SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
73

17.

Na temelju članka 26. i članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/08) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1), u daljnjem tekstu: Odluka.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone »Suhi vrh« (VN1) (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 188. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/08).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Granica obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora, u kartografskom prikazu broj 3b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti za korištenje i uređenje, M 1:25000 i kartografskom prikazu 4/5 Građevinska područja M 1:5000. Planom je obuhvaćeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene (izgrađeni i neizgrađeni dio) površine 12,9 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Plan se izrađuje za izdvojeni dio naselja Ravna Gora koji je Prostornim planom uređenja Općine Ravna Gora razgraničen u zasebno građevinsko područje koje nosi oznaku VN1 i naziv: ugostiteljsko-turistička zona »Suhi vrh«.

Od ukupne površine obuhvata (12,9 ha) izgrađeno je 3,2 ha (24,8%). Izgrađeni dio je uglavnom opremljen komunalnom infrastrukturom, a radi se o objektima za stalno i za povremeno stanovanje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Cilj izrade Plana je definiranje predmetnog obuhvata kao zonu ugostiteljsko-turističke namjene (objekti za povremeno stanovanje), uz uvažavanje postojećih objekata za stalno stanovanje, sa svim pratećim sadržajima te definiranje ulične mreže s kompletnom infrastrukturom, kao i određivanje smjernica za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana potrebno je osigurati topografsko-katastarski plan u M 1:1000 ili 1:2000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja koja čine podlogu za izradu Plana osigurava, odnosno izrađuje izrađivač Plana. Stručna rješenja mogu predlagati i zainteresirati subjekti. Prijedloge rješe

nja zainteresirani subjekti mogu dostaviti nositelju izrade plana tijekom izrade Nacrta prijedloga Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 8.

Plan se izrađuje u mjerilu 1:2000. Sukladno Odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji Plan je potrebno izraditi na topografsko-katastarskom planu mjerila 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

U izradi Plana, u smislu davanja zahtjeva (podataka, planskih smjernica, propisanih dokumenata) za izradu, sudjelovati će:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka;

- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Delnice;

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka;

- HEP, Operator distribucijskog sustava d. o. o., Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka;

- HEP, Operator distribucijskog sustava d. o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad;

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb;

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka;

- Javna ustanova Županijski Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

- Upravna tijela Županije:

-Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice,

-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze,

-Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,

-Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb;

- Komunalno društvo Komunalac d. o. o., Delnice.

Temeljem članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), nositelj izrade dostaviti će ovu Odluku odmah po donošenju, s pozivom da mu u roku od 30 dana dostave svoje uvjete za izradu Plana.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrati će se da nemaju zahtjeva.

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Rokovi izrade Plana po fazama su sljedeći:

1. Nacrt prijedloga Plana 2 mjeseca

2. Prijedlog Plana 3 mjeseca

3. Konačni prijedlog Plana 2 mjeseca.

Rok za izradu plana počinje teći danom potpisivanja ugovora s izrađivačem Plana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODBROJAVAJU ZAHVATI

Članak 11.

Sukladno odredbi članka 193. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, do donošenja Plana, dopuštena je samo rekonstrukcija građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja, sukladno odredbama tog plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Sredstva za izradu Plana osigurat će se u proračunu Općine Ravna Gora za 2009. i 2010. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/09-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-09-4

Ravna Gora, 9. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr