SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 16. Utorak, 14. travnja 2009.
OPĆINA FUŽINE
73

31.

Na temelju članka 100. stavak 6., a u svezi članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 05, 07/06, 06/07 i 03/09), po pribavljenoj suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije Klasa: 350-02/09-03/ 1, Ur. broj: 2170/1-03/1-09-2 od 30. 3. 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Fužine

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Fužine (u nastavku teksta: Prostorni plan).

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Fužine koji je 10. ožujka 2005. godine donijelo Općinsko vijeće Općine Fužine Odlukom o donošenju prostornog plana uređenja Općine Fužine kl.: 350-01/05-01/7, ur. br.: 2112-03-05-5, a koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 5/05.

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Fužine odnose se na tekstualni dio plana u dijelu obrazloženje (ciljevi i plan prostornog uređenja) i u dijelu provedbenih odredbi te grafičkog dijela plana, a sve prema Odluci o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fužine koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Fužine kl.: 021-05/07-01/05, ur. br.: 2112/03-01-07-09 i koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko- goranske županije broj 46 od 12. prosinca 2007. godine.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Fužine« izrađen od Urbanističkog instituta Hrvatske d.d. Zagreb, koji se ne objavljuje.

Članak 2.

Članak 1. stavak 1. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Fužine (u daljnjem tekstu Odluke) mijenja se i glasi:

»Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Fužine (u nastavku teksta: Prostorni plan) utvrđuje svrhovito korištenje, namjenu i oblikovanje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, zaštitu osobito vrijednih dijelova prirode, te zaštitu graditeljske baštine na području Općine Fužine.«

Članak 3.

Članak 2. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Prostorni plan iz članka 1. Odluke sadržan je u elaboratu Prostorni plan uređenja Općine Fužine koji je 10. ožujka 2005. godine donijelo Općinsko vijeće Općine Fužine i u elaboratu Izmjene i dopune prostornog plana

uređenja Općine Fužine koji je 9. 4. 2009. godine donijelo Općinsko vijeće Općine Fužine.«

Članak 4.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»U smislu ovog Prostornog plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1. Općina Fužine - označava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave sa statusom Općine.

2. Fužine - označava naselje Fužine.

3. Granica građevinskog područja naselja - definira površinu građevinskog područja naselja.

4. Površine izvan naselja za izdvojene namjene - izdvojene namjene su specifične funkcije koje svojom veličinom, strukturom i načinom korištenja odudaraju od naselja. U površinama za izdvojene namjene ne može se planirati nova stambena izgradnja. Osnovne grupe izdvojenih namjena su: gospodarska namjena, ugostiteljsko-turistička namjena, sportsko-rekreacijska namjena, infrastrukturna namjena i groblja.

5. Građevina osnovne namjene - građevina na građevnoj čestici iste namjene koja je i predviđena ovim Prostornim planom.

6. Građevine stambene namjene dijele se na obiteljske kuće, stambene građevine i višestambene građevine.

- obiteljska kuća je slobodnostojeća, dvojna ili kuća u nizu, a sadrži najviše 2 stana,

- stambena građevina je slobodnostojeća kuća, dvojna ili kuća u nizu, a sadrži najviše 3 stana,

- višestambena građevina je građevina sa više od 3 stana.

7. Pomoćna građevina je svaka građevina čija je namjena u funkciji građevine osnovne namjene (garaže, drvarnice, spremišta, kotlovnice, vrtne sjenice i sl.).

8. Građevine gospodarske namjene su građevine s pretežno zanatskim, skladišnim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama.

9. Poljoprivredne gospodarske građevine su:

bez izvora zagađenja: sjenici, pčelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl. s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i sl.

10. Visina građevine:

10.1. Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

10.2. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

11. Gradivi dio čestice - dio građevne čestice na kojem je dozvoljena gradnja građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina te ostalih građevina prema odredbama ovog Prostornog plana.

12. Koeficijent izgrađenosti (Kig) je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih dijelova građevine na građevnu česticu. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obrađene kao okolni teren, terase na terenu i parkirališne površine.

13. Koeficijent iskorištenosti (Kis) je odnos ukupne (bruto) razvijene površine pod građevinama i površine građevne čestice.

14. Regulacijski pravac - granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.) i građevne čestice osnovne namjene.

15. Građevinski pravac - određuje položaj osnovne građevine u odnosu na susjedne građevne čestice i građevine, te prometnicu ili drugu javnu površinu, a sve vodeći računa o lokalnim uvjetima.

16. Lokalni uvjeti - lokalnim uvjetima smatraju se:

- reljef, zelenilo;

- posebno vrijedne građevine i područja prirodne i kulturne baštine;

- karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta;

- ambijentalne vrijednosti;

- veličina i izgrađenost građevnih čestica;

- način gradnje, te visina i površina izgrađenih građevina;

- komunalna oprema;

- opremljenost komunalnom infrastrukturom;

- druge vrijednosti i posebnosti.

17. Etaže - etažama se smatraju podrum, suteren, kat i potkrovlje.

18. Nadzemna etaža - nadzemnom etažom smatraju se suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.«

Članak 5.

U članku 4. stavak 3. točka 2. Odluke mijenja se i glasi:

»2. Područja i građevine izvan građevinskog područja za građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.), gospodarske građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, stambeno-gospodarske građevine u funkciji poljoprivredne namjene, uz ribogojilišta, za turizam na seoskim gospodarstvima, manje građevine seoskog turizma, zdravstvene i rekreacijske građevine, te planinarske domove, skloništa, lovačke kuće, »čeke« i sl. građevine.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 1. alineja 2. Odluke mijenja se i glasi:

»- ugostiteljsko-turističku namjenu (turističko naselje - T2, kamp - T3),«

Članak 7.

U članku 8. stavak 1. točka 2. alineja 4. Odluke iza riječi »nafta i plin,« dodaju se riječi »toplana (bioenergana), vjetropark«

Članak 8.

U članku 9. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»(2) Poljoprivredno tlo osnovne namjene štiti se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, a dijeli se na:

- vrijedno obradivo tlo (P2) i

- ostala obradiva tla (P3).«

Članak 9.

U članku 11. stavak 3. alineja 1. Odluke riječi »(»Bajer«, »Lepenica«, »Potkoš«, »Benkovac« (planirana), »Potok pod grobljem« (planirana)« brišu se.

Članak 10.

U članku 12. stavak 2. točka 2a. Odluke dodaje se točka 2b. koja glasi:

»b) državne ceste

- dio D3 (G.P. Goričan (gr. R Mađarske) - Čakovec - Varaždin - Breznički Hum - Zagreb - Karlovac - Rijeka (D8))«

Iza točke 4a. Odluke dodaje se točka 4b. koja glasi:

»b) Građevine za zaštitu od štetnog djelovanja voda - zaštita od poplava

- akumulacije Bajer, Lepenica i Potkoš«

U točki 6a. Odluke iza riječi u zagradi »postojeći« dodaju se riječi »i planirani«

U točki 6b. Odluke riječ u zagradi »planirani« zamjenjuje se riječi »postojeći«

Članak 11.

U članku 13. stavak 1. točka 2b. alineje 2. i 3. Odluke brišu se.

Točka 4. Odluke mijenja se i glasi:

»4. Građevine vodnogospodarskog sustava:

4.1. - Građevine korištenja voda

4.2. - Građevine zaštite voda

4.3. - Građevine uređenja vodotoka i drugih voda i zaštite od štetnog djelovanja voda i to:

- građevine uređenja vodotoka Ličanke od ponora do brane akumulacije Bajer u ukupnoj dužini od 7,5 km (nije u potpunosti izgrađeno),

- građevine uređenja vodotoka Kostanjevica na ukupnoj dužini od 4,5 km (nije u potpunosti izgrađeno),

- građevine uređenja vodotoka Lepenice od akumulacije Lepenica do granice područja općine u dužini od 2,0 km,

- građevine uređenja bujice Podgroblje u dužini od 1,2 km (nije u potpunosti izgrađeno),

- građevine uređenja bujice Benkovac u dužini od 3,5 km (nije u potpunosti izgrađeno),

- građevine uređenja vodotoka Vratarka u ukupnoj dužini od 2,1 (nije u potpunosti izgrađeno),

- građevine za zaštitu od erozije.«

Članak 12.

U članku 15. stavak 1. Odluke u tablici oznake »NA1_2, NA1_1_1« brišu se

oznake »NA 2_2_4, NA 2_2_5« brišu se

oznaka »NA 2_3_6 « zamjenjuje se oznakom »NA 2_3_5«

oznaka »NA 3_2« zamjenjuje se oznakom »NA 3_5«

oznaka »NA 4_10« zamjenjuje se oznakom »NA 4_8«

oznaka »NA 6_4« zamjenjuje se oznakom »NA 6_3«

U članku 15. stavak 2. i 3. Odluke mijenjaju se i glase:

»Unutar građevinskog područja naselja Fužine NA1_1 gradi se:

- neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana,

- posredno, temeljem provedbenog dokumenta prostornog uređenja (UPU-a) propisanog ovim Planom, uvažavajući ove odredbe za provođenje.«

»Unutar dijela neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA3_2 i dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Lič NA2_1_1 gradi se:

- neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana,

- posredno, temeljem provedbenog dokumenta prostornog uređenja (DPU-a) propisanog ovim Planom, uvažavajući ove odredbe za provođenje.«

Dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Unutar svih ostalih građevinskih područja naselja (izgrađenom i neizgrađenom dijelu) na području Općine Fužine koja nisu navedena u stavku (2) i (3) ovog članka gradi se neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana.«

»(5) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar građevinskih područja naselja, na uređenom građevinskom zemljištu, može se graditi nova i rekonstruirati postojeća pojedinačna ili više građevina na građevnoj čestici određenih ovim Planom i to:

- obiteljske kuće i stambene građevine, koje mogu biti slobodno stojeće, dvojne ili u nizu (najviše 3 građevine), unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- više stambene građevine, koje mogu biti samo slobodno stojeće, i to samo unutar građevinskih područja naselja naselja Fužine (NA1_1), Lič (NA2_1_1) i naselja Vrata (NA3_1) uz uvjet da je najveći dopušteni Kig 0,4, Kis 2,0,

- pomoćne i manje građevine gospodarske namjene uz građevine stambene namjene (jedno etažne, s mogućnošću izgradnje podruma ili dvoetažne ako nagib terena omogućava da kota poda druge etaže bude izvedena u nivou kote višeg, konačno zaravnatog terena), unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- poljoprivredne gospodarske građevine uz građevine stambene namjene (kao jedno etažne, s mogućnošću izgradnje potkrovlja), unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- građevine društvene (javne) namjene i to samo otvorena sportska igrališta i predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), građevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti te javne građevine za potrebe udruga građana i sportskih društava, unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- građevine gospodarske namjene - pretežito poslovne namjene do 400 m2 tlocrtne projekcije (zemljište pod građevinom) i četiri (4) nadzemne etaže, unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- građevine gospodarske namjene - poljoprivredne gospodarske građevine do 200 m2 tlocrtne projekcije (zemljište pod građevinom), unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine osim unutar naselja Fužine (NA1_1) i Vrata (NA3_1),

- građevine ugostiteljsko-turističke namjene tlocrtne projekcije (zemljište pod građevinom) do 400 m2 i četiri (4) nadzemne etaže, unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

»kampirališta i kamp odmorišta« (Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« NN75/08), unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- infrastrukturne građevine (prometnog sustava, sustava veza, elektroenergetskog i vodnogospodarskog sustava), unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- ostale građevine (montažne građevine, kiosci, reklamni panoi) unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine.«

Članak 13.

U članku 16. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela.«

U stavku 2. Odluke iza riječi »(parkovi, igrališta i dr.)« dodaju se riječi »kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5000 m2 koje izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu.«

Članak 14.

Članak 17. Odluke briše se.

Članak 15.

Članak 18. Odluke postaje »članak 17« mijenja se i glasi:

»Članak 17«

(1) Izgradnja unutar građevinskog područja naselja razvija se na uređenom građevinskom području.

(2) Neposredni pristup građevne čestice na javno prometnu površinu mora se osigurati prometnicom širine najmanje 4,5 m ili pristupnim putem širine najmanje 3,0 m, a duljine najviše 50,0 m. Iznimno, neposredan pristup građevne čestice na javno prometnu površinu može se osigurati i pješačkim prolazom ili stubištem širine najmanje 1,5 m, i to:

- kod gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina unutar građevinskog područja naselja (Fužine NA1_1 i Lič (NA2_1_1), te Vrata (NA 3_1),

- kod rekonstrukcije postojećih građevina kod kojih zatečeni pristup na javno prometnu površinu ima elemente pješačkog prolaza ili stubišta.

(3) Pristup s građevne čestice na javno prometnu površinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa. Kada se građevna čestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima županijski značaj, prilaz s te čestice na javno prometnu površinu mora se izvesti preko sporedne ulice.

(4) Postojeća stepeništa, putove i prolaze, kao vertikalne veze unutar jednog naselja treba zadržati, te eventualno predvidjeti i prostore za izgradnju novih.

(5) Pristup s građevne čestice na javno prometnu površinu za neizgrađeni dio građevinskog područja naselja koji je planiran uzduž županijske ceste dozvoljava se uz posebne uvjete i suglasnost nadležnih pravnih osoba za upravljanje županijskim cestama.

Članak 16.

Članak 19. Odluke postaje »članak 18« mijenja se i glasi:

»Članak 18«

(1) Udaljenost građevine osnovne namjene i pomoćnih građevina od granice građevne čestice javnih i nerazvrstanih cesta iznosi 6,0 m. Udaljenosti mogu biti i drugačije, prema posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba za upravljanje javnim cestama, odnosno uz uvjete Vijeća Općine Fužine ako se radi o nerazvrstanoj prometnici.

(2) Na terenima s velikim nagibom i u slučaju interpolacije unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1_1) i Lič (NA 2_1_1) i Vrata (NA3_1) može se dopustiti izgradnja građevine osnovne namjene i pomoćnih građevina i na regulacijskom pravcu uz obaveznu suglasnost Vijeća Općine Fužine. Na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo prizemne građevine (visina s ulične strane).

Članak 17.

Iza naslova »2.2.2.1. Obiteljske kuće« Odluke dodaje se novi članak »Članak 19« koji glasi:

»Članak 19«

(1) Ovim Prostornim planom određene građevine stambene namjene dijele se na:

a) obiteljsku kuću - građevina stambene namjene sa najviše 2 stana,

b) stambenu građevinu - građevina sa najviše 3 stambene odnosno samostalne uporabne cjeline,

c) višestambenu građevinu - građevina sa 4 i više stambenih odnosno samostalnih uporabnih cjelina.

(2) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana grade se:

- obiteljske kuće i stambene građevine, koje mogu biti slobodno stojeće, dvojne ili u nizu (najviše 3 građevine) unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine,

- višestambene građevine, koje mogu biti samo slobodno stojeće, i to samo unutar građevinskih područja naselja naselja Fužine (NA1_1), Lič (NA2_1_1) i naselja Vrata (NA3_1) uz uvjet da je najveći dopušteni Kig 0,4, a najveći dopušteni Kis 2,0,

- pomoćne i manje građevine gospodarske namjene, te poljoprivredne gospodarske građevine na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene, unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine.

(3) Iznimno, unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1_1) mogu se graditi višestambene građevine i većeg Kig i Kis ali samo temeljem urbanističkog plana uređenja propisanog ovim Planom uvažavajući ove odredbe za provođenje.

Članak 18.

U članku 20. stavci 1., 2. i 3. Odluke brišu se.

Stavak 4. Odluke postaje stavak »(1)« mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđuju se sljedeće granične vrijednosti za građevne čestice obiteljskih kuća u postojećim, djelomično izgrađenim dijelovima naselja ili u planiranim, neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja:

»a) Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi:

- za slobodno stojeće građevine: 400 m2

- za dvojne građevine: 300 m2

- za građevine u nizu: 250 m2

»Iznimno, u već izgrađenim dijelovima naselja površina građevne čestice može biti i manja, prema lokalnim uvjetima (definiranim člankom 3., stavak 16.).«

»b) Najveća dopuštena površina građevne čestice za izgradnju obiteljske kuće nije određena osim unutar građevinskih područja naselja Fužine (NA1_1) i Vrata (NA3_1) gdje ne može biti veća od 1200 m2, za sve tipove gradnje.«

»c) Najmanja dopuštena površina tlocrtne projekcije nove građevine - obiteljske kuće - iznosi:

- za slobodno stojeće građevine: 80 m2

- za dvojne građevine: 60 m2

- za građevine u nizu: 50 m2

»d) Najveća dopuštena površina tlocrtne projekcije svih zatvorenih dijelova građevine nove građevine - obiteljske kuće - iznosi 400 m2 za sve tipove gradnje.«

»e) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) određuje se:

- za slobodno stojeće građevine 0,3

- za dvojne građevine 0,4

- za građevine u nizu 0,5.«

»f) Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja (povijesnim graditeljskim cjelinama - NA1_1) sa izgradnjom na regulacijskom pravcu, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) može biti i 1,00 za sve tipove gradnje, s tim da u građevini - obiteljskoj kući - moraju biti definirani svi pomoćni prostori, kao i garaža (prema lokalnim uvjetima).

»g) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) za građevine od četiri (4) etaže iznosi:

- za slobodno stojeće građevine 1,2

- za dvojne građevine 1,6

- za građevine u nizu 2,0,«

»(h) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) za građevine od pet (5) etaža iznosi:

za slobodnostojeće građevine 1,5

za dvojne građevine 2,0

za građevine u nizu: 2,5.«

Stavak 5. Odluke postaje stavak »(2)« mijenja se i glasi:

»(2) Najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće iznosi četiri (4) etaže od kojih samo tri (3) etaže mogu biti nadzemne. Iznimno, unutar građevinskih područja naselja Fužine (NA1-1) i Vrata (NA3-1 i NA3-2) najveći dopušteni broj etaža obiteljske kuće, uz uvjet da su na kosom terenu i da imaju dva (2) stana, iznosi pet (5) etaža od kojih samo četiri (4) mogu biti nadzemne etaže (suteren + prizemlje + kat + potkrovlje).«

Stavak 6. Odluke postaje stavak »(3)« mijenja se i glasi:

»(3) Najveća dopuštena visina građevine od tri (3) nadzemne etaže 6,5 metara, a najveća ukupna visina građevine iznosi 11,0 metara.«

Dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Najveća dopuštena visina građevine od četiri (4) nadzemne etaže iznosi 10,20 metara, a najveća ukupna visina građevine iznosi 15,20 metara.«

»(5) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca određena je u čl. 19., parkiranje i garažiranje u čl. 104.-108., a rješavanje odvodnje otpadnih voda u čl. 116. ovih Odredbi.«

Članak 19.

Članak 22. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Najmanja dopuštena tlocrtna površina nove stambene građevine je 64 m2 za sve veličine građevnih čestica.«

(2) Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2. Najveća dopuštena površina građevne čestice nije određena osim unutar građevinskih područja naselja Fužine (NA1_1) i Vrata (NA3_1) gdje ne može biti veća od 1200 m2, za sve tipove gradnje.

(3) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti određuje se:

- za slobodno stojeće stambene građevine: 0,4

- za poluotvorene stambene građevine: 0,4

- za stambene građevine u nizu: 0,5

(4) Izuzetno od stavka (3) ovog članka, u izgrađenim dijelovima naselja sa izgradnjom na regulacijskom pravcu najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti može biti i 0,6 za sve vrste građevina.

(5) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti za građevine od četiri (4) etaže iznosi:

- za slobodno stojeće stambene građevine 1,6

- za poluotvorene stambene građevine 1,6

- za stambene građevine u nizu 2,0,

a za građevine od pet (5) etaža najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi:

- za slobodno stojeće stambene građevine 2,0

- za poluotvorene stambene građevine 2,0

- za stambene građevine u nizu: 2,5

(6) Najveći dopušteni broj etaža stambene građevine je četiri (4) etaže od kojih samo tri (3) mogu biti nadzemne. Iznimno unutar građevinskih područja naselja Fužine (NA1-1) i Vrata (NA3-1 i NA3-2), uz uvjet da su na kosom terenu, iznosi pet (5) etaža od kojih samo četiri (4) mogu biti nadzemne etaže (suteren + prizemlje + kat + potkrovlje).«

(7) Najveća visina građevine od tri (3) nadzemne etaže iznosi 7,20 m, a najveća ukupna visina građevine iznosi 11,0 m.

(8) Najveća dopuštena visina građevine od četiri (4) nadzemne etaže iznosi 10,70 metara, a najveća ukupna visina građevine iznosi 15,20 metara.

(9) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca određena je u čl. 19., parkiranje i garažiranje u čl. 104.-108., a rješavanje odvodnje otpadnih voda u čl. 116. ovih Odredbi.«

Članak 20.

U članku 23. stavcima 1., 2. i 3. Odluke iza riječi »Stambene građevine« dodaju se riječi »i obiteljske kuće«.

Članak 21.

U članku 25. stavak 2. alineja 1. Odluke zarez »,« zamjenjuje se točkom ».«

Stavak 2. alineja 2. Odluke briše se.

Članak 22.

U članku 26. stavak 1. alineja 2. Odluke mijenja se i glasi:

»- najveća dopuštena visina iznosi 5,0 m, a ukupna visina građevine 9,0 m,«

Članak 23.

U članku 27. Odluke dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Udaljenost obiteljskih kuća i stambenih građevina od regulacijskog pravca određena je u čl. 19., parkiranje i garažiranje u čl. 104.-108., a rješavanje odvodnje otpadnih voda u čl. 116. ovih Odredbi.«

Članak 24.

U članku 28. stavak 8. Odluke mijenja se i glasi:

»Na području cijele Općine Fužine nije moguće graditi ravna krovišta.«

Članak 25.

U članku 29. stavaku 4. Odluke iza točke ».« dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Najviše 1,0 m visine može biti neprovidni - čvrsti dio (kamen, beton i sl.) dok ostali dio mora biti metalni, drveni zeleni i sl. (providan i/ili djelomično providan).«

Članak 26.

U članku 30. stavaku 1. Odluke iza riječi »graditi« dodaje se nova riječ »samo«, a iza oznake »(NA2_1_1)« dodaju se nove riječi i nova oznaka »i Vrata (NA3_1)«

Stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 27.

U članku 31. stavku 3. Odluke broj »1,6« zamjenjuje se brojem »2,0«, a broj »3,2« brojem »4,0«

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Najveća dopuštena površina građevne čestice nije određena osim unutar građevinskih područja naselja Fužine (NA1_1) i Vrata (NA3_1) gdje ne može biti veća od 1200 m2, za sve tipove gradnje.«

Članak 28.

U članku 32. stavku 1. Odluke broj i riječ »4 etaže« zamjenjuju se brojevima i riječima »pet (5) etaža od kojih samo četiri (4) mogu biti nadzemne«

U stavku 2. Odluke broj »15,50« zamjenjuje se brojem »10,70«, a iza slova »m« dodaje se zarez »,« i riječi »a najveća ukupna visina građevine iznosi 15,20 m

Članak 29.

U članku 33. stavku 1. Odluke riječ »mogu« zamjenjuje se riječi »moraju«, riječi »ravna ili« brišu se, a broj »50« zamjenjuje se brojem 35.

Članak 30.

Članak 36. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Udaljenost višestambene građevine od regulacijskog pravca određena je u čl. 19., parkiranje i garažiranje u čl. 104.-108., a rješavanje odvodnje otpadnih voda u čl. 116. ovih Odredbi.

(2) Priključak višestambene građevine na sustav vodoopskrbe, odvodnje, elektroopskrbe i na telekomunikacijsku mrežu utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta nadležnih službi.«

Članak 31.

U naslovu »2.2.3. Građevine društvene namjene« Odluke iza riječi »društvene« dodaje se riječ u zagradi »(javne)«

Članak 32.

U članku 38. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Neposrednim provođenjem ovog Prostornog plana unutar građevinskih područja naselja za koja nije propisana obaveza izrade urbanističkog plana uređenja iz članka 156. mogu se graditi otvorena sportska igrališta, predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice), građevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti te javne građevine za potrebe udruga građana i sportskih društava.

(4) Ostale građevine društvene namjene koje nisu navedene u stavku (3) ovog članka mogu se graditi samo unutar građevinskog područja naselja Fužine i to temeljem Urbanističkog plana uređenja propisanog ovim Planom uvažavajući ove odredbe za provođenje.«

Članak 33.

U članku 39. stavak 1. Odluke iza riječi »društvene« dodaje se riječ u zagradi »(javne)«

U stavku 3. Odluke broj »1,5« zamjenjuje se brojem »2,5«, a broj »2,4« zamjenjuje se brojem »4,0«

Stavak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»(4) Građevine društvene namjene (osim vjerskih građevina i građevina odnosno dijelova građevine čija je izgradnja uvjetovana posebnim propisima), mogu se graditi do visine od 12,0 m s najviše pet (5) etaža od kojih samo tri (3) mogu biti nadzemne. Najveća ukupna visina građevine iznosi 16,0 metara.«

Stavak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»(6) Građevna čestica građevine društvene (javne) namjene ne može biti manja od 1000 m2 poštujući uvjete iz članka 40.ovih Odredbi, treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene površine treba hortikulturno urediti, osim u već izgrađenim dijelovima naselja.«

Dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Građevina društvene (javne) namjene treba biti udaljena od građevine na susjednoj građevnoj čestici za visinu do sljemena krovišta višeg objekta. Ukoliko se ne može postići potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane, mjere zaštite od požara.

(8) Udaljenost građevine društvene (javne) namjene od granice građevne čestice iznosi najmanje 5,0 metara.

(9) Udaljenost građevine društvene (javne) namjene od regulacijskog pravca određena je u čl. 19., parkiranje i garažiranje u čl. 104.-108., a rješavanje odvodnje otpadnih voda u čl. 116. ovih Odredbi.«

Članak 34.

U članku 40. stavku 1. Odluke riječi »Uvjeti za izgradnju građevina društvene namjene,:« zamjenjuju se riječima »Osim općih uvjeta za izgradnju građevina društvene namjene određenih u članku 39. ovih Odredbi, potrebno je poštivati i sljedeće uvjete izgradnje za pojedine građevine društvene (javne) namjene:«

U stavku 1. točki »Predškolske ustanove (dječji vrtići i jaslice)« Odluke iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

»- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 2000 m2

U točki »Osnovne škole« Odluke iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 2000 m2

U točki »Sport i rekreacija« Odluke iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m2.

U točki »Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost« Odluke iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m2, iznimno, kod doma za smještaj starijih osoba najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1500 m2

U točki »Vjerske građevine« alineja 1. Odluke ispred riječi »najmanje« dodaju se riječi »iznimno, od čl.39. stav (6),«

U točki »Vjerske građevine« alineja 1. Odluke dodaje se alineja 2. koja glasi:

»- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1000 m2

U članku 40. stavku 2. Odluke iza točke ».« dodaje se rečenica »Najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1500 m2

Članak 35.

U članku 41. stavku 2. Odluke riječi »za koja nije propisana obaveza izrade urbanističkog plana uređenja iz članka 156. ovog Prostornog plana« brišu se

Stavci 3. i 4. Odluke mijenjaju se i glase:

»(3) Unutar građevinskih područja naselja Fužine (NA1_1) i Vrata (NA3_1) ne mogu se graditi poljoprivredne gospodarske građevine.

(4) Građevine poslovne namjene mogu se graditi i veće tlocrtne projekcije od određenih u stavku (2) ovog članka, ali samo unutar naselja Fužine (NA1_1) i temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU) određenog ovim Planom uvažavajući ove odredbe za provođenje.«

Članak 36.

U članku 45. stavku 3. Odluke broj »1,0« zamjenjuje se brojem »3,0« iza kojeg se dodaju riječi i brojevi »građevina sa šest (6) etaža odnosno 3,5 građevina sa sedam (7) etaža«

Članak 37.

Članak 46. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Dozvoljeni broj etaža građevine pretežito poslovne namjene je najviše šest (6) etaža od kojih samo četiri (4) mogu biti nadzemne. Iznimno, unutar građevinskog područja naselja Fužine sedam (7) etaža od kojih samo pet (5) mogu biti nadzemne.

(2) Visina građevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnološkim procesom. Najveća dopuštena visina građevine od četiri (4) nadzemne etaže iznosi 10,70 m, a najveća ukupna visina iznosi 15,20 m. Najveća dopuštena visina građevine od pet (5) nadzemnih etaža iznosi 15,0 m, a najveća ukupna visina iznosi 19,0 m.

(3) Krovište mora biti koso nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

(4) Građevine poslovne namjene visine do četiri (4) nadzemne etaže mogu se graditi unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine, dok se više građevine mogu graditi samo unutar naselja Fužine (NA1_1) i temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU) određenog ovim Planom uvažavajući ove odredbe za provođenje.«

Članak 38.

U članku 47. stavku 3. Odluke broj »19« zamjenjuje se brojem »16«

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Parkiranje i garažiranje na građevnim česticama građevina poslovne namjene određeno je u čl. 104.-108., a rješavanje odvodnje otpadnih voda u čl. 116. ovih Odredbi.«

Članak 39.

U članku 49. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Poljoprivredne gospodarske građevine ne mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1_1) i Vrata (NA3_1).«

Članak 40.

U članku 50. stavak 1. odluke mijenja se i glasi:

»(1) Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskom domaćinstvu te izgradnja poljoprivrednih gospodarskih građevina može se planirati unutar naselja. Maksimalni broj i vrste životinja koje se mogu držati unutar pojedinih građevinskih područja naselja odrediti će se posebnom Odlukom o komunalnom redu koju donosi Općina Fužine

Članak 41.

Članak 51. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Neposrednim provođenjem odredbi ovog Prostornog plana unutar građevinskih područja naselja grade se:

- građevine ugostiteljsko-turističke namjene tlocrtne projekcije do 400 m2.

(2) Građevine ugostiteljsko turističke namjene mogu se graditi i veće tlocrtne projekcije od određenih u stavku (1) ovog članka, ali samo unutar naselja Fužine (NA1_1) i temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU) određenog ovim Planom uvažavajući ove odredbe za provođenje.

(3) Unutar građevinskih područja naselja neposrednom provedbom ovog Plana mogu se graditi i uređivati »kampirališta i kamp odmorišta« (Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« NN 75/08) prema sljedećim općim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 400 m2,

- unutar građevne čestice moguć je smještaj jedne prizemne građevine do max. 10 % površine i visine max. 4,0 m, za potrebe sanitarnog čvora i pojedinih sanitarnih elemenata za goste,

- unutar građevne čestice moguća je izgradnja otvorenih sportsko-rekreacijskih sadržaja, manjih infrastrukturnih i komunalnih građevina te opremanje urbanom opremom.«

Članak 42.

U članku 52. stavak 3. Odluke broj »2,0« zamjenjuje se brojem »3,0« iza kojeg se dodaju riječi i brojevi »građevina sa šest (6) etaža odnosno 3,5 građevina sa sedam (7) etaža«

Članak 43.

Članak 53. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Najveći dopušteni broj etaža građevine su šest (6) etaža od kojih samo četiri (4) mogu biti nadzemne. Iznimno, unutar građevinskog područja naselja Fužine sedam (7) etaža, od kojih samo pet (5) mogu biti nadzemne.

(2) Najveća dopuštena visina građevine od četiri (4) nadzemne etaže iznosi 10,70 m, a najveća ukupna visina iznosi 15,20 m. Najveća dopuštena visina građevine od pet (5) nadzemnih etaža iznosi 15,0 m, a najveća ukupna visina iznosi 19,5 m.

(3) Krovište mora biti koso nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

(4) Građevine ugostiteljsko-turističke namjene visine do četiri (4) nadzemne etaže mogu se graditi unutar svih građevinskih područja naselja Općine Fužine, dok se više građevine mogu graditi samo unutar naselja Fužine (NA1_1) i temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU) određenog ovim Planom uvažavajući ove odredbe za provođenje.«

Članak 44.

U članku 54. Odluke dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Parkiranje i garažiranje vozila rješava se na čestici u skladu s člancima 104.-108., a rješavanje otpadnih voda u skladu s čl.116. ovih Odredbi.«

Članak 45.

U članku 59. stavci 1. i 2. Odluke mijenjaju se i glase:

»(1) Ovim Prostornim planom određene su površine izvan naselja za izdvojene namjene. Na površinama izvan naselja za izdvojene namjene ne može se planirati novo stanovanje, a nova izgradnja unutar neizgrađenog dijela moguća je samo temeljem prostornih planova užih područja propisanih ovim Planom.

(2) Ovim Prostornim planom određene su slijedeće površine izvan naselja za izdvojene namjene:

- gospodarska namjena - poslovna (K),

- ugostiteljsko-turistička namjena (T),

- sportsko-rekreacijska namjena (R),

- infrastrukturna namjena (IS),

- groblja - G,

- površine za eksploataciju mineralnih sirovina (E).«

Stavci 1. i 2. Odluke postaju stavci 3. i 4.

Stavak 3. Odluke briše se.

Stavak 4. Odluke postaje stavak 5.

Članak 46.

U članku 46. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Za izdvojene namjene izvan naselja propisuje se kolni pristup minimalne širine 4,5 metra za jednosmjerni promet odnosno 5,5 metara za dvosmjerni promet i propisani broj parkirališnih mjesta sukladno čl. 104-108 ovih Odredbi.«

U stavku 2. Odluke riječi »može biti ravno ili« zamjenjuju se riječima »mora biti«

Članak 47.

U naslovu »2.3.1.1. Površine gospodarske namjene (K,E)« Odluke iza riječi »namjene« dodaje se riječ »- poslovne«, a zarez »,« i oznaka »E« u zagradi brišu se

Članak 48.

U članku 61. stavak 1. alineja 1. Odluke mijenja se i glasi:

»- poslovne namjene (K)«

U stavku 2. Odluke iza zagrade »)« dodaje se zarez »,« i riječi »uslužne djelatnosti (hotel, ambulanta za domaće i divlje životinje i sl.)«

Članak 49.

Članak 62. Odluke mijenja se i glasi:

»Prostornim planom utvrđene su slijedeće zone poslovne namjene na području Općine Fužine:

n K11 poslovna zona Vrata 1, - izgrađena,

n K12 poslovna zona Fužine 1, - pretežito izgrađena,

n K13 poslovna zona Lič 1, - manjim dijelom izgrađena,

n K14 poslovna zona Lič 2, - manjim dijelom izgrađena,

n K15 poslovna zona Vrata 2, - neizgrađena,

n K16 poslovna zona Lič 3, - manjim dijelom izgrađena.«

Članak 50.

U članku 63. stavak 1. Odluke iza oznake »K11« dodaje se oznaka »K12«, a oznaka »K15« zamjenjuje se oznakom »K16«.

Stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Za sve zone poslovne namjene određene ovim Planom obavezan je priključak na sustav javne odvodnje planiran ovim Planom.«

Dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Do izgradnje sustava javne odvodnje planiranog ovim Planom, za zone poslovne namjene K11 i K16, obavezna je izgradnja nepropusne sabirne jame u skladu s higijensko-tehničkim uvjetima tijela nadležnog za zaštitu voda.

(4) Za sve ostale poslovne zone određene ovim Planom, a koje nisu navedene u stavku (3) ovog članka, obavezan je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem.«

Članak 51.

U članku 64. alineji 2. Odluke iza oznake »m« dodaje se točka ».« i rečenica »Ova odredba ne odnosi se na određivanje čestica za građevine i površine infrastrukturne namjene (IS) određene ovim Planom«

U alineji 4. Odluke iza zareza »,« dodaju se riječi »a ukoliko se izvode podzemne etaže najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti iznosi 1,5. Ukoliko geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja do dvije (2) podzemne etaže«

U alineji 5. Odluke iza oznake »m« dodaju se riječi u zagradi »(osim građevina odnosno dijelova građevine čija je izgradnja uvjetovana posebnim propisima)«

Članak 52.

U članku 66. stavku 1. Odluke iza riječi »javnoj« dodaju se riječi »državnoj i«

Članak 53.

U članku 68. stavak 5. Odluke iza točke ».« dodaje se rečenica »Najviše 1,0 m visine može biti neprovidni - čvrsti dio (kamen, beton i sl.) dok ostali dio mora biti metalni, drveni zeleni i sl. (providan i/ili djelomično providan).«

Članak 54.

Iza članka 70. Odluke dodaje se naslov »2.3.1.2. Površine ugostiteljsko-turističke namjene«

Članak 55.

Članak 71. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom predviđene su površine za gradnju sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene koje obuhvaćaju turistička naselja (T2) i kampove (T3).

(2) Na području Općine Fužine određene su slijedeće površine za gradnju sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene:

- Turistička naselja (T2)

n T22 ugostiteljsko-turistička zona »Vrelo 1« - neizgrađena,

n T23 ugostiteljsko-turistička zona »Gradina« - neizgrađena,

n T26 ugostiteljsko-turistička zona »Bajer« - neizgrađena,

n T27 ugostiteljsko-turistička zona »V ždrelu« - neizgrađena,

n T28 ugostiteljsko-turistička zona »Vrelo 2« - neizgrađena;

- Kamp (T3)

n T31 ugostiteljsko-turistička zona »Lepenica« - izgrađena;

(3) Smještaj kampova moguće je planirati i urbanističkim planovima uređenja unutar građevinskih područja za izdvojene namjene izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - turističkih naselja (T2) određenih ovim Planom.«

Članak 56.

Članak 72. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Do donošenja urbanističkog plana uređenja unutar zone kampa »Lepenica«- izviđački kamp (T31) moguća je:

- rekonstrukcija postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, definiranom člankom 78., stavak (3),

- opremanje urbanom opremom,

- izgradnja pratećih sadržaja - sportski i rekreacijskih (bez čvrstih objekata),

- izgradnja infrastrukturnih i komunalnih građevina i uređaja,

- uređenje parkovnih površina koje upotpunjuju i obogaćuju osnovne sadržaje.

(2) Uvjeti smještaja građevina u ugostiteljsko-turističkim zonama T2 iz članka 71. ovih Odredbi utvrdit će se izradom urbanističkih planova uređenja temeljem slijedećih graničnih vrijednosti:

- površina građevne čestice ne može biti manja od 400 m2,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 0,5,

- najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,5,

- najveća dopuštena visina građevina iznosi 11,20 m,

- ako geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja jedne (1) podzemne etaže,

- iznimno, unutar zona T2 moguća je izgradnja do dvije (2) podzemne etaže i tada najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 2,0,

- elementi oblikovanja moraju se u najvećoj mjeri prilagoditi prirodnom okolišu.

(3) Za zone ugostiteljsko-turističke namjene T26 i T27 obavezan je priključak na sustav javne odvodnje planiran ovim Planom. Do izgradnje sustava javne odvodnje planiranog ovim Planom obavezan je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem.

 (4) Na površini kampa »Lepenica«- izviđački kamp (T31), osim građevina namijenjenih smještaju i prehrani, mogu se planirati i svi prateći sadržaji - sportski, rekreacijski, zabavni i uslužni sadržaji i građevine, te parkovne površine koje upotpunjuju i obogaćuju osnovne sadržaje.

(5) Za zone ugostiteljsko-turističke namjene T22, T23 i T28 obavezan je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem. U slučajevima kod zona T22 i T28 ispust mora biti izvan II. zone zaštite voda (kartografski prikaz br. 3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«).

(6) Za zonu ugostiteljsko-turističke namjene T31 obavezna je izgradnja nepropusne sabirne jame u skladu s higijensko-tehničkim uvjetima tijela nadležnog za zaštitu voda.

(7) Površina ugostiteljsko-turističke namjene T27 određena ovim Planom predviđena je za izgradnju sadržaja zdravstveno-lječilišnog turizma (medicinska klinika, centar za rehabilitaciju sa svim programima i sadržajima, dom umirovljenika, ugostiteljsko-turistički sadržaji sa smještajnim kapacitetima, depadanse-bungalovi, sportsko rekreacijski sadržaji, parkovi, zelenilo, dječja igrališta).«

Članak 57.

Članak 73. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Površine sportsko-rekreacijske namjene na području Općine Fužine određene kao sportsko rekreacijski centri (R1) su:

Vrata:

- zona »Gmajna« (R11), pretežito izgrađena,

- »ski« zona »Plasa« (R12), neizgrađena,

- zona »Vrata« (R17), neizgrađena;

Fužine:

- zona »Bajer« (R13), neizgrađena,

- zona »Majer« (R18), pretežito izgrađena;

Lič:

- zona »Rudine I« (R15), neizgrađena,

- zona »Rudine II« (R19), neizgrađena;

Benkovac Fužinski:

- »ski« zona »Jelenča« (R16), neizgrađena.

(2) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene moguća je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta, sportskih dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), te smještaj rekreacijskih i pratećih uslužnih djelatnosti.

(3) Za sve zone sportsko-rekreacijske namjene (R1) određena je obavezna izrada urbanističkog plana uređenja.

(4) Za zone sportsko-rekreacijske namjene R11, R12, R13, R16, i R17 obavezan je priključak na sustav javne odvodnje planiran ovim Planom. Do izgradnje sustava javne odvodnje obavezan je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem.

(5) Za zone sportsko-rekreacijske namjene R15, R18 i R19 obavezan je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem.

(6) Na površini sportsko-rekreacijske namjene R17 osim građevina određenih stavkom (2) ovog članka, moguća je i gradnja i uređenje otvorenih sportsko-rekreacijskih površina (mini golf, košarka, klizalište, nogomet, tenis i sl.), hortikulturno uređenih zelenih površina, konjušnica, spremišta i manjih bivaka za korisnike i posjetioce.

(7) Na površini sportsko-rekreacijske namjene R18 osim građevina određenih stavkom (2) ovog članka, moguća je i gradnja i uređenje građevina namijenjenih lovnoj djelatnosti (lovačka kuća, streljana za gađanje glinenih golubova i sl.).«

Članak 58.

Članak 74. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti uređenja sportsko-rekreacijskih »ski« zona »Vrata« R12 i »Jelenča« R16 utvrdit će se izradom Urbanističkog plana uređenja temeljem sljedećeg:

- moguće je uređivati kao zonu zimskih sportova za skijanje i daskanje, te za ostale sportove kao što su: skijaško trčanje, skijaški skokovi i hodanje, bob i sl., ali i druge sportove (ljetne) kao što su biciklizam, motokros, zmajarstvo, atletski sportovi, sportovi u bazenima, polivalentna igrališta, i sl.,

- Površine za ostale sportove moraju biti ograđene od skijališta.

(2) Uz svako skijalište mora se osigurati prostor za parkiralište. Na kapacitet od 1000 skijaša mora se osigurati:

- parkiralište za 10 autobusa i 200 osobnih automobila (5-6 m2 / skijašu),

- prostor za službu spašavanja i pružanja prve pomoći, prijemni prostor, i sanitarije za korisnike, te prostori za pružanje ugostiteljskih usluga.

(3) Unutar zone »Jelenča« (R16), osim građevina iz članka 73. ovih Odredbi, moguća je izgradnja i smještajnih kapaciteta, a uvjeti uređenja odrediti će se u skladu s korisnicima i zakonskom regulativom, obaveznom izradom prostornog plana užeg područja (UPU-om) temeljem sljedećih kriterija:

- građevine moraju biti grupirane na jednom dijelu zemljišnog kompleksa (max. 2,0 ha) ili najviše na dva dijela od kojih svaki može iznositi max. 1,0 ha,

- nova izgradnja svojom veličinom i funkcijom, te građevinskim materijalom treba biti primjerena krajobrazu kako ne bi utjecala na promjenu njegovih vrijednih obilježja,

- moguća je izgradnja smještajnih objekta kao što je hotel, pansioni, apartmani (planinske kućice, bungalovi i sl.) maksimalne visine građevina do tri nadzemne etaže 10,0 m. Ako geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja do dvije (2) podzemne etaže,

- obavezna je izgradnja zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda s pročišćavanjem pratećih smještajnih turističkih sadržaja,

- moguća je izgradnja infrastrukturnih i manjih komunalnih građevina (trafostanica, i sl.).

(4) Unutar zone sportsko-rekreacijskog centra »Rudine I« (R15) predviđeno je osim uređenja sportsko-rekreacijske namjene u skladu s člankom 73. ovih odredbi i uređenje postojećeg vjerskog sadržaja. Uvjeti uređenja odrediti će se u skladu s korisnicima i zakonskom regulativom, obaveznom izradom prostornog plana užeg područja (UPU- om) temeljem slijedećih kriterija:

- rekonstrukcija postojećih građevina u vlastitim gabaritima,

- izgradnja manjih vjerskih građevina (poklonaca, građevina za potrebe križnog puta i sl.),

- otvorenih nadstrešnica, pergola i sl. građevina,

- moguće je uređenje staza (za šetnju i sl.), odmorišta - vidikovaca, gradnja stepenica, podzida. Pješačke staze i šetnice grade se i uređuju uz obvezno uvažavanje tradicionalnog načina izvedbe - zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl), kao kameni zid ili se oblažu kamenom i sl.,

- moguća je izgradnja infrastrukturnih i manjih komunalnih građevina (trafostanica, i sl.).

(5) Unutar zone sportsko-rekreacijskog centra »Rudine II« (R19) predviđena je izgradnja i uređenje automotodroma. Uvjeti uređenja odrediti će se u skladu s korisnicima i zakonskom regulativom, obaveznom izradom prostornog plana užeg područja (UPU-om) temeljem slijedećih kriterija:

- moguće je uređenje staza (cesta) za utrke,

- moguće je uređenje staza (za šetnju i sl.), odmorišta - vidikovaca, gradnja stepenica, podzida. Pješačke staze i šetnice grade se i uređuju uz obvezno uvažavanje tradicionalnog načina izvedbe - zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl.), kao kameni zid ili se oblažu kamenom i sl.,

- prostor je moguće opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.), dok je ulazni dio u kompleks moguće opremiti odgovarajućim parkiralištem, sanitarnim uređajima, montažnom građevinom i/ili kioskom sukladno članku 57. ovih Odredbi te javnom rasvjetom,

- moguća je gradnja infrastrukturnih i manjih komunalnih građevina (trafostanica, i sl.).«

Članak 59.

Članak 75. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Na području Općine Fužine područja namijenjena smještaju građevina i površina infrastrukturne namjene razvrstana su na:

- (IS11) zona vjetroparka »Zvirjak«, neizgrađena,

- (IS12) zona vjetroparka »Kobiljak«, neizgrađena,

- (IS2) CHE Vrelo - Fužine, izgrađena,

- (IS3) RHE Lepenica, izgrađena,

- (IS4) Elektrovučno postrojenje, neizgrađena,

- (IS5) Toplana (bioenergana), neizgrađena (izgradnja izvan građevinskog područja),

- (IS6) TS 110/6 Drvenjača, neizgrađena,

- (IS7) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, djelomično izgrađena.

(2) Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike određeni su u poglavlju br. 5. »Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava« (članci 94.-125.) i br. 2.3.2.»Građevine izvan građevinskog područja« (čl. 80) ovih Odredbi.

(3) Zone vjetroparka »Zvirjak« (IS11) i »Kobiljak« (IS12) planiraju se za proizvodnju električne energije putem vjetroelektrana. Uvjeti uređenja utvrdit će se neposrednom provedbom ovog Plana temeljem posebnog projekta sukladno Zakonu i posebnim propisima.«

Članak 60.

U članku 76. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Površine groblja izvan građevinskog područja naselja na području Općine Fužine su:

- Fužine-G1, površine cca 1,80 ha. Površina za proširenje iznosi cca 1,20 ha.,

- Lič-G2, proširenje cca 0,53 ha.«

Stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Površina za proširenje groblja uz naselje Fužine (G1) obuhvaćena je obaveznom izradom UPU1 zajedno sa NA 1_1, R13 i T26 dok je proširenje groblja naselja Lič (G2) obuhvaćeno obaveznom izradom Detaljnog plana uređenja (DPU3).«

Članak 61.

U naslovu »2.3.1.6. Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (E1 i E2)« Odluke riječ »površine« zamjenjuje se riječi »površina«, a oznaka i riječ u zagradi »E1 i« brišu se.

Članak 62.

U članku 77. stavak 1. i 2. Odluke mijenjaju se i glase:

»(1) Površina za iskorištavanje mineralnih sirovina (E) utvrđena je na lokalitetu:

- »Benkovac Fužinski« (E2), površine cca 19,90 ha, pretežito izgrađeni.

(2) Ovim planom utvrđuju se slijedeći opći uvjeti za eksploataciju mineralnih sirovina unutar zone (E2) temeljem slijedećih kriterija:

- najmanja dopuštena udaljenost eksploatacijskog polja i polja za istraživanje mineralnih sirovina od naselja iznosi minimalno 40 m (Zakon o rudarstvu NN 35/95 - pročišćeni tekst čl. 19. i 20.),

- obavezan je priključak na sustav odvodnje planiran ovim Planom. Do izgradnje sustava odvodnje planiranog ovim Planom obavezan je vlastiti zatvoreni sustav odvodnje s pročišćavanjem,

- maksimalna dopuštena razina buke iznosi 30 decibela,

- najveća dopuštena koncentracija lebdećih čestica unutar eksploatacijskog polja ne smije prijeći 150 m/m3 zraka, dok taložna tvar (sediment) ne smije prijeći 350 mg/m2 na dan,

- na području kamenoloma (E2) potrebno je izvršiti vodoistražne i geološke radove.«

U stavku 3. Odluke iza riječi »obavljati će se« dodaju se riječi »neposrednom provedbom ovog Plana«

U stavku 5. Odluke rečenica »Nakon obavljenih eksploatacijskih radova eksploatacijsko polje (E1) potrebno je izvršiti sanaciju i prenamjenu.« briše se

Stavak 6. Odluke mijenja se i glasi:

»Eksploatacijsko polje »Široko Brdo« uz naselje Vrata određeno je ovim Planom za sanaciju. Sanaciju treba provesti djelomično kroz prenamjenu (dio poslovne zona (K15) određene ovim Planom) i ozelenjavanjem. Pokose eksploatacijskog polja treba urediti nasipavanjem etažnih stepenica sa pokosom do 1:2 za koje treba koristiti iskopni materijal sa područja Općine Fužine, a moguće je i izvan Općine Fužine.«

Članak 63.

U članku 78. stavak 2. Odluke briše se.

Stavak 3. Odluke postaje stavak 2.

Članak 64.

U članku 79. stavak 1. Odluke riječi »planirati izgradnja« zamjenjuju se riječima »neposrednom provedbom ovog Plana graditi«

U stavaku 1. alineja 1. Odluke riječ »građevina« zamjenjuje se riječi »građevine«.

U alineji 2. Odluke riječi »gospodarskih građevina« zamjenjuju se riječima »gospodarske građevine«, riječi « stambeno-gospodarskih građevina« zamjenjuje se riječima »stambeno - gospodarske građevine«, a iza riječi »seoskim gospodarstvima,« dodaju se riječi »manje građevine seoskog turizma,«

U alineji 3. Odluke riječi »zdravstvenih i rekreacijskih građevina« zamjenjuju se riječima »zdravstvene i rekreacijske građevine«.

U alineji 4. Odluke riječi »planinarskih domova« zamjenjuju se riječima »planinarski domovi«, a iza riječi »skloništa dodaje se zarez »,« i riječi »lovačke kuće, »čeke«.

Stavak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Isključuje se izgradnja građevina iz stavka (1) ovog članka (osim nužne infrastrukture i građevina određenih ovim Planom) na slijedećim područjima:

- Poljoprivrednom tlu osnovne namjene razgraničenom kao vrijedno poljoprivredno tlo (P2) (prikazano na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000). Iznimno, dozvoljena je izgradnja građevina koje služe poljoprivrednoj proizvodnji (samo staklenici, plastenici i spremišta poljoprivrednih strojeva i alata), stambene i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja poljopri

vredne proizvodnje kao i uz ribogojilišta, »čeka« te manjih vjerskih građevina i to križevi, poklonci i sl.;

- Zaštitnim šumama (Š2) i šumama posebne namjene (Š3) (prikazano na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000). Iznimno, u šumama posebne namjene (Š3) dozvoljena je izgradnja rekreacijskih građevina bez mogućnosti gradnje čvrstih objekata, te planinarskih domova, skloništa, lovačkih kuća i »čeka« kao i manjih vjerskih građevina i to križevi, poklonci i sl.;

- Unutar područja prirodnog i kultiviranog (stvorenog) krajobraza predloženog za zaštitu ovim Planom (prikazano na kartografskim prikazima br. 3A Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja u mj. 1:25000). Iznimno, dozvoljena je izgradnja »čeka« te manjih vjerskih građevina i to križevi, poklonci i sl.;

- Unutar obuhvata II. zone sanitarne zaštite i neistraženog vodozaštitnog područja (prikazano na kartografskom prikazu br. 3.B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju u mj. 1:25000);

- Unutar zona poplavnih područja kod incidentnih situacija i elementarnih nepogoda (prikazano na kartografskom prikazu br. 3.B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju u mj. 1:25000). Iznimno, dozvoljava se izgradnja staklenika i plastenika, spremišta poljoprivrednih strojeva i alata, rekreacijskih građevina bez mogućnosti gradnje čvrstih objekata, »čeka« te manjih vjerskih građevina i to križevi, poklonci i sl.«

Stavak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Za izgradnju građevina iz stavka (1) ovog članka može se pristupiti kada je u cjelini poznat program izgradnje i odobren od Općine Fužine.«

Članak 65.

U članku 80. stavak 1. Odluke iza riječi »infrastrukturne koridore« dodaje se zarez »,« i riječi »te komunalne građevine: građevine za uređenje vodotoka i voda te izgradnja manjih vjerskih građevina (križevi, poklonaca i sl.)«

U stavku 2. Odluke riječi »prometnih i infrastrukturnih sustava« zamjenjuju se riječima »prometnog sustava, sustava veza, vodnogospodarske infrastrukture i sustava energetike«.

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Na prostoru Općine Fužine mogu se, izvan građevinskog područja na prostorima primjerenim za tu namjenu, graditi manje vjerske građevine i to križevi, poklonci i sl., najveće bruto površine do 20 m2

Članak 66.

U članku 81. Odluke iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Građevine iz stavka (1) ovog članka mogu graditi poljoprivredne zadruge, pravne osobe odnosno investitori registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (prijavljeno poljoprivredno gospodarstvo).

Građevine iz stavka (1) ovog članka moraju se ukloniti u roku od dvije godine nakon prestanka obavljanja poljoprivredne djelatnosti.«

Članak 67.

U članku 83. stavak 4. Odluke briše se.

Članak 68.

U članku 84. stavku 6. Odluke iza riječi »poljoprivrednim površinama« dodaju se riječi »vrijednog obradivog poljoprivrednog tla (P2) i ostalog obradivog poljoprivrednog tla (P3) (određeno na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000) površine«, a broj »500« zamjenjuje se riječima i brojem »najmanje 5000«

Članak 69.

U naslovu 2.3.2.3. Stambeno-gospodarske građevine poljoprivredne namjene, uz ribogojilišta, za turizam na seoskim gospodarstvima Odluke iza riječi »gospodarstvima« dodaje se zarez »,« i riječi »manje građevine seoskog turizma«

Članak 70.

U članku 85. stavaku 8. alineji 4. Odluke broj i riječi »150 cm za prizemne, odnosno do« i riječi »za katne građevine (mjereno od gornjeg ruba najviše stropne konstrukcije do unutarnjeg presjecišta krovne konstrukcije i zida)« brišu se, a broj »23« zamjenjuje se brojem »45«.

U alineji 6. Odluke broj »3,0« zamjenjuje se brojem »3,50«, a broj »4,20« zamjenjuje se brojem »4,70«

Iza stavka 11. Odluke dodaje se novi članak 12. koji glasi:

»Prostornim planom utvrđene su površine na kojima se mogu graditi manje građevine seoskog turizma (određene simbolom (GST) na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000 te simbolom (GST) i površinom na kartografskim prikazima br. 3C »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« u mj. 1:25000 i br. 4 »Građevinska područja« u mj. 1:5000). Ove građevine ne mogu se graditi na drugim područjima Općine Fužine. Građevine se grade prema slijedećim općim uvjetima:

- najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 1200 m2, a 50% površine čestice mora biti pod poljoprivrednim površinama (povrće, voće i dr.),

- postojeći kolni prilaz širine 3,0 m. Iznimno, pristup može biti i površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza min. širine 3,0 metra,

- unutar građevne čestice moguć je smještaj jedne slobodno stojeće građevine do max. 60 m2 tlocrtne površine, dvije nadzemne etaže (druga etaža obavezno potkrovlje) i najveće ukupne visine 8,0 metara,

- građevina mora biti biti udaljena najmanje pola visine (h/2) od susjedne građevine osnovne namjene i ne manje od 3,0 m od granice susjedne građevne čestice,

- ograde trebaju biti zelene ili drvene kao i kombinacija drveta i zelenila,

- arhitektonsko oblikovanje građevina, oblikovanje fasada i krovišta, te upotrebljeni građevinski materijali moraju biti primjereni tradicionalnoj gradnji (Gorski kotar). Moguća je izgradnja drvenih građevina kao i montažnih drvenih kuća.«

Članak 71.

U članku 86. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Uvjeti za izgradnju zdravstvenh i rekreacijskih građevina iz stavka (1) ovog članka su:

- postojeći kolni prilaz širine najmanje 3,0 m.

- Najveći dopušteni broj etaža iznosi 2 nadzemne etaže, a najveća dopuštena visina 8,5 m.

- Najveća dopuštena tlocrtna projekcija građevine iznosi 300 m2

Stavci 2. i 3. Odluke postaju stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Prostornim planom utvrđena je površina za uređenje »izletišta« na području naselja Lič, na predjelu »oko Vicićevog mosta« (određeno simbolom (Iz) na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000 i simbolom (Iz) i površinom na kartografskom

prikazu br. 3C »Uvjeti korištenja i zaštite prostora« u mj. 1:25000 i br. 4 »Građevinska područja« u mj. 1:5000).

(4) Na površini iz stavka (3) ovog članka gradi se neposrednom provedbom ovog plana, a mogući zahvati su:

- gradnja i uređenje sportsko-rekreacijskih građevina bez mogućnosti gradnje čvrstih građevina (sportskih dvorana, svlačionica i dr.),

- gradnje manjih otvorenih drvenih nadstrešnica (pavilijona, pergola) do 25 m2 tlocrtne površine i visine do 4,0 m,

- uređenja staza (biciklističkih, za šetnju i sl.), odmorišta - vidikovaca, gradnje stepenica, podzida. Pješačke staze i šetnice grade se i uređuju uz obvezno uvažavanje tradicionalnog načina izvedbe - zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl.), kao kameni zid ili se oblažu kamenom i sl.,

- prostor je moguće opremiti urbanom opremom (klupe, koševi za smeće, zaštitne ograde, informativni panoi, orijentacijske oznake i sl.),

- moguće je opremanje odgovarajućim parkiralištem, sanitarnim uređajima, kioskom sukladno članku 57. ovih Odredbi te javnom rasvjetom.«

Stavak 5. Odluke briše se.

Članak 72.

U članku 87. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Građevine u funkciji gospodarenja šumama unutar šuma mogu graditi isključivo šumarije, planinarska i lovačka društva, a sukladno kriterijima zaštite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i tradicionalnog graditeljstva.«

Stavak 1. Odluke postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»Građevine u funkciji gospodarenja šumama koje se grade u šumi ili na šumskom zemljištu, te građevine u funkciji lova na području šuma, omogućavaju se uz posebne uvjete korištenje šuma koje propisuje nadležno Ministarstvo za gospodarenje šumama, a na području Općine Fužine izvan građevinskog područja mogu se graditi i planinarski domovi, skloništa za sklanjanje i boravak planinara, građevine u funkciji lova, lovačke kuće, »čeke«, lugarnice i slične građevine.«

Stavak 2. Odluke postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Građevine iz stavka (2) ovog članka mogu se graditi poštivanjem slijedećih kriterija:

- najmanja površina građevne čestice iznosi 100 m2 za građevine lova, lugarnice i slične građevine, odnosno 500 m2 za planinarske domove,

- najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m,

- najmanja udaljenost od granice građevne čestice iznosi 4,0 m,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 2 etaže, a najveća dopuštena visina iznosi 11,0 m,

- najveća dopuštena tlocrtna projekcija građevine iznosi 150 m2,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,5 za građevine lova, lugarnice i sl. građevine, odnosno 0,3 za planinarske domove.«

Stavak 3. Odluke briše se.

Članak 73.

U članku 90. stavak 1. Odluke iza riječi »društvenih djelatnosti:« dodaju se riječi »uprava i pravosuđe«

Stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Ovim Planom određen je minimalni sadržaj, broj, vrsta i kapacitet građevina društvenih djelatnosti iz stavka (1) ovog članka.«

Stavak 2. Odluke postaje stavak 3.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»U cilju poboljšanja standarda uprave i pravosuđa potrebno je osigurati uvjete za rad institucije policije odnosno policijske postaje ili njihove ispostave u naselju Fužine, a detaljni prostorni smještaj odrediti će se ovim Planom propisanim UPU-om za naselje Fužine u skladu s uvjetima i smjernicama određenim u poglavlju »2.2.3. »Građevine društvene (javne) namjene« ovih Odredbi.«

Članak 74.

U članku 91. iza stavka 3. Odluke dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Detaljniji uvjeti rekonstrukcije osnovne škole i sportske dvorane u Fužinama dati će se ovim Planom propisanim UPU-om za naselje Fužine u skladu s uvjetima i smjernicama određenim u poglavlju »2.2.3. »Građevine društvene (javne) namjene« ovih Odredbi.«

Članak 75.

U članku 92. iza stavka 5. Odluke dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Detaljni prostorni smještaj za građevine određene ovim člankom odrediti će se ovim Planom propisanim UPU-om za naselje Fužine u skladu s uvjetima i smjernicama određenim u poglavlju »2.2.3. »Građevine društvene (javne) namjene« ovih Odredbi.«

Članak 76.

U članku 93. stavak 2. Odluke iza riječi »galeriju i muzej« dodaje se zarez »,« i riječi »a detaljniji uvjeti odrediti će se ovim Planom propisanim UPU-om za naselje Fužine u skladu s uvjetima i smjernicama određenim u poglavlju »2.2.3. »Građevine društvene (javne) namjene« ovih Odredbi«

Iza stavka 3. Odluke dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Na području Fužina ima više sportskih objekata ali ne i cjelovitog sportskog centra to će buduća izgradnja ići u smjeru kompletiranja sadržaja i izgradnje jedne višenamjenske sportske dvorane, a detaljniji uvjeti odrediti će se ovim Planom propisanim UPU-om za naselje Fužine u skladu s uvjetima i smjernicama određenim u poglavlju »2.2.3. »Građevine društvene (javne) namjene« ovih Odredbi.«

Članak 77.

U članku 95. stavak 2. iza točke 2a. Odluke dodaje se točka 2b. koja glasi:

»b) Odvodnja:

- (IS7) uređaj za pročišćavanje otpadnih voda«

U točki 3b. alineji 1. Odluke ispred oznake »CHE« dodaje se oznaka u zagradi »(IS2)«

U točki 3b. alineji 2. Odluke ispred oznake »RHE« dodaje se oznaka u zagradi »(IS3)«

U točki 3b. alineji 3. Odluke ispred oznake »EVP« dodaje se oznaka u zagradi »(IS4)«

U točki 3b. alineja 4. Odluke mijenja se i glasi:

»- (IS6) TS 110/6 Drvenjača«

Iza točke 4. Odluke dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»Obnovljivi izvori energije

- (IS11) zona vjetroparka »Zvirjak«

- (IS12) zona vjetroparka »Kobiljak«

- (IS5) toplana (bioenergana)«

U članku 95. stavak 3. Odluke tablica 3 »Kriteriji razgraničenja infrastrukturnih koridora« dopunjuje se i glasi:

Članak 78.

Članak 97. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Prostornim planom određena je planirana osnovna mreža cesta koju na području Općine Fužine čine:

- autoceste,

- državne ceste,

- županijske ceste,

- lokalne ceste,

- ostale ceste (nerazvrstane).

(2) Ceste iz stavka (1) ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br 1 »Korištenje i namjena površina« u mj.1:25000 i označene planskim oznakama: A - autoceste, D - državne, Ž - županijske, L - lokalne i N - ostale ceste (nerazvrstane).

(3) Mrežu autocesta i državnih cesta na području Općine Fužine čine:

(A1) autocesta:

- dio autoceste A6 (čvorište Bosiljevo II (A1) - Delnice - Rijeka (čvorište Orehovica, A7)) u sklopu koje se nalazi prometno čvorište »Vrata«, vijadukt Bajer, tuneli »Tuhobić« i »Sleme«, NN 77/07 (postojeća trasa);

(D1) državne ceste:

dio D3 (G.P. Goričan (gr. R Mađarske) - Čakovec - Varaždin - Breznički Hum - Zagreb - Karlovac - Rijeka (D8)), NN 122/08 (postojeća trasa).

(4) Mrežu županijskih cesta na području Općine Fužine čine sljedeće prometnice:

1) dio (»Karolina«) Vrbovsko - Ravna Gora - Mrkopalj - Fužine - Hreljin - Meja u duljini od 10,2 km od ukupno 25,9 km (postojeća trasa i djelomično planirana);

2) Novi Vinodolski - Lukovo - građevinska područja naselja Lič (NA2-3-4, NA2-3-3, NA2-2-1) - spoj s Ž1 sjeveroistočno od željezničkog kolodvora, na obilaznici naselja Fužine (postojeća trasa i djelomično planirana);

 3) od spoja s Ž1 unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) - između građevinskih područja izdvojenih namjena T26 i R13 - građevinsko područje naselja Benkovac Fužinski (NA4-7) - spoj s D1 (postojeća trasa i djelomično planirana).

(5) Na području Općine Fužine mrežu lokalnih prometnica čini:

(L1) - spoj županijske ceste Ž2 - građevinsko područje naselja Lič (NA2-3-2, NA2-3-1) - poslovna zona K13 - poslovna zona K14 - spoj županijske ceste Ž2 (postojeća trasa i djelomično planirana);

(L2) - od spoja s županijskom cestom Ž1 - građevinsko područje naselja Slavica (NA6-1, NA6-2) - Općina Mrkopalj (postojeća trasa, prekategorizacija);

(L3) - od spoja s županijskom cestom Ž2 unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-2-1) - Općina Vinodolska (postojeća trasa, prekategorizacija);

(L4) - od spoja s županijskom cestom Ž1 unutar građevinskog područja naselja Vrata (NA3-1) - građevinsko područje naselja Vrata (NA3-2) - između poslovne zone K15 i sportsko rekreacijske zone R11 - spoj županijske ceste Ž1 unutar građevinskog područja naselja Vrata (NA3-1), (postojeća trasa i djelomično planirana, prekategorizacija);

(L5) - od spoja sa županijskom cestom Ž3 - građevinsko područje naselja Benkovac Fužinski (NA4-6) - uz sportsko rekreacijsku zonu R16 - spoj županijske ceste Ž1 unutar građevinskog područja naselja Benkovac Fužinski (NA4- 1), (postojeća trasa, prekategorizacija);

(L6) - od spoja s županijskom cestom Ž1 unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1 na istoku) - spoj županijske ceste Ž1 ispred građevinskog područja naselja Benkovac Fužinski (NA4-5), (postojeća trasa, prekategorizacija);

(L7) - od spoja s županijskom cestom Ž3 između građevinskih područja T26 i R13 - kroz građevinsko područje naselja Fužine (NA1-1) - spoj s planiranom lokalnom cestom L6 - spoj sa županijskim cestama Ž1 i Ž2 sjeveroistočno od željezničkog kolodvora, na obilaznici naselja Fužine (postojeća trasa, prekategorizacija).

(6) Mrežu ostalih cesta (nerazvrstanih) na području Općine Fužine čine:

(N1) - spoj županijske ceste Ž1 unutar građevinskog područja naselja Vrata (NA3-1) - unutar sportsko rekreacijske zone R12, uz poslovnu zonu K11, sportsko rekreacijsku zonu R17 i turističku zonu T27 (postojeća trasa i djelomično planirana);

(N2) - spoj županijske ceste Ž2 - uz sportsko rekreacijsku zonu R15 - do turističke zone T23 (po postojećoj trasi, djelomično po postojećoj trasi šumske ceste);

(N3) - od spoja sa ulicom Breg unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) - južno uz građevinsko područje - spoj s Školskom ulicom unutar izgrađenog građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1), (postojeća trasa i djelomično planirana),

(N4) - spoj sa ulicom Breg unutar unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) - sjeverno duž građevinskog područja pa zatim na zapad do kraja građevinskog područja (postojeća trasa i djelomično planirana);

(N5) - od građevinskog područja naselja Belo selo (NA5) - južno uz prugu - spoj na ostalu nerazvrstanu prometnicu N1 (planirana trasa);

(N6) - od spoja s nerazvrstanom cestom (N5) - prema jugu i na kraju sportsko-rekreacijske zone (R12) na istok do kraja sportsko-rekreacijske zone (R12), (postojeća trasa);

(N7) - spoj s lokalnom cestom Ž2 unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) - zapadno uz jezero Bajer - spoj sa županijskom cestom (Ž2) unutar građevinskog područja naselja Benkovac Fužinski (NA4-7), (postojeća trasa i djelomično planirana);

(N8) - spoj županijske ceste Ž2 unutar građevinskog područja naselja Benkovac Fužinski (NA4-7) - građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene (R18) (po postojećoj trasi);

(N9) - spoj županijske ceste Ž2 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene (T22), (planirana trasa);

(N10) - spoj županijske ceste Ž2 unutar građevinskog područja naselja Benkovac Fužinski (NA4-7) - planirana lokalna cesta (L5), (planirana);

(N11) - spoj županijske ceste Ž1 u građevinskom području naselja Benkovac Fužinski (NA4-1) - građevinsko područje izdvojene namjene izvan naselja (površina za iskorištavanje mineralnih sirovina »Benkovac Fužinski - E2), (po postojećoj trasi);

(N12) - od spoja sa planiranom lokalnom cestom (L3) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-1) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-1-2), (po postojećoj trasi);

(N13) - od spoja sa planiranom lokalnom cestom (L3) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-1) - neizgrađeno građevinsko područje naselja Lič (NA2-1-1) - spoj županijske ceste Ž2 (po postojećoj trasi do mosta a dalje planirana trasa);

(N14) - od spoja sa planiranom lokalnom cestom (L3) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-1) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-4-3) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-4-4), (po postojećoj trasi);

(N15) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N14) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-4-1), (po postojećoj trasi);

(N16) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N15) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-4-2), (po postojećoj trasi);

(N17) - spoj županijske ceste Ž2 unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-2-1) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-1-3), (po postojećoj trasi);

(N18) - spoj županijske ceste Ž2 unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-3-4) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-3-5), (po postojećoj trasi);

(N19) - spoj županijske ceste Ž2 unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-2-1) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-2-2) - građevinsko područje poslovne namjene (K16) - spoj županijske ceste Ž2 unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-2-1), (po postojećoj trasi);

(N20) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N19) - građevinsko područje naselja Lič (NA2-2-3), (po postojećoj trasi);

(N21) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N13) - unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Lič (NA2-1- 1), (planirana);

(N22) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N12) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-2) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS11), (po postojećoj trasi, djelomično po trasi postojeće šumske ceste);

(N23) - od spoja sa lokalnom cestom (L3) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS12), (planirana).«

Članak 79.

Naslov »Državne ceste« ispred članka 99. Odluke briše se.

Članak 80.

Članak 99. Odluke mijenja se i glasi:

»Unutar kao i izvan građevinskih područja, uz postojeće i planirane prometnice, moguća je izgradnja benzinskih sta

nica neposrednom provedbom ovog Plana uz posebne uvjete nadležnih pravnih osoba za upravljanje cestama, a prema slijedećim općim uvjetima:

- minimalna veličina čestice iznosi 500 m2,

- koeficijent izgrađenosti Kig iznosi 0,3,

- visina građevina može biti najviše prizemlje do max. 5,5 metara,

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m,

- udaljenost građevine kao i podzemnih spremnika od granica susjednih čestica mora biti najmanje 3,0 m.«

Članak 81.

U članku 100. stavku 2. alineje 1., 2. i 3. Odluke mijenjaju se i glase:

- »za postojeću Ž5068 koja je ovim Planom označena planskom oznakom Ž1:

-izgradnja obilaznice naselja Fužine (nova trasa) koja će preuzeti županijski značaj odnosno postati će dio županijske ceste Ž5068;

-rekonstrukcija postojeće trase u svrhu poboljšanja prometno-tehničkih karakteristika i to rekonstrukcija prijevoja »jama« i čvora »mostići« kao i proširenja kolnika;

- za dio postojeće Ž5062 koja je ovim Planom označena planskom oznakom Ž2:

-rekonstrukcija trase u svrhu poboljšanja prometno- tehničkih karakteristika južno od željezničke pruge (dio nove trase) kao i proširenja kolnika.

- za dio postojeće Ž5062 koja je ovim Planom označena planskom oznakom Ž3:

-rekonstrukciju postojeće trase u svrhu poboljšanja prometno-tehničkih karakteristika i proširenja kolnika te izgradnju odnosno produžetak postojeće trase (od spoja s Ž1 unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) - između građevinskih područja izdvojenih namjena T26 i R13 - spoj s postojećom trasom koja je označena planskom oznakom Ž3

Članak 82.

U članku 101. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Prostornim planom predviđena je izgradnja sljedećih lokalnih cesta:

- izgradnja odnosno produžetak postojeće lokalne ceste (L1) od poslovne zone K13 - poslovna zona K14 - spoj županijske ceste Ž2 (planirana trasa).«

Iza stavka 1. Odluke dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ovim Planom predlaže se prekategorizacija slijedećih nerazvrstanih cesta u lokalne:

- od spoja s županijskom cestom Ž1 - građevinsko područje naselja Slavica (NA6-1, NA6-2) - Općina Mrkopalj obzirom da povezuje županijsku cestu (Ž1) i Općinu Mrkopalj (označena planskom oznakom L2);

- od spoja s županijskom cestom Ž2 unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-2-1) - Općina Vinodolska obzirom da povezuje županijsku cestu (Ž2) i Općinu Vinodolsku (označena planskom oznakom L3);

- od spoja s županijskom cestom Ž1 unutar građevinskog područja naselja Vrata (NA3-1) - građevinsko područje naselja Vrata (NA3-2) - između poslovne zone K15 i sportsko rekreacijske zone R11 - spoj županijske ceste Ž1 unutar građevinskog područja naselja Vrata (NA3-1), obzirom da povezuje županijsku prometnicu (označena planskom oznakom L4);

- od spoja sa županijskom cestom Ž3 - građevinsko područje naselja Benkovac Fužinski (NA4-6) - uz sportsko rekreacijsku zonu R16 - spoj županijske ceste Ž1 unutar građevinskog područja naselja Benkovac Fužinski (NA4- 1), obzirom da povezuje dvije županijske prometnice (označena planskom oznakom L5);

- dio trase županijske ceste Ž1 (dio postojeće Ž5068) unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) prekategorizirati će se u lokalnu prometnicu nakon izgradnje planirane obilaznice koja će preuzeti županijski značaj (označena planskom oznakom L6);

- dio trase postojeće Ž5062 unutar građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) prekategorizirati će se u lokalnu prometnicu nakon izgradnje planiranog produžetka županijske ceste između građevinskih područja izdvojenih namjena T26 i R13 - spoj s županijskom cesto Ž1 (označena planskom oznakom L7).«

Članak 83.

U članku 102. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Ovim Planom planira se izgradnja slijedećih novih ostalih cesta (nerazvrstanih) na području Općine Fužine:

(N2) - spoj županijske ceste Ž2 - uz sportsko rekreacijsku zonu R15 - do turističke zone T23 (po postojećoj trasi šumske ceste);

(N3) - od spoja sa ulicom Breg unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) - južno uz građevinsko područje - spoj s Školskom ulicom unutar izgrađenog građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1), (planirana),

(N4) - spoj sa ulicom Breg unutar unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Fužine (NA1-1) - sjeverno duž građevinskog područja pa zatim na zapad do kraja građevinskog područja (djelomično po trasi postojeće šumske ceste i djelomično planirana);

(N9) - spoj županijske ceste Ž2 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene (T22), (planirana);

(N10) - spoj županijske ceste Ž2 unutar građevinskog područja naselja Benkovac Fužinski (NA4-7) - planirana lokalna cesta (L5), (planirana);

(N13) - od spoja sa planiranom lokalnom cestom (L3) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-1) - neizgrađeno građevinsko područje naselja Lič (NA2-1-1) - spoj županijske ceste Ž2 (po postojećoj trasi do mosta, a dalje planirana trasa);

(N21) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N13) - unutar neizgrađenog građevinskog područja naselja Lič (NA2-1- 1), (planirana);

(N22) - od spoja sa nerazvrstanom cestom (N12) unutar građevinskog područja naselja Lič (NA2-1-2) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS11), (po trasi postojeće šumske ceste);

(N23) - od spoja sa lokalnom cestom (L3) - građevinsko područje izdvojene namjene vjetroparka (IS12), (planirana).«

Stavak 2. Odluke postaje stavak 3.

Stavak 3. Odluke postaje stavak 5.

Stavak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Obzirom na navedeno u stavku (3) ovog članka, unutar građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene (R12), u toku izrade urbanističkog plana uređenja potrebno je osigurati vezu (spoj) postojeće šumske ceste sa nerazvrstanom cestom (N1) određene ovim Planom.«

Stavak 4. Odluke postaje stavak 6

Stavak 5. Odluke postaje stavak 7

Članak 84.

U članku 110. Odluke oznaka u zagradi »R1_1« zamjenjuje se oznakom »R11«, riječi »Točna lokacija« zamjenjuju se riječima »Veličina prostora helidroma iznosi min. 100x100 metara, a uvjeti smještaja sadržaja«, a oznaka »(UPU6)« briše se.

Članak 85.

Naslov »5.3. INFRASTRUKTURA VODOOPSKRBE I ODVODNJE« Odluke mijenja se i glasi:

»VODNO GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

(vodoopskrbe i odvodnje, uređenja voda i zaštita od štetnog djelovanja voda)«

Članak 86.

U članku 114. stavku 1. Odluke iza riječi »planom županije« dodaje se zarez »,« i riječi »a sve aktivnosti se provode neposrednom provedbom ovog Plana ili planovima užih područja određenih ovim Planom«

U stavku 4. alineji 2. Odluke zarez »,« i riječi »Belo Selo« brišu se.

U stavku 4. alineji 3. Odluke riječ »i« briše se, iza riječi »Glavica« dodaje se zarez »,« a iza riječi »Brdo« dodaju se riječi »i F. Benkovac«

U stavku 4. alineja 4. Odluke briše se.

U stavku 4. Odluke riječi »novoplanirane zone infrastrukturne namjene (»Vjetropark«) i okolnih turističkih zona (T13 i T14)« zamjenjuju se riječima »novoplanih građevinskih područja izvan naselja«

U stavku 7. Odluke iza riječi »vodosprema »Glavica«« dodaje se zarez »,« i riječi »F. Benkovac«

U stavku 8. Odluke iza riječi »regionalni vodovod« zarez «;« i riječi »a u tu svrhu se planira izgradnja crpne stanice »Vrata«« brišu se

Stavak 9. Odluke briše se.

Članak 87.

U članku 115. Odluke iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Širina zaštitnog koridora duž trase starog i novog cjevovoda Lič od završetka tunela Bajer (Sednjak) do šahte 5 starog cjevovoda u Potkobiljaku, unutar kojeg se ne mogu graditi građevine, iznosi po 15 metara na desnu i lijevu stranu od osi starog i od osi novog cjevovoda.«

Članak 88.

U članku 116. stavku 1. Odluke riječi »- za naselje Fužine, Benkovac Fužinski, Lič, Vrata« zamjenjuju se riječima »za sljedeća naselja (građevinska područja naselja):

- za naselje Fužine: NA1_1,

- Vrata: NA3_1, NA3_2, NA3_3, NA3_4 i NA3_5,

- Benkovac Fužinski: NA4_1, NA4_2, NA4_3, NA4_4 i NA4_5,

- Lič: NA2_1_1 i NA2_2_1.,

- Belo Selo: NA5.«

Stavci 2. i 3. Odluke mijenjaju se i glase:

»Na područjima iz stavka (1) ovog članka (izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja) do izgradnje sustava javne odvodnje obavezna je izgradnja nepropusnih sabirnih jama za sve vrste građevina određenih ovim Planom do veličine 200 m2 (10 ES), a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima tijela nadležnog za zaštitu voda, temeljem Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Fužine. Sve vrste građevina određenih ovim Planom veličine preko 200 m2 (10 ES) moraju imati vlastiti uređaj s pročiščivaćem.

Za sva ostala naselja (izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja) u kojima se zbog ekonomsko-tehničkih razloga ne planira izgradnja kanalizacijske mreže ovim Planom, odvodnja otpadnih voda svih vrsta građevina određenih ovim Planom do veličine 200 m2 (10 ES) rješavat će se preko nepropusnih sabirnih jama u skladu s higijensko-tehničkim uvjetima tijela nadležnog za zaštitu voda. Sve vrste građevina određenih ovim Planom veličine preko 200 m2 (10 ES) moraju imati vlastiti uređaj s pročiščivaćem.«

U stavku 4. Odluke iza riječi »manipulativnih površina« dodaju se riječi i broj u zagradi »(većih od 500 m2

U stavku 9. Odluke iza broja u zagradi »53/97« dodaje se zarez »,« i broj »150/05«, iza riječi »za zaštitu voda,« dodaju se riječi »vodopravnih uvjeta i«, a iza riječi »ovu problematiku« dodaju se riječi « neposrednom provedbom ovog Plana ili prostornim planovima užih područja određenih ovim Planom«

Stavak 10. Odluke mijenja se i glasi:

»Opasne i druge tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik kao i vode koje se nakon pročišćavanja ispuštaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima graničnih vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije, a prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 40/99) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (»Narodne novine« broj 06/01)«

Iza stavka 10. Odluke dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»Za naselja Lič i Benkovac Fužinski treba izraditi studiju odvodnje kojom će se dokazati isplativost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na zajedničkom postojećem uređaju (Drvenjača) ili će biti isplativije izgraditi jedan zasebni uređaj za pročišćavanje ili više njih.«

Članak 89.

Iza članka 117. Odluke dodaje se novi naslov i novi članak 117a koji glasi:

»5.3.3. Infrastruktura uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda

Članak 117a.

(1) Za područje Općine Fužine zaštita od poplava provodi se u skladu sa Zakonom o vodama, te Državnim i Županijskim planom obrane od poplava. Izgradnja građevina sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, usklađenim sa Strategijom upravljanja vodama.

(2) Radi zaštite od erozije predviđa se daljnja izgradnja i provođenje drugih mjera u slivovima akumulacija. Ukupna dužina izgrađenog i neizgrađenog sustava zaštite od poplava je 20,8 km, a to su vodotoci i bujice, Ličanka 7,5 km, Kostanjevica 4,5 km, Lepenica 2,0 km, Podgroblje 1,2 km, Benkovac 3,5 km i Vratarka 2,1 km.

(3) Širina koridora za ove vodotoke pa i za pojedine dionice biti će utvrđena određivanjem vodnog dobra i javnog vodnog dobra, koje je u tijeku.

(4) Ograničenja na vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja. Širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno korito i korito uređeno nasipom s obostranim pojasom širine do 20,0 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno vanjske nožice nasipa i korito uređeno čvrstim građevinama s obostranim pojasom širine do 6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uređajne građevine. Iznad vodotoka dozvoljena je samo gradnja prometnica, javnih površina i infrastrukture.

(5) Sve objekte na vodotocima koji su u funkciji zaštite nizvodno branjenog područja izvoditi na način da udovolje kriterijima pojave velikih voda za min. 25 godišnji povratni period.«

Članak 90.

U članku 120. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Na području Općine Fužine izgrađene su:

- distributivna stanica 35/20 kV:

- TS 35/20 kV Vrata.

- trafostanice 35/6 kV (za potrebe napajanja kontaktne mreže na željezničkoj pruzi Rijeka-Zagreb):

- TS 35/6 kV Drvenjača, (alternativa TS 110/06 kV)

- TS 35/6 kV EVP CHE Vrelo,

- TS 35/6 /0,4 kV CHE Lepenica.«

U stavku 2. alineji 1. Odluke iza riječi »Vrata« dodaju se riječi u zagradi »(unutar površine IS4 određene ovim Planom)«

U stavku 4. Odluke riječi « ne prikazuju se« zamjenjuju se riječima »prikazani su«

Članak 91.

U naslovu « Elektroenergetske građevine i vodovi 10 kV naponskog nivoa« iza članka 120. Odluke broj »10« zamjenjuje se brojem »20«.

Članak 92.

U članku 121. Odluke broj »10« zamjenjuje se brojem »20«, a brojevi »35/10(20)« zamjenjuju se brojem »35/20«

Stavak 2. Odluke briše se:

Stavak 3. Odluke postaje stavak 2 mijenja se i glasi:

»Elektroenergetske građevine i vodovi 20 kV naponskog nivoa prikazani su u grafičkom dijelu ovog Prostornog plana, a detaljnija razrada moguća je kroz planove užih područja.«

Stavak 4. Odluke postaje stavak 3.

Članak 93.

U članku 122. stavku 2. Odluke riječ »druge« zamjenjuje se riječima »drugih dviju«, a riječ »paralelne« zamjenjuje se riječi »paralelnih«

U stavku 3. Odluke iza riječi « iznosi 40,0 m « dodaju se riječi »od osi cijevi lijevo i desno, a u koridoru 100 metara od osi cjevovoda lijevo i desno potrebno je ishoditi posebne uvjete od pravne osobe sa javnim ovlastima«

Članak 94.

U članku 123. stavak 2. Odluke riječ »planirana« briše se.

Članak 95.

U članku 125. stavak 5. Odluke mijenja se i glasi:

»Prostornim planom određene su dvije površine infrastrukturne namjene vjetropark (IS1) i to na lokacijama »Zvirjak« (IS11) površine cca 122,42 ha i »Kobiljak« (IS12) površine cca 64,10 ha. Zone su namijenjene izgradnji vjetroelektrana gdje će se iskorištavati snaga vjetra za proizvodnju električne energije. Detaljniji uvjeti uređenja utvrditi će se (ukoliko dođe do mogućnosti realizacije) neposrednom provedbom ovog Plana temeljem posebnog projekta sukladno Zakonu i posebnim propisima. Predviđene lokacije nalaze se unutar neistraženog vodozaštitnog područja određenog Prostornim planom Primorsko-goranske Županije (»Službene novine« broj 10/05 i 12/05). Za prethodno navedeno područje PPPGŽ odredio je mjeru zabrane bilo kakvih zahvata u prostoru prije provedenih hidrogeoloških istraživanja, što se i ovim Planom preuzima.«

Iza stavka 5. Odluke dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Prostornim planom utvrđena je lokacija za izgradnju toplane (bioenergane) i označena simbolom (IS5) na kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina« u mj. 1:25000 i br. 4 »Građevinska područja« u mj. 1:5000. Izgradnja toplane (bioenergane) vrši se neposrednom provedbom ovog Plana temeljem posebnog projekta sukladno člancima 64-70. ovih Odredbi u skladu sa Zakonom i posebnim propisima, a uz uvjet osiguranja svih zakonski propisanih mjera zaštite okoliša.«

Članak 96.

Članak 126. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Na području Općine Fužine nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08).

(2) Ovim Planom predložena su sljedeća područja prirodnog i kultiviranog (stvorenog) krajobraza na području Općine Fužine za zaštitu:

- jezero Lepenica i jezero Bajer s okolnim područjem (I),

- vodotok Ličanke (ZK1),

- područje Burnog Bitoraja (ZK2),

- dio Omladinskog (Lokvarskog) jezera (ZK3),

- područje Špićunak (ZK4),

- područje Tović (ZK5),

- špilja Vrelo (SP).

(3) Područja iz stavka (2) ovog članka prikazana su na kartografskom prikazu br. 3A »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja«, mj. 1:25000.

(4) Do donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti sukladno odredbi članka 26. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05 i 139/08), područja iz stavka (2) ovog članka štite se ovim Planom.«

Članak 97.

Članak 127. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Unutar područja predloženih za zaštitu iz članka 126. ovih Odredbi isključuje se izgradnja izvan građevinskog područja (osim nužne infrastrukture i građevina određenih ovim Planom). Iznimno, dozvoljena je izgradnja »čeka« te manjih vjerskih građevina i to križevi, poklonci i sl. uz odobrenje Općine Fužine.

(2) Za akumulacijska jezera te okolne vodotoke predlažu se slijedeće mjere zaštite:

- u akumulacijskim jezerima ribom gospodariti na način da se očuva optimalna populacija autohtonih vrsta riba - prvenstveno potočne pastrve koja je vrlo ugrožena,

- predlaže se za akumulacijska jezera Bajer i Lepenica te okolne vodotoke napraviti gospodarstveni plan sanacije s izradom ribarske osnove,

- potrebno je posebno skrbiti, zaštititi i pratiti stanje populacije rijetke kukcojedne biljke rosike, kao i ugroženog staništa - fragmenta creta na kojem ona raste,

- na postojećim zamočvarenim površinama šuma uz jezero i okolnih vodotoka zabranjuje se sječa stabala, a uklanjanje srušenih stabala i vjetrozavala dozvoljeno je samo za osposobljavanje puteva i staza.

(3) Na području vodotoka Ličanke predlaže se saniranje postojećih izvora onečišćenja te zabrana daljnjeg ispuštanja otpadnih ili nedovoljno pročišćenih voda u vodotok.

(4) Ostale mjere zaštite:

- očuvati i zaštititi prirodni i kultivirani krajolik kao temeljnu vrijednost prostora,

- očuvati prirodna staništa, što prirodnija vodena staništa, voditi brigu prilikom gospodarenja šumama kao i pridržavati se mjera propisanih šumsko-gospodarskom osnovom, očuvati povoljan omjer travnjaka i šikara uključujući sprječavanje procesa sukcesije (zaraštanje travnjaka i cretova), gospodariti travnjacima putem ispaše i režima košnje, prihvatljivo koristiti sredstva za zaštitu bilja i mineralna gnojiva, poticati ekstezivno stočarstvo i sl.,

- kvalitetu prostora štititi izgradnjom adekvatnih sustava odvodnje,

- zadržavati prirodni, tradicijski ustroj poljoprivrednog zemljišta i šuma te poticati i unapređivati obnovu i održavanje zapuštenih poljoprivrednih zemljišta i poticati tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo,

- očuvati povijesne cjeline naselja, ali i sve druge povijesne građevine spomeničkih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora,

- očuvati povijesne slike, volumen (gabarit) i obris naselja, naslijeđene vrijednosti krajobraza i slikovitih vizura.«

Članak 98.

Članak 128. Odluke mijenja se i glasi:

E.7.2.1.

HR2000195#,
Vrelo špilja

Članak 99.

U članku 131. stavak 2. alineja 5. Odluke briše se.

Članak 100.

U članku 133. stavak 2. i 3. Odluke mijenjaju se i glase:

»Na području Općine južno od naselja Fužine, unutar poslovne zone Lič 1 (K13) planirane ovim Planom, predviđeno je uređenje manjeg reciklažnog dvorišta u cilju osiguranja preuzimanja građevnog otpada sa svojeg područja. U cilju ostvarenja ovakvog reciklažnog dvorišta potrebno je da nadležno komunalno poduzeća, koje zbrinjava otpad na području Općine, pripremi odgovarajući sustav sakupljanja otpada.

Točna površina i detaljni uvjeti uređenja reciklažnog dvorišta građevnog otpada odrediti će se u sklopu izrade urbanističkog plana uređenja (UPU 4) za neizgrađeni dio poslovne zone Lič 1 (K13).«

Članak 101.

U članku 140. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Ovim Prostornim planom ne propisuju se novi zahvati za koje je potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš, pored onih navedenih Uredbom o procjeni zahvata na okoliš («Narodne novine« broj 64/08) i Prostornim planom Primorsko-goranske županije («Službene novine PGŽ« broj 14/00 i 10/05).«

Članak 102.

U članku 142. iza alineje 3. Odluke dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

»- sanacija tla nastalog izgradnjom i korištenjem traktorskih vlaka.«

Članak 103.

U članku 144. stavku 7. Odluke riječ »Lič« zamjenjuje se riječi »Ličko«.

Članak 104.

U članku 148. stavak 7. Odluke riječ »planiranu« briše se, riječ »zonu« mijenja se u riječ »zone«, a riječi »infrastrukturne (IS1) i ugostiteljsko-turističke namjene T13, T14 te R15 (sportsko-rekreacijske)« zamjenjuje se riječima »koje se nalaze unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće određene ovim Planom«

Stavak 9. Odluke mijenja se i glasi:

»Sve vode koje se ispuštaju u sustav voda HE »Vinodol« u Triblju (akumulacijska jezera Bajer, Lepenica, Potkoš sa pripadajućim vodnim slivom te planirana akumulacija Benkovac) moraju biti sa fizikalno-kemijsko-biološkim svojstvima u skladu s uvjetima zaštite za navedene sanitarne zone koje zahtijevaju zakonski propisi za vode koje se disponiraju te obavezno poštivati i Pravilnik o očuvanju i održavanju propisane kakvoće svih površinskih voda u sustavu HE »Vinodol« od lipnja 2002. godine.«

Stavak 9. Odluke postaje stavak 10.

Stavak 10. Odluke postaje stavak 11.

Članak 105.

U članku 149. Stavaku 3. Odluke broj u zagradi »17/90« zamjenjuje se brojem »30/09«

U stavku 4. Odluke broj u zagradi »17/90« zamjenjuje se brojem »30/09«, a broj »37/90« zamjenjuje se brojem »145/ 04«

Članak 106.

Članak 150. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Na području Općine Fužine nije utvrđena obvezna izgradnja skloništa osnovne zaštite (Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu NN broj 2/91), osim u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti građenja utvrđuju na razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

(2) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama, što se utvrđuje Planom zaštite i spašavanje Općine Fužine, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

(3) Skloništa osnovne i dopunske zaštite, u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti građenja, projektiraju se kao dvonamjenske građevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni građevine, s otpornošću od 100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zaštitu.

(4) Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.«

Članak 107.

U članku 153. Iza Odluke iza stavka 10. Dodaju se novi članci 11.-17. koji glase:

»(11) Na području i dijelovima naselja unutar planom utvrđenog poplavnog područja koji nastaje kod incidentne situacije rušenja brane akumulacijskih jezera Bajer i Lepenica, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, dozvoljena je rekonstrukcija, dogradnja i interpolacija uz suglasnosti nadležnih tijela (HEP, Hrvatske vode - Služba za zaštitu od štetnog djelovanja voda i MUP - civilna zaštita - Odjel za zaštitu i spašavanje).

(12) Na područjima i dijelovima naselja unutar Planom utvrđenog područja pod poplavnim valom zbog utjecaja elementarnih nepogoda (dijelovi naselja Lič),unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja dozvoljena je:

- gradnja sportsko-rekreacijskih i ugostiteljsko-turističkih sadržaja (kamp), ali bez čvrste gradnje;

- rekonstrukcija, te dogradnja i interpolacija u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka.

(13) Područja iz stavka (3) i (5) ovog članka određena su na kartografskom prikazu 3B »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju« - u mjerilu 1:25.000 i kartografskom prikazu br. 4 »Građevinska područja naselja« u mjerilu 1:5000.

(14) Za područje Općine Fužine zaštita od poplava provodi se u skladu sa Zakonom o vodama, te Državnim i Županijskim planom obrane od poplava. Izgradnja građevina sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, usklađenim sa Strategijom upravljanja vodama.

(15) Sigurna zaštita postojećih i planiranih sadržaja u području mogućeg djelovanja bujica, kao i učinkovitije sprječavanje erozije strmih terena postići će se izradom i provođenjem projekata odvodnje oborinskih voda.

(16) Ograničenja na ovim vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja. Širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno korito i korito uređeno nasipom s obostranim pojasom širine do 20,0 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno vanjske nožice nasipa i korito uređeno čvrstim građevinama s obostranim pojasom širine do 6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog ruba uređajne građevine. Iznad vodotoka dozvoljena je samo gradnja prometnica, javnih površina i infrastrukture.

(17) Sve objekte na vodotocima koji su u funkciji zaštite nizvodno branjenog područja izvoditi na način da udovolje kriterijima pojave velikih voda za min. 25 godišnji povratni period.«

Članak 108.

U članku 155. Stavku 6. Odluke iza riječi »poštivati odredbe« dodaje se riječ »važećeg«, a zagrada i broj u zagradi »(»Narodne novine« broj 108/95)« brišu se.

Članak 109.

Članak 156. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Urbanistički planovi uređenja donijeti će se za:

A. građevinska područja naselja:

n UPU1 građevinskog područja naselja Fužine (NA1_1) zajedno sa građevinskim površinama izdvojenih namjena (sportsko-rekreacijska R13 i groblje G1)

B. površine izvan naselja za izdvojene namjene:

n UPU 2 poslovne zone Vrata 1 (K11),

n UPU 3 poslovne zone Fužine 1 (K12),

n UPU 4 poslovne zone Lič 1 (K13),

n UPU 5 poslovne zone Lič 2 (K14),

n UPU 6 poslovne zone Vrata 2 (K15),

n UPU 7 poslovne zone Lič 3 (K16);

n UPU 8 ugostiteljsko-turističke zone »Vrelo 1« (T22),

n UPU 9 ugostiteljsko-turističke zone »Gradina« (T23),

n UPU 10 ugostiteljsko-turističke zone »Bajer« (T26),

n UPU 11 ugostiteljsko-turističke zone »V ždrelu« (T27) i sportsko-rekreacijske zone »Vrata« (R17),

n UPU 12 ugostiteljsko-turističke zone »Vrelo 2« (T28),

n UPU 13 ugostiteljsko-turističke zone « Lepenica« (T31);

n UPU 15 sportsko-rekreacijske zone »Gmajna« (R11),

n UPU 16 sportsko-rekreacijske »ski« zone »Plasa« (R12),

n UPU 17 sportsko-rekreacijske zone »Rudine I« (R15),

n UPU 18 sportsko-rekreacijske »ski« zone »Jelenča« (R16),

n UPU 19 sportsko-rekreacijske zone »Majer« (R18),

n UPU 20 sportsko-rekreacijske zone »Rudine II« (R19).«

Članak 110.

Članak 157. Stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Detaljni planovi uređenja donijeti će se za:

n UPU 1 dijela neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA3_2,

n DPU 2 dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Lič NA2_1_1,

n DPU 3 groblja u naselju Lič G2.«

Članak 111.

Naslov »9.2.1. Uređenje zemljišta« Odluke mijenja se i glasi »9.2.1. Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja«

Članak 112.

Članak 158. Stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

»Zemljište uz infrastrukturne građevine:

- koridor planirane obilaznice naselja Fužine,

- koridori planiranih novih lokalnih i ostalih (nerazvrstanih) prometnica,

- koridor planiranog magistralnog naftovoda,

- koridor planiranih dalekovoda 110 kV s elektrovučnim postrojenjem,«

uređivati će se sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima, ozelenjavanjem, pošumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama. Posebnu pažnju treba posvetiti trasi planirane lokalne ceste na dionici čvor Vrata, spoj sa županijskom cestom Novi Vinodolski- Lukovo-Fužine, tj. oblikovanju donjeg stroja, dobroj hortikulturnoj obradi šireg područja i sl.«

Članak 113.

Članak 159. Stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja odnosi se na:

- oštećeni prirodni krajobraz uslijed eksploatacije mineralnih sirovina - unutar granica postojeće eksploatacije (E2). Plan određuje sanaciju kao krajobrazno oplemenjivanje OP (pošumljavanjem odgovarajućim biljnim vrstama). Korištenjem novih tehnologija stabilizacije i ozelenjavanja padina (postava mreže, biotorkveta, sadnja penjačica i dr.) prirodni procesi postepenog zaraštavanja mogu se ubrzati i pospješiti;

- oštećeni prirodni krajobraz uslijed eksploatacije mineralnih sirovina - unutar granica eksploatacije »Široko Brdo« koja je ovim Planom određena za zatvaranje i sanaciju. Plan određuje sanaciju prenamjenom PN (dio poslovne zone »Gmajna« (K15) određene ovim Planom) i kao krajobrazno oplemenjivanje OP (pošumljavanjem

odgovarajućim biljnim vrstama). Pokose eksploatacijskog polja treba urediti nasipavanjem etažnih stepenica sa pokosom do 1:2 za koje treba koristiti iskopni materijal sa područja Općine Fužine, a moguće je i izvan Općine Fužine.«

Članak 114.

Članak 161. Odluke mijenja se i glasi:

»Prostorno uređenje u nadležnosti Općine Fužine obuhvaća osobito:

- usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine,

- donošenje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine,

- prihvaćanje izvješća o stanju u prostoru,

- propisivanje detaljnijih mjerila i uvjeta, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmještaj građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode te prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja, zaštitu okoliša i na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,

- planiranje zahvata u prostoru županijskog i lokalnog značenja,

- provođenje mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine,

- provođenje mjera aktivne zemljišne politike i uređenja građevinskog zemljišta,

- vođenje registra podataka iz informacijskog prostornog uređenja u skladu sa Zakonom.«.

Članak 115.

U članku 163. Stavku 1. Odluke iza riječi »Zakona o prostornom uređenju i« dodaje se riječ »gradnji«.

Članak 116.

Članak 165. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Urbanistički plan uređenja naselja Fužine (SN 38/ 07) primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti s Odredbama ovog Plana.

(2) Općinsko vijeće Općine Fužine utvrditi će »Odlukom« obavezu usklađenja Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine (SN 38/07) sa ovim Planom, donošenje njegovih izmjena i dopuna ili stavljanje izvan snage.

(3) Do donošenja Urbanističkih planova uređenja površina izvan naselja za izdvojene namjene određenih u članku 156. ovih Odredbi dopuštena je unutar izgrađenog dijela građevinskog područja:

- rekonstrukcija i održavanje postojećih građevina u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada, definirano člankom 78., stavak (3) ovih odredbi,

- opremanje urbanom opremom,

- izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih i komunalnih građevina i uređaja,

- izgradnja pratećih sadržaja - sportskih i rekreacijskih (bez čvrstih objekata) te uređenje parkovnih površina koji upotpunjuju i obogaćuju osnovne sadržaje.«

Članak 117.

Članak 166. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Do donošenja detaljnog plana uređenja (DPU1) neizgrađenog građevinskog područja naselja Vrata NA3_2 i (DPU3) groblja u naselju Lič G2 dozvoljava se samo izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih i komunalnih građevina.

(2) Do donošenja detaljnog plana uređenja (DPU2) dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Lič NA2_1_1 dozvoljava se samo:

- izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih i komunalnih građevina,

- rekonstrukcija postojećih građevina prema uvjetima ovog Prostornog plana,

- izgradnja i rekonstrukcija pomoćnih, manjih građevina gospodarske namjene i poljoprivrednih gospodarskih građevina uz građevine stambene namjene prema uvjetima ovog Prostornog Plana,

- postavljanje montažnih građevina - kioska, štandova i sl.«.

Članak 118.

U članku 170. Odluke riječ u zagradi »Glava I« briše se, a zarez »,« iza zagrade zamjenjuje se riječi »i«.

Članak 119.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Općine Fužine (»Službe novine Primorsko-goranske županije« broj 5/05) i to:

a) Kartografski prikazi u mj. 1:25000

Korištenje i namjena površina 1:25000

2.A. Infrastrukturni sustavi i mreže - Ener-
getski sustav 1:25000

2.B. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogos-
podarski sustav - sustav vodoopskrbe i odvodnje 1:25000

3.A. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu
prostora - 1:25.000

- područja posebnih uvjeta korištenja 1:25000

3.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora -

- područja posebnih ograničenja u korištenju 1:25000

3.C. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

-područja i dijelovi primjene planskih
mjera zaštite 1:25000

b) Kartografski prikaz u mj. 1:5000

4. Građevinska područja 1:5000

Članak 120.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

Članak 121.

Ova Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/03

Ur. broj: 2112/03-01-09-08

Fužine, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=610&mjesto=10009&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr