SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
OPĆINA FUŽINE
12

38.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/05, 07/06, 06/07 i 03/08) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici 1. srpnja 2009. godine donosi

STATUT OPĆINE FUŽINE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Fužine i to:

a) status, područje i granice,

b) obilježja, pečati i Dan Općine,

c) javna priznanja,

d) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

e) financiranje i imovina,

f) oblici konzultiranja građana,

g) provođenje referenduma,

h) mjesna samouprava,

i) ustrojstvo i rad javnih službi,

j) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave,

k) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Članak 2.

Općina Fužine (u nastavku teksta: Općina) je jedinica lokalne samouprave u sastavu Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske u kojoj građani, neposredno ili preko izabranih tijela, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, odlučuju o svojim potrebama i interesima.

Članak 3.

Naziv Općine je: OPĆINA FUŽINE.

Općina Fužine je pravna osoba sa sjedištem u Fužinama, Dr. Franje Račkog 19.

Članak 4.

Područje Općine utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine su slijedeća naselja: Belo Selo, Benkovac Fužinski, Fužine, Lič, Slavica i Vrata.

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina Fužine, Lič i Vrata.

Članak 5.

Općina ima svoj grb i zastavu.

Grb i zastava koriste se u obliku i prema opisu koji se utvrđuje ovim Statutom. U grbu i zastavi ne može se ništa mijenjati.

Članak 6.

Tijela Općine imaju pečat čiji je oblik, način uporabe i čuvanja propisan posebnim propisom.

Članak 7.

Grb Općine je na trokutastom štitu, podijeljen je srebrnom gredom na dva visinski ista dijela crvenog polja. Crvena polja simboliziraju usijanost i toplinu željeza kod kovanja. U gornjem crvenom polju je srebrni bijeli most na potpornim kamenim stupovima. Most je simbol naše povezanosti. Srebrna greda simbolizira bogatstvo i obilje vode. U donjem crvenom polju je srebrni nakovanj. Ime Fužina vezano je uz taljenje željezne rudače, odnosno izradu željeznog alata na nakovnju.

Izvornik grba Općine čuva se u Hrvatskom državnom arhivu i prema njemu se oblikuju grbovi.

Članak 8.

Zastava Općine je tamno zelene boje sa općinskim grbom u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Grb Općine obrubljen je zlatnom rubnom trakom. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. Zastava se čuva u uredu načelnika Općine.

Članak 9.

Počasna zastava gonfalon ima iznad grba ispisan natpis: OPĆINA FUŽINE. Ispod grba su grančice bukve (lijevo) i jele (desno) gledano prema počasnoj zastavi. Zastava je obrubljena zlatnim bordurom. Dno počasne zastave ima tri repa koji završavaju resama. Konop za ovjes gonfalona je ukrasni zlatni »cordon« koji na obje strane završava zlatnim resama. Počasna zastava gonfalon je u općinskoj vijećnici, a u izuzetnim i posebnim prilikama može se iznositi van, a po odluci Općinskog vijeća.

Članak 10.

Svi građani Općine uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava, sloboda i jednakosti, prava na rad i socijalnu zaštitu.

Članak 11.

Dan Općine je 13. lipnja, koji se obilježava povodom blagdana Svetog Antona Padovanskog, zaštitnika Fužina.

Članak 12.

Priznanje počasnog građanina Općine može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Članak 13.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju turizma, gospodarstva, kulture, skrbi, unapređivanje prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene, općina dodjeljuje svoja priznanja.

Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnosti njihove dodjele, te tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja, uređuju se posebnom odlukom.

Članak 14.

Ostvarujući zajedničke interese u unapređivanju gospodarskog i društvenog razvoja, Općina može uspostaviti suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave te osnovati i udruge radi promicanja zajedničkih interesa.

Kada Općina Fužine ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje može s pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti sporazum o suradnji i međusobnim odnosima (ugovor, povelju, memorandum i sl.).

Pod uvjetom i na način utvrđen zakonom, Općina može uspostavljati i ostvarivati suradnju s medunarodnim organizacijama te pristupati međunarodnim udruženjima jedinica lokalne samouprave.

Odluku o uspostavljanju suradnje te sadržaju i oblicima suradnje donosi Općinsko vijeće.

Sporazum o suradnji Općine i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu općine, odnosno ukoliko općina nema svoje službeno glasilo, sporazum o suradnji objavljuje se u službenom glasilu županije.

2. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 15.

Općina samostalno odlučuje o poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonima i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, a osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanja,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Odlukom Općinskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Primorsko- goransku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Odluku o načinu, mjestima i kriterijima za prenošenje poslova iz st. 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

3. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum, temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog općinskog načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora na području Općine i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Općine.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% proračuna Općine u tekućoj godini.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz st. 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Odluku o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 20.

Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno čl. 19. st. 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazoloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 23.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika i općinski načelnik.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće određuje pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana.

Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 25.

Svaki građanin i pravna osoba ima pravo tijelima Općine kao i njezinim upravnim odjelima podnositi predstavke i pritužbe i na njih dobiti odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

Općina je dužna u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati knjigu za pritužbe i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

4. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Općinsko vijeće

Članak 26.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 27.

Općinsko vijeće čini 11 vijećnika izabranih u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Mandat vijećnika izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Član Općinskog vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 29.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Vijećnici kao i članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 30.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće ima predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje potpredsjednik Općinskog vijeća.

Prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se ovim Statutom i Poslovnikom.

Članak 32.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika podnosi Odbor za izbor i imenovanja, a mogu ga dati i najmanje 1/3 vijećnika u pisanom obliku, što potvrđuju potpisom svojega imena i prezimena ili parafom.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Vijeća, a nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja na način da se glasuje o dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih vijećnika, ponavlja se kandidacijski postupak.

Članak 33.

Prijedlog za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća može podnijeti Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika u pisanom obliku, što potvrđuju potpisom svoga imena i prezimena ili parafom.

Odluka o razrješenju donosi se većinom glasova svih vijećnika.

Članak 34.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko Predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz st. 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.

Protekom roka iz st. 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova Općinskog vijeća, čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 35.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine,

- Poslovnik o radu,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,

- odluku o promjeni granice Općine,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatosti od interesa za Općinu,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 36.

Predsjednik vijeća:

1. predstavlja vijeće,

2. saziva i organizira te predsjeda sjednicama vijeća,

3. predlaže dnevni red vijeća,

4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

5. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,

6. usklađuje rad radnih tijela,

7. potpisuje odluke i akte koje donosi vijeće,

8. brine o suradnji vijeća s Općinskim načelnikom,

9. brine se o zaštiti prava vijećnika,

10. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 37.

Općinsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova Vijeća.

Statut, Poslovnik, proračun, godišnji obračun i druga pitanja utvrđena ovim Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, donose se većinom glasova svih vijećnika.

Članak 38.

Način rada i unutarnje ustrojstvo Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 39.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općinskog vijeća.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, sukladno Poslovniku, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

Članak 40.

Općinsko vijeće može osnovati stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća u svrhu pripreme prijedloga općih i pojedinačnih akata iz njegovog djelokruga.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Odbor za statutarno-pravna pitanja

2. Odbor za izbor i imenovanja

Članak 41.

Odbor za statutarno-pravna pitanja ima predsjednika i 2 člana koji mogu biti iz redova vijećnika kao i iz znanstvenih ili stručnih krugova koji svojim znanjem, radom i iskustvom mogu doprinjeti boljitku rada Općinskog vijeća ili Općine u cjelini.

Odbor za izbor i imenovanja sastoji se od predsjednika, zamjenika i 3 člana koji se biraju iz redova vijećnika.

Predsjednik i članovi povremenih radnih tijela mogu biti iz redova vijećnika, kao i iz redova znanstvenih ili stručnih krugova koji svojim znanjem, radom i iskustvom mogu doprinijeti boljitku rada Općinskog vijeća ili Općine u cjelini.

Pobliže odredbe o načinu rada tijela iz stavka 1. ovog članka određuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik

Članak 42.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 43.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

Članak 44.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji zamjenjuje općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 45.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz st. 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 46.

Općinski načelnik i zamjenik odlučiti će da li će dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Općinski načelnik i zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine o tome hoće li dužnost na koju su izabrane obavljati profesionalno.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrane, osobe iz st. 1. ovog članka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Članak 47.

Općinski načelnik može Odlukom osnovati radna tijela u svrhu pripreme prijedloga općih i pojedinačnih akata iz njegovog djelokruga.

Odlukom o osnivanju radnog tijela uređuju se njihovi nazivi, sastav i ovlaštenja te način rada.

Članak 48.

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Fužine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a naviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

- upravlja prihodima i rashodima Općine,

- upravlja raspoloživim sredstvima na računu proračuna Općine,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- utvrđuje plan prijma Jedinstvenog upravnog odjela i donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provedbe ocjenjivanja,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokruga i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 49.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za radzoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz st. 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 50.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako vijeće to ne učini, Općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 51.

Općinskom načelniku i zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

- danom odjave prebivališta s područja Općine Fužine,

- danom prestanka hrvatskog državaljanstva,

- smrću.

Članak 52.

Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata u slučajevima iz čl. 51. radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika u slučajevima iz čl. 51. prestaje u godini u koj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom čl. 19. ovog Statuta.

Članak 54.

Ako na referendumu iz čl. 19. bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

5. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 55.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 56.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara Općinskom načelniku.

Članak 57.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Članak 58.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se posebnim Zakonom te općim aktima koje donosi općinski načelnik temeljem posebnog Zakona.

Sredstva za vršenje djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

6. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 59.

Na području Općine mogu se osnivati mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz st. 1. ovog članka, mjesni odbori uvažavat će interes Općine u cjelini.

Mjesni odbor u pravilu se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većih naselja, odnosno Općine koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), na čijem području živi najmanje 10% ukupnog stanovništva Općine.

Članak 60.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Prijedlog za osnivanje ili preustroj sadrži podatke o podnositelju inicijative odnosno predlagatelju, nazivu mjesnog odbora, području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora te potrebi i razlozima osnivanja odnosno preustroja mjesnog odbora.

Članak 61.

Općinski načelnik, ukoliko se radi o prijedlogu iz čl. 60., u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 62.

Nakon osnivanja mjesnog odbora, regulirati će se djelokrug i ovlasti tijela mjesnih odbora, utvrđivanje njihova program rada, osnove njihovih pravila, način financiranja, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrđenih zakonom, Statutom i drugim općim aktom Općine.

Članak 63.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Broj članova vijeća mjesnog odbora odrediti će se prilikom njihova osnivanja.

Članak 64.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi Vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a postupak izbora regulira se posebnim aktom Općinskog vijeća shodno odredbama zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 65.

Konstituirajuća sjednica mjesnog odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice mjesnih odbora saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava na prvoj sjednici tajnim glasovanjem bira predsjednika na vrijeme od četiri godine.

Članak 66.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora zastupa i predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora, a za poslove koji su prenijeti u smislu odredbe čl. 16. st. 2. Statuta, odgovara Općinskom načelniku.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Vijeća.

Članak 67.

Član vijeća mjesnog odbora između ostalog ima pravo i dužnost prisustvovati sjednicama vijeća, predlagati vijeću razmatranje pojedinih pitanja iz njihova djelokruga, raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu vijeća.

Sva ostala prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnih odbora i članova, odredit će se prilikom njihova osnivanja.

Članak 68.

Općinski načelnik provodi nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora.

U slučaju učestalog kršenja odredbi ovog Statuta, Pravila mjesnog odbora ili neizvršavanja povjerenih poslova, Općinski načelnik može raspustiti Vijeća mjesnih odbora.

7. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 69.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njezinu imovinu.

Općina mora upravljati, koristiti se i gospodariti svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 70.

Općina ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine srazmjerni su poslovima koje obavlja, u skladu sa zakonom.

Članak 71.

Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u općinskom vlasništvu ili u kojima Općina ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

8. darovi, nasljedstva i legati,

9. naknade iz državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koje su preneseni na Općinu,

10. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 72.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

8. AKTI OPĆINE

a) Opći akti

Članak 73.

Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi statut, poslovnik, godišnji program rada, općinski proračun, godišnji obračun proračuna, odluke, zaključke, rješenja, preporuke, naputke i ostale akte.

Podrobnije odredbe o aktima Općine te postupku donošenja akata utvrditi će se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 74.

Prije stupanja na snagu opći akt se objavljuje u službenom glasilu Općine, odnosno ukoliko općina nema svoje službeno glasilo, isti se objavljuje u službenom glasilu županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim aktom se može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 75.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 76.

Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika donose zaključke i preporuke.

Članak 77.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 78.

Jedinstveni upravni odjel kao upravno tijelo osnovano za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

b) Pojedinačni akti

Članak 79.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područje (regionalne) samouprave.

Članak 80.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod Općine, donosi se po skraćenom postupku.

Članak 81.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

9. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Članak 82.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općem akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Na ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Poslovnika i zakona.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se Predsjedniku vijeća.

Članak 84.

Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovo staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 85.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 07/06, 06/07 i 03/08), uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 86.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje vrijediti Statut Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/05, 07/06, 06/07 i 03/08).

Članak 87.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/05

Ur. broj: 2112/03-01-09-02

Fužine, 01. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Đuro Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr