SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
12

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine donosi

STATUT OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Malinska - Dubašnica, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Malinska - Dubašnica, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina se nalazi na sjeverozapadnom dijelu otoka Krka i graniči sa sjeverozapadne strane sa Jadranskim morem, sa sjeverne sa Općinom Omišalj, sa istočne strane sa Općinom Dobrinj i sa južne strane sa Gradom Krkom.

Općina obuhvaća područja naselja: Barušići, Bogovići, Kremenići, Ljutići, Malinska, Maršići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradić, Porat, Radići, Sabljići, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti Vid-Miholjice, Turčić, Vantačići, Zidarići i Žgombići.

Granice područja Općine idu rubnim granicama katastarskih općina Sveti Anton i Bogović te dijelom katastarske općine Miholjice.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22.

II. OBILJEŽJA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Grb Općine je povijesni grb, koji se sastoji od trokutastog - srcolikog štita u plavom polju u kojemu se nalazi zlatno stablo hrasta sa korijenjem i 12 žirova.

Zastava je jednobojna - plave boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1. Na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb općine, obrubljen zlatnom rubnom trakom.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine.

O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 5.

Dan Općine je (20 srpnja), dan Svetog Apolinara, zaštitnika župe Dubašnica, koji se svečano slavi.

U Općini se slavi i 29. rujan, dan Svetog Mihovila, zaštitnika župe Sveti Vid-Miholjice.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 7.

Općina surađuje s općinama otoka Krka i gradom Krkom, gradovima i općinama Primorsko-goranske županije i Županijom primorsko-goranskom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Općina, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima i općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 8.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 9.

Općina u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Županije primorsko-goranske te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće i Općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 10.

Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi koje je Općina dužna organizirati kao i poslovi koje će Općina obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Način organiziranja poslova iz stavka 2. ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima koje donosi Općinsko vijeće.

Članak 11.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 10. ovoga Statuta prenijeti na Županiju primorsko-goransku ili na mjesni odbor na području Općine ako ocijeni da je to učinkovitije.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 12. ovoga Statuta, organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 12.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da Općini, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:

- školstvo,

- zdravstvo,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- gospodarski razvoj,

- promet i prometnu infrastrukturu

ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Općina može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 13.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

- raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,

- promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

- vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta,

- odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

- osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,

- osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

- organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

- obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,

- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

- potiče aktivnosti udruga građana,

- promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

- donosi proračun Općine,

- obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

- obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine u skladu sa zakonom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 14.

Lokalni referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine ili 20% birača upisanih u birački popis općine.

Pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine.

Članak 15.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 16.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće Općine.

Tijela Općine ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 17.

Općinsko vijeće Općine može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Općinsko vijeće Općine može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 18.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi, OIB-u ili prema drugim osobnim podacima ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Općinsko vijeće dužno je o prijedlogu odlučiti u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga i o istome obavijestiti predlagatelja.

Članak 19.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Općine ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

VII. OPĆINSKA TIJELA

Članak 20.

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće,

2. Općinski načelnik.

Članak 21.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine podijeljene su između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Općinsko vijeće.

Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 22.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 23.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odluku o promjeni granice Općine,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 24.

Općinsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 25.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- zastupa Općinsko vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 26.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

Članak 27.

Mandat članova Općinskog vijeća traje sukladno zakonu.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 28.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo:

- predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,

- podnositi amandmane na prijedloge općih akata,

- izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća,

- biti birani u odbore i druga radna tijela Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovom radu.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 29.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 30.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Mandatna komisija.

Radi razmatranja drugih pitanja, Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 31.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje sukladno zakonu.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica,

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Malinska - Dubašnica u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica,

- utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Općine u kojima je Općina Malinska - Dubašnica osnivač,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica,

- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica,

- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini Malinska - Dubašnica,

- podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave tijela Općine,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Općine Malinska - Dubašnica ili drugim propisima.

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 3. podstavka 9. ovoga članka Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću godišnja izvješća.

Članak 32.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 33.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Malinska - Dubašnica ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 34.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 35.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 36.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Malinska - Dubašnica sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 37.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Malinska - Dubašnica, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Članak 38.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 39.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Članak 40.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 41.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Općina osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Općina može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 42.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbori u Općini osnovat će se prema interesu i potrebi lokalnog stanovništva, sukladno Zakonu.

Ukoliko se za određeno područje u Općini ne iskaže interes i potreba za osnivanje mjesnog odbora, građani će moći ostvariti svoje pravo sudjelovanja u odlučivanju na načine opisane u čl. 18. ovoga Statuta, a sukladno Zakonu i ovome Statutu.

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine u cjelini.

Članak 43.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja. Prijedlog sadrži podatke o:

1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,

2. imenu mjesnog odbora,

3. području i granicama mjesnog odbora,

4. sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 44.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 45.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

3. donosi pravila mjesnog odbora,

4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun,

6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

7. saziva mjesne zborove građana,

8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,

9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,

11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 46.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 47.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom.

Članak 48.

Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju općinska tijela uprave na način uređen općinskom odlukom.

Članak 49.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:

- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,

- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,

- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 50.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 51.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće Općine.

Članak 52.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Općinskom načelniku za zakonitost svoga rada.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 53.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 54.

Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik u skladu sa zakonom.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Članak 55.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Malinska - Dubašnica čine imovinu Općine Malinska - Dubašnica.

Članak 56.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i drugih akata pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Malinska - Dubašnica donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 57.

Općina Malinska - Dubašnica ima prihode utvrđene pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, ovim Statutom i drugim aktima, kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Članak 58.

Procijenjeni iznosi svih prihoda i primitaka proračuna Općine Malinska - Dubašnica sadržani su u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 59.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 60.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 61.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 62.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 63.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 64.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 61. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 65.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 66.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Malinska - Dubašnica osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 67.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 68.

Detaljnije odredbe o aktima rada Općine Malinska - Dubašnica i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 69.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 70.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 71.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća i odlukama koje Općinsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Općinsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a akti Općinskog vijeća objavljuju se na web stranicama Općine.

Radi izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se službena priopćenja medijima.

Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 72.

Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Malinska - Dubašnica putem medija, web stranica Općine ili na drugi prikladan način.

Članak 73.

Općina Malinska - Dubašnica organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese, te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 74.

Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad upravnih tijela.

Članak 75.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Općine Malinska - Dubašnica te druge materijale u svezi s radom tijela Općine Malinska - Dubašnica omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Općine Malinska - Dubašnica kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 77.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Malinska - Dubašnica i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Općine Malinska - Dubašnica u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz prethodnog stavka ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 78.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/02 i 46/04).

Klasa: 012-03/09-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-09-1

Malinska, 15. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr