SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA KLANA
73

17.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 1. travnja 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09) mijenja se članak 2. i glasi:

»Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

3. organizacije kulturnih manifestacija

4. ostalih programa

1. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udruzi »Liščani« 20.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za

povjesnicu 58.333,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 17.000,00 kuna

- tekuće donacije Udruzi umirovljenika

Općine Klana 30.000,00 kuna

- kapitalna donacija za arheološka

istraživanja u funkciji turizma 85.000,00 kuna

2. Ulaganja i financiranje djelovanja

objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domove 32.000,00 kuna

- izdaci za tekuće i investicijsko

održavanje kina i društvenih domova 10.000,00 kuna

- multimedijalni centar - materijalni

troškovi, nabava opreme i knjiga 641.407,61 kuna

- uređenje sakralnih i drugih

spomenika kulture 10.000,00 kuna

- uređenje spomenika u Studeni

(NOB) 12.035,91 kuna

- uređenje društvenog prostora

u Liscu 121.000,00 kuna

3. Organizacija kulturnih manifestacija

- organizacija izbora za najljepšu

okućnicu i balkon 4.500,00 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 25.000,00 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 45.000,00 kuna

- obilježavanje Dana Općine 80.000,00 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 5.000,00 kuna

- arhiviranje materijala 3.000,00 kuna

4. Ostali programi

- sufinanciranje izdavanja Vjesnika

Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00 kuna

- Primorski Novi list 15.000,12 kuna

- Glasnik Općine Klana 66.500,00 kuna

- izrada zastave i grba Općine Klana 25.000,00 kuna«.

Članak 2.

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/21

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 1. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr