SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA KOSTRENA
73

9.

Temeljem članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 5/ 02, 22/02 i 04/06), a u smislu članka 47. Zakona o zaštiti okoliša Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 110/ 07) Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2009. godine usvaja

PROGRAM
zaštite okoliša Općine Kostrena
za razdoblje 2008. - 2012.

Cilj i svrha Programa zaštite okoliša je definirati način ostvarenja ciljeva postavljenih Strategijom zaštite okoliša Primorsko-goranske županije. Stoga Program razrađuje načela i smjernice zaštite okoliša sadržane u Strategiji, te mjere zaštite okoliša u cjelini, po pojedinim sastavnicama okoliša (zrak, vode, more, tlo itd.) i pritiscima na okoliš (otpad, buka) te prostornim cjelinama u kojima je potrebno provesti sanaciju ugroženog okoliša (radi se o područjima u kojima je uslijed izloženosti pritiscima na okoliš kroz duže vrijeme došlo do degradacije jednog ili više elemenata okoliša), kako na županijskoj, tako i na lokalnoj razini.

Ovaj Općinski program zaštite okoliša dio je netom opisanog globalnog procesa koji nastoji odgovoriti na izazove zaštite, odnosno održivog upravljanja okolišem, usredotočen na područje Općine Kostrena. Ono što ovim nastojanjima, u slučaju Općine Kostrena, daje i dodatnu važnost, jest i činjenica da je zdrav i očuvan okoliš osnovni resurs za sve gospodarske djelatnosti koje su u postojećim strateškim razvojnim zamislima prepoznate kao okosnica budućega općinskog razvoja.

ZAKONSKA OSNOVA

(1) ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA REPUBLIKE HRVATSKE, ČL. 47. »NARODNE NOVINE« BROJ 110/07,

»(1) Ukoliko je to predviđeno Programom županije, Program za svoje područje, mogu donijeti i grad i općina. Prilikom izrade i donošenja Programa grad i općina obvezni su surađivati sa županijom čijem području pripadaju i odgovarajućim gradovima i općinama na čije područje, vezano za zaštitu okoliša, može utjecati Program.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Program donosi predstavničko tijelo grada, odnosno općine.

(3) Program grada i općine se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

(4) Grad i općina su obvezni Program dostaviti Agenciji u roku od mjesec dana od dana njegova donošenja.

 (5) Izmjene i/ili dopune odnosno novi Program grad i općina mogu donijeti, za četverogodišnje razdoblje ukoliko je došlo do izmjena i/ili dopuna Programa županije kojima je to određeno. Izmjene i/ili dopune tih Programa, za isto razdoblje, mogu se donijeti na temelju analize učinkovitosti primijenjenih mjera i stanja u okolišu utvrđenog Izvješćem o stanju okoliša u gradu odnosno općini u četverogodišnjem razdoblju, a prema potrebi i ranije«

PREMA SPOMENUTOM ZAKONU OBVEZNO JE:

1. Izraditi Program zaštite okoliša;

2. Osiguravati zaštitu okoliša dokumentima prostornog uređenja;

3. Voditi katastar onečišćavanja okoliša i očevidnik o stanju i zaštiti okoliša;

4. Sudjelovati u rješavanju lokalnih pitanja zaštite okoliša;

5. Osigurati javnost osnovnih podataka o okolišu, a posebno o prekoračenjima propisanih razina onečišćavanja;

6. U slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera izrađeni su sanacijski programi, te

redoslijed u provedbi toga programa;

7. U Proračunu Općine Kostrena osigurati sredstva za financiranje zaštite okoliša;

8. Osigurati nadzor nad provedbom zakona preko inspekcijskih poslova zaštite okoliša.

SAŽETAK PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA OPĆINE KOSTRENA

Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 100/ 07) članak 47. određena je osnova za izradu Programa zaštite okoliša koji sadržava osnovne ciljeve, uvjete i mjerila zaštite okoliša u cjelini, prioritetne mjere zaštite okoliša prema sastavnim dijelovima i pojedinačnim prostornim cjelinama.

PROGRAMOM SE UTVRĐUJU OSOBITO:

1) stanje onečišćenja okoliša po sastavnim dijelovima i prostornim cjelinama;

2) mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okoliša;

3) subjekti koji su dužni provoditi mjere i ovlaštenja u vezi s provođenjem mjera zaštite okoliša;

4) smjernice za očuvanje i unapređivanje zaštite okoliša;

5) način provođenja interventnih mjera u izvanrednim slučajevima onečišćavanja okoliša;

6) rokovi o poduzimanju pojedinih mjera;

U Programu zaštite okoliša postavljaju se jasni ciljevi i ističu prioritetni problemi zaštite okoliša na lokalnoj razini, te se predlažu učinkovita i ostvariva rješenja po pojedinim sastavnicama okoliša. Osnovni izvor podataka za izradu Programa je Izvješće o stanju okoliša Općine Kostrena (doneseno 2008. godine), Prostorni plan Općine Kostrena (donesen 2000. godine), Plan gospodarenja otpadom PGŽ-a (u razdoblju od 2007 do 2015. godine) i drugi dokumenti, te podaci ishodovani od nadležnih ureda.

Program zaštite okoliša u Općini Kostrena sadrži također i:

1) Mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćenja okoliša te smjernice i mjere za očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode i okoliša

Radi cjelovitosti prikaza, uzete su u obzir sve mjere koje je potrebno poduzeti u cilju ostvarenja Strategijom postavljenih ciljeva zaštite okoliša, neovisno o tome je li nositelj provedbe pojedine mjere Općina ili neko drugo tijelo, institucija ili tvrtka. Pri tome nisu obuhvaćeni samo novi zadaci, nego i one mjere čija je realizacija već započela ili se provode kontinuirano.

U sklopu mjera zaštite okoliša predviđena je izrada i donošenje određenih sveobuhvatnih planova i programa (primjerice - Plan gospodarenja otpadom), kojima će biti predviđene dodatne mjere i aktivnosti za pojedina područja.

2) Subjekte koji su uključeni u provedbu svake od navedenih mjera zaštite okoliša

Za svaku pojedinu mjeru određen je nositelj realizacije i suradnici koji zajedno s nositeljem sudjeluju u ostvarenju zadatka.

3) Način provođenja interventnih mjera (u izvanrednim slučajevima onečišćavanja okoliša)

Način provođenja interventnih mjera u zaštiti okoliša sadržan je u Planu intervencija u zaštiti okoliša Općine Kostrena, koji je prema Zakonu sastavni dio ovoga Programa.

4) Rokove za poduzimanje pojedinih mjera

Pri tomu je kao rok navedena godina u kojoj se planira neku mjeru realizirati. Ukoliko se radi o zadatku koji se provodi kontinuirano, tako je u tabelarnom prikazu mjere i navedeno.

5) Izvore financiranja za provođenje pojedinih mjera i procjenu potrebnih sredstava

PRILIKOM IZRADE PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA U OPĆINI KOSTRENA UZETI SU U OBZIR SLJEDEĆI POSEBNI ZAHTJEVI:

==› Program je izrađen u skladu s regionalnim i lokalnim posebnostima i obilježjima.

==› Program je postavljen kao trajni proces na načelima održivog razvoja.

==› Program je usklađen s obvezama koje proizlaze iz nadležnosti lokalne samouprave i s obvezama koje proizlaze iz procesa približavanja i pridruživanja Europskoj Uniji.

==› Program je razmotrio mogućnost uključivanja u međunarodne mreže suradnje na području održivog razvoja i zaštite okoliša.

==› Program pruža mogućnost uključivanja i osposobljavanja područnih (regionalnih) i lokalnih institucionalnih i kadrovskih resursa, uključujući i osposobljavanje za pripremu projekata u skladu s međunarodnim zahtjevima

Radi preglednosti, sačinjena je zbirna tablica po svim tematskim područjima.

Očuvanje životne sredine te globalni procesi ka očuvanju održivog razvoja, kao teme nikada nisu bile aktualnije. Civilizacijski napredak ima veliku cijenu te se postavlja pitanje da li je moguće ići naprijed i pritom čuvati prirodne vrijednosti kao i kulturne tekovine. Da li je moguće postignuti kompromis između sve veće potražnje komfora te očuvanja životne sredine.

U vrijeme čvrstih spoznaja kako onečišćenjem okoliša čovjek na prvom mjestu ugrožava samoga sebe, neophodno je stvoriti Program, sa jasno definiranim ciljevima, te mjerama za postizanjem željenog cilja. Ciljevi i mjere zaštite okoliša izloženi u prethodnom poglavlju Programa Zaštite okoliša Općine Kostrena definirani su na način sukladan ostvarenju ciljeva postavljenih Strategijom zaštite okoliša Primorsko-goranske županije. Sustavnom analizom, utvrđivanjem nultog stanja te identifikacijom relevantnih aktera, Program iznosi prikaz kompleksne korelacije u JLS-u gdje veliki gospodarski subjekti djeluju u pravcu gospodarskog napretka, te paralelna težnja k ostvarenju održivog razvoja.

Ciljevi i mjere zaštite okoliša u Općini Kostrena, nadalje, konstruirani su putem kriterija u ovom trenutku relevantnih za ostvarenje ciljeva RH navedenih u Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša. Osnovni kriterij jest konstantni proces približavanja RH u sustav članstva Europske Unije, dakle usklađivanje legislative i prakse djelovanja u očuvanju okoliša. Drugi kriterij jest zaštita okoliša svake JLS kao pretpostavljeni imperativ.

U Općini Kostrena prepoznata je urgentnost problema očuvanja okoliša, te se upravljanje zaštitom okoliša ostvaruje u skladu sa međunarodnim normama kao i propisima RH, poštujući zakonsku regulativu koja se odnosi na utvrđene aspekte okoliša. Primjenom relevantne legislative vodi se stalna kontrola i nadzor nad značajnim aspektima okoliša koji imaju ili mogu imati značajan utjecaj na okoliš.

Praćenje potrošnje energenata i njihovo racionalno korištenje, praćenje i kontrola nad onečišćujućim tvarima u zraku i vodi, smanjivanje i adekvatno zbrinjavanje industrijskog otpada uz uporaba otpada gdje god je to moguće, edukacija javnosti te upotreba ekološki prihvatljivijih tehnologija i procesa zahtjevi su o kojima se stalno vodi briga, a Program zaštite okoliša Općine Kostrena predstavlja smjernice u provođenju navedenih procesa, te kao takav ujedno je i polazna točka za razvoj svojevrsnog strateškog pristupa zaštiti okoliša na području Općine Kostrena.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/8

Ur. broj: 2170-07-01-09-4

Kostrena, 25. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr