SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 23. Srijeda, 1. srpnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

50.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. točka 1. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 2. sjednici održanoj dana 1. srpnja 2009. godine, donijela je

STATUT
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje samoupravni djelokrug Primorsko-goranske županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga županije, oblici suradnje s drugim županijama te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv Županije je Primorsko-goranska županija.

Sjedište Županije je u Rijeci, Adamićeva 10.

Županija je pravna osoba.

Članak 3.

Primorsko-goranska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave svih njenih građana s prebivalištem na području gradova Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko te općina Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo i Vrbnik.

Članak 4.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.

Grb Županije je na njemačkom štitu, razdijeljen i gore raskoljen tako da gore ima dva manja polja, a u donjoj polovici jedno veće.

U prvom polju (lijevom gornjem) je dvadeset naizmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) kvadrata, raspoređenih tako, da je prvi u lijevom gornjem kutu crven.

U drugom polju (desnom gornjem), srebrn (bijel) utvrđeni primorski gradić pred zelenim gorama snježnih vrhova i plavim nebom, nadvišen nadolje ukrštenim zlatnom sabljom i srebrnim topuzom.

U trećem (donjem) polju, na plavom, tamnosmeđi jedrenjak podignutih bijelih jedara s hrvatskom trobojnicom na krmenom jarbolu, praćen s lijeva i nadvišen zlatnom frankopanskom šestokrakom zvijezdom, sve među liticama prirodne boje u bokovima štita.

Zastava Županije je dvobojna sa županijskim grbom u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Na plavom polju zastave, s gornje i donje strane, na udaljenosti od 1/16 širine same zastave, nalazi se po jedna bijela traka (pruga), široka također 1/16 širine zastave.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Utvrđivanje mjerila za uporabu grba i zastave te tekst, napjev i uporaba svečane pjesme uređuju se odlukom Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština).

Članak 5.

Skupština, župan i upravna tijela Županije imaju pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Članak 6.

Dan, 14. travnja, kada je konstituirana prva Skupština Županije, prigodno se obilježava svake godine kao Dan Primorsko-goranske županije.

Članak 7.

Skupština može proglasiti počasnim građaninom Županije osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Županiju.

Počasnom građaninu, domaćem ili stranom državljaninu, dodjeljuje se posebna povelja Županije.

Dodjeljivanje povelje znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava, a može se opozvati, ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Skupština može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Županiju.

Članak 8.

Povelje, nagrade i priznanja iz članka 7. ovoga Statuta dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan odlukom Skupštine.

II. SURADNJA ŽUPANIJE S DRUGIM ŽUPANIJAMA I JEDINICAMA REGIONALNE SAMOUPRAVE DRUGIH DRŽAVA

Članak 9.

Radi unapređenja gospodarskog i društvenog razvitka Županija surađuje s drugim županijama Republike Hrvatske, jedinicama regionalne samouprave drugih država te međunarodnim asocijacijama jedinica regionalne samouprave.

Suradnja s drugim županijama i jedinicama regionalne samouprave drugih država može biti bilateralna ili kroz zajednička udruženja i asocijacije.

Radi promicanja zajedničkih interesa i unapređivanja suradnje, Županija može donijeti odluku o pristupanju nacionalnoj udruzi županija, drugim udrugama hrvatskih županija i međunarodnim asocijacijama jedinica regionalnih samouprava.

Odluku iz stavka 3. ovoga članka donosi Skupština većinom glasova svih članova.

Članak 10.

Suradnja Županije s odgovarajućim jedinicama regionalne samouprave drugih država uspostavlja se i odvija u okviru njihovog samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama iz stavka 1. ovoga članka te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Skupština većinom glasova svih članova.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se na nadzor središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Na nadzor se dostavlja i odluka iz članka 9. ovoga Statuta koja se odnosi na ostvarivanje suradnje Županije s međunarodnim asocijacijama jedinica regionalne samouprave kao i na pristupanje Županije međunarodnim asocijacijama jedinica regionalne samouprave.

Ako u postupku nadzora odluka iz stavka 2. i 3. ovoga članka bude ukinuta, Skupština može donijeti odluku o podnošenju ustavne tužbe radi zaštite prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sporazum o suradnji Županije s jedinicama regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu Županije.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG ŽUPANIJE

Članak 11.

Županija u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet, prometnu infrastrukturu i pomorsko dobro, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja Grada Rijeke, kao i ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Županija će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati sukladno odredbama posebnih zakona i u skladu s osiguranim financijskim sredstvima.

Članak 12.

Županija usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u sastavu Županije, te Županije kao cjeline.

Svoje zadaće Županija ostvaruje pripremom i donošenjem programa razvitka pojedinih djelatnosti i mreže infrastrukturnih objekata od osobitog značaja za Županiju, poticanjem izrade i provedbe projekata kojima se taj razvitak ostvaruje, javnim i stručnim raspravama o pojedinim poticajima i prijedlozima te drugim oblicima konzultacija i usklađivanja stajališta stručnih tijela, gradova i općina na području Županije o pojedinim razvojnim pitanjima.

Članak 13.

Organiziranjem i provođenjem djelatnosti prostornog uređenja, Županija gospodari, štiti i upravlja prostorom radi stvaranja uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša te racionalno korištenje i zaštitu prirodnih i povijesnih dobara.

Svoje zadaće Županija ostvaruje donošenjem i provođenjem prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, stvaranjem organizacijskih, stručnih i materijalnih pretpostavki izvršenja svojih obveza u ovoj djelatnosti te poduzimanjem drugih mjera kojima osigurava integralni pristup prostoru, njegovom planiranju i zaštiti.

Članak 14.

U Županiji se posebna briga vodi o održavanju i zaštiti dobara od interesa za Republiku Hrvatsku, a osobito tla, šuma, voda, mora, rudnog i drugog prirodnog blaga, biljnog i životinjskog svijeta i drugih dijelova prirode, nekretnina i stvari od osobitog kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, na način utvrđen posebnim zakonom i odlukama županijskih tijela.

Programom zaštite okoliša i dokumentima prostornog uređenja, stvaranjem uvjeta za njihovu provedbu, organiziranjem praćenja stanja, osiguranjem sanacije ugroženog okoliša i drugim zakonom propisanim mjerama, Županija osigurava racionalno korištenje prirodnih dobara uz očuvanje ravnoteže prirodne zajednice i kakvoće okoliša za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja.

Članak 15.

U okviru svojih zakonom utvrđenih prava i dužnosti Županija usmjerava pripremu te poduzima organizacijske, materijalne i druge mjere za zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara ugroženih prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama i drugim izvanrednim okolnostima koje ugrožavaju opću sigurnost ljudi i materijalnih dobara na području Županije.

Ostvarujući svoje zadaće Županija procjenjuje ugroženost, priprema i donosi planove zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobra, osigurava potrebna financijska sredstva, potiče, usklađuje i nadzire njihovo provođenje te poduzima druge organizacijske i druge mjere sprečavanja nastanka i širenja te ublažavanja i otklanjanja posljedica nepogoda i nesreća.

Članak 16.

Djelatnošću svojih tijela i poduzimanjem zakonom utvrđenih mjera Županija pridonosi stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na slobodan, zdrav i čovjeka dostojan život i razvitak obitelji, djece i mladeži.

Županija osobito skrbi o osobama kojima je potrebna pomoć zajednice, a posebice invalidnim osobama, nezbri

nutoj djeci i obiteljima kojima izvanredne okolnosti ugrožavaju normalni život.

Članak 17.

U cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na svom području Županija osniva Savjet za zdravlje.

Savjet za zdravlje osniva se posebnom odlukom Skupštine.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka određuje se djelokrug rada, sastav i broj članova Savjeta za zdravlje.

Članak 18.

Županija poduzima mjere usmjerene stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta što potpunijeg zadovoljenja javnih potreba, sukladno zakonu.

Svoje zadaće Županija ostvaruje utvrđivanjem programa javnih potreba od zajedničkog interesa za gradove i općine na njezinom području te Županiju kao cjelinu radi osiguravanja ravnomjernoga razvoja svih njezinih dijelova, osiguravanjem sredstava za financiranje programa od interesa za Županiju i poticanjem njihova provođenja, predlaganjem i utvrđivanjem mreže ustanova i drugih organizacija čijom djelatnošću se ostvaruju te potrebe te usklađivanjem njihova razvitka kao i poduzimanjem drugih mjera sukladno posebnim zakonima.

Članak 19.

Županija razmatra, te organiziranjem stručnih i drugih rasprava i drugih oblika savjetovanja i zajedničkog djelovanja, pribavlja i usklađuje stajališta gradova i općina o pitanjima od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Gradovi i općine mogu nadležnim županijskim tijelima davati poticaje za uređivanje određenih pitanja od zajedničkog interesa kao i poduzimanje mjera i aktivnosti kojima se pridonosi usklađenom razvitku i napretku Županije.

Članak 20.

Ostvarujući svoja prava i obveze Županija, sukladno zakonu, uređuje pitanja od zajedničkog interesa za gradove, općine i Županiju kao cjelinu.

U okvirima utvrđenim zakonom Županija provodi odnosno brine se o provedbi zakona i drugih propisa i osigurava zakonitost akata i djelovanja županijskih tijela i javnih službi od interesa za Županiju.

Članak 21.

Županija vodi brigu o ujednačenom razvoju svih njenih dijelova, a posebice kvarnerskih otoka i Gorskog kotara.

Članak 22.

Županija potiče i osigurava uvjete za unapređivanje i njegovanje te slobodno izražavanje i proučavanje povijesnih i socio-kulturnih tradicija, običaja i narječja užih lokalnih cjelina u svome sastavu.

Članak 23.

Županija u okviru svojih nadležnosti poduzima mjere za unapređenje uvjeta potrebnih pripadnicima nacionalnih manjina radi održavanja i razvijanja njihove kulture te očuvanja bitnih sastavnica njihove samobitnosti, odnosno njihove vjere, jezika, tradicije i kulturne baštine.

Članak 24.

Srbi, Talijani i pripadnici ostalih nacionalnih manjina smatraju se autohtonima na području onih općina i gradova u sastavu Županije koji su to utvrdili svojim statutima, a na temelju njihovog povijesnog prisustva.

Članak 25.

Županija može preuzeti obavljanje poslova iz djelokruga jedinica lokalne samouprave.

Odluku o preuzimanju poslova iz stavka 1. ovoga članka može donijeti Skupština pod uvjetom da je prethodno odluku o prenošenju obavljanja tih poslova na Županiju donijelo predstavničko tijelo te jedinice lokalne samouprave.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka propisuje se način, uvjeti, kriteriji, visina sredstava, nadzor i kontrola preuzetih poslova.

Članak 26.

Županija može prenijeti obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelovanja na jedinicu lokalne samouprave.

Odluku o prenošenju poslova iz stavka 1. ovoga članka može donijeti Skupština na traženje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i uz pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako jedinica lokalne samouprave može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka propisuje se način, uvjeti, kriteriji, visina sredstava, nadzor i kontrola prenijetih poslova.

Odluku o prenošenju poslova na jedinicu lokalne samouprave Skupština može donijeti i u slučaju kada ocijeni da će se na taj način ti poslovi za građane obavljati na kvalitetniji način.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Županija i jedinica lokalne samouprave zaključuju ugovor kojim se utvrđuje način, uvjeti, kriteriji, visina sredstava, nadzor i kontrola nad obavljanjem prenijetih poslova.

IV. TIJELA ŽUPANIJE

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

a) Opće odredbe

Članak 27.

Skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko- goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

b) Djelokrug Skupštine

Članak 28.

Skupština:

1. donosi Statut Županije,

2. donosi Poslovnik o radu Skupštine (u daljnjem tekstu: Poslovnik),

3. donosi Prostorni plan Županije i druge dokumente prostornog uređenja,

4. utvrđuje programe dugoročnog razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značenja za Županiju,

5. donosi Proračun, projekciju Proračuna i Odluku o izvršavanju Proračuna,

6. donosi odluku o privremenom financiranju,

7. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

8. odlučuje o višegodišnjem zaduživanju Županije, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva, osim ako zakonom ili odlukom Skupštine nije drugačije određeno,

9. osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima, u skladu sa zakonom,

10. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Skupštine nije drugačije određeno,

11. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

12. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,

13. dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom,

14. donosi odluke o suradnji s drugim županijama i odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

15. odlučuje o dodjeli povelja i nagrada te drugih javnih priznanja,

16. osniva radna tijela Skupštine,

17. bira i opoziva odnosno imenuje i razrješuje:

- predsjednika i potpredsjednike Skupštine,

- članove radnih tijela Skupštine,

- druge osobe koje imenuje prema odredbama posebnih zakona, drugih propisa i općih akata Skupštine,

18. donosi odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Županije,

19. donosi odluku o raspisivanju referenduma radi razrješenja župana i zamjenika župana,

20. donosi odluke o pokroviteljstvima Skupštine,

21. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije,

22. obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u njezin djelokrug.

c) Sastav i izbor članova Skupštine

Članak 29.

Skupština broji 41 člana.

Članovi Skupštine biraju se na način određen Zakonom.

Nacionalne manjine koje u stanovništvu Županije sudjeluju s više od 5%, imaju pravo na zastupljenost u Skupštini razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu Županije.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Skupština statutarnom odlukom utvrđuje broj predstavnika s kojima određena nacionalna manjina mora biti zastupljena u Skupštini.

Zastupljenost autohtone talijanske nacionalne manjine osigurava se biranjem najmanje jednog člana Skupštine iz reda talijanske nacionalne manjine.

Skupština može imati i više od 41 člana, ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Skupštini, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat člana Skupštine izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Skupštine izabrane na redovnim izborima.

Članak 31.

Članu Skupštine mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slučajevima propisanim zakonom.

d) Prava i dužnosti člana Skupštine

Članak 32.

Član Skupštine nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Član Skupštine ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u Skupštini.

Ako član Skupštine za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, Mandatni odbor predložit će Skupštini donošenje odluke o mirovanju mandata, a za to vrijeme člana Skupštine zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Skupštine na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 33.

Član Skupštine ima pravo i dužnost sudjelovati u radu Skupštine i tijela u koja je izabran odnosno imenovan.

Član Skupštine ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz nadležnosti Skupštine, Skupštini predlagati akte i davati prijedloge sukladno ovom Statutu i Poslovniku.

Član Skupštine ima pravo Županu postavljati pitanja o njegovom radu.

Pitanja mogu biti postavljana usmeno na sjednici Skupštine ili u pisanom obliku, posredstvom predsjednika Skupštine, sukladno odredbama Poslovnika.

Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu troškova, u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Članak 34.

Član Skupštine može biti članom najviše dvaju stalnih radnih tijela Skupštine.

Pod stalnim radnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se radna tijela iz članka 44. stavak 2. ovog Statuta.

Članak 35.

Član Skupštine ima i druga prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom i odlukom Skupštine.

e) Održavanje sjednica Skupštine i donošenje odluka

Članak 36.

Skupština održava redovne sjednice u razdoblju od 15. siječnja do 15. srpnja i od 1. rujna do 31. prosinca.

Izvan rokova iz stavka 1. ovog članka Skupština može zasjedati i izvanredno, na zahtjev Župana ili većine članova Skupštine, na način određen Poslovnikom.

Skupština može održavati sjednice i izvan sjedišta Županije.

Članak 37.

Skupština donosi odluke većinom glasova, ako je sjednici nazočna većina članova Skupštine, osim kada je zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom određeno da se odluke donose većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 38.

Skupština donosi odluke na prijedlog člana Skupštine, kluba članova Skupštine, radnog tijela Skupštine i Župana, osim ako zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili Poslovnikom nije propisano da prijedlog može podnijeti samo određeno tijelo ili određeni broj članova Skupštine.

Odluke kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu, Skupština može donositi i na prijedlog vijeća nacionalne manjine i predstavnika nacionalne manjine s područja Primorsko-goranske županije.

Članak 39.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Skupština ne odluči da se o određenom pitanju glasuje tajno.

U slučajevima u kojima je zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom izrijekom propisano da se odluka donosi javnim glasovanjem, Skupština ne može odlučiti da se o tom pitanju glasuje tajno.

Na način iz stavka 2. ovoga članka Skupština ne može postupiti ni u slučaju da je zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom izrijekom propisano da se odluka donosi tajnim glasovanjem.

Glasovanje se provodi na način određen Poslovnikom.

Poslovnikom se podrobnije propisuje način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, održavanje reda i disciplinske mjere, tijek sjednice, postavljanje pitanja Županu, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga proceduralna pitanja.

f) Predsjednik i potpredsjednik Skupštine

Članak 40.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednika bira Skupština iz reda svojih članova većinom glasova svih članova.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se javnim glasovanjem na način utvrđen Poslovnikom.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika je počasna. Za obnašanje dužnosti predsjednik i potpredsjednik ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Skupštine.

Članak 41.

Predsjednik saziva sjednice Skupštine, predsjeda sjednicama i predstavlja Skupštinu na način određen Poslovnikom, u skladu sa zakonom.

Članak 42.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine dužni su danom stupanja na dužnost i prestankom obavljanja dužnosti predati pisanu izjavu o imovini i stalnim prihodima te imovini svoga bračnog druga i svoje djece, ako su članovi porodičnog domaćinstva, sa stanjem na taj dan (u daljnjem tekstu: izjava o imovini).

Izjava o imovini predaje se na obrascu kojeg izrađuje upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu i sadrži podatke o redovitim primanjima (mjesečna plaća) i ostalim primanjima (ugovori o djelu, autorski honorari, intelektualno vlasništvo, naknade za članstvo u nadzornim odborima, upravnim vijećima i slično), mjesečnim prihodima od imovine (zakup, najam i slično), podatke o dionicama i udjelima u trgovačkim društvima ili investicijskim fondovima, podatke o nekretninama i pokretninama, novčanim sredstvima na računima banaka, te podatke o dugovima i kreditnim obvezama.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine mogu podatke iz izjave o imovini i javno objaviti.

Članak 43.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine, kada se radi o pitanju iz samoupravnog djelokruga Županije, dužni su odgovoriti na pisani podnesak, odnosno na pisani zahtjev primiti na razgovor građane s prebivalištem na području Županije u roku od 45 dana od dana zaprimanja podneska, odnosno zahtjeva.

g) Radna tijela Skupštine

Članak 44.

Skupština ima stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Skupštine jesu:

1. Mandatni odbor,

2. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za proračun i financije,

5. Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu,

6. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

7. Odbor za zdravstvo,

8. Odbor za socijalnu skrb,

9. Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo,

10. Odbor za kulturu,

11. Odbor za sport i tehničku kulturu,

12. Odbor za odgoj, obrazovanje i školstvo,

13. Odbor za znanost i tehnologije,

14. Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu,

15. Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju,

16. Odbor za turizam,

17. Odbor za pomorstvo, promet i veze,

18. Odbor za pomorsko dobro i morske luke,

19. Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova koje bira Skupština iz reda članova Skupštine i reda stručnih, javnih, odnosno znanstvenih djelatnika.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 2. ovog članka te određivanje upravnog tijela u kojima se obavljaju stručni i administrativni poslovi za radno tijelo uređuje se Poslovnikom.

Članak 45.

Radi proučavanja pitanja iz svog djelokruga i pripreme prijedloga o tim pitanjima, na prijedlog predsjednika odbora iz članka 44. stavak 2. ovog Statuta, Skupština može osnovati pododbore.

Pododbori iz stavka 1. ovoga članka djeluju isključivo u okviru radnog tijela i njegov su sastavni dio te ne mogu samostalno istupati i biti nositelji prava i obveza.

Članak 46.

Skupština će omogućiti osnivanje Vijeća seniora.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Vijeća seniora uredit će se odlukom Skupštine.

Članak 47.

Skupština može, uz stalna radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela u svrhu pripreme odluka iz djelokruga Skupštine, te radi obavljanja poslova određenih zakonom.

Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se je li tijelo stalno ili povremeno, uređuje se njegov naziv, sastav te djelokrug i način rada.

h) Raspuštanje Skupštine

Članak 48.

Skupština će biti raspuštena od strane Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u slučajevima propisanim zakonom, a naročito:

- ako u zakonom određenom roku ne donese Proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,

- ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih težih povreda zakona i drugih propisa,

- ako iz bilo kojeg razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka,

- ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od tri mjeseca.

2. ŽUPAN

Članak 49.

Župan je izvršno tijelo Županije.

Župan se bira neposredno na izborima na mandat od četiri godine na način i po postupku koji je određen posebnim zakonom.

Članak 50.

Župan zastupa Županiju i nositelj je izvršne vlasti Županije.

Župan obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela i daje im upute za rad.

Župan u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt Skupštine, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Skupštine da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Skupština to ne učini, Župan je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada područne (regionalne) samouprave.

Članak 51.

Župan ima dva zamjenika koji se biraju neposredno na izborima istovremeno sa županom.

Članak 52.

Župan:

1. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,

2. predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,

3. utvrđuje prijedlog Proračuna, projekcije Proračuna i odluke o izvršenju Proračuna,

4. predlaže polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

5. odlučuje o korištenju proračunske zalihe,

6. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna,

7. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Skupštine i u tom smislu daje upute za rad upravnim tijelima Županije,

8. usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnoga djelokruga te nadzire njihov rad,

9. obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Županije i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada,

10. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Županije,

11. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Županije,

12. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

13. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Skupštine,

14. dodjeljuje koncesije u skladu sa zakonom,

15. dodjeljuje zahvalnice, priznanja i nagrade fizičkim i pravnim osobama,

16. odobrava uporabu grba i zastave Županije pravnim osobama,

17. osniva radna tijela,

18. obavlja izbor i imenovanja, odnosno opoziva i razrješuje u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Skupštine,

19. imenuje članove upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač ili suosnivač Županija, ako posebnim zakonom, aktom o osnivanju ili statutom ustanove nije drugačije određeno,

20. imenuje predstavnika Županije u skupštinu trgovačkog društva kojem je Županija osnivač ili suosnivač,

21. predlaže članove nadzornog odbora trgovačkog društva kojem je Županija osnivač ili suosnivač, osim ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno,

22. daje suglasnost na statute ustanova kojih je osnivač ili suosnivač Županija, osim ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno,

23. usvaja planove rada i izvješća o radu ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač ili suosnivač, osim ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno,

24. donosi odluke o pokroviteljstvima,

25. donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine,

26. daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnose ovlašteni predlagatelji, osim kad se radi o odlukama koje Skupština donosi na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,

27. povjerava poslove iz svog djelokruga zamjenicima Župana i drugim osobama uz posebno ovlaštenje, u skladu s ovim Statutom i posebnim aktima,

28. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili općim aktom Skupštine.

Članak 53.

Župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Skupštini.

Izvješća iz stavka 1. ovoga članka Skupština u pravilu razmatra istovremeno s izvješćem o izvršavanju Proračuna.

Skupština može od Župana tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga, na način određen Poslovnikom.

Skupština ne može tražiti od Župana izvješće o bitno podudaranom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća.

Članak 54.

Župan prisustvuje sjednicama Skupštine, a sjednicama mogu prisustvovati i njegovi zamjenici.

U slučaju spriječenosti Župana, sjednici prisustvuju zamjenici Župana ili jedan od zamjenika Župana.

Članak 55.

Zamjenik kojeg odredi Župan zamjenjuje Župana u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Zamjenik kojeg odredi Župan obavlja poslove koje mu povjeri Župan iz svog djelokruga.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Župana.

Članak 56.

Župan i zamjenici Župana dužni su podnijeti izvješće o svojoj imovini te imovini svoga bračnoga druga i malodobne djece na način i po postupku koji je određen posebnim zakonom.

Članak 57.

Župan redovno, a najmanje jednom godišnje saziva i održava koordinacije općinskih načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave s područja Županije.

Članak 58.

Županu i zamjenicima Župana mandat prestaje po sili Zakona u slučajevima određenim Zakonom.

Župan i zamjenici Župana mogu se razriješiti putem referenduma.

Odluku o raspisivanju referenduma, radi razrješenja Župana i zamjenika Župana, donosi Skupština na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Županije ili na prijedlog najmanje jedne trećine članova Skupštine, a sve na način i pod uvjetima koji su određeni zakonom te po postupku i u rokovima koji su određeni člankom 82., 83. i 84. ovog Statuta.

Članak 59.

Ako mandat Župana prestane u kalendarskoj godini u kojoj će se održati redoviti izbori, a prije njihova održavanja, prava, obveze i odgovornosti Župana do provedbe redovitih izbora obnašat će zamjenik Župana kojeg odredi Župan posebnom odlukom.

V. UPRAVNA TIJELA

Članak 60.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i poslova državne uprave prenijetih na Županiju ustrojavaju se upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Ustrojstvo upravnih tijela uređuje Skupština posebnom odlukom.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Župan.

Župan može razriješiti pročelnika iz razloga propisanih zakonom.

Članak 61.

Pročelnik upravnog tijela za svoj rad odgovoran je Županu, a osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja.

Pročelnik upravnog tijela dužan je redovito, a najmanje jednom mjesečno, izvješćivati Župana o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Članak 62.

Upravna tijela u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga:

- neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine,

- provode upravni postupak u prvom stupnju,

- vode drugostupanjski postupak po žalbama na pojedinačne akte donijete od strane općinskih i gradskih upravnih tijela,

- obavljaju i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim aktom stavljeni u njihovu nadležnost.

Članak 63.

Upravna tijela osnivaju se u sjedištu Županije.

Izvan sjedišta upravnog tijela mogu se osnivati ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela.

Članak 64.

Upravna tijela dužna su gradskim i općinskim upravnim tijelima pružati stručnu pomoć iz djelokruga svoga rada i međusobno surađivati.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE ŽUPANIJE

Članak 65.

Imovinu Županije čine sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Županiji.

Imovinom Županije upravljaju Župan i Skupština.

Župan u postupku upravljanja imovinom Županije donosi pojedinačne akte, na temelju općeg akta Skupštine o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Županije.

O stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Županije čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000,000,00 (jedan milijun kuna), odlučuje Župan.

Odluku iz stavka 4. ovoga članka Župan može donijeti pod uvjetom da je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu Županije te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

O stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda iz stavka 4. ovoga članka odlučuje Skupština.

Članak 66.

Županija ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Županije moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela.

Prihodi Županije su osobito:

- županijski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,

- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

- prihodi od naknada za koncesije,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Županija u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom i aktima Skupštine i Župana.

VII. AKTI ŽUPANIJE

1. Akti Skupštine

Članak 67.

Skupština donosi Statut, Proračun, Poslovnik, odluke i druge opće i pojedinačne akte te zaključke, na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom.

Članak 68.

Odluka i drugi opći akt prije stupanja na snagu, objavljuje se u službenom glasilu Županije.

Odluka i drugi opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka, odluka i drugi akt kojim se vrši izbor i imenovanje, odnosno opoziv i razrješenje, stupa na snagu danom izbora i imenovanja odnosno opoziva i razrješenja, osim ako samim aktom nije drugačije određeno.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

2. Akti Župana

Članak 69.

Župan u poslovima iz svoje nadležnosti donosi opće i pojedinačne akte te zaključke u skladu sa zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i odlukom Skupštine.

Akti što ih donosi Župan stupaju na snagu danom donošenja, osim ako zakonom, drugim propisom ili samim aktom nije drugačije određeno.

Akti Župana objavljuju se u službenom glasilu Županije, ako je tako određeno tim aktom.

3. Akti upravnih tijela

Članak 70.

Upravna tijela Županije u izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela Županije može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

Članak 71.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza poreza, doprinosa i naknada koje su prihod Županije nadležno upravno tijelo donosi po skraćenom postupku.

4. Akti radnih tijela Skupštine

Članak 72.

Radna tijela Skupštine donose zaključke i daju prijedloge Skupštini.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 73.

Rad Skupštine i Župana je javan.

Način ostvarivanja javnosti rada uređuje se Poslovnikom i aktom Župana.

Članak 74.

Tijela Županije dužna su putem službenika za informiranje omogućiti građanima i pravnim osobama pravo na pristup informacijama i dokumentima na način i u rokovima određenim zakonom i aktima Skupštine i Župana.

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

a) Pravo podnošenja prijedloga

Članak 75.

Građani imaju pravo Skupštini predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Skupština mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Županije te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

U ime Skupštine odgovor daje predsjednik Skupštine.

b) Pravo podnošenja predstavki i pritužbi

Članak 76.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Županije i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Županije, kad se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Osobe koje rukovode tijelima iz stavka 1. ovoga članka dužne su podnositelju predstavke ili pritužbe dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

c) Lokalni referendum

Članak 77.

Građani Županije mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o bilo kojem pitanju iz samoupravnog djelokruga Županije o kojem Skupština ima pravo donositi odluke.

Članak 78.

Skupština raspisuje referendum odlukom, i to na prijedlog najmanje jedne trećine članova Skupštine, na prijedlog Župana ili na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Županije.

Skupština je dužna razmotriti prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 79.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

. dan održavanja referenduma.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu Županije, lokalnom dnevnom tisku i na drugi pogodan način.

Članak 80.

Na referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Županije i upisani su u popis birača Županije.

Na referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Županije.

Članak 81.

Pitanja koja se odnose na postupak koji prethodi raspisivanju referenduma podrobnije se uređuju Poslovnikom.

X. REFERENDUM RADI RAZRJEŠENJA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA

a) Raspisivanje referenduma na prijedlog članova Skupštine

Članak 82.

Skupština može raspisati referendum o razrješenju Župana i zamjenika Župana na prijedlog najmanje jedne trećine članova Skupštine i to:

. kada Župan i zamjenik Župana krše ili ne izvršavaju odluke Skupštine,

. kada Župan i zamjenik Župana svojim radom Županiji prouzroče materijalnu štetu u visini koja je određena zakonom.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi razrješenja Župana i zamjenika Župana članovi Skupštine podnose predsjedniku Skupštine.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, mora biti obrazložen i potpisan od članova Skupštine.

Jednom podnijeti prijedlog ne može se opozvati.

Članak 83.

Predsjednik Skupštine mora sjednicu na kojoj će se odlučivati o prijedlogu iz članka 82. ovoga Statuta sazvati u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju Župana i zamjenika Župana donosi se većinom glasova svih članova Skupštine.

Odlukom se određuje dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma mora se objaviti u službenom glasilu Županije, a od dana objave odluke do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

b) Raspisivanje referenduma na prijedlog birača

Članak 84.

Najmanje 20% birača upisanih u popis birača Županije imaju pravo Skupštini predložiti raspisivanje referenduma po pitanju razrješenja Župana i zamjenika Župana.

Prijedlog se podnosi predsjedniku Skupštine, a odluku o raspisivanju referenduma Skupština mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.

U pogledu odluke o raspisivanju referenduma na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 83. stavak 2., 3. i 4. ovoga Statuta.

Ako Skupština ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma Skupština je dužna dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 30 dana od odluke Skupštine.

U ime Skupštine odgovor daje predsjednik Skupštine.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Poslovnik i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01, 10/06, 16/06 pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08), uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojima se uređuje pojedino područje iz samoupravnog djelokruga Županije, u zakonom propisanom roku.

Članak 86.

Odluke iz članka 59. i članka 73. stavak 2. ovoga Statuta Župan će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07, 43/07 i 27/08).

Članak 88.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/09-01/5

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-9-6

Rijeka, 1. srpnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=617&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr