SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 21. Srijeda, 10. lipnja 2009.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
12

11.

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06) i članka 26. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 8. lipnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje poslova naplate
parkiranja na području Općine Malinska - Dubašnica

I.

Koncesija za obavljanje poslova naplate parkiranja na području Općine Malinska - Dubašnica daje se tvrtki »Crtorad« d.o.o. iz Varaždina, Varaždinska ulica, Odvojak III.

II.

Koncesija se daje za razdoblje od 15. lipnja do 2009. do 15. rujna 2012. godine.

III.

Naknada za koncesiju iznosi 850,00 kuna po parkirnom mjestu godišnje i plaća se godišnje u dvije rate, s datumima dospijeća 15. srpnja i 15. kolovoza tekuće godine.

IV.

Cijene parkiranja i uvjeti naplate utvrđeni su Pravilnikom o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 25/07).

V.

Ugovorom o koncesiji utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

VI.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke zaključi i potpiše ugovor o koncesiji s korisnikom koncesije.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje:

Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06) Poglavarstvo Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 29. prosinca 2008. godine donijelo je zaključak o raspisivanju javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje poslova naplate parkiranja na području Općine Malinska - Dubašnica.

Prema uvjetima iz javnog natječaja, kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja bili su pravna i poslovna sposobnost, nekažnjavanost te financijska povoljnost ponude.

Sukladno navedenom, utvrđeno je da ponuditelj Crtorad d.o.o. iz Varaždina, Varaždinska ulica, Odvojak III, ispunjava sve kriterije za obavljanje poslova naplate parkiranja u Općini Malinska - Dubašnica.

Slijedom navedenom odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Klasa: 340-01/08-01/4

Ur. broj: 2142/05-01-09-6

Malinska, 8. lipnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=615&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr