SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

44.

Na temelju članka 26 i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/ 08 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
ĆUNSKI /UPU 3/

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Ćunski /UPU 3/ (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Ćunski /UPU 3/ (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 08) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana je Gradonačelnik Grada Malog Lošinja koji je ujedno i odgovorna osoba.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja, oznake NA 2, zatim mjesno groblje G, područje sportsko rekreacijske namjene R2, sportsko rekreacijsko igralište R113.

Izgrađeni dio površine naselja iznosi 6,4 ha,a neizgrađeni dio 3,94 ha, građevinsko planirano područje naselja iznosi 10,34 ha.

Unutar građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene R2, urediti rekreacijski sadržaji, plaža te prateće građevine. U okviru površine sportsko-rekreacijske namjene, rekreacijske zone - R2 nije dozvoljena izgradnja smještajnih turističkih, stambenih ili bilo kojih sličnih građevina ni zatvorenih ili poluotvorenih igrališta. Akvatorij uređene plaže je neposredno povezan s kopnenim dijelom uređene plaže, označen je i zaštićen s morske strane. U sklopu akvatorija uređene plaže je dozvoljena izvedba i ugradnja rekreacijskih sadržaja i opreme.

Unutar građevinsko područja za sportsko-rekreacijsku namjenu, sportsko - rekreacijski centri planira se sportsko - rekreacijsko igralište na površini od 0,29 ha.

Planira se proširenje i uređenje mjesnog groblja oznake G2. Postojeća površina iznosi 0,06 ha, a planirano proširenje na 0,04 ha neizgrađene površine, što ukupno iznosi 1,0 ha. Groblja je dozvoljeno proširiti unutar utvrđene površine. Pri tome je groblje potrebno ograditi, a novi dio s postojećim treba činiti jedinstvenu oblikovnu i funkcionalnu cjelinu. Na grobljima se mogu izvoditi zemljani radovi, te graditi građevine visokogradnje, u skladu s obavezama iz važećeg Zakona o grobljima, kao i posebnog odgovarajućeg propisa Grada.

Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 1 B »Korištenje i namjena površina«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.2. Građevinsko područje Ćunski u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Ćunski se nalazi 8 kilometara od Malog Lošinja. S glavne ceste pod Ćunskim odvojak vodi do lošinjskog aerodroma.

Osnovne djelatnosti su poljoprivreda, ribarstvo i u zadnje vrijeme turizam.

Značaj naselja Ćunski graditi će se na povećanju broja stanovnika jačanjem gospodarskih djelatnosti i društvenih centralnih funkcija.

Privezište P23 ima funkciju sidrenja i priveza do 10 vezova.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

. uređenje građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R2,

. sportsko rekreacijska igrališta R113,

. proširenje groblja oznake G 2.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98) potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Primorsko-goranska Županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. Upravni odjeli Grada Mali Lošinj.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) navedena tijela pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o prijedlogu Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

. Javna rasprava: 30 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

. Utvrđivanje nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

. Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko - goranske županije: 30 dana,

. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

. Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/27

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr