SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 17. Srijeda, 15. travnja 2009.
GRAD NOVI VINODOLSKI
73

14.

Na temelju članka 10. stavak 3. i stavak 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« RH broj 87/08 i 116/08), članka 13.stavak 1. i stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« RH broj 138/06), Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« RH broj 37/98, 73/02,153/02 i 12/06), članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 07/06 i 08/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 31. sjednici održanoj dana 6. travnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o lokacijama za postavljanje privremenih objekata
i izgledu privremenih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije za postavljanje štandova, kioska, pokretnih radnji, automata i sličnih naprava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine i izgled privremenih objekata na području Grada Novi Vinodolski.

II. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 2.

Na području Grada Novi Vinodolski određuju se slijedeće lokacije za postavljanje privremenih objekata:

2.1. SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

Članak 3.

Privremeni objekti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz članka 2. ove Odluke ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na postavljanje privremenih objekata prigodom održavanja manifestacija, sajmova, prigodnih prodaja i sl.

Članak 4.

Točnu lokaciju za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama iz članka 2. točke 2.1. i 2.2. ove Odluke određuje gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za urbanizam i razvoj na način da se postavljanjem privremenih objekata ne ometa nesmetano kretanje pješaka, a lokacije za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. točka 2.3. ove Odluke određuje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga uz ugostiteljski objekt odnosno poslovni prostor ugostiteljske namjene (škrinje za sladoled , piće i sl.) može se obavljati samo unutar odobrene površine terase ugostiteljskog objekta na način da se ne ometa nesmetano kretanje pješaka.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava zakupac javne površine.

Troškove struje i vode snosi zakupac javne površine.

Članak 5.

Za vrijeme održavanja manifestacija pokretne naprave i štandovi moraju se ukloniti ako se za to ukaže potreba o čemu će zakupac biti obaviješten od strane Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Članak 6.

Uvjeti, način i postupak za korištenje javnih površina određenih ovom Odlukom propisani su Odlukom o davanju u zakup javne površine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/02 i 23/08).

III. IZGLED PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 7.

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama iz članka 2. ove Odluke moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom bijele ili svjetlo plave boje ili kombinacija bijele i svjetlo plave boje.

Uvjeti za boje tendi iz stavka 1. ovog članka odnose se samo za naselja smještena u priobalju.

Ostali privremeni objekti iz članka 2. točka 2.1. ove Odluke moraju imati standardizirani oblik i svojim izgledom se moraju uklapati u zatečeni ambijent.

Članak 8.

U naseljima smještenim u priobalju tlocrtna površina kioska i sličnih montažnih objekata može biti do 12,oo m2, pravokutnog oblika i sljedećeg izgleda:

- drvena ili čelična konstrukcija, vanjska oplata od prirodnog lomljenog kamena ili umjetnog kamena-dekorativni paneli za oblaganje eksterijera sa vjerodostojnom imitacijom kamena,

- krovna površina mora biti kosa, pokrivena crijepom ili kupom kanalicom,

- stolarija treba biti bijele ili plave boje i poželjno je naglasiti okvir otvora (erte),

- ukoliko se dio zidnih ploha kioska izvodi kao glatka površina, mora biti bijele ili svijetle pastelne boje i mora biti manje površine od površine obrađene kamenom, a poželjna je i obrada okvira kamenom površinom,

- na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Članak 9.

U naseljima smještenim u zaobalju tlocrtna površina kioska i sličnih montažnih objekata može biti do 12,00 m2, pravokutnog oblika i slijedećeg izgleda:

- drvena ili metalna konstrukcija, vanjska oplata od drvenog materijala (daske, podoblice, oblice, drveni trupci) ili od prirodnog lomljenog kamena ili umjetnog kamena- dekorativni paneli za oblaganje eksterijera sa vjerodostojnom imitacijom kamena ili kombinacija drvenog materijala i kamena,

- drvene plohe moraju biti u prirodnoj boji drveta ili u smeđim tonovima,

- krovna površina mora biti kosa. Na području prijelaznih padina nagiba min. 18-23o, pokrova: kupa kanalica ili mediteran crijep, a na području brdskih predjela nagiba do 45o sa pokrovom od crijepa ili od drugih materijala sukladno autohtonoj arhitekturi naselja u skladu s kojom će se odrediti i nagib krova,

- na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Članak 10.

Odredbe članka 7. i članka 8. ove Odluke odnose se i na postavljanje privremenih objekata na pomorskom dobru za koje se izdaju koncesijska odobrenja na lokacijama koje se određuju Planom upravljanja pomorskim dobrom koji donosi gradonačelnik.

Odredbe članka 7. i članka 8. ove Odluke odnose se i na lokacije za koje se od strane nadležnih tijela izdaju koncesije na pomorskom dobru na području Grada.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Zakupci javnih površina ili koncesionari na pomorskom dobru dužni su uskladiti izgled kioska ili montažnog objekta sa člankom 8. ove Odluke najkasnije u roku od jedne (1) godine računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ukoliko se ne izvrši usklađivanje izgleda u roku propisanom stavkom 1. ovog članka raskinut će se ugovori o zakupu javnih površina, odnosno, ukoliko se radi o dodjelama koncesija, podnijeti će se inicijativa nadležnom tijelu za izmjenu odluke o dodjeli koncesije.

Članak 12.

Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 08 i 26/08) prestaje važiti 31. 8. 2009. godine.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim odredbi članka 2., 3., 4. i 5. Odluke koje stupaju na snagu 1. 9. 2009. godine.

Klasa: 330-01/09-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-09-2

Novi Vinodolski, 7. travnja 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=611&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr