SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

29.

Na temelju članka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/08 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na 2. sjednici 13. srpnja 2009. godine, donosi

ODLUKU
o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Malog Lošinja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04).

Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana će se na nekim dijelovima proširiti izvan granica postojećeg Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: postojeći Plan).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Prostor Grada Malog Lošinja se u proteklom razdoblju razvijao sukladno postojećem Planu, usvojenom 2008. godine. U međuvremenu je došlo do novih spoznaja, osobito vezanih uz razvoj infrastrukture i gospodarstva. Ocjenjuje se da bi Plan tj. neke njegove dijelove bilo potrebno revidirati, kako bi se omogućilo optimalno korištenje postojećih potencijala prostora.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Planom je potrebno:

- utvrditi uvjete za uređenje gradskog područja,

- odrediti uvjete za svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta,

- jasno definirati građevinska područja sa jasno utvrđenim kriterijima i uvjetima razvoja istih,

- za sva građevinska područja naselja u obuhvatu Plana treba utvrditi stvarno stanje izgrađenosti, na temelju kojeg se utvrđuje raspoloživost površina novih građevinskih područja,

- definirati zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode,

- utvrditi povijesne jezgre naselja na području Grada Malog Lošinja, te odrediti uvjete za njihovu valorizaciju i očuvanje,

- u odnosu na detaljnije planove potrebno je redefinirati obvezu donošenja istih, kroz grafičke dijelove utvrditi točan obuhvat istih (UPU-a), a kroz Odredbe za provođenje odrediti jasne ciljeve izrade detaljnijih planova.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 9.

Za izradu Izmjene i dopune Plana koristit će se digitalna topografska podloga u mj: 1:25.000 i digitalna katastarska podloga u mj: 1:5.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

. Ministarstvo obrane republike Hrvatske, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb;

. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

. Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Rijeka;

. Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za strateško planiranje, razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj;

. Županijska uprava za ceste, Rijeka;

. Javna ustanova Priroda, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Rijeka;

. Hrvatska elektroprivreda, OPS, Prijenosno područje Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

. Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Čikat,

. Hrvatske šume, d.o.o., Uprava šuma Buzet, Buzet;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka;

. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali Lošinj;

. Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o , Mali Lošinj;

. Lošinj parking d.o.o, Mali Lošinj;

. Proplin d.o.o. - koncesionar distribucije plina;

. Udruga pokretnih telekomunikacija Hrvatske, Zagreb;

. Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb;

. Grad Cres;

. sve zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

. Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

. Prethodna rasprava o Prijedlogu Plana: održat će se 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,

. Izvješće o prethodnoj raspravi, Nacrt prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 30 dana od provedene (ili ponovljene) prethodne rasprave,

. Početak javne rasprave: 10 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

. Javna rasprava: 30 dana,

. Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 20 dana od okončanja javne rasprave,

. Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,

. Utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od zaprimanja zadnjeg mišljenja,

. Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije i mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje, PGŽ-a: 30 dana,

. Pribavljanje suglasnosti Ministarstva 60 dana od dana zaprimanja,

. Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 12.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

Izrada Plana financira se iz gradskog proračuna Grad Mali Lošinj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-09-5

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr