SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD OPATIJA
12

69.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) donosim dana 29. lipnja 2009. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam ERNIE GIGANTE DEŠKOVIĆU, zamjeniku gardonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području društvenih djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije (briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijala i primarna zdravstvena zaštita, kultura, tehnička kultura i sport) i u društvenim djelatnostima u kojima Grada Opatija osigurava dodatni standard (znanost, obrazovanje, zdravstvo, zdravi grad).

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjeniku gradonačelnika i poslove koordinacije s ustanovama u vlasništvu Grada Opatije (Festival Opatija, Osnova škola »Rikard Katalinić Jeretov«, Dječji vrtić Opatija, Gradska knjižnica i čitaonica »Viktor Car Emin«, Hrvatski muzej turizma, Javna vatrogasna postrojba Opatija) i drugim ustanovama i pravnim osobama koje djeljuju na području Grada Opatije te poslove suradnje s civilnim sektorom.

Zamjenik gradonačelnika je odgovoran za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovno izvješće gradonačelniku, te parafirati akate iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenik gradonačelnika je ovlašten primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grada Opatije u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« na oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 021-01/09-01/17

Ur. broj: 2156/01-03-09-2

Opatija, 29. lipnja 2009.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr