SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
12

26.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06, 22/07, 13/08 i 7/09) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama u Gradu Mali Lošinj te mjere za njihovo provođenje.

Članak 2.

Javno prometnim površinama (u daljnjem tekstu: prometne površine), u smislu ove Odluke,smatraju se sve javne i nerazvrstane ceste, ulice, trgovi, parkirališta, pješački nogostupi, stepeništa i druge prometne površine koje su u funkciji kretanja i mirovanje vozila i pješaka na području Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu Grad).

Članak 3.

Promet na prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u granicama propisanim zakonima i ovom Odlukom.

Na prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.

Članak 4.

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje nadležni upravni odjel uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se privremena regulacija utvrđuje na državnoj ili županijskoj cesti, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Odjel može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

II. OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA NA PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 5.

Fizičke i pravne osobe koje izvode rekonstrukcije ili druge radove na nerazvrstanim i drugim cestama, te na prometnim površinama na kojima se odvija promet, dužne su prije početka radova pribaviti odobrenje nadležnog Upravnog odjela Grada Malog Lošinja uz suglasnost Policijske uprave.

Investitor je dužan odmah nakon završetka radova prekopanu površinu dovesti u prijašnje stanje.

Vlasnik, odnosno korisnik zemljišta uz prometnu površinu dužan je brinuti se da krošnja stabala i drugo raslinje, kao ni postavljene reklame, ne zaklanjaju tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na raskrižjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i nogostupa.

Kada se u svezi s gradnjom ili rekonstrukcijom građevinskog objekta zauzima nogostup ili kolnik, mora se ostaviti najmanje 1,00 metar slobodnog prostora za kretanje pješaka i postaviti zaštitnu ogradu, odnosno 3,00 metra slobodnog prostora za prolaz vozila na kolniku.

III. PROMETNA I TURISTIČKA SIGNALIZACIJA, ZAŠTITNA I PRATEĆA OPREMA

Članak 6.

Prometni znakovi i oznake na kolniku na javnim i nerazvrstanim cestama te drugim prometnim površinama postavljaju se u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i drugim pratećim pravilnicima, propisima.

Horizontalnu, vertikalnu i svjetleću prometnu signalizaciju određuje Upravni odjel Grada, a postavlja ih i održava trgovačko društvo LOŠINJ PARKING d.o.o. Mali Lošinj.

Turističko-informativnu signalizaciju određuju Upravni odjel Grada i Turistička zajednica Grada Malog Lošinja, a postavlja ih i održava trgovačko društvo LOŠINJ PARKING d.o.o. Mali Lošinj.

Informativnu signalizaciju-smjerokaze za privatne i pravne subjekte, uz suglasnost Upravnog odjela Grada, postavlja i održava trgovačko društvo LOŠINJ PARKING d.o.o.

Fizičke i pravne osobe u čije ime trgovačko društvo postavlja informativnu signalizaciju-smjerokaze dužne su platiti naknadu za postavljanje i održavanje iste prema cjeniku kojega na prijedlog nadležnog Upravnog odjela donosi Gradonačelnik.

Naknada iz prethodnog stavka prihod je trgovačkog društva i koristi se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojeće i uređenje nove signalizacije.

Trgovačko društvo dužno je voditi zasebne očevidnike o prometnim znakovima, zaprekama za smirivanje prometa, zaštitnim stupićima, ogradama za pješake i uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semafori).

Članak 7.

Turistička i ostala slična signalizacija može se postavljati na najmanjoj udaljenosti od 1,00 metra od ruba kolnika, a na mjestima gdje se postavlja na pješački nogostup, donji rub znaka mora biti na najmanjoj visini 2,20 metra od površine nogostupa.

Turistička i ostala slična signalizacija, kiosci i drugi montažni i stalni objekti, kao ni bilo kakvo visoko raslinje ne smije se postavljati tako da zaklanja pogled na standardnu prometnu signalizaciju, kao ni unutar trokuta preglednosti na raskrižjima, te mora biti osigurana dobra preglednost raskrižja.

Članak 8.

Na prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići, betonske polukugle ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka, sprječavanja parkiranja vozila i prilaza vozila na površine uz prometnicu, ukoliko ne smanjuju propisanu minimalnu širinu pješačkog nogostupa.

Na pješačkim nogostupima ispred ustanova za predškolsku djecu, škola, kina, sportskih i drugih javnih dvorana, igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, posebno djece, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.

O postavi i održavanju zaštitnih ograda ili stupića brine Upravni odjel Grada. Za postavu svih prepreka iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Policijske uprave.

Članak 9.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Upravni odjel Grada može dati suglasnost za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi osiguranja slobodnog pristupa u objekt.

Fizičke prepreke postavljaju se putem trgovačkog društva na trošak podnositelja zahtjeva.

Članak 10.

Javna rasvjeta prometnih površina postavlja se u naseljenim mjestima na način da bude u funkciji povećane sigurnosti odvijanja prometa i održavanja javnog reda, pri čemu treba koristiti i primijeniti normative propisane za javnu rasvjetu.

Rasvjeta, svjetleće i ostale reklame i natpisi ne smiju izazivati blještanje, te se ne smiju postavljati tako da smanjuju preglednost sudionika u prometu na prometnoj površini.

IV. REGULACIJA PROMETA

Članak 11.

Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje:

1. cesta s prednošću prolaska,

2. dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa,

3. sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničkih sustava i video nadzora,

4. ograničenja brzine kretanja vozila,

5. parkirališnih površina i načina parkiranja, zabrane parkiranja, mjesta ograničenog parkiranja i postupak premještanja nepropisno parkiranih vozila,

6. blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade tih vozila,

7. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

8. zona smirenog prometa, zabrane parkiranja, mjesta ograničenog parkiranja i uvjeti prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama,

9. stajališta za posebne kategorije vozila.

1. Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima

Članak 12.

Prilazi cesta s prednosti prolaza na raskrižjima odredit će se posebnim projektom.

Članak 13.

Utvrđuje se prednost prolaza vozila iz ulice Priko prema Čikatu, na dijelu ceste Z-5158, odnosno na dionici od ulice Priko do odvojka za Dom zdravlja Dr. Dinko Kozulić.

2. Organizacija prometa (jednosmjeran promet)

Članak 14.

Na svim cestama Grada dozvoljava se dvosmjerni promet kretanja osim na cestama na kojima se ovom Odlukom određuje jednosmjeran promet.

Određuje se jednosmjerni promet u sljedećim ulicama:

U Malom Lošinju:

- Ulica Lošinjskih brodograditelja, u dijelu od Rive Lošinjskih kapetana do kbr. 84, smjer Škverić-Brodogradilište,

- Nova spojna cesta - Trajektno pristanište - Škverić na cijeloj dužini, smjer od spojne ceste za trajektno pristanište do raskrižja s ulicama: Lošinjskih brodograditelja i Rive Lošinjskih kapetana.

- Ulica I. i S. Vidulića, smjer Dubovica - Trg Republike Hrvatske,

- Ulica Sv. Martin,

- Ulica Versikovo i Jamina, smijer Versikovo-Bočac- Jamima-raskrižje -5159,

- Dio ceste ulice Priko, od Trga Republike Hrvatske do benzinske crpke, smjer Trg Republike Hrvatske - Čikat,

- Ulica Velopin, smjer Čikat - Velopin - raskrižje s Ul. Priko.

Članak 15.

Ograničava se promet za sva vozila osim lokalno na dijelu ceste -5158, od odvojka za Dom zdravlja Dr. Dinko Kozulić do Istarske ulice. Ograničava se promet za sva vozila, osim vozila INA-e na dijelu ceste -5158,od raskrižja sa Istarskom ulicom do Ulice Priko.

3. Sustav tehničkog uređenja prometa (regulacija prometa)

Članak 16.

Tehničko uređenje prometa (u daljnjem tekstu: regulacija prometa) na prometnim površinama Grada projektom određuje fizička ili pravna osoba koja to pravo ostvari putem javnog natječaja.

Detaljnije uređenje prometa na području Grada Malog Lošinja pored ove Odluke utvrđuje se posebnim odlukama Gradonačelnika na temelju prijedloga kojega sastavlja nadležni upravni odjel Grada u suradnji sa trgovačkim društvom Lošinj parking d.o.o. uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 17.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu iz članka 16. ove Odluke smatra se određenje mjesta postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, semaforskih, parkirnih i drugih signalnih i svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, te određenje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Za postavljanje, programiranje i održavanje zadužen je Upravni odjel Grada.

Članak 18.

Sezonska ili privremena regulacija prometa na prometnim površinama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravaka objekata prometnih površina i instalacija u njima, te drugih objekata uz prometne površine utvrđuje se na isti način kako je određeno u članku 4. ove Odluke.

Prema obrazloženoj i opravdanoj potrebi može se privremeno zabraniti ili drugačije ograničiti promet na prometnim površinama, ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet bez toga ne može sigurno odvijati.

4. Ograničenja brzine kretanja vozila

Članak 19.

Na području Grada vozila se na nerazvrstanim i ostalim cestama izvan naselja ne smiju kretati brzinama većim od 50 km/h, a u naseljima brzinama većim im od 40 km/h.

Prema prometno-tehničkim elementima cesta i u zonama smirenog prometa brzina se može ograničiti i na 30 km/h, a prema potrebi i na manje.

Članak 20.

Posebno se ograničava brzina kretanja vozila u svim zonama smirenog prometa ove Odluke na 30 km/h, a na Rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju brzina se ograničava na 15 km/h.

Ograničava se brzina kretanja vozila na 30 km/h na nerazvrstanoj cesti od A/C Čikat do raskrižja sa županijskom cestom -5158.

5. Parkirališne površine i načini parkiranja, zabrane parkiranja, naknade za parkiranje i mjesta ograničenog parkiranja

Članak 21.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen za parkiranje vozila.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Privatno parkiralište je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika ili trećih osoba s dozvolom vlasnika.

Članak 22.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javna parkirališta na kojem se obavlja naplata tijekom cijele godine su ul. I. i S. Vidulića zajedno sa ul. Priko i parkiralište Budovina, dok su ostala parkirališta sezonskog karaktera.

Visina naknade za parkiranje utvrđuje se Odlukom o općim uvjetima parkiranja i zonama sa posebnom regulacijom prometa.

Članak 23.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na parkiralištima te uređenja i održavanja parkirališta obavlja pravna osoba čiji je Grad osnivač, trgovačko društvo Lošinj parking d.o.o. Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo).

Članak 24.

Naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu iz stavka 22. stavka 2. ovoga članka ne plaćaju:

- osobe s invaliditetom, ako koriste javno parkiralište na mjestima utvrđenim u članku 29. ove Odluke.

Članak 25.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno te otvoreno ili zatvoreno.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatske i poluautomatske kontrole ulaza i izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom i poluautomatskom kontrolom ulaza i izlaza odnosno kontrolom ulaza i izlaza putem osobe koja naplaćuje naknadu za parking.

Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 26.

Javno parkiralište sa naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vozila kojem je dozvoljeno parkiranje.

Članak 27.

Nadzor parkiranja vozila na javnom parkiralištu s naplatom obavlja trgovačko društvo.

Članak 28.

Autobusu, teretnom automobilu, priključnom vozilu i radnom stroju dozvoljeno je parkiranje isključivo na mjestima namijenjenim za parkiranje tih vrsta vozila.

Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1. ovoga članka utvrđena su ovom odlukom.

Članak 29.

Za naplatu parkiranja koriste se parkirne karte, magnetne ili čip kartice.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik javnog parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu te da se na javnom parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Magnetne ili čip kartice su sredstvo kojim se: kontrolira pristup parkiralištu, vrijeme ulaska ili izlaska sa parkirališta, vrijeme provedeno na parkiralištu i visina naplate, odnosno eventualno oslobođenje od obveza naplate.

Izgled parkirne karte i magnetske kartice određuje trgovačko društvo.

Trgovačko društvo je dužno organizirati prodaju parkirnih karata na dostupan način.

Korisnik parkiranja može uslugu parkiranja platiti i putem GSM operatera.

Članak 30.

Trgovačko društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima parkiranim na javnim parkiralištima kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 31.

Način naplate naknade i pravo na povlaštenu naknadu za parkiranje na javnim parkiralištima utvrđuje se Odlukom o općim uvjetima parkiranja i zonama sa posebnom regulacijom prometa koju donosi Gradonačelnik na temelju zajedničkog prijedloga nadležnog Upravnog odjela i trgovačkog društva.

Članak 32.

Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata, na javnom parkiralištu bez naplate, kao i na javnim površinama u vlasništvu Grada Malog Lošinja koje prostorno planskom dokumentacijom nisu određene za parkiranje, ali se u praksi koriste za parkiranje, može se dati u zakup parkirno mjesto temeljem ugovora o zakupu parkirališnog mjesta (rezervirano parkirališno mjesto).

Na parkiralištu sa naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne smije preći 30% ukupnih parkirališnih mjesta.

Lokacije, visinu zakupa,broj rezerviranih parkirališnih mjesta i ulice ili zonu koja gravitira istima određuje Gradonačelnik posebnom Odlukom koju donosi na prijedlog trgovačkog društva.

Članak 33.

Rezervirana parkirališna mjesta mogu biti uređena i neuređena.

Pod uređenim parkirališnim mjestom smatra se asfaltirano mjesto standardnih dimenzija 5 m x 2,5 m, uz postavljeni element blokade koji mu se predaje u posjed dok traje zakup parkirališnog mjesta. Za vrijeme trajanja zakupa parkirališnog mjesta korisnik istog odgovoran je za sigurnost i čuvanje rezerviranog mjesta, te se obvezuje da isto neće davati u najam trećoj osobi.

Pod neuređenim parkirališnim mjestom smatra se neasfaltirano ili asfaltirano parkirališno mjesto standardnih dimenzija 5 m x 2,5 m, uz postavljanje 2 stupića visine 0,8 m. Za vrijeme ugovora o zakupu korisnik sam odgovara za sigurnost i čuvanje parkirališnog mjesta te se obvezuje da neće isto dati u najam trećoj osobi.

Članak 34.

Postupak davanja u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta provodi se na način da će se nakon što Gradonačelnik posebnom Odlukom odredi lokacije i broj parkirališnih mjesta, objaviti u javnom glasilu javni poziv svim zainteresiranim osobama koje žele postati korisnici rezerviranog parkirališnog mjesta da podnesu zahtjev.

Na javni poziv za rezervirana parkirališna mjesta mogu se javiti sve fizičke ili pravne osobe vlasnici vozila (vozilo registrirano na njihovo ime), koje imaju prijavljeno prebivalište ili sjedište u ulici ili zoni na koju se odnosi javni poziv i koje nemaju prijašnjih dugovanja prema tvrtki Lošinj-parking d.o.o.

Osobe iz prethodnog stavka imaju pravo na rezervaciju više parkirališnih mjesta ukoliko imaju više vozila i ispunjavaju sve uvjete iz poziva.

Zahtjev za rezervirano parkirališno mjesto u određenoj zoni se odnosi na sva mjesta koja su navedena u javnom pozivu.

Zahtjev iz ovog članka obavezno mora sadržavati ponuđenu cijenu zakupa koja mora biti jednaka ili viša od početne.

Nakon što istekne vrijeme predviđeno za podnošenje zahtjeva, od svih podnositelja koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva sastaviti će se lista na način da će za plasman na listi presudan biti kriterij ponuđene cijene.

U slučaju većeg broja zahtjeva, nego što je javnim pozivom predviđeno rezerviranih parkirališnih mjesta u određenoj zoni, korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta će se odrediti temeljem kriterija ponuđene cijene.

Prilikom određivanja korisnika pojedinog rezerviranog parkirališnog mjesta presudan je kriterij ponuđene cijene navedene u zahtjevu i to tako da korisnik rezerviranog parkirnog mjesta koji je ponudio veću cijenu zakupa ima prvenstveno pravo izbora pojedinog mjesta iz javnog poziva.

Postupak oko sastavljanja liste podnositelja zahtjeva u suradnji sa organizatorom parkiranja provodi povjerenstvo kojeg imenuje Gradonačelnik.

Članak 35.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta trgovačko društvo zaključuje ugovor o zakupu sukladno odredbama ove Odluke.

Ugovor o zakupu zaključuje se na vrijeme od jedne godine, uz mogućnost njegova produženja.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, zbog promjene prometnih okolnosti, ugovor o zakupu može se raskinuti i prije isteka roka od godine dana pod uvjetom da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto u neposrednoj blizini.

Članak 36.

Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom, oznakom posebnog znaka za pristupačnost.

Korisnici rezerviranih parkirališnih mjesta iz prethodnog stavka plaćaju povlaštenu naknadu za rezervirano parkirališno mjesto.

Članak 37.

Rezervirano parkirališno mjesto mora biti posebno označeno.

Članak 38.

Javna parkirališta iz članka 22. ove Odluke mogu se, na temelju suglasnosti nadležnog upravnog odjela grada, koristiti za održavanje zabavnih i sportskih manifestacija ili sličnih aktivnosti.

Članak 39.

Sredstva prikupljena naplatom od parkiranja prihod su trgovačkog društva i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te za razvoj djelatnosti parkiranja.

Članak 40.

Vozilo koje nije zaustavljeno ili parkirano u skladu s odredbama zakona kojim se regulira sigurnost prometa na cestama i odredbama ove Odluke, kao i vozila parkirana na mjestima na kojima se vrši naplata parkiranja, ako nije parkiranje plaćeno ili ako je za više od 3 sata isteklo vrijeme plaćenog parkiranja, premjestit će se na lokaciju koju za tu namjenu posebnom Odlukom odredi Gradonačelnik, temeljem naredbe policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: policijski službenik) ili prometnog redara.

Članak 41.

Poslove premještanja i izdavanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila obavlja pravna osoba koja je pravo na obavljanje spomenute djelatnosti ostvarila putem javnog natječaja.

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik odnosno korisnik vozila.

Troškovi iz stavka 2. ovoga članka prihod su koncesionara.

Članak 42.

Visinu troškova premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila propisuje odlukom Gradonačelnik.

Članak 43.

Lokaciju za odlaganje premještenih vozila održava i njome upravlja pravna osoba koja je pravo na obavljanje spomenute djelatnosti ostvarila putem javnog natječaja.

Članak 44.

Vlasnik ili korisnik premještenog vozila snosi troškove čuvanja i smještaja svog vozila.

Članak 45.

Visinu troškova čuvanja i smještaja premještenih vozila utvrđuje se u natječaju.

Troškovi iz prethodnog članka prihod su pravne osobe koja je pravo na obavljanje spomenute djelatnosti ostvarila putem javnog natječaja.

6. Blokiranje nepropisno parkiranih vozila

Članak 46.

Autobus, teretni automobil, priključno vozilo i radni stroj parkiran na mjestu koje nije namijenjeno za parkiranje tog vozila blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po naredbi policijskog službenika.

Članak 47.

Blokiranje i deblokiranje vozila iz članka 46.ove Odluke obavlja pravna osoba koja je pravo na obavljanje spomenute djelatnosti ostvarila putem javnog natječaja.

Članak 48.

Troškove blokiranja i deblokiranja vozila iz članka 46. ove Odluke podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka prihod su pravne osobe koja je pravo na obavljanje spomenute djelatnosti ostvarila putem javnog natječaja.

Na zahtjev vlasnika odnosno korisnika vozila pravna osoba koja je pravo na obavljanje spomenute djelatnosti ostvarila putem javnog natječaja. je dužna obaviti deblokadu vozila u što kraćem roku.

Nakon deblokiranja vozila, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo.

7. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 49.

Vozilo koje sukladno zakonskim propisima ima status otpadnog vozila (olupina, neregistrirano vozilo i sl.) i koje se nalazi na javnoj površini ovlašteni koncesionar je dužan ukloniti i odvesti na lokaciju koju će Gradonačelnik posebnom Odlukom odrediti za tu namjenu.

Nakon što se ispune zakonske pretpostavke te dotadašnji vlasnik vozila ne preuzme odloženo vozilo ili se vlasnik ne može utvrditi, koncesionar će pozvati ovlaštene otkupljivače ove vrste otpada da isto preuzmu.

Prihod ostvaren prilikom otkupa otpadnog vozila je prihod koncesionara.

8. zabrane parkiranja, zona smirenog prometa, mjesta ograničenog parkiranja i uvjeti prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama

Članak 50.

Zabranjuje se parkiranje za sva vozila, osim interventnih vozila i za vozila snabdijevanja na posebno označenim mjestima, na sljedećim ulicama:

1. U Malom Lošinju:

- Ulica Zagrebačka,

- Dio ceste -5158, odnosno Ulica I. i S. Vidulića od Opskrbnog centra do Trga Republike Hrvatske s južne strane,

- Dio ceste -5158, odnosno Trg Republike Hrvatske-sjeverni dio,

- Trg žrtava fašizma,

- Ulica Sv. Martin,

- Riva Lošinjskih kapetana sa sjeverne strane od Trga Republike Hrvatske do zgrade suda,

- Ulica Lošinjskih brodograditelja od kbr. 12 do kbr. 33,

- predio Bočac uski dio ceste od Ulice A. Haračića prema Omladinskoj ulici (neposredno pored igrališta),

- Cesta -5159, odnosno cesta za Čikat,

- Cesta -5160, odnosno cesta za Sunčanu uvalu,

- Osorska ulica na obje strane od raskrižja s Veloselskom (kod semafora) do raskrižja s Creskom ulicom, a sa sjeverne strane ostali dio ulice do njenog kraja,

- Ulica B. Milanovića sa sjeverne strane,

- Creska ulica sa sjeverne strane (osim okomitog parkirališta na sjevernoj strani),

- prilaz Trgu Zagazinjine (parkiralištu) s obje strane, osim uređenog parkirališta uz Market,

- Ulica N. Tesle sa sjeverne strane,

- Ulica S. Tomasini sa sjeverne strane,

- Ulica J. Kraljića sa sjeverne strane,

- Ulica M. Mirkovića sa južne strane,

- Ulica Lošinjskih pomoraca s južne strane,

- Haračićeva ulica sa sjeverne strane.

2. U Velom Lošinju:

- u svim ulicama osim na gornjem i donjem parkiralištu te parkiralištu »Čorba » zajedno sa parkingom uz POS-ove stanove i parkiralištu »Pozzo«.

3. U Nerezinama

- Trg Studenac

Članak 51.

Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na sljedećim ulicama:

U Malom Lošinju:

- dio ceste - 5158, odnosno Ulica; I. i S. Vidulića sa sjeverne strane,

- dio ceste - 5158, odnosno Ulica Priko sa sjeverne (morske) strane do kbr.'54.

Članak 52.

Zaustavljanje i parkiranje vozila opskrbe dozvoljeno je samo na prostoru rezerviranom za vozilo opskrbe, koje mora biti označeno prometnim znakom i oznakom na kolniku.

Na prometnom znaku mora biti vidljivo označeno vrijeme u kojem je dozvoljena opskrba.

Motorno vozilo za opskrbu može se zadržavati na označenom mjestu samo za vrijeme obavljanja utovara ili istovara, ali ne duže od 30 minuta.

Članak 53.

Zone u kojima je sukladno ovoj Odluci uvedena posebna regulacija prometa su

I. zona (Mali Lošinj: ulice I. i S. Vidulića, Zagrebačka ul., Ul. Sv. Marije i Ul. Priko);

II. zona (Mali Lošinj : ulice Ostromana, Riva Lošinjskih kapetana do zgrade suda);

III. zona (Veli Lošinj);

Dozvole za ulazak i parkiranje u zone iz prethodnog stavka izdaje na njihov zahtjev trgovačko društvo.

Dozvole se izdaju u obliku plastificirane kartice koja se umeće u plastični omot zaljepljen na vidljivom mjestu s unutranje strane vjetrobranskog stakla.

Dozvola sadrži sljedeće podatke:

- registracijski broj vozila za koje se izdaje / godina / zona

- namjena / ulice / dozvoljeno vrijeme parkiranja

- serijski broj kartice

Boja dozvole se razlikuje prema namjeni.

Izdaju se sljedeće dozvole:

A) dozvole za registrirane dostavljače, dobavljače i servisere čija dostavna vozila ne prelaze ukupnu dozvoljenu masu 1800 kg: žute boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 60 min;

A1) dozvola za registrirane servisere: žute boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 120 min. u vremenu od 00,00 do 24,00 sata;

B) Dozvole za opskrbu vlastitih poslovnih prostora i objekata: crvene boje, vrijeme dozvoljenog parkiranja je 30 min. u vremenu koje će se za svaku pojedinu zonu odrediti Odlukom o općim uvjetima parkiranja i zadržavanja u zonama sa posebnom regulacijom prometa;

C) Dozvole za parkiranje vozila u vlastitoj garaži, okućnici ili čestici zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje, uz obvezno držanje vozila na naznačenoj čestici ili adresi: svjetlo plave boje;

C1) za I. zonu (Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića, Zagrebačka ul., Ul. Sv. Marije i Ul. Priko);

C2) za II. zonu (ulica Ostromana, Riva Lošinjskih kapetana do zgrade suda);

C3) za III. Zonu (Veli Lošinj);

D) Dozvole za parkiranje na uređenim parkiralištima: zelene boje, s točno označenim vremenom trajanja dozvole;

E) Za posebne manifestacije i prigode, izdaju se specijalne jednodnevne dozvole;

F) Magnetske kartice:

- 0. kategorija: za interventna vozila, taxi služba, invalidi ulaz-izlaz na sve rampe.

- 1. kategorija: za vlasnike garaže, okućnice ili zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u I zoni, odnosno za zakupce parkirnog mjesta u ovoj zoni.

- 2. kategorija za vlasnike garaže, okućnice ili č.zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u II zoni,odnosno za zakupce parkirnog mjesta u ovoj zoni.

- 3. za vlasnike garaža, okućnice ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u III zoni, odnosno za zakupce rezerviranog parkirnog mjesta.

Cijena kartice koje se izdaju temeljem ovoga članka određuje se Odlukom o općim uvjetima parkiranja i zadržavanja u zonama sa posebnom regulacijom prometa.

Članak 54.

Službenim vozilima državnih službi, jedinicama lokalne uprave i samouprave i vozilima za potrebe protokola Grada dozvoljeno je parkiranje u zoni II iz prethodnog članka.

Vozilima iz prethodnog stavka parkiranje je dozvoljeno bez naknade.

Članak 55.

Snabdijevanje i opskrba poslovnih prostora u zoni smirenog prometa, na Rivi Lošinjskih kapetana od rampe na Škveriću do Trga Republike Hrvatske, dozvoljena je u vremenu od 5,00 do 11,00 sati u sezoni, a izvan sezone i u vremenu od 15,00 do 17,00 sati, ukupne mase do 1,6 t.

Za prijevoz ogrjeva i ostale potrebe građana vrijede isti uvjeti.

Članak 56.

Za zonu III - Veli Lošinj osim magnetskih kartica i dozvola iz ove Odluke je kao sredstvo regulacije prometa uveden hidraulični stup, koji se otvara putem posebnog koda.

Trgovačko društvo će dodijeliti kartu sa identifikacijskim kodom i to slijedećim kategorijama korisnika:

- za vlasnike garaža, okućnice ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u III zoni, odnosno za zakupce rezerviranog parkirnog mjesta, s mogućnošću korištenja u vremenu od 0-24 sata,

- dostavnim vozilima do 1,8 tona u vremenu od 05.00- 10.00 sati i od 14.00-16.00 sati,

- korisnicima poslovnih prostora koji se nalaze u zoni u kojoj je promet reguliran, samo za jedno vozilo i to u vremenu od 05.00-10.00 sati i od 14.00-16.00 sati.

Članak 57.

U pješačkim zonama na području Grada zabranjeno je kretanje i parkiranje vozila, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

U zonama smirenog prometa na području Grada i na drugim prometnim površinama na kojima je zabranjen ili ograničen promet, u iznimnim i opravdanim slučajevima može se odobriti kretanje i zaustavljanje vozila.

U zonama smirenog prometa vozila se ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka.

Odobrenje kretanja utvrđuje trgovačko društvo i to kao jednokratno odobrenje za iznimnu i opravdanu pojedinačnu potrebu.

Zabrana se ne odnosi na vozila s pravom prvenstva prolaza - interventna vozila (policija, vatrogasci, prva pomoć, vojna vozila), vozila HP-a, vozila za održavanje čistoće, servisna vozila, te na vlasnike vozila koji posjeduju vlastite garaže ili privatno parkiralište u ulicama ili u okućnicama, gdje je pristup moguć uz obvezno držanje vozila u garaži, odnosno na privatnom parkiralištu.

Korisnik dozvole koja se odnosi na vlasnike vozila koji posjeduju vlastite garaže ili privatna parkirališta, a koji parkira vozilo na javnom parkiralištu, gubi pravo na dozvolu.

Članak 58.

Zabrana prometa navedena u prethodnom članku Odluke odnosi se na sljedeće prometne površine koje se određuju kao pješačke zone:

1. U Malom Lošinju:

- Trg Republike Hrvatske - sjeverni dio,

- Zagrebačka ulica osim za korisnike privatnih garaža i privatnog parkinga,

- Ulica Matice Hrvatske i Š.Kvirina Kozulića,

- Ulica VI. Gortana,

- Ulica S. Gopčevića,

- Ulica Garibaldi,

- Ulica M. Vidulića,

- Šetalište Čikat, Sunčana uvala uz more, ali i Srebrna uvala i Zlatna uvala,

- Ulica Sv. Marije osim korisnika privatnih garaža i privatnih parkirnih mjesta,

- Ulica Sv. Martin od kbr. 1 do 25, osim za vozila stanara iz pravca Ulice I. i S. Vidulića,

- predio Gornja Bričina ispred kbr. 12 osim vozila snabdijevanja.

- u Malom Lošinju, Riva Lošinjskih kapetana, od k.br. 19.

2. U Velom Lošinju:

- Ul. Vladimira Nazora,

- Obala Maršala Tita,

- Ul. Slavojna.

3. U Nerezinama

- Trg Studenac

4. U Osoru

- sve ulice unutar gradskih zidina.

Članak 59.

Radi kontrole ulaska vozila postavljaju se rampe na sljedećim lokacijama:

- u Malom Lošinju na početku Ulice A. Haračića, ulazno - izlazna rampa,

- u Malom Lošinju, u Ul. lošinjskih brodograditelja kod kbr. 84. postavljena je stalna pokretna fizička barijera (rampa)

- u Velom Lošinju u Ulici Slavojna, na sjevernom djelu ceste pored vrtova, izlazna rampa,

- u Beleju na cesti prema uvali Koromačno, ulazno- izlazna rampa.

Članak 60.

Vrijeme turističke sezone u smislu ove Odluke utvrđuje se od 1. travnja tekuće godine do 30. rujna tekuće godine.

Članak 61.

Opskrba ribarnice i poslovnih prostora na Trgu Republike Hrvatske dozvoljena je samo od 5.00 do 13.30 sati.

Članak 62.

U Malom Lošinju za ulaz vozila u Ulicu I. i S.Vidulića i na obali Priko, unutar prostora između ulazne i izlazne parkirališne rampe, osim za interventna vozila i posjednike magnetne kartice navedene u podtočki F pod 1. članka 53. ove Odluke, u periodu od 15.07. do 22.08. tekuće godine, utvrđuje se zabrana prometa i to u vremenu od 21,30 do 23,00 sata.

U isto vrijeme dozvoljen je izlazak vozila iz tih ulica.

Članak 63.

Na prometnim površinama ne smije se odlagati roba, predmeti i stvari svih vrsta, izuzev-privremeno samo za vrijeme trajanja utovara ili istovara.

9. Stajališta za posebne kategorije vozila

Članak 64.

Za vozila kojima se obavlja javni prijevoz putnika i robe određuju se sljedeća stajališta:

- za taxi vozila:

1. U Malom Lošinju

- na ceste -5158, odnosno u Ulici Priko na lijevoj strani¹ 1 parkirno mjesto,

- u Ulici Lošinjskih brodograditelja uz kbr. 33, 4 parkirna mjesta;

- ispred hotela Bellevue, Autora i Vespera,

- na novoj cesti koja je spoj Škverića i Pristaništa, u blizini autobusnog okretišta, 3 parkirna mjesta,

-Trg Republike prije ribarnice 4 parkirna mjesta.

2. U Velom Lošinju:

- uz autobusno stajalište kod školskog igrališta, 2 parkirna mjesta.

- kod Hotela Punta.

- za trokolice:

1. U Malom Lošinju:

- u Ulici Lošinjskih brodograditelja na parkiralištu kod Nove obale,

- parkiralište Zagazinjine

2. U Velom Lošinju

- parkiralište iznad autobusnog stajališta.

Članak 65.

Javni promet putnika organizira se autobusima (ili mini- busima).

Zaustavljanje vozila javnog prometa, te ukrcaj i iskrcaj putnika, dozvoljen je samo na mjestima propisanim ovom Odlukom, koja se vidljivo označavaju prometnim znakom.

Na stajalištima javnog prometa nije dozvoljeno zaustavljanje ni parkiranje turističkih autobusa, ni drugih vozila.

Članak 66.

Određuju se sljedeća stajališta javnog prometa:

1. Mali Lošinj:

- na cesti D400 Privlaka, Veloselska (kod benzinske crpke), Dubovica,

- na cesti -5159 Čikat, -5160 Sunčana uvala,

- na cesti pristanište - Škverić

2. Veli Lošinj:

- na kraju ceste -5161 kod parkirališta i školskog igrališta,

3. Poljana:

- na cesti D-100 kod odvojka ceste za Poljanu I.,

4. Kovčanje:

- na ugibalištu ceste D-100,

5. Artatore:

- na autobusnom stajalištu ispred raskrižja na cesti D- 100,

6. Ćunski:

- na ugibalištu ceste D-100,

7. Sveti Jakov:

- na ugibalištu i stajalištu na cesti D-100,

8. Nerezine:

- na ugibalištu na raskrižju ceste D-100 kod ulaza u mjesto,

9. Osor:

- na ugibalištu ceste D-100,

10. Ustrine:

- na ugibalištu ceste D-100 kod javnog izljeva vode (špine), i u mjestu Ustrine,

11. Belej:

- na ugibalištu ceste D-100.

Članak 67.

Parkiralište za izletničke autobusne određuje se na zapadnom početku nove spojne ulice pristanište - Škverić u i to 4 parkirna mjesta.

Parkirališta na kojima je dozvoljeno parkiranje za kamione i teretna vozila su:

parkiralište Rukavić, parkiralište Nova Obala i parkiralište Zagazinjine.

Članak 68.

Na stajalištima navedenim u člancima 64., 66. i 67. ove Odluke zabranjeno je parkiranje drugih vozila.

VI. NAČIN OBILJEŽAVANJA

Članak 69.

Na dijelu ceste Ž-5158, odnosno u Ulici I. i S. Vidulića i Ulici Priko mjesta za parkiranje uz naplatu obilježavaju se plavom bojom.

Mjesta za invalide obilježavaju se žutom bojom i oznakom.

Mjesta za rezervirano parkiranje za vozila snabdijevanja obilježavaju se žutom bojojn i oznakom PR.

Mjesta za spremnike za otpad obilježavaju se zelenom bojom i oznakom RX.

VII. NAPLATA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

Članak 70.

Ovlašćuju se turističke agencije i samostalni iznajmljivači da uz rezervaciju boravka gostiju na adresi u ulici Riva lošinjskih kapetana, Spiridona Gopčevića, Vladimira Gortana i Studenac u Malom Lošinju, te u Ulici V. Nazora (od rampe na dalje i O.M. Tita u Velom Lošinju da koriste dvije dozvole za jednokratnu upotrebu koju će gost koristiti prilikom dolaska i odlaska.

S dozvolom ostvaruju pravo na 50% popusta na parkiralištu Zagazinjine i Nova obala Škverić, odnosno za Veli Lošinj na parkiralištu Veli Lošinj.

Članak 71.

Vozačima koji žele izići iz naplatne zone parkiranja prema člancima, a nemaju kod sebe evidentiran ulazak u zonu ili na parkiralište, naplatit će se iznos od 250,00 kn.

VIII. PRAĆENJE I NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 72.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uređenju prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 12/00, 15/01, 10/02, 13/03, 19/04, 37/05, 15/06, 40/07 21/08 i 42/08).

Članak 74.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/09-01/47

Ur. broj: 2213/01-01-09-7

Mali Lošinj, 13. srpnja 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=620&mjesto=10005&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr