šumu i uredno ih održavati, a ukoliko to nije učinjeno, omogućiti Hrvatskim šumama da one to učine na svoj trošak uz prethodno pribavljenu suglasnost vlasnika i korisnika šuma, te Općine Viškovo.

Članak 10.

Radi sprečavanja požara na drugim površinama vlasnici i posjednici, odnosno korisnici istih dužni su:

1. sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta,

2. uredno održavati živice,

3. ukloniti sve biljne ostatke preostale nakon čošćenja istih površina, na način propisan od Općine Viškovo, a za državne šume pravilnikom Hrvatskih šuma.

Članak 11.

Biljne ostatke zabranjeno je u periodu od 01. 06. do 31. 10. tekuće godine spaljivati na otvorenome.

Članak 12.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta višegodišnjim raslinjem i to kemijskim i mehaničkim sredstvima.

Članak 13.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodni tok oborinskih voda.

Članak 14.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne čestice te time onemogućiti ili otežavati poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su obrađivati i uređivati živice na svom zemljištu, na način da spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, te zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

Članak 15.

Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

. provoditi postupke za sprečavanje širenja biljnih štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, a posebice su dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti uzrokom širenja biljnih štetočina,

. ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su priložene uz ta sredstva.

Članak 16.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova životnog okoliša. S tim u vezi potiče se primjena metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede kao agrotehnička mjera zaštite okoliša i poljoprivrednog zemljišta.

V. NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija, te inspekcija zaštite od požara i komunalni redar.

U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke nedležne inspekcije iz st. 1. ovog članka mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljišta poduzimanje određenih mjera iz članka 18. i 19. ove Odluke.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom od 50,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička od 50,00 do 200,00 kn za prekršaj ako:

1. Izvrši sječu višegodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga;

2. Iskorištava pašnjake protivno ovoj Odluci;

3. Preore livadu, pašnjak ili neobrađene površine na strmim zemljištima i poduzme radnje radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama;

4. Ne izvrši obvezu zatravljivanja strmog zemljišta;

5. Skida humus, odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta;

6. Proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura na strmim zemljištima;

7. Ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova tako da se omogući prirodni tok oborinskih voda;

8. Ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenh agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 01. lipnja tekuće godine;

9. Ne odstrani biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem;

10. Protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura (preko 5 m) koje zasjenjuju susjedne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama;

11. Ne održava zelene ograde na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i puteve te zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde;

12. Ne održava i ne uređuje zemljišne međe, zelene ograde i poljske puteve tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera;

13. Ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske puteve tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila;

14. Protivno zabrani iz članka 11. spaljuje biljne ostatke na otvorenom;

15. Ne održava i ne uređuje zemljišne međe i zelene ograde tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i raslinja.

Novčanom kaznom od 50,00 kn do 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Novčanom kaznom od 50,00 kn do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a od 50,00 do 200,00 kn fizička osoba - ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljišta ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljištu kojega je ovlaštenik, odnosno vlasnik.

Novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju se primjenjivati na području Općine Viškovo odredbe Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenja i održavanja poljoprivrednih ru

dina na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 17/96).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/29

Ur. broj: 2170-09-03-1-10

Viškovo, 17. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr