SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 33. Utorak, 23. prosinca 2003.
OPĆINA MRKOPALJ
12

13.

Na temelju članka 11. i članka 13. Zakona o poljoprivednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01), članka 19. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ-e broj 30/01 i 4/02) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća (»Službene novine« PGŽ-e broj 31/01 i 4/02), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 5. rujna 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Mrkopalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u Općini Mrkopalj, u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke su:

1. obvezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta,

2. zaštita poljoprivrednih površina,

3. čišćenje kanala,

4. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

1. Obvezno korištenje obradivog poljoprivrednog zemljišta

Obradivim poljoprivrednim zemljištem u smislu članka 2. točke 1. ove Odluke smatraju se oranice, vrtovi, livade, voćnjaci.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obradivo poljoprivredno zemljište održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem obradivog poljoprivrednog zemlijšta smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Članak 4.

2. Zaštita poljoprivrednih površina

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije zabranjuje se sljedeće:

1. preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

2. skidanje humusnog ograničenog sloja poljoprivrednog zemljišta,

3. uzgoj jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu.

Obveza je vlasnika poljoprivredne parcele da na strmom zemljištu provodi mjeru zatravljivanja.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od zakorovljenosti vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednih zemljišta dužni su pridržavati se osnovnih agrotehničkih mjera obrade zemljišta prema kulturi zemljišta.

Vlasnik susjedne parcele dužan je redovito, posebno u neposrednoj blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

Članak 5.

3. Čišćenje kanala

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji koriste kanale za odvod oborinskih voda, dužni su iste, redovitim čišćenjem, održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 6.

4. Spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka

Spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se vršiti samo uz poduzimanje mjera opreza, a sukladno Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu (»Službene novine« PGŽ-e broj 17/95).

Spaljivanje korova i biljnog otpada zabranjeno je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, kao i u razdoblju kada je za područje Županije proglašena povećana, velika i vrlo velika opasnost od šumskih požara.

III. UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 7.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

1. uređivanje živica i međa

2. održavanje poljskih puteva

3. uređivanje i održavanje kanala

4. sprečavanje i zasjenjivanje susjednih čestica

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Članak 8.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito održavati i obrezivati. Živice uz poljske puteve odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 40 cm od ruba puta odnosno međe, a živica ne smije biti šira od 40 cm. U cilju sprečavanja zasjenjivana susjednih parcela živica se mora obrezivati tako da njena visina ne prelazi 1 m.

Živica ne može služiti kao međa između poljoprivrednih parcela.

Članak 9.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putevi. Održavanje poljskih puteva od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su dužni zajednički brinuti se o njihovom održavanju.

Članak 10.

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu vlasnik odnosno ovlaštenik dužan je održavati zemljište na način da:

- uklanja suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

- uklanja suhe biljne ostatke nakon žetve i ubiranja jesenskih plodova,

- uklanja suhe biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šuma,

- sprječava zakorovljenost i obrastanje ostalog zemljšta,

- uredno održava živice,

- održava i čisti šumske puteve u opsegu potrebnom za prolaz vatrogasnih vozila.

Članak 11.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 12.

Vlasnik odnosno ovlaštenik poljoprivredne parcele može u vidu vjetrobrana, ako je zemljište izloženo jakom vjetru, određeni pojas zemljišta zasaditi stablašcima.

IV. NADZOR

Članak 13.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljat će komunalni redar općine Mrkopalj i poljoprivredni inspektor Ureda za gospodarstvo Primorsko-goranske županije.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se pravna osoba ako se ne pridržava odredbi članka 3., 4., 5., 6., 8. i 11. ove Odluke, a novčanom kaznom od 200,00 kn kaznit će se fizička osoba koja se ne pridržava odredbi članka 3., 4., 5., 6., 8. i 11. ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-03-31

Mrkopalj, 5. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr