SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
OPĆINA KLANA
73

15.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 1. travnja 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Klana za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/09) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 890.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 36.700,00 kuna«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 13.000,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno-prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.531.434 m2)

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta (cca 96 radnih sati)

c) postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 26 kontejnera)

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 220.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 220.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala, projekti uređenje javnih površina

b) provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naselju Lisac

d) održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

e) dovršetak stepenica prema OŠ Klana

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 156.500,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 156.500,00 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c) nadzor nad izvršenim radovima

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 200.000,00 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 36.700,00 kuna

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana
(grob. nak.) 36.700,00 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP-om

b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 230.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 230.000,00 kuna«

Članak 3.

Višak naplaćenih nad utrošenim sredstvima komunalne naknade, u iznosu od 70.500,00 kuna, temeljem članka 2. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/01) bit će utrošen na financiranje DVD Klana i DVD Škalnica tijekom 2009. godine u jednakim dijelovima.

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/23

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 1. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr