SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD OPATIJA
12

67.

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) donosim dana 29. lipnja 2009. godine sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

I.

Ovom Odlukom povjeravam MARINI GAŠPARIĆ, zamjenici gardonačelnika obavljanje poslova iz djelokruga gradonačelnika koji se odnose na pripremu akata iz nadležnosti gradonačelnika, praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije koji se odnose na komunalno gospodarstvo, na uređenje naselja i stanovanje, na zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, na protupožarnu i civilnu zaštitu, te djelovanje mjesnih odbora.

Pored poslova iz stavka 1. ove točke povjeravam zamjenici gradonačelnika i poslove koordinacije s trgovačkim društvima u vlasništvu i /ili pretežitom vlasništvu Grada Opatije (Komunalac d.o.o., Parkovi d.o.o., Opatija 21 d.o.o.) i drugim pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju komunalne djelatnosti na području Grada Opatije temeljem posebnog ugovora, te poslove poticanja gospodarstva i poduzetništva, uključujući odnose s Udruženjem obrtnika Opatija.

Zamjenica gradonačelnika je odgovorna za obavljanje povjerenih poslova iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke zamjenica gradonačelnika je dužna pridržavati se pisanih i usmenih uputa gradonačelnika i podnositi redovno izvješće gradonačelniku te parafirati akate iz područja povjerenih poslova upućenih na potpis gradonačelniku.

U obavljanju povjerenih poslova iz točke I. ove odluke zamjenica gradonačelnika je ovlaštena primati stranke, poslovne partnere i predstavnike drugih subjekata s kojima Grad službeno komunicira.

III.

Odluku o obavljanju poslova predstavljanja Grad Opatije u protokolarnim prigodama donijet ću za svaki pojedini slučaj, neovisno o području povjerenih poslova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« na oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranici Grada Opatije.

Klasa: 021-01/09-01/16

Ur. broj: 2156/01-03-0-1

Opatija, 29. lipnja 2009.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr