SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 90. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 14. srpnja 2009. donosi

STATUT GRADA CRIKVENICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Crikvenice, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Crikvenice, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Crikvenice.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Grad Crikvenica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Područje Grada Crikvenice čine naselja: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo i Selce.

Granice Grada Crikvenice idu granicama rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar njegovog područja, i to: k.o. Crikvenica, k.o. Dramalj (k.o. Sv. Jelena), k.o. Jadranovo (k.o. Sv. Jakov) i k.o. Selce.

Granice Grada Crikvenice mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Grad Crikvenica je pravna osoba.

Sjedište Grada Crikvenice je u Crikvenici, Ulica kralja Tomislava 85.

Tijela i upravna tijela Grada Crikvenice imaju pečate.

Način uporabe i čuvanje pečata uređuje se posebnom odlukom koju donosi gradonačelnik.

II. OBILJEŽJA GRADA CRIKVENICE

Članak 4.

Grad Crikvenica ima svoj grb i zastavu.

Grb Grada Crikvenice čini štit koji se sastoji od jednog polja plave boje. U tom plavom polju je srebrni crikvenički kaštel s tornjem crkve i mostom u istoj boji, a iza istog raste zlatna palma.

Zastava Grada Crikvenice je žute boje s gradskim grbom smještenim u sjecištima dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje način isticanja, uporabe i čuvanja grba i zastave Grada Crikvenice.

Članak 5.

Dan Grada Crikvenice je 14. kolovoza, kada je 1412. godine Crikvenica prvi put spomenuta u pisanom dokumentu, kojim knez Nikola IV. Frankopan daruje kaštel- samostan uz crkvu Pavlinima.

U Gradu Crikvenici svečano se slave još i 15. kolovoza, Velika Gospa zaštitnica Crikvenice, 22. svibnja, Dan svete Jelene zaštitnice Dramlja, 25. srpnja, Dan svetog Jakova, zaštitnika Jadranova, 25. studenoga, Dan svete Katarine zaštitnice Selca, Mala Gospa 08. rujna, i 16. travnja, Dan oslobođenja od fašizma.

Članak 6.

Grad Crikvenica njeguje i štiti korijene i tradiciju čakavskog zavičajnog narječja.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Crikvenice, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Crikvenice dodjeljuje javna priznanja.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice.

Članak 8.

Javna priznanja Grada Crikvenice su:

1. Počasni građanin Grada Crikvenice,

2. Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo,

3. Godišnja nagrada Grada Crikvenice i

4. Zahvalnica Grada Crikvenice.

Članak 9.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Crikvenica  uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Sporazum o suradnji Grada Crikvenice i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Grada Crikvenice.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Grad Crikvenica je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Crikvenice.

Članak 13.

Grad Crikvenica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- odgoj i obrazovanje

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Crikvenica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Grad Crikvenica može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 15.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju , u skladu s njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referenduma), zbora građana, podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17 .

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Gradu Crikvenici znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Grada Crikvenice u tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više).

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 19.

Gradsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 18. stavku 3. Statuta, Gradsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 20.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 21.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Crikvenice, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 23.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 24.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 25.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Crikvenice kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Crikvenice odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama i dr.

VII. TIJELA GRADA CRIKVENICE

Članak 28.

Tijela Grada Crikvenice su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 29.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 30.

Gradsko vijeće donosi:

- Statut Grada,

- Poslovnik o radu,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Crikvenice čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,

- odluku o promjeni granice Grada Crikvenice,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

- donosi odluku o zaduženjima, davanju jamstva i suglasnosti na zaduženja.

Članak 31.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća je počasna i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu za rad sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 32.

Predsjednik Gradskog vijeća:

- zastupa Gradsko vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

- predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Gradskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

- brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 33.

Gradsko vijeće čini 17 članova izabranih na način propisan zakonom.

Članak 34.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Dužnost članova Gradskog vijeća je počasna i za to član vijeća ne prima plaću.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 35.

Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Grada Crikvenice, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 36.

Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme člana Gradskog vijeća zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član Gradskog vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.

Član Gradskog vijeća ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva istovremeno u najviše dva radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Član Gradskog vijeća ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Član Gradskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 38.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti člana Gradskog vijeća , ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 39.

Gradsko vijeće osniva radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za praćenje provođenja utvrđene politike i izvršavanja općih i drugih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.

Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika te članova Gradskog vijeća.

Članak 40.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada Crikvenice, Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Crikvenice kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Crikvenice uređuju se odlukom Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 41.

Gradonačelnik zastupa Grad Crikvenicu i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Crikvenici.

Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 42.

Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Crikvenice ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Članak 43.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća

- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Crikvenice čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Grada,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

- predlaže izradu prostornog plana, kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 44.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 45.

Gradonačelnik podnosi godišnje izvješće sukladno zakonu i polugodišnja izvješća o svom radu i to do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 46.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji , te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 47.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 48.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku odnosno zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 49.

Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno.

Zamjenici gradonačelnika sami odlučuju da li će dužnost obavljati profesionalno, o čemu u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostavljaju pisanu obavijest.

Članak 50.

Gradonačelniku i zamjeniku/cima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja jedinice,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika kojeg će odrediti gradonačelnik zadnjeg radnog dana godine koja prethodni izbornoj.

Ako prestane mandat zamjeniku gradonačelnika prijevremeni izbori se neće raspisivati.

Članak 51.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE/NIH MANJINE/NA

Članak 52.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Crikvenice sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 53.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Crikvenici imaju pravo:

- predlagati tijelima Grada Crikvenice mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Crikvenice, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 54.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Crikvenice, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 55.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Crikvenice isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 56.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 57.

Grad Crikvenica, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Crikvenica osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 58.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 59.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 60.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su Gradonačelniku.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 61.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Crikvenice, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 62.

Grad Crikvenica u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 63.

Grad Crikvenica osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 62. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima Grad Crikvenica ima udjele ili dionice gradonačelnik je član skupštine društva (napomena: gradonačelnik zastupa Grad kao pravnu osobu koja ima udjele ili dionice).

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Crikvenica može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 64.

Na području Grada Crikvenice osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život građana.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 65.

Na području Grada Crikvenice mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Crikvenica - centar;

2. Mjesni odbor Crikvenica - zapad;

3. Mjesni odbor Crikvenica - istok;

4. Mjesni odbor Dramalj;

5. Mjesni odbor Jadranovo;

6. Mjesni odbor Selce.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 66.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 10% građana-birača s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- imenu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova.

Dužnosti članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji (alternativa: odnosno hitne intervencije u MO),

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o radu,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,

- saziva mjesne zborove građana,

- predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Crikvenice,

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom te odlukama Gradskog vijeća.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:

- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja mjesnog odbora,

- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora,

- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika i potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti iz samoupravnog djelokruga odgovara gradonačelniku.

Članak 71.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

- surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

Članak 72.

Član vijeća mjesnog odbora ima prava i dužnosti:

- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za cijeli ili za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora.

Program rada iz stavka 1. ovoga članka sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa, a mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi se najkasnije do 15. listopada tekuće godine, za narednu godinu.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Gradonačelniku najkasnije do kraja listopada.

Članak 75.

Pod malim komunalnim akcijama iz članka 68. ovoga Statuta podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).

Članak 76.

Osnovama pravila mjesnog odbora smatraju se odredbe članka 67. do 75. ovoga Statuta.

Članak 77.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 78.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Gradska upravna tijela osiguravaju odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova, na način uređen posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 79.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovoga Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA CRIKVENICE

Članak 80.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Crikvenici, čine imovinu Grada Crikvenice.

Članak 81.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 82.

Grad Crikvenica ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Crikvenice su:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Crikvenica u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 83.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Crikvenica iskazuju se u proračunu Grada Crikvenice.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 84.

Proračun Grada Crikvenice i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 85.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 86.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 87.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI GRADA

Članak 88.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut Grada Crikvenice, Poslovnik Gradskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke, te daje vjerodostojna tumačenja općih akata Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 89.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom.

Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 90.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke, izvješća, preporuke i prijedloge.

Članak 91.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 90. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 92.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Crikvenica osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 94.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 95.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Crikvenice i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 96.

Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 97.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 98.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Crikvenice i na web stranicama Grada Crikvenice.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 99.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

- održavanjem redovitih konferencija za novinare, najmanje jednom mjesečno,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Crikvenice i na web stranicama Grada Crikvenice.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima utvrđuje Gradonačelnik.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Crikvenice.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 100.

Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 6 članova Gradskog vijeća, gradonačelnik i Odbor za statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje o predloženoj promjeni Statuta.

Članak 102.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Crikvenice i zakona (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 26/01 i 8/06), uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Grada Crikvenice u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 103.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Crikvenice.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/01 i 8/06).

Klasa: 012-01/09-01/02

Ur. broj: 2107/01-01-09- 3

Crikvenica, 14. srpnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr