SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA KOSTRENA
73

8.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o izradi UPU građevinskog područja
industrijske namjene I-1

Pravna osnova Plana

Članak 1.

Obveza donošenja izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja industrijske namjene I-1 (dalje u tekstu: Plan) temelji se na odredbama članka 104. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 7/01, 22/01, 20/07 i 23/07).

Nositelj izrade Plana je INA Industrija nafte d.d. Zagreb - Rafinerija nafte Rijeka. Odgovornu osobu za izradu ovog urbanističkog plana uređenja, nositelj izrade plana imenovat će naknadno.

Obuhvat Plana

Članak 2.

Plan obuhvaća građevinsko područje industrijske namjene I-1.

Građevinsko područje iz stavka 1. ovog članka prikazano je na kartografskom prikazu br. 4b »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000.

Površina obuhvata Plana iznosi 283,16 Ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 3.

Područje industrijske namjene I-1 određeno je Prostornim planom uređenja Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« 07/01, 22/01, 20/07 i 23/07). Industrijsko područje I-1 namijenjeno je sadržajima Industrije nafte Rafinerije nafte Rijeka - Pogon Urinj, te svim ostalim sadržajima vezanim uz ovu djelatnost.

U građevnom području industrijske namjene I-1 smještene su građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku, i to Rafinerija nafte Rijeka - postojeće građevine u proizvodnoj zoni na području Kostrene, građevine za proizvodnju i transport nafte i plina - magistralni naftovod Omišalj- Urinj te planirani magistralni plinovod Kamenjak-Kukuljanovo-Urinj-Omišalj.

Rafinerija nafte Rijeka, danas u sastavu INA d.d. Zagreb, nastala je još u prošlom stoljeću, a proširila se i znatno modernizirala poslije II svjetskog rata. Šezdesetih godina prošlog stoljeća, dio postrojenja gradi se na Urinju. Lokacija joj omogućuje korištenje nafte iz terminala JANAF u Omišlju kao sirovine te prihvat drugih proizvoda preko luke u Bakru, potrebnih za dopremu i za prihvat te proizvodnju suvremenih goriva. Luke u Bakru i u Sršćici služe za otpremu proizvoda morem. Otprema proizvoda kopnom odvija se preko auto-punilišta i vagon-punilišta a cjevovodnim transportom otpremaju su ukapljeni naftni plinovi i loživo ulje.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 4.

Dokument koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu urbanističkog plana uređenja građevinskog područja industrijske namjene I-1 je Prostorni plan uređenja Općine Kostrena. U skladu sa svojim zakonskim pravima i obvezama Općina Kostrena je utvrdila potrebu donošenja UPU I-1 kao dijela jedinstvenog urbanističkog plana uređenja (UPU INA) za područje INA Rafinerija nafte Rijeka uključujući i prekrcajnu luku naftnih derivata u Bakru kojim će se utvrditi organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjere i smjernice za uređenje i zaštitu prostora od potencijalno opasnih utjecaja na okoliš.

Postojeći planovi razvoja temelje se na poboljšanju kvalitete proizvoda, na zaštiti okoliša i povećanju visoko vrijednih proizvoda kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sadržaja proizvodne i kompatibilne namjene, rekonstrukciju postojeće i izgradnja nove prometne i komunalne infrastrukture. Pored uvođenja nove tehnologije, predviđaju se investicije u poboljšanje drugih tehnologija, te je stoga potrebno uskladiti planski razvitak s realnim mogućnostima, uskladiti plan s prostornim planovima šireg područja, stvoriti prostorne uvjete za gospodarski razvoj, zaštiti prirodne vrijednosti (more) i osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

Članak 5.

Potrebno je postupati prema:

- katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave u mjerilu 1:2000

- podlogama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka sa stanjem postojeće mreže

- podlogama HEP Distribucija d.o.o. sa stanjem visokonaponske i niskonaponske mreže

- podlogama HT d.o.o. Zagreb sa stanjem telekomunikacijskih mreža

- digitalnom ortofoto snimku

- postojećoj dokumentaciji INA - Industrije nafte d.d. - Rafinerije nafte Rijeka vezanu na sadržaje u obuhvatu Plana

- novim stručnim podlogama izrađenim za potrebe definiranja proizvodnih građevina, skladišnih prostora te zaštite okoliša

- svim postojećim Studijama utjecaja na okoliš

- sanacijskom programu za smanjenje emisija / imisija benzena iz Rafinerije nafte Rijeka - Pogon Urinj.

Popis tijela prema posebnim propisima

Članak 6.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava Fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Ciottina 17b, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, DP Elektroprimorje Rijeka, V.C. Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb TKC Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka,

- Hrvatske pošte, Centar pošta Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka,

- Pokretne telekomunikacije, T-Mobile, Korzo 32, 51000 Rijeka,

- Hrvatske željeznice, 11000 Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb,

- Plinacro d.o.o. Savska 78a, 11000 Zagreb,

- Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ »Vodovod«, Dolac 14, 51000 Rijeka,

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, PRJ »Kanalizacija«, Dolac 14, 51000 Rijeka.

Rokovi

Članak 7.

Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:

- Za izradu Nacrta prijedloga Plana: 180 dana (kolovoz 2009. godine)

- Za izradu Prijedloga Plana: 90 dana (studeni 2009. godine)

- Za izradu Konačnog prijedloga Plana: 90 dana (veljača 2009. godine)

Zabrane

Članak 8.

Do donošenja UPU I-1, u području obuhvata Plana mogu se sukladno Prostornom planu uređenja Općine Kostrena vršiti samo rekonstrukcije postojećih građevina.

Izvori financiranja

Članak 9.

Plan će financirati INA Industrija nafte d.d. Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka.

Završne odredbe

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klas: 021-05/09-01/8

Ur. broj: 2170-07-01-09-13

Kostrena, 25. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr