SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

56.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 1. sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/05) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

1. Veselko Mutavgjić, predstavnik Grada Crikvenice;

2. Zdravko Pernar, predstavnik Grada Crikvenice;

3. Sonja Polonijo, predstavnik Grada Crikvenice;

4. Željko Udovičić, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostava Crikvenica;

5. Rajka Zlatić, dipl. oec., predstavnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.«

U istom članku dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine od dana imenovanja.«

U članku 3. stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/21

Ur. broj: 2107/01-01-09-4

Crikvenica, 14. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr