SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

74.

Na temelju točke 4. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora (»Narodne novine« broj 92/08) i članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 3. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine. donijela je

PLAN INTERVENCIJA
kod iznenadnih onečišćenja mora u
Primorsko-goranskoj županiji

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Plan intervencija) je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša kojim se utvrđuju postupci i mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora i na izvanredne prirodne događaje u moru radi zaštite morskog okoliša, zdravlja ljudi i gospodarske uporabe mora.

Članak 2.

Plan intervencija primjenjuje se kod iznenadnog onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja razmjera manjeg od 2000 m3, te za manji opseg i jačinu izvanrednog prirodnog događaja u moru.

Članak 3.

Plan intervencija se primjenjuje na morske prostore, dno i podmorje Republike Hrvatske koji obuhvaćaju pomorsko dobro, unutarnje morske vode i teritorijalno more u granicama Primorsko-goranske županije.

Karta područja obuhvata Plana intervencija dana je na slici 1.

Članak 4.

Za potrebe primjene ovoga Plana intervencija niže navedeni pojmovi imaju sljedeća značenja:

Stožer: zapovjedno tijelo odgovorno za provedbu postupaka prema nacionalnom Planu intervencija za slučaj kada je količina onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja veća od 2000 m3 ili onečišćenje može imati posljedice za cijeli obuhvat nacionalnog Plana intervencija (u daljnjem tekstu: Stožer).

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci: tijelo nadležno za koordinaciju Stožera i ŽOC-a za provedbu postupaka po nacionalnom Planu intervencija (u daljnjem tekstu: MRCC).

Izvanredni prirodni događaj u moru: prirodna pojava koja nastaje uslijed prekomjernog rasta broja određenih morskih organizama, kao što su alge, meduze i slično.

2. SUBJEKTI ZA PROVEDBU PLANA INTERVENCIJA

Članak 5.

ŽOC je tijelo odgovorno, u okviru svojih ovlasti, za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranja po Planu intervencija i za operativno sudjelovanje prema odredbama nacionalnog Plana intervencija.

Članak 6.

Sjedište ŽOC-a nalazi se u Lučkoj kapetaniji Rijeka (u daljnjem tekstu: LK Rijeka).

Poslove tajništva ŽOC-a obavlja upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove pomorstva, prometa i veza.

Članak 7.

Članove i zamjenike članova ŽOC-a imenuje Župan Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan) iz redova upravnih tijela Primorsko-goranske županije nadležnih za poslove zaštite mora i zaštite okoliša, tijela državne uprave na regionalnoj razini nadležnih za poslove zaštite mora, zaštite okoliša, zaštite i spašavanja, unutarnjih poslova te iz redova znanstvenih i stručnih institucija.

Članak 8.

Zapovjednik ŽOC-a je lučki kapetan LK Rijeka.

Zamjenik Zapovjednika ŽOC-a je predstavnik Policijske uprave primorsko-goranske - načelnik Sektora za granicu.

Uže zapovjedništvo ŽOC-a čine predstavnici upravnog tijela Primorsko-goranske županije nadležnog za poslove zaštite mora, te predstavnici tijela državne uprave na regionalnoj razini nadležnih za zaštitu mora, unutarnje poslove, zaštitu okoliša i zaštitu i spašavanje.

Članak 9.

ŽOC obavlja sljedeće zadatke:

- provedba Plana intervencija,

- provedba mjera sprječavanja onečišćenja mora,

- procjena opsega i jačine onečišćenja mora,

- obavješćivanje Stožera o nastalim onečišćenjima i poduzetim mjerama za sprječavanje i reagiranje,

- aktiviranje ljudi, raspoložive opreme i sredstava s kopna, mora i zraka,

- davanje naloga ovlaštenim laboratorijima za uzorkovanje i analizu onečišćenja mora za vrijeme i nakon intervencije,

- donošenje odluke o načinu uklanjanja onečišćenja mora,

- donošenje odluke o uporabi disperzanata, uz pribavljeno mišljenje Stožera,

- motrenje onečišćenog područja,

- donošenje odluke o načinu i mjestu odlaganja prikupljenog otpada,

- vođenje dnevnika o tijeku djelovanja, prikupljanje dokaza i dokumenata za izradu konačnog izvješća, te izrada konačnog obračuna troškova,

- izvješćivanje javnosti o nastalom onečišćenju mora i poduzetim interventnim mjerama,

- izrada procjene sredstava za žurne intervencije,

- izrada i dostava polugodišnjeg izvješća o praćenju stanja mora i izvršenim intervencijama tajništvu Stožera,

- izrada i dostava godišnjeg izvješća Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) i tajništvu Stožera,

- izrada i dostava godišnjeg programa rada Skupštini i tajništvu Stožera,

- izrada prijedloga financijskog plana za provedbu Plana intervencija,

- izrada procjene rizika i osjetljivosti područja primjene Plana intervencija,

- predlaganje izmjena i dopuna Plana intervencija,

- ažuriranje priloga Plana intervencija,

- operativno djelovanje prema nacionalnom Planu intervencija.

Članak 10.

Ako onečišćenje ugrožava ili može ugroziti morski okoliš, zdravlje ljudi ili gospodarsku uporabu mora u području djelovanja dva ili više ŽOC-eva (ŽOC Istarske županije, ŽOC Ličko-senjske županije, ŽOC Primorsko-goranske županije ili ŽOC Zadarske županije), ili prelazi mogućnost djelovanja jednog od navedenih ŽOC-eva, koordinativno djelovanje preuzima MRCC u suradnji s ovim ŽOC-om.

Za slučaj iz stavka 1. ovog članka ŽOC preuzima operativno djelovanje za područje Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Zadarske županije.

Aktiviranje MRCC-a i ŽOC-a dano je na shemi 1.

Članak 11.

Kada je količina onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja veća od 2000 m3, zapovjedno djelovanje preuzima Stožer, a koordinativno djelovanje MRCC u suradnji s ovim ŽOC-om.

Aktiviranje Stožera, MRCC-a i ŽOC-a dano je na shemi 1. iz članka 10. ovog Plana intervencija.

Članak 12.

U provedbi Plana intervencija sudjeluju stručno i tehnički osposobljene pravne osobe i fizičke osobe obrtnici za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja mora, registrirane prema posebnim propisima i koje imaju dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom i suglasnost za praćenje stanja morskog okoliša.

ŽOC može zatražiti stručne savjete podrške od drugih institucija, organizacija te pravnih osoba i stručnjaka s popisa koji se nalazi u zapovjedništvu i tajništvu ŽOC-a.

Članak 13.

Za uklanjanje onečišćenja mora i onečišćenja na obali nastalog uslijed onečišćenja mora uključuje se i civilna zaštita Primorsko-goranske županije, a po potrebi mogu se uključiti i volonteri.

3. POSTUPCI ZA PREDVIĐANJE I MJERE ZA SPRJEČAVANJE I OGRANIČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORA

Članak 14.

Postupci za predviđanje u granicama Primorsko-goranske županije obuhvaćaju:

- praćenje stanja morskog okoliša,

- proglašavanje i upravljanje posebno osjetljivim područjima mora,

- osiguranje sustava za nadzor pomorskog prometa,

- osiguranje tehničkih sredstava i službi za provedbu mjera sprječavanja i ograničavanja onečišćenja mora,

- procjenu rizika i osjetljivosti područja djelovanja Plana intervencija.

Članak 15.

Praćenje stanja morskog okoliša obavlja se:

- planiranim redovitim ophodnjama područja djelovanja Plana intervencija plovilima (brodovima čistačima mora, plovilima lučkih kapetanija i pomorske policije), zrakoplovima, radarima i satelitima,

- uzorkovanjem i analizom morske vode na području djelovanja Plana intervencija,

- izvješćivanjem javnosti.

Članak 16.

Za potrebe Plana intervencija u suradnji s MRCC-om koriste se sljedeći sustavi za nadzor pomorskog prometa: Sustav obveznog javljanja brodova u Jadranskom moru (u daljnjem tekstu ADRIREP) i Automatski identifikacijski sustav (u daljnjem tekstu AIS).

Članak 17.

Za provedbu postupaka predviđanja i provedbu mjera sprječavanja i ograničavanja onečišćenja mora osiguravaju se tehnička sredstva i službe:

- radiokomunikacijska mreža na moru (MRCC, lučke kapetanije s ispostavama i obalne radiopostaje),

- meteorološka služba (Državni hidrometeorološki zavod, Pomorski meteorološki ured Rijeka),

- služba praćenja strujanja mora (Hrvatski hidrografski institut),

- služba traganja i spašavanja na moru (MRCC),

- informacijski sustav za upravljanje prometom plovnih objekata (MRCC),

- plovila, oprema i osoblje za reagiranje u slučaju pomoći brodu u nevolji, onečišćenja mora i požara na moru (pravne osobe i fizičke osobe obrtnici, vatrogasne postrojbe),

- prihvatni uređaji na obali za otpad s brodova (Lučka uprava Rijeka i županijske lučke uprave),

- prihvatni uređaji za prikupljanje otpada s mora i obale (ŽOC u suradnji s nadležnim županijskim tijelima te pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnika),

- osoblje za čišćenje onečišćenja obale (pravne osobe i fizičke osobe obrtnici, postrojbe civilne zaštite te po potrebi volonteri),

- interventne medicinske službe za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje nastradalih,

- nadležne službe za osiguravanje područja (na moru i/ili obali) gdje je došlo do onečišćenja, zabranu ribolova te zabranu kretanja i djelovanja neovlaštenim osobama u tim morskim područjima (LK Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska).

Članak 18.

Procjena rizika i osjetljivosti područja djelovanja Plana intervencija obuhvaća:

- određivanje područja većeg rizika za onečišćenje mora (plovni putovi tankera, terminali, luke, sidrišta, obalne instalacije i podmorski cjevovodi, potencijalni izvori iznenadnog onečišćenja mora, platforme, potonuli brodovi i zrakoplovi u podmorju itd.),

- procijenjene količine mogućeg ispuštanja ulja i/ili smjese ulja i njihov utjecaj na posebno osjetljiva područja,

- određivanje broja i frekvencije uplovljavanja brodova koji prevoze ulje i/ili smjese ulja, njihovu nosivost te gustoću prometa ostalih brodova,

- analize oceanografskih, hidrografskih i meteoroloških podataka,

- prikaz zabilježenih onečišćenja mora uljem i/ili smjesom ulja,

- ekonomsku valorizaciju mogućeg onečišćenja mora,

- određivanje tipa morske obale (šljunčana, pjeskovita, kamenita i drugo),

- prikaz zaštićenih prirodnih vrijednosti,

- prikaz materijalnih dobara podložnih riziku (gospodarski objekti na obali i moru, sportsko-rekreacijska područja, turističke zone, ribolovna područja, zone marikulture, područja kulturnih dobara i drugo),

- popis mjesta zakloništa prema Planu prihvata broda u nevolji.

Procjena osjetljivosti područja prikazuje se na odgovarajućoj karti u GIS-u.

Članak 19.

Mjere sprječavanja i ograničavanja obuhvaćaju: utvrđivanje, smanjivanje i uklanjanje opasnosti od onečišćenja mora.

Članak 20.

U cilju utvrđivanja opasnosti operateri ADRIREP-a i AIS-a, po potrebi, dostavljaju Zapovjedniku ŽOC-a podatke o:

- plovnim objektima koji prevoze ulje i/ ili smjese ulja i

- pomorskim objektima koji predstavljaju opasnost u pogledu onečišćenja mora iz bilo kojeg drugog razloga.

Za komunikaciju u slučaju onečišćenja koristi se VHF kanal 16, 10, a po potrebi i drugi način komunikacije.

Članak 21.

U cilju smanjivanja i uklanjanja opasnosti od onečišćenja mora, sukladno okolnostima, poduzimaju se sljedeće mjere:

- stavljanje u stanje pripravnosti tegljača ili plovila s dostatnim kapacitetom tegljenja i sposobnosti pružanja ostale vrste pomoći prijavljenom pomorskom objektu, a sukladno ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji,

- stavljanje u stanje pripravnosti brodova čistača, prikladne opreme i osoblja za reagiranje u slučaju onečišćenja, a sukladno ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji,

- stavljanje u stanje pripravnosti postrojbi civilne zaštite putem nadležnih tijela,

- stavljanje u stanje pripravnosti interventnih službi (vatrogastvo, hitna medicinska pomoć, gorska služba spašavanja),

- po potrebi aktiviranje Crvenog križa za smještaj posade kod napuštanja broda,

- poduzimanje drugih mjera primjerenih zamijećenoj opasnosti od onečišćenja.

Poduzimanje mjera za smanjenje i uklanjanje opasnosti od onečišćenja mora nalaže Zapovjednik ŽOC-a.

4. POSTUPCI I MJERE REAGIRANJA ZA SMANJENJE ŠTETA U MORSKOM OKOLIŠU

Članak 22.

Tko prouzroči ili primijeti onečišćenje mora ili nezgodu koja može prouzročiti onečišćenje mora, dužan je odmah o tome obavijestiti LK Rijeka odnosno njene ispostave i/ili županijski centar 112.

Članak 23.

Po primitku izvješća i obavijesti o nezgodi, radi utvrđivanja opsega i vrste onečišćenja i procjene situacije, Zapovjednik ŽOC-a osigurava izviđanje i praćenje kretanja onečišćenja na površini mora zrakoplovom ili plovilom.

Prikupljeni i obrađeni podaci o onečišćenju mora odnosno nezgodi koja može prouzročiti onečišćenje mora unose se u Obrazac IN.

Članak 24.

Procjena situacije utvrđuje se temeljem sljedećih kriterija:

- položaja na kojem je došlo do nezgode,

- vrste onečišćujuće tvari,

- količine onečišćujuće tvari koja je ispuštena i/ili može biti ispuštena,

- meteoroloških podataka (smjer i snaga vjetra, stanje mora i morske mijene, temperatura mora i dr.) i podataka o morskim strujama,

- kretanja onečišćujuće tvari,

- stupnja opasnosti za ljudski život i/ili potencijalne opasnosti za zdravlje,

- opasnosti od požara/eksplozije,

- opsega moguće štete za prirodna dobra,

- opsega moguće štete za materijalna dobra.

Članak 25.

Kada količina onečišćenja iznosi do 2000 m3 ulja ili smjese ulja i onečišćenje ugrožava ili može ugroziti područje Primorsko-goranske županije, sukladno procjeni situacije, Zapovjednik ŽOC-a aktivira i postupa po Planu intervencija i o tome se obavještavaju LK Rijeka i županijski centar 112.

Shema tijeka obavješćivanja i postupak u slučaju onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja dani su u Prilogu 1. Plana intervencija.

Članak 26.

Ako onečišćenje ugrožava ili može ugroziti područja ovlasti više županija (Istarska županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija), ili ako onečišćenje prelazi mogućnost djelovanja ovog ŽOC-a, Zapovjednik ŽOC-a podnosi pisani zahtjev zapovjedniku Stožera da MRCC preuzme koordinaciju po Planu intervencija.

Ako količina onečišćenja iznosi više od 2000 m3 ulja ili onečišćenje može imati posljedice za cijeli obuhvat nacionalnog Plana intervencija, Zapovjednik ŽOC-a podnosi pisani zahtjev zapovjedniku Stožera o aktiviranju djelovanja po nacionalnom Planu intervencija.

Shema tijeka obavješćivanja i postupak u slučaju onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja dani su u Prilogu 1. iz članka 25. ovog Plana intervencija.

Članak 27.

Ovisno o opsegu onečišćenja mora, Zapovjednik ŽOC-a donijet će odluku o angažiranju opreme i tehničkih/materijalnih sredstava.

Članak 28.

Svi pisani dokumenti u vezi s djelovanjem po Planu intervencija i aktiviranjem nacionalnog Plana intervencija čuvaju se u ŽOC-u pet godina.

Članak 29.

Zapovjednik ŽOC-a obavještava putem lokalnih i nacionalnih medija o zabrani ribarenja i kretanja/plovidbe onečišćenim područjem te u suradnji s LK Rijeka i Policijskom upravom primorsko-goranskom poduzima mjere za osiguranje onečišćenog područja.

5. PROVEDBA INTERVENTNIH MJERA U IZVANREDNIM SLUČAJEVIMA ONEČIŠĆENJA MORA

5.1. Postupak u slučaju izlijevanja ulja i/ili smjese ulja

Članak 30.

Zapovjednik ŽOC-a, ovisno o količini izlivenog ulja i/ili smjese ulja i raspoloživim sredstvima, donosi odluku o načinu izviđanja i praćenja kretanja ulja i/ili smjesa ulja na površini mora, odnosno morskoj obali.

Članak 31.

Zapovjednik ŽOC-a dužan je organizirati provođenje mjera od strane nadležnih tijela radi:

- osiguranja onečišćenog područja od neovlaštenog pristupa i djelovanja,

- osiguranja nesmetanog uzorkovanja morske vode koja nije tretirana disperzantima, i po potrebi praćenje kakvoće zraka,

- zabrane izlova ribe u onečišćenom području,

- zabrane plovidbe onečišćenim područjem.

Članak 32.

Prilikom uzorkovanja na mjestu onečišćenja mora, predstavnik ovlaštenog laboratorija provodi uzorkovanje morske vode, uz poduzimanje mjera osobne zaštite i uz nazočnost inspektora LK Rijeka.

Na temelju podataka dobivenih izviđanjem, procjenom situacije i očevidom, te na temelju meteoroloških podataka, podataka o morskim strujama, karakteristikama i opsegu izlivenog ulja i/ili smjesa ulja, Zapovjednik ŽOC- a donosi odluku o poduzimanju potrebnih mjera za uklanjanje onečišćenja mora.

Članak 33.

Zapovjednik ŽOC- a planira pojedine aktivnosti za uklanjanje ulja i/ili smjese ulja vodeći se sljedećim redoslijedom:

- uklanjanje izvora onečišćenja,

- sprječavanje širenja ulja i/ili smjese ulja,

- skupljanje izlivenog ulja i/ili smjese ulja,

- kemijska obrada (uporaba disperzanata) izlivenog ulja i/ili smjese ulja, po potrebi,

- uklanjanje onečišćenja morske obale,

- zbrinjavanje skupljenog opasnog otpada.

Poslove iz stavka 1. ovog članka obavljaju pravne osobe i fizičke osobe obrtnici s dozvolom za gospodarenje opasnim otpadom.

Popis ulja prema Prilogu 1. MARPOL Konvencije dan je u Prilogu 2. Plana intervencija.

Članak 34.

Ako se onečišćenje uljem i/ili smjesom ulja ne može ukloniti mehaničkim putem, Zapovjednik ŽOC-a, uz pribavljeno mišljenje Stožera, donosi odluku o upotrebi disperzanata vodeći računa o postojećim okolnostima (vrsta ulja, hidrometeorološki uvjeti, raspoloživost materijala i osoblja itd.).

Disperzanti se mogu upotrijebiti sukladno shemi upotrebe disperzanata. (Shema upotrebe disperzanata dana je u Prilogu 3. Plana intervencija, a Popis disperzanata koji se mogu koristiti u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije sadržan je u Prilogu 4. Plana intervencija.).

Članak 35.

Upotreba disperzanata nije dozvoljena u:

- zaštićenim područjima mora na području Primorsko- goranske županije,

- u zonama uzgajališta marikulture na području Primorsko-goranske županije,

- zonama mriješćenja,

- područjima gdje je moguć povrat morske vode u vodotoke prilikom utjecaja morskih mijena, vjetrova ili sniženih vodostaja u vodotocima.

Popis zaštićenih područja mora i uzgajališta marikulture na području Primorsko-goranske županije nalaze se u Prilogu 5. i 6. Plana intervencija.

Članak 36.

U slučaju onečišćenja morske obale uljem i/ili smjesom ulja, Zapovjednik ŽOC-a odlučuje o načinu i opsegu djelovanja vodeći računa o:

- karakteristikama i vrsti morske obale,

- osjetljivosti ekosustava i biološkim karakteristikama teritorija,

- vrsti i količini ulja i/ili smjese ulja na morskoj obali,

- godišnjem dobu i hidrometeorološkim uvjetima,

- izgrađenoj infrastrukturi na obali i mogućnosti odlaganja prikupljenog opasnog otpada,

- vremenu proteklom od incidenta izlijevanja onečišćujuće tvari u more,

- mogućim štetama u okolišu i gospodarskim štetama na morskoj obali u slučaju kemijskog načina uklanjanja ulja i/ ili smjese ulja.

Članak 37.

Postupku čišćenja morske obale onečišćene uljem i/ili smjesom ulja prethodi poduzimanje odgovarajućih pripremnih aktivnosti:

- uklanjanje izvora onečišćenja,

- sprječavanje daljnjeg širenja onečišćenja mora,

- osiguravanje maksimalne zaštite svih sudionika u uklanjanju onečišćenja,

- pripremanje područja na obali za intervenciju,

- formiranje interventnih timova i organiziranje poslova čišćenja obale,

- osiguravanje prijevoznih sredstava za osoblje, tehniku i odvoz skupljenog opasnog otpada sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša,

- po potrebi osiguravanje smještaja i prehrane za angažirano osoblje,

- odabir privremenog i konačnog mjesta za odlaganje skupljenog opasnog otpada sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša.

Članak 38.

Ovisno o tipu morske obale (kamenita, šljunkovita i pješčana) primjenjuju se odgovarajuće metode čišćenja.

Ukoliko Zapovjednik ŽOC-a ocijeni da daljnje čišćenje morske obale nije učinkovito, o tome obavješćuje zapovjednika Stožera koji donosi odluku o prekidu radova uklanjanja onečišćenja morske obale.

5.2. Postupak u slučaju izvanrednog prirodnog događaja u moru

Članak 39.

Za uklanjanje onečišćenja prouzrokovanog izvanrednim prirodnim događajem u moru primjenjuje se postupak kao kod izlijevanja ulja i/ili smjese ulja.

Članak 40.

U slučaju onečišćenja morske obale potrebno je provesti pripremne aktivnosti i aktivnosti uklanjanja skupljenog otpada u skladu s postupanjem kao kod ispuštanja ulja i/ ili smjese ulja.

Članak 41.

Ukoliko Zapovjednik ŽOC-a procijeni da je potrebno stalno izviđanje ugroženog područja, izviđanje će se obavljati vizualno i elektroničkim putem.

Vizualno izviđanje obavlja se:

- iz zraka,

- s površine mora,

- ispod površine mora.

Članak 42.

Poslovi uklanjanja onečišćenja prouzrokovanog izvanrednim prirodnim događajem obavljaju se uz nadzor nadležnih znanstvenih ustanova.

Znanstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka određuje ŽOC.

Članak 43.

Zapovjednik ŽOC-a određuje redoslijed područja za početak akcije ovisno o opsegu onečišćenja mora.

5.3. Područja prednosti u provedbi Plana intervencija

Članak 44.

U provedbi ovog Plana intervencija prednost imaju zaštićena područja mora i uzgajališta marikulture čiji se popis nalazi u Prilogu 5. i Prilogu 6. ovog Plana intervencija, te zone mriješćenja i podvodni arheološki lokaliteti prema registru kulturnih dobara smješteni na području Primorsko-goranske županije.

5.4. Nadzor nad operativnim djelovanjem po Planu intervencija

Članak 45.

Nadzor nad operativnim djelovanjem po Planu intervencija na mjestu onečišćenja provode nadležni inspektor LK Rijeka i inspektor zaštite okoliša.

6. PRESTANAK DJELOVANJA PO PLANU INTERVENCIJA

Članak 46.

Zapovjednik ŽOC-a donosi odluku o prestanku djelovanja po Planu intervencija:

- kada su djelovanja po Planu intervencija obavljena te je prestala ugroza morskog okoliša,

- kada očekivani rezultati mjera postupanja po Planu intervencija mogu biti štetniji od samog onečišćenja mora.

Članak 47.

Nakon prestanka djelovanja po Planu intervencija, cjelokupno osoblje koje je sudjelovalo u operacijama reagiranja potrebno je dekontaminirati, opremu i druga sredstva očistiti i servisirati te zajedno s neuporabljenim proizvodima i drugim sredstvima vratiti u skladišta.

7. DOKUMENTACIJA O DJELOVANJU PO PLANU INTERVENCIJA

Članak 48.

Zapovjednik ŽOC-a odnosno osoba koju Zapovjednik zaduži odgovorna je za vođenje dnevnika o tijeku djelovanja.

Članak 49.

Dnevnik o tijeku djelovanja je dokument o provedenim operacijama reagiranja i koristi se za izradu konačnog izvješća i podnošenja zahtijeva za povrat financijskih sredstava po poznatom počinitelju.

Članak 50.

Dnevnik o tijeku djelovanja sadrži:

- podatke o poduzetim akcijama (mjesto, vrijeme, svrha),

- podatke o opremi koja se koristi tijekom akcije,

- podatke o angažiranim tehničkim sredstvima (vrsta, količina, svrha),

- osobne podatke i broj angažiranog osoblja te vremenu angažiranja,

- ostale podatke relevantne u odgovoru na nezgodu.

Članak 51.

Zapovjednik ŽOC-a, po završetku djelovanja, na temelju podataka iz dnevnika o tijeku djelovanja dužan je izraditi konačno izvješće uz obračun troškova te ga zajedno s dnevnikom o tijeku djelovanja podnijeti Županu.

Ako se djelovalo po nacionalnom Planu intervencija, Zapovjednik ŽOC-a dužan je izvješće iz stavka 1. ovog članka podnijeti zapovjedniku Stožera.

8. IZOBRAZBA I VJEŽBE

Članak 52.

Sve osobe određene za sudjelovanje u Planu intervencija moraju biti stručno osposobljene za njegovu provedbu.

Izobrazba se obavlja na tečajevima i pokaznim vježbama na regionalnoj razini koje organizira ŽOC, te na međunarodnoj razini koje se organiziraju od strane međunarodnih organizacija (REMPEC, EMSA i dr.).

Članak 53.

Ciljevi tečajeva i vježbi su:

- unaprjeđenje suradnje i usklađivanja operativnog osoblja, a osobito interventnih ekipa,

- provjera zapovjednog ustroja Plana intervencija,

- postizanje zadovoljavajuće razine priopćavanja, osobito među interventnim ekipama koje sudjeluju u mjerama zajedničkog postupanja,

- provjera opreme i stjecanje iskustva u rukovanju s opremom, proizvodima i drugim sredstvima u mjerama postupanja,

- stjecanje iskustva kroz zajednički rad na međunarodnoj razini,

- izobrazba zapovjednog kadra članova ŽOC-a o procesu donošenja odluka i zapovijedanja te drugim općim pitanjima,

- analiza postupanja u slučajevima aktiviranja Plana intervencija i nacionalnog Plana intervencija s naglaskom na postupanja pojedinih subjekata.

Članak 54.

Pokazna vježba sastoji se od:

- provjere sustava priopćavanja,

- vježbe provjere spremnosti u provođenju djelovanja čišćenja mora i obale te prosljeđivanja informacija medijima,

- analize provedene pokazne vježbe.

Članak 55.

Vježbu provjere sustava priopćavanja ŽOC je dužan provoditi jednom godišnje.

Pokaznu vježbu ŽOC provodi jedanput godišnje.

U godini kada se provodi nacionalna pokazna vježba, ne provodi se vježba ŽOC-a.

9. FINANCIRANJE

Članak 56.

Plan intervencija financira se iz:

- Proračuna Primorsko-goranske županije,

- proračuna priobalnih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije,

- naknada za troškove od onečišćenja po poznatom onečišćivaču.

Članak 57.

Iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije financiraju se:

- troškovi administrativnih poslova i logističke potpore ŽOC-a,

- troškovi izobrazbe na regionalnoj razini,

- procjena rizika i osjetljivosti na području primjene Plana intervencija, uključujući izradu karata osjetljivosti,

- troškovi snimanja stanja i kartiranja potonulih brodica, izrada sanacijskih projekata i sanacija kod iznenadnih onečišćenja mora,

- troškovi dijela hladnog pogona i održavanja brodova čistača mora, osnovne opreme i sredstava ŽOC-a za provedbu Plana intervencija.

Iz sredstava proračuna priobalnih jedinica lokalne samouprave, po odluci Skupštine, financira se dio troškova za otklanjanje opasnosti od onečišćenja.

Članak 58.

Financijska sredstva za troškove provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja u slučaju žurnog djelovanja, kada je onečišćivač poznat, osigurava sam onečišćivač.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

- troškove zaštitnih mjera koje su poduzete sa svrhom da se spriječi ili umanji gubitak ili šteta prouzročena onečišćenjem,

- troškove procjene onečišćenja,

- troškove uzorkovanja i analize mora, i po potrebi zraka uslijed onečišćenja,

- troškove razumnih mjera koje su stvarno poduzete ili će se poduzeti za ponovno uspostavljanje ili nadomještanja prijašnjeg stanja morskog okoliša,

- naknadu troškova koji se mogu odrediti za štetu nastalu na zaštićenim prirodnim vrijednostima,

- naknadu za oštećenje imovine subjekata u provedbi Plana intervencija.

Zahtjev za naknadu štete zbog onečišćenja morskog okoliša koju prouzroči plovni objekt koji prevozi ulje i/ili smjesu ulja, podnosi se protiv vlasnika broda sukladno posebnim propisima.

Članak 59.

Sredstva za troškove provedbe mjera reagiranja kod iznenadnih onečišćenja u slučaju žurnog djelovanja, kada ista onečišćivač ne može osigurati ili je onečišćivač nepoznat, osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije i proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije.

Članak 60.

Sredstva iz članka 59. ovog Plana uplaćuju se u Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja (u daljnjem tekstu: Fond).

Ukupna sredstva iz Fonda iznose 600.000,00 kuna (slovima: šesto tisuća).

Udio Primorsko-goranske županije u Fondu iznosi 20 %.

Priobalne jedinice lokalne samouprave uplaćuju u Fond 80% sredstava na temelju sljedećih elemenata:

- pola sredstava prema duljini obalne linije,

- pola sredstava prema visini proračunskih sredstava (umanjeno za iznos sredstava namijenjenih otplatama kredita, zajmova i sličnih zaduženja).

Tablični prikaz visine udjela Primorsko-goranske županije, te priobalnih jedinica lokalne samouprave nalazi se u tajništvu ŽOC-a.

Članak 61.

Sredstva Fonda uplaćuju se u proračun Primorsko- goranske županije na posebnu poziciju.

Članak 62.

Primorsko-goranska županija i priobalne jedinice lokalne samouprave svake godine uplaćuju dio sredstava Fonda utrošenih tijekom prethodne godine najkasnije do 31. ožujka tekuće godine sukladno članku 60. ovog Plana.

Članak 63.

Sredstvima Fonda raspolaže i upravlja Župan, a mogu se trošiti isključivo na pisani zahtjev Zapovjednika ŽOC-a ili njegovog zamjenika.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržati kraće obrazloženje na IN obrascu, a podnosi se Županu putem Upravnog odjela.

10. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 64.

Zapovjednik ŽOC-a odnosno osoba koju Zapovjednik zaduži informira javnost o pojavi onečišćenja mora, kao i o poduzetim radnjama čišćenja i sprječavanja daljnjeg onečišćenja mora.

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Župan će putem Upravnog odjela osigurati izradu procjene rizika i osjetljivosti morskog okoliša od onečišćenja u roku jedne godine od dana donošenja Plana intervencija.

Članak 66.

ŽOC će u roku jedne godine od dana donošenja Plana intervencija donijeti Poslovnik o radu.

Članak 67.

Prilozi 1., 2., 3., 4., 5. i 6. te Obrazac IN s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz Plan intervencija i njegov su sastavni dio.

Članak 68.

U tajništvu ŽOC-a čuvaju se sljedeći popisi:

- popis članova ŽOC-a,

- popis pravnih osoba i fizičkih osoba obrtnika stručno i tehnički osposobljenih za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnih onečišćenja, te njihove opreme i sredstava,

- popis institucija, organizacija te pravnih osoba i stručnjaka za davanje stručnih savjeta podrške ŽOC-u,

- popis tijela (uz njihove adrese) kojima se dostavlja obavijest o onečišćenju mora ili nezgodi koja može prouzročiti onečišćenje mora,

- popis raspoloživih zrakoplova i helikoptera za izviđanje,

- popis ukupne opreme i sredstava s utvrđenim lokacijama i količinama opreme i sredstava u vlasništvu Primorsko-goranske županije te u vlasništvu pravnih osoba i fizičkih osoba obrtnika koje sudjeluju ili mogu sudjelovati u intervenciji po pozivu ŽOC-a,

- popis podvodnih arheoloških lokaliteta prema registru kulturnih dobara.

Svi popisi iz stavka 1. ovog članka objavljuju se na internet stranici Upravnog odjela te se ažuriraju jedanput godišnje, a po potrebi i češće.

Članak 69.

Danom stupanja na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine PGŽ« broj 16/99, 13/02, 16/04, 30/05 i 35/07).

Članak 70.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/09-01/6

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-37

Rijeka, 15. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr