SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

30.

Na temelju članka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/ 08 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 2. sjednici 13. srpnja 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
Luke Mrtvaska /UPU 28/

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke Mrtvaska / UPU 28 / (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja luke Mrtvaska / UPU 28 / (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/

98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 08) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Plan obuhvaća građevinsko područje infrastrukturne namjene oznake IS5.

Luka Mrtvaska se planira kao nova luka lokalnog značaja locirana na mjestu postojećeg privezišta u Uvali Mrtvaska. Na kopnenom dijelu luke se pored sadržaja potrebnih za trajektnu luku planira terminal za otok Ilovik s parkiralištem kapaciteta 50-60 mjesta. Luka ima važnu ulogu u pomorskom povezivanju Grada Malog Lošinja sa susjednim otocima. U sklopu luke je dopušteno obavljanje sljedećih djelatnosti:

- ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,

- ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba,

- privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara,

- privez i odvez ribarskih brodova.

Planira se mogućnost uvođenja te pristajanja u ovoj luci brze brodske linije Rijeka - (Krk), Rab, Novalja, kao i brze brodske linije Rijeka - Dubrovnik, unutarnjim plovnim putem koji ima sve preduvjete za kvalitetno povezivanje većih luka (županijskog značaja) u Kvarnerskom zaljevu.

Površina kopnenog dijela Plana iznosi 1,68 ha (izgrađeni dio 0,9 ha i neizgrađeni dio 0,78 ha), površina morskog dijela plana iznosi 2,40 ha što daje ukupnu površinu plana 4,08 ha.

Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 B »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.3. Građevinsko područje Ilovik u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Područje se nalazi na mjestu postojećeg privezišta u Uvali Mrtvaska, na krajnjem jugu otoka Lošinja, nasuprot i najbliže Iloviku. Do luke je formirana gradilišna cesta, čija se trasa uglavnom podudara s trasom starog pješačkog puta. Cesta je asfaltirana 2003. godine.

Luka se danas koristi kao tranzitna luka između otoka Ilovika i otoka Lošinja, a u najvećoj mjeri je koriste stanovnici Ilovika.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

. izgradnja nove luke lokalnog značaja;

. uvođenje brze brodske linije Rijeka - Dubrovnik;

. uređenje nerazvrstanih cesta.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Plan je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o , Mali Lošinj;

. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Primorsko-goranska Županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

. Javna ustanova Priroda, Rijeka

. Upravni odjeli Grada Mali Lošinj.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) navedena tijela pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o Prijedlogu Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

. Javna rasprava: 30 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

. Utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

. Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije i mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje, PGŽ-a: 30 dana,

. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

. Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr