SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA MRKOPALJ
73

6.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE MRKOPALJ ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna za 2008. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 680.970,17 kn koji se sastoji od:

- neutrošenih sredstava od pomoći Državnog

proračuna Republike Hrvatske -600.000,00 kn

- neutrošenih sredstava prihoda poslovanja -80.970,17 kn

Višak prihoda u iznosu od 680.970,17 prenosi se u Proračun Općine za 2009. god.

Za pokriće troškova instalacije centralnog grijanja, te obnovi fasada na mjesnim crkvama raspoređuje se 600.000,00 kn, a višak prihoda u iznosu od 80.970,17 raspoređuje se za pokriće tekućih rashoda poslovanja.

Članak 3.

Glavni financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama te Bilješke sastavni su dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio.

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-09-3

Mrkopalj, 30. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2008. G.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopa  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr