SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
28

36.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 30/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda 82.000,00

2.održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina 158.000,00

3.održavanje javnih površina 35.000,00

4.održavanje nerazvrstanih cesta 340.000,00

5.održavanje groblja 65.000,00

6.javna rasvjeta 205.000,00


ukupno kn 885.000,00

1.Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

-tekuće održavanje objekata za odvodnju
(čišćenje slivnika, taložnica, propusta
i odvodnih kanala i manji popravci
kanala i rubnjaka) 50.000,00

-popravak i uređenje dotrajalog sistema
oborinske odvodnje u Ravnoj Gori
(ulice I. G. Kovačića, I. Mažuranića
i Pod Javorovom kosom) 30.400,00

-troškovi stručnog nadzora 1.600,00


ukupno kn: 82.000,00

2.Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća:

- održavanje čistoće prostora tržnice na malo u Ravnoj Gori,

- održavanje čistoće dijelova nogostupa, autobusnih stajališta i dijelova ulica prema ukazanoj potrebi, na području cijele Općine,

-odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- tržnica na malo: priprema tržnice i redovno čišćenje jedan puta mjesečno prije i nakon održavanja sajmenog dana, generalno čišćenje, košenje trave i uređenje okoliša dva puta godišnje (konac proljeća i jesen);

- ostala čišćenja: vrše se na javnim površinama na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi u ukupnom vremenu do 300 radnih sati,

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Sović laz. Povjeravanje poslova odvoza otpada povjerit će se pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju javnog natječaja.

3.Održavanje javnih površina

Članak 5.

Održavanje javnih površina obuhvaća:

-održavanje nogostupa u središtu Ravne Gore,

-održavanje parkirališta ispred Općine, Doma kulture, sportskog centra i groblja,

-održavanje nogometnog igrališta,

-održavanje vidikovca i šetališta »Suhi vrh«,

-održavanje javnih površina kod zdravstvene stanice,

-održavanje spomen obilježja,

-održavanje nasada visokog raslinja,

-održavanje ostalih javnih površina.

Članak 6.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- održavanje nogostupa u središtu Ravne Gore (I. G. Kovačića 172 - 180): četiri puta godišnje košenje trave, čišćenje, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje parkirališta: proljetno čišćenje parkirališta od zimske sipine i ostalog otpada, ljetno, te jesensko košenje trave okoliša i čišćenje, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje nogometnog igrališta: ljetno i jesensko košenje trave i čišćenje terena igrališta i javne površine okolo igrališta sa Šahovskom ulicom, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje vidikovca i šetališta »Suhi vrh«: jedan puta godišnje košenje trave, obrezivanje oštećenih i zaraslih stabala, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- javne površine kod zdravstvene stanice: jedan puta godišnje košenje trave, obrezivanje oštećenog raslinja, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- održavanje spomen obilježja: tri puta godišnje čišćenje okoliša spomenika, obrezivanje živice, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- održavanje nasada visokog raslinja: proljetno obrezivanje stabala (naročito prilaz groblju, ulice Matanovci i I. G. Kovačića te samostojeća stabla prema potrebi), rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje obrezivanje grana stabala koje smetaju prometu ili koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

- održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, a u ukupnom vremenu od 200 radnih sati.

4.Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 7.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Ravna Gora upravlja sa 17,76 km nerazvrstanih cesta, od čega su:

12,15 km (ili 65,3%) s asfaltbetonskim kolnikom i

6,45 km (ili 34,7%) s neasfaltiranim kolnikom.

Članak 8.

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1.redovno održavanje 25.000,00

2.redovno održavanje - krpanje asfalta 35.000,00

3.zamjena rubnjaka i cijevnih propusta 24.000,00

4.postava i zamjena prometnih znakova 20.000,00

5.popravak raskršća, rubnjaka i bankine
Brojske ul. u R. Gori 40.000,00

6.popravak potpornog zida, rubnjaka
i odvodnje I. G. K. 210 R. Gora 40.000,00

6.ostali radovi 10.000,00

7.zimska služba 140.000,00

8.troškovi stručnog nadzora 6.000,00


ukupno kn 340.000,00

5.Održavanje groblja

Članak 9.

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u Ravnoj Gori i Kupjaku.

Održavanje groblja obuhvaća sljedeće radove: proljetno čišćenje groblja, tri godišnja košenja trave sa čišćenjem groblja i odvozom materijala, godišnje šišanje živice od čempresa, uređenje i obrezivanje visikog i niskog raslinja, prskanje staza i okoliša sredstvom za uništavanje korova, ručno čišćenje snijega na unutarnjim stazama groblja, utovar i odvoz otpada te paziteljski i slični poslovi.

6.Javna rasvjeta

Članak 10.

Javna rasvjeta obuhvaća:

-utrošenu električnu energiju javne rasvjete 150.000,00

-održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 25.000,00

-zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 10.000,00

-blagdanska rasvjeta 20.000,00


ukupno kn 205.000,00.

Članak 11.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog članka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošena električna energija planira se sa 260.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena 6 kom dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Ravne Gore, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 15. prosinca, a demontira 7. siječnja.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 12.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1.komunalna naknada 860.000,00

2.ostali prihodi proračuna 25.000,00


ukupno kn 885.000,00

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinsko poglavarstvo, Općinskog načelnika i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 12. ovog Programa.

Članak 14.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/03-01/23

Ur. broj: 2112/7-01-02-1

Ravna Gora, 19. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr