SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
21

24.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 4. prosinca 2003. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine

I. UVOD

Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) obavezao je jedinice lokalne samouprave na izradu Izvješća o stanju u prostoru, kojim je potrebno izvršiti analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i dati ocjenu provodbenih mjera i njihove učinkovitosti u gospodarenju prostorom.

Općina Omišalj usvojila je 25. listopada 2001. Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 1999. do 2001. i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001. do 2003. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/99, 8/00 i 28/01). Istekom dvogodišnjeg razdoblja potrebno je usvojiti Izvješće za razdoblje 2001. - 2003., te Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za slijedeće dvogodišnje razdoblje, 2003. - 2005. godine.

II. STANJE U PROSTORU

Zatečeni način korištenja prostora posljedica je intezivnog razvoja 70-ih i 80-ih godina i preklapanja različitih, međusobno suprostavljenih koncepcija razvoja cijelog otoka, od izrazito industrijskih do pretežno turističkih. U proteklom razdoblju koje je bilo pokriveno programom mjera 1997.-99., 1999.-2001. te 2001.-2003. uočava se veliki pritisak na izgradnju stanova tzv. »apartmana« u stambenim zonama, a što je općenita pojava na Hrvatskoj obali i otocima Jadrana. Ovakva stambena izgradnja za objekte koji se u principu koriste cca dva mjeseca godišnje, a zahtjevaju dimenzioniranje mreže komunalne infrastrukture za svoj trajni puni kapacitet stanovanja, građena je prema važećoj prostornoj dokumentaciji.

Prostorno planska dokumentacija, Prostorni plan uređenja Općine Omišalj (u daljnjem tekstu PPU) i Detaljni plan uređenja Njivica (u daljnjem tekstu DPU) nisu dovoljno efikasno spriječili ovu pojavu, već je to tek regulirao Urbanistički plan uređenja (u daljnjem tekstu UPU) Njivice, koji je svoje područje zahvata podjelio na obavezu izrade DPU-ua, te smanjio površinu izgrađenosti, katnost, visinu krovnog vijenca kao i broj stambenih jedinica u stambenim objektima.

Visok postotak izgrađenosti prostora, stupanj ugroženosti prirodnih sustava i sadržajna različitost i sukobljenost djelatnosti u znatnoj mjeri ograničavaju mogućnosti širenja postojećih sadržaja. Dodatna ograničenja proizlaze iz prometnih i infrastrukturnih pravaca koji presijecaju prostor općine Omišalj.

U sljedećoj tabeli dan je prikaz postojećeg načina korištenja površina:

površina (u m2)

STAMBENA PODRUČJA

 

 

 

 

OMIŠALJ

1.006.350

 

 

NJIVICE

1.118.454

 

 

UKUPNO

 

2.124.804

INDUSTRIJSKA I SRODNA PODRUČJA

 

 

 

 

JANAF

1.261.458

 

 

ADRIA

1.298.875

 

 

EX 3.MAJ

417.289

 

 

UKUPNO

 

2.977.622

AERODROM

 

 

587.709

VODOZAŠTITNO PODRUČJE

 

 

1.213.150

DOMINANTNO PRIRODNI OKOLIŠ

 

 

29.797.868

OPĆINA OMIŠALJ UKUPNO

 

 

36.701.153

Iz ove tabele vidljivo je da je preko 50 0rađevinskog područja zauzeto industrijskim i srodnim sadržajima (JANAF, ADRIA), s vrlo izraženim konfliktima industrija - turizam, industrija stanovanje.

Ovakav način korištenja prostora odrazio se i na način korištenja obale. Nedostatak raspoložive obale osnovni je ograničavajući element daljnjeg razvoja turizma. Postojeći način korištenja obale vidljiv je iz slijedeće tabele:

 

Njivice

Omišalj

ukupno

obala unutar naselja, uređena obala

3703

4209

7912

prirodna obala s mogućnosti pristupa

2803

4652

7455

prirodna obala bez mogućnosti pristupa

1302

11936

12388

nepristupačna obala

 

 

12153

obala u akvatoriju ADRIE, JANAFA
I EX 3. MAJA

 

 

9907

ukupna duljina obale

 

 

49815

Demografska struktura:

Na području općine Omišalj postoje dva naselja: Omišalj i Njivice. Intezitet razvoja djelatnosti i promjena na sjevernom dijelu otoka Krka, doveo je do porasta broja stanovnika u proteklom razdoblju. Ova promjena vidljiva je iz slijedeće tabele:

1971. g.

BROJ
STANOVNIKA

BROJ
KUĆANSTAVA

OMIŠALJ

504

294

NJIVICE

394

62

UKUPNO

898

356

1995. g.

 

 

OMIŠALJ

1554

529

NJIVICE

1169

405

UKUPNO

2723

934

2001. g.

 

 

OMIŠALJ

1790

611

NJIVICE

1208

425

UKUPNO

2998

1036

Prema podacima popisa stanovništva 2001. godine općina Omišalj ima 2998 stalno naseljenih, od čega je 1208 u Njivicama, a 1790 u Omišlju. Iz ovog je vidljiv ujednačen kontinuirani rast broja stanovnika. Uz stalno naseljeno stanovništvo treba navesti da je na prostoru općine registrirano 1152 kuća za odmor koje pretežno koriste za povremeneo stanovanje i izvan turističke sezone, čime se povećavaju potrebe za sadržajima urbanog standarda.

III. POKRIVENOST PODRUČJA OPĆINE OMIŠALJ PROSTORNIM PLANOVIMA

Prostor općine Omišalj pokriven je Prostornim planom uređenja općine Omišalj. Uz ovaj osnovni dokument, područje Njivica pokriveno je Urbanističkim planom uređenja Njivica, a pojedina područja općine detaljnije su obrađena Detaljnim planovima uređenja, zasnovanim na odrednicama Prostornog plana. Ukupno su na području općine Omišalj važeća 4 detaljna plana.

1. Prostorni plan uređenja općine Omišalj donesen je u prvom kvartalu 1997. godine, u skladu s Programom mjera za razdoblje 1995.-1997. godine. Njime je postavljena osnovna koncepcija prostornog uređenja. Odnos površina prema namjeni iz prostornog plana je slijedeći:

površina (u m2)

NASELJA

2.798.929

GRAĐEVINSKO-TURISTIČKO PODRUČJE

873.062

GRAĐEVENSKO PODRUČJE RADNIH ZONA

3.233.781

DRUGA PODRUČJA

 

a) poljoprivredne površine

2.388.310

b) rekreacijsko područje

1.177.901

c) zaštitno zelenilo

435.100

d) područje zaštićenog krajolika

6.383.512

e) vodozaštitno područje

1.213.150

f) dominantno prirodni okoliš

18. 197.408

OPĆINA OMIŠALJ - SVEUKUPNO

36.701.153

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NJIVICA

Urbanistički plan uređenja Njivica izrađen je za cijelo naselje Njivica., uključujući i prostor zaštićenog krajolika iz PPU općine Omišalj do granice sa tvrtkom ADRIA. Površina obuhvata Plana iznosi 607 ha. Planom su određena područja pojedinačne namjene u skladu s PPU, uvjeti i način gradnje te područja obavezne izrade detaljnih planova uređenja.

Namjena površina iz plana je sljedeća:

Oznaka područja

Površina

stambena namjena (S)

60,7 ha

javna i društvena namjena - socijalna namjena (D2)

1,4 ha

javna i društvena namjena - predškolska i školska namjena(D4)

0,5 ha

javna i društvena namjena - vjerska namjena (D7)

0,3 ha

mješovita namjena - pretežito stambena (M1)

15,3 ha

gospodarska namjena - poslovna - pretežito trgovačka (K2)

0,07 ha

ugostiteljsko turistička - hotel (T - 1)

6,3 ha

ugostiteljsko turistička - kamp (T - 3)

14,4 ha

ugostiteljsko turistička - kuće za odmor (T - 4)

16,0 ha

ugostiteljsko turistička - ugostiteljska (T - 5)

1,1 ha

športsko - rekreacijska namjena (R2)

12,6 ha

športsko - rekreacijska namjena - kupalište (R3)

8,7 ha

javne zelene površine - javni park (Z1)

17,1 ha

zaštitne zelene površine (Z)

446,9 ha

površine prometnica i komunalne infrastrukture

5,9 ha

sveukupno područje obuhvata

607,3 ha

3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

1. Detaljni plan centra Omišlja

Detaljni plan obuhvaća područje rubnog područja i ulaza u povijesnu jezgru Omišlja Planom je predviđena izgradnja sadržaja centra Omišlja. Planom je predviđena izgradnja sadržaja centra naselja: tržnice, trgovačkih sadržaja, javnih parkirališta, koje se nadovezuju na područje povijesne gradske jezgre.

Površina obuhvata plana je 2 ha.

2. Detaljni plan servisne - uslužne zone »Pušća«, Omišalj

Detaljni plan obuhvaća područje servisno-uslužnog područja, veličine 15 ha, na sjevernom ulazu u naselje Omišalj. Planom je utvrđeno uređenje zone uslužnih, servisnih i drugih kompatibilnih sadržaja, te benzinske postaje s informativnim centrom.

3. Detaljni plan uređenja Mulic

Detaljni plan obuhvaća dio obalnog prostora naselja Omišalj u uvali Pesja veličine 1 ha. Planom je predviđena iz

gradnja novih građevina pretežito stambene namjene u obalnom pojasu, te uređenje kolnog pristupa.

4. Detaljni plan uređenja »Kaštel« u Omišlju

Detaljni plan obuhvaća poslovne građevine i parkiralište istočno od centra Omišlja. Površina obuhvata plana je 0,3 ha. Plan obuhvaća postojeće poslovne građevine, te utvrđuje granice građevnih čestica i površine za gradnju osnovnih i pomoćnih građevina.

IV. OCJENA PROVEDENIH MJERA

Funkcionalne mjere

Donesenim dokumentima prostornog uređenja, prije svega Prostornim planom uređenja Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/97), utvrđena je koncepcija organizacije prostora i prostornog razvoja u budućem razdoblju. Njime je usvojeno opredjeljenje za principe održivog razvoja i korištenje zatečenih i raspoloživih resursa, na metodološkim postavkama Agende 21 i relevantnih zaključaka iz Agende (Smjernice za integralno upravljanje obalnim i morskim područjima, UNEP Program prioritetnih akcija, Centar za regionalne aktivnosti Split 1995).

Realizacija ovog opredjeljenja vršila se kroz izradu pojedinačnih planova i konkretnih akcija usmjerenih na provedbi koncepcije održivog razvoja. Općina Omišalj, na temelju odluke Općinskog vijeća iz 1998 godine, pristupila je Alboreškoj povelji, te među prvima u Hrvatskoj pristupila izradi lokalne agende 21, koja će biti usvojena u narednom razdoblju.

1998. započela je vrlo intezivna suradnja s UNESCO-vim uredom u Veneciji, koja je usmjerena prema identifikaciji konkretnih programa provedbe koncepcije održivog razvitka. U proteklom razdoblju nastavljeno je s radom arheološkog kampa u Fulfinumu, izvršeno je u znatnom obimu restauratorskih radova na uređenju crkve u Mirinama, izvedena je elektrifikacija lokaliteta, te je izveden pješački put uz more od parkirališta do crkvenog dvorišta.

Temeljem suradnje s Konzervatorskim odjelom u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, izrađena je Konzervatorska studija urbanog prostora Omišlja, kao osnove za izradu detaljnog plana i davanja smjernica zaštite i korištenja prostora.

Treba istaknuti da je i proteklo razdoblje karakterizirano odsustvom organizirane stambene izgradnje većeg obima, osim dvije građevine sa ukupno dvanaest stanova poticajne stanogradnje u predjelu Veli Kijec u Omišlju, investitora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN iz Zagreba. Različiti oblici samogradnje jedini su prisutni oblik zahvata u prostoru. U tom smislu je i provođenje prostornih planova bilo ograničeno na organizirano praćenje njihove realizacije, u čemu je Odbor za prostorno uređenje sudjelovao davanjem mišljenja za lokacijske dozvole u slučajevima kada je to predviđeno planom.

Zahvaljujući ovim postupcima nelegalna gradnja nije prisutna kao pojava na prostoru općine Omišalj (ako izdvojimo sustavnu devastaciju zaljeva Peškera - nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina).

Provedbene mjere

Dosadašnja izrada dokumenata prostornog uređenja uvjetovana je između ostalog i potrebom sprečavanja nekritičke izgradnje prostora. Iz tog razloga Prostorni plan uređenja općine Omišalj i Urbanistički plan uređenja Njivica sadrže u provedbenim mjerama odredbe kojima se propisuju način gradnje i vrsta zahvata koja se može graditi neposrednom provedbom plana, uz obavezu izrade detaljnih planova uređenja za programski složenije zahvate, obalni prostor i neizgrađena područja. U dosadašnjoj primjeni ovakav pristup pokazao se vrlo učinkovit, te su na ovaj način izbjegnute prostorno konfliktne realizacije.

Struktura vlasništva i trenutni karakter zahvata reducirali su realni utjecaj Općine na provedbu detaljnih planova, pa su u proteklom razdoblju aktivnosti usmjerene na realizaciju planova kroz uređenje javnih površina.

Tako je u području centra Njivica (DPU Njivice) uređen dio Ribarske obale i ulice Draga u skladu s planom i projektnom dokumentacijom.

U proteklom razdoblju pristupilo se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na području DPU Centra Omišlja za prostor oznake C1, za koji je izrađena projektna dokumentacija.

V. PRIKAZ OSTVARIVANJA PROGRAMA MJERA

Programom mjera 2001-2003. predviđena je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

1. Urbanistički plan uređenja Omišlja

2. Detaljni plan uređenja Peharček, Njivice

3. Detaljni plan uređenja Polje, Njivice

4. Detaljni plan uređenja Placa, Njivice

5. Detaljni plan uređenja Odvojak Draga, Njivice

6. Detaljni plan uređenja Lučica Njivice

7. Detaljni plan uređenja trgovina Rosulje, Njivice

8. Detaljni plan uređenja Sportski centar Njivice

9. Detaljni plan uređenja Autokamp Pušća, Omišalj

te izmjene i dopune sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

10. Prostorni plan uređenja općine Omišalj

11. Detaljni plan uređenja servisne - uslužne zone Pušća, Omišalj,

naknadnom dopunom Izvješća i Programa mjera za razdoblje 2001. - 2003. predviđena je izrada sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

12. Urbanistički plan uređenja Njivica

13. Detaljni plan uređenja Pesja I, Omišalj

Od predviđenih planova nisu izrađeni:

1. Urbanistički plan uređenja Omišlja

2 Detaljni plan uređenja Peharček, Njivice

3. Detaljni plan uređenja Polje, Njivice

4. Detaljni plan uređenja Placa, Njivice

5. Detaljni plan uređenja Odvojak Draga, Njivice

6. Detaljni plan uređenja Lučica Njivice

7. Detaljni plan uređenja trgovina Rosulje, Njivice

8. Detaljni plan uređenja Sportski centar Njivice

9. Detaljni plan uređenja Autokamp Pušća, Omišalj

12. Urbanistički plan uređenja Njivica - dopuna

13. Detaljni plan uređenja Pesja I, Omišalj

te izmjene i dopune sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

10. Prostorni plan uređenja općine Omišalj

Naziv plana

Trenutna aktivnost na izradi Plana

Predvidivi rok

1. Urbanistički plan uređenja Omišlja

isto kao i PPU Općine Omišalj, točka 10.

kraj siječnja 2004.

2. Detaljni plan uređenja Peharček, Njivice

Prijedlog nacrta plana ponovno će biti prezentiran MO Njivice

I kvartal 2004.

3. Detaljni plan uređenja Polje, Njivice

Predviđen u Programu mjera 2003-05

I kvartal 2004.

4. Detaljni plan Placa, Njivice

Primjedba Poglavarstva ide na ponovnu javnu raspravu

do kraja godine 2003.

5. Detaljni plan uređenja Odvojak Draga, Njivice

Planirati za sljedeće razdoblje 2005-07

do kraja 2007

6. Detaljni plan uređenja Lučica Njivice

Predviđen u Programu mjera 2003-05

do kraja 2005.

7. Detaljni plan uređenja trgovina Rosulje, Njivice

Ponovno ugovorena izrada sa drugim izrađivačem

I kvartal 2004.

8. Detaljni plan uređenja Sportski centar, zona VI, Njivice

Trenutno nema interesa

_

9. Detaljni plan uređenja Autokamp Pušća, Omišalj

Prethodna rasprava je dovršena, čeka se izmjena PPU Omišalj, radi obuhvata

I kvartal 2004.

10. PPU Općine Omišalj, Dopuna i izmjena

Definiraju se katastarske podloge, kao i granice građevinskih područja

I kvartal 2004.

11. Detaljni plan uređenja servisne zone Pušća, Omišalj

Općinsko vijeće prihvatilo je u ožujku 2003. izmjenu i dopunu DPU

I kvartal 2003.

12. Urbanistički plan uređenja Njivice, Dopuna

Ugovorena je Izmjena i dopuna UPU Nivice

I kvartal 2004.

13. Detaljni plan uređenja Pesja I, Omišalj

Izrada nacrta plana u tijeku, pregled prijedloga nacrta obavljen u 10/2003.

do kraja 2003.

ad 1.Urbanistički plan uređenja Omišlja obuhvatit će područje naselja Omišalj, utvrđeno Prostornim planom uređenja općine Omišalj. Površina obuhvata iznosi 380 ha. Nacrt prijedloga kao i javna rasprava održat će se paralelno sa izradom nacrta i raspravom za Izmjenu i dopunu prostornog plana općine Omišalj.

ad 2. Detaljni plan uređenja Peharček, Njivice. Izrada ovog plana je započeta je krajem 2001., te je u travnju 2002. godine predan naručitelju Nacrt plana, a 15. travnja 2002. održana je prethodna javna rasprava u MO Njivice. Aktivnosti oko dovršenja plana prekinute su, a poradi nemogućnosti dogovora oko namjene suterena objekta sa vlasnikom objekta. Nastavak aktivnosti oko dovršenja DPU Peharček nastavlja se u listopadu 2003., te se očekuje dovršenje nacrta plana u naredna 3 - 4 mjeseca, dakle I kvartal 2004 godine.

ad 3. Detaljni plan uređenja Polje, Njivice predviđen je u Programu temeljem prijedloga MO Njivice, ali je poradi velikog broja vlasnika privatnih parcela te nemogućnosti njihovog dogovora o zajedničkoj prodaji, izrada plana prolongirana do pojave investitora izgradnje (područje M1). Dana 20. listopada 2003. zaprimljen je zahtjev za izradu DPU Polje od privatne tvrtke D &W d.o.o. iz Njvica, Draga 21. te pozicionira izradu DPU Polje u vrh prioriteta za Program 2003. - 2005.

ad 4. Detaljni plan uređenja Placa, Njivice izrađen je početkom 2003, obavljena je prethodna i javna rasprava, te izvješće o raspravi sa odgovorima na prijedloge i primjedbe. Poglavarstvo općine Omišalj dalo je prijedlog da se naknadno izvrši izmjena plana na način da se proširi dio ulice Draga od Ribarske obale do Place. Posljedica ove promjene je dorada prijedloga plana, te ponavljanje javne rasprave (obavezno 30 dana).

ad 5. Detaljni plan uređenja Odvojak Draga, Njivice, predviđen je za rješavanje prilaza t.j javnog puta do postojeće privatne stambene kuće u vlasništvu Anđelka Toša iz Bjelovara. Plan nije ugovoren, a ne postoji ni interes vlasnika stambene kuće.

ad 6. Detaljni plan uređenja Lučica Njivice. Izrađen je idejni projekt produženja lukobrana, te studija utjecaja na okoliš prema Zakonu o prostornom uređenju. Naručitelj ovih poslova koji prethode izradi DPU-a Lučica, je Županijska lučka uprava Krk.

ad. 7. Detaljni plan uređenja trgovina Rosulje, Njivice. Potreba za izradom ovog DPU-a nastala je promjenom vlasnika trgovine Rosulje. Ovaj objekt kupila je tvrtka »Kosić izgradnja« iz Njivica, a koja je zainteresirana za izgradnju trgovine i ugostiteljskog objekta. Temeljom odluka poglavarstva, a na bazi sporazuma sa investitorom, tvrtkom »Kosić izgradnja« ugovorena je izrada idejnog rješenja trgovine i ugostiteljskog objekta, te izrada DPU-a. Međutim poradi odustajanja od dijela ugovorenih poslova izrađivača plana, ponovljen je odabir i izabran je novi izrađivač plana. Prema rokovima iz ponude očekuje se donošenje DPU-a u I kvartalu 2004. godine.

ad 8. Detaljni plan uređenja Sportski centar Njivice. Potreba za izradom ovog plana iskazala se interesom vlasnika zemljišta za izgradnjom zone R2, a DPU »VI« prema Urbanističkom planu uređenja Njivica. Ivestitor, ustvari gospodarski subjekt »Đuro Đaković« iz Slavonskog Broda je tvrtka u stečaju, te trenutno nema interesa za ovim planom.

ad 9. Detaljni plan uređenja Autokamp Pušća, Omišalj. Izrađen je nacrt plana, obavljena je prethodna rasprava sa gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i upravnim tijelima, te su njihove pismene primjedbe i prijedlozi dostavljeni izrađivaču plana koji je opravdane prijedloge unio u plan. Plan će se uskladiti sa zahvatom Prostornog plana općine Omišalj, čija je dopuna u tijeku, a prema dinamici izrade do kraja siječnja 2004. godine.

ad. 10. Prostorni plan uređenja općine Omišalj. Dopuna i izmjena PPU Općine Omišalj je u izradi, t.j. usklađenje s odredbama Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom uređenju, te radi usklađenja s Prostornim planom Pri

morsko-goranske županije. Najveća poteškoća u izradi PPU je loša situacija sa katastarskim podlogama, koje za službenu upotrebu postoje u mjerilu 1 : 2880 (stare katastarske karte). Pismom Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, općina Omišalj dobila je Mišljenje, da se za konkretnu izmjenu i dopunu PPU-a Omišalj mogu koristiti digitalne snimke ortofoto kao i postojeći katastarski operat. Prema dinamici aktivnosti donošenje PPU-a o. Omišalj predviđa se za kraj siječnja 2004. godine.

ad. 11. Detaljni plan uređenja servisne zone Pušća, Omišalj. Izmjena i dopuna DPU bila je na javnoj raspravi u ožujku 2003., a po okončanju javne rasprave Općinsko vijeće općine Omišalj prihvatilo je Izmjenu i dopunu DPU servisne zone Pušća.

ad 12. Urbanistički plan uređenja Njivica - dopuna. Temeljem odluke Poglavarstva o izradi Idejnog projekta i DPU-a trgovine Rosulje u Njivicama, a poradi povećanja za jednu etažu objekta u zoni K2 nužno je u tekstu uvjeta građenja u UPU Njivice unijeti narečenu izmjenu.Prema dinamici izrade i donošenja urbanističkih planova ova dopuna UPU-a Njivice predviđa se za I kvartal 2004 godine.

ad 13. Detaljni plan uređenja Pesja I, Omišalj. Dopunom programa mjera u kolovozu 2003 godine predviđena je izrada DPU Pesja I, t.j. uređenje prostora akvatorija i morske obale Privezišta Pesja u Omišlju. Površina obuhvata plana iznosi 4,50 ha. Izrađen je Nacrt plana, te su u tijeku pripreme za javno izlaganje i raspravu. Prema dinamici izrade urbanističkih planova predviđa se donošenje plana do kraja 2003 godine.

VI. ZAKLJUČAK

Ovo Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/20

Ur. broj:2142-06-03-01-1

Omišalj, 4. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=49&mjesto=51513&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr