SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

6.

Na temelju članka 62. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 28., točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20. veljače 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki
»Jadranka« d.d. iz Malog Lošinja za područje od
Velog žala do nudističke plaže

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština (u daljnjem tekstu koncedent), na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 19. studenog 2002. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog poglavarstva Grada Malog Lošinja od 7. svibnja 2002. godine dodjeljuje tvrtki »Jadranka« d.d., Mali Lošinj, Dražica 1 (u daljnjem tekstu koncesionar) koncesiju u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra otoka Lošinja, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Članak 2.

Koncesionaru se dodjeljuje koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj donesenom od strane Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 47/02) za dio Sunčane uvale od Velog žala do nudističke plaže u ukupnoj površini od 24.483 m2 kopnenog dijela i 24.235 m2 morskog dijela.

Područje pomorskog dobra iz članka 2., točke 1. ove Odluke definirano je Gauss-Kruegerovim koordinatama:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Koncedent daje na upotrebu / korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke koncesionaru, na vremensko razdoblje od 4 godine, počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sklopit će koncedent i koncesionar u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana njena donošenja.

Sastavni dio Ugovora o koncesiji je grafički dio Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Mali Lošinj (»Narodne novine« broj 47/02) s ucrtanim kopnenim i morskim dijelom pomorskog dobra.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 42.659,25 kuna s valutnom klauzulom što uz primjenu srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske na dan donošenja ove Odluke (1 EUR= 7,59 kuna) iznosi 5.617 EUR godišnje.

Koncesionar je dužan plaćati godišnju naknadu za koncesiju na žiroračun koncedenta br: 2300007-1800008005 u dva dijela:

- prvu godišnju naknadu za koncesiju - prvi dio u iznosu od 500 roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji, a preostalih 50 0 roku od 6 mjeseci od isteka roka za uplatu prvog dijela,

- preostale godišnje naknade za koncesiju, prvi dio u iznosu od 50 0o kraja lipnja, preostalih 50 0o kraja listopada tekuće godine.

Godišnja naknada utvrđena u stavku 1. ovog članka može se jednokratno smanjiti u visini do 50 0znosa koncesije ako je koncesionar nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, izvršio znatna ulaganja u uređenje morske plaže za koju je dobio koncesiju.

Odluku o umanjenju godišnje naknade donosi Županijsko poglavarstvo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija.

Ukoliko koncesionar za dio plaže u Sunčanoj uvali od Velog žala do nudističke plaže dobije Plavu zastavu, godišnja koncesijska naknada umanjit će se u ukupnom iznosu od 15 a račun drugog dijela godišnje naknade za koncesiju.

Koncesionaru se ne dozvoljava naplaćivanje tuševa i ulaza na plažu.

Koncesionaru se dozvoljava da plažu propisno označi i ogradi na primjeren način, a što će se urediti ugovorom o koncesiji.

Godišnja naknada iz stavka 1. ovog članka vrijedi za prve dvije godine trajanja koncesije.

Članak 5.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan ispitivati kakvoću mora u Sunčanoj uvali od Velog žala do nudističke plaže u skladu s Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama »Narodne novine« broj 33/96) i podatke o kakvoći mora istaknuti na vidnom mjestu na plaži.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na morskim plažama, te sprečavanja onečišćenja mora.

Članak 6.

Na dijelu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke dozvoljava se obavljanje sportsko-rekreativnih i ugostiteljsko- turističkih djelatnosti.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3., stavak 1. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati koncedentu na slobodno raspolaganje.

Članak 7.

Koncesionar nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja koncedenta.

Koncesionar je dužan osigurati da treće osobe s kojima stupa u pravne odnose s obzirom na dobivenu koncesiju ne upotrebljavaju i/ili koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima mu je data koncesija.

Članak 8.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih obvezujućih pravnih normi Pomorskog zakonika (glava II. - »KONCESIJE« i glava III. »RED NA POMORSKOM DOBRU«), te posebnih uvjeta o korištenju pomorskog dobra na osnovi Odluke koncedenta koji će se ugraditi u odredbe Ugovora o koncesiji.

Članak 9.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje koncedentu u stanju u kojem ga je dobio od koncedenta, što će biti precizirano Ugovorom o koncesiji.

Članak 10.

Pravo upravnog i inspekcijskog nadzora nad koncesijom iz ove Odluke ima Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili od njega ovlašteno tijelo na području Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Nesuglasja između koncedenta i koncesionara nastala zbog neispunjenja obveza ili prekoračenja ovlasti utvrđenih ovom Odlukom o koncesiji pokušat će se riješiti sporazumno. Ako se dogovor ne postigne, za rješenje spora nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/6

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 20. veljače 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

Tablica u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr