SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
GRAD CRIKVENICA
12

39.

Na temelju članka 2. stavak 3. Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/03), a temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09) Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 30. lipnja 2009. godine donio je

ODLUKU
o zaustavljanju turističkih autobusa
na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se zaustavljanje turističkih autobusa na području Grada Crikvenice (mjesta Selce, Crikvenica, Dramalj i Jadranovo).

Članak 2.

Zaustavljanje turističkih autobusa, radi ulaska ili izlaska putnika, na području Grada Crikvenice vremenski je ograničeno i ono ne može biti duže od 5 (pet) minuta.

Članak 3.

Zaustavljanje turističkih autobusa iz članka 2. ove Odluke moguće je samo ako su turistička agencija ili vlasnik vozila ishodili posebnu dozvolu.

Poslove u svezi zaustavljanja i izdavanja dozvole obavljat će Gradsko komunalno trgovačko društvo »Murvica« d.o.o. Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1/II.

Članak 4.

Visina naknade za zaustavljanje turističkih autobusa na području Grada Crikvenice i to u vremenu od 1. svibnja do 15. rujna tekuće godine, iznosi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Naknadu naplaćuje GKTD »Murvica« d.o.o., a o visini i trošenju te rasporedu naplaćenih sredstava sačinit će se ugovor između Grada Crikvenice i GKTD »Murvica« d.o.o.

GKTD »Murvica« d.o.o. dužno je podnijeti izvješće gradonačelniku najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.

Članak 5.

Nadzor nad zaustavljanjem turističkih autobusa na području Grada Crikvenice obavljat će djelatnici GKTD »Murvica« d.o.o. i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska postaja Crikvenica.

Članak 6.

Plaćanja naknade iz članka 4. ove Odluke oslobodit će se prijevoznici koji predoče dokument/e kojim će dokazati da prevoze putnike koji su smješteni u nekom od objekata za smještaj turista na području Grada Crikvenice.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/251

Ur. broj: 2107/01-03-09-2

Crikvenica, 30. lipnja 2009.

Gradonačelnik
Damir Rukavina, dipl. ing. el., v.r.

 

Odluka o zaustavljanju turističkih autob  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr