SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA KOSTRENA
73

2.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/ 01, 107/01, 117/01, 150/02,147/03 i 132/06 ), te članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 25. ožujka 2009. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
OPĆINE KOSTRENA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena za 2008. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA 51.323.159

PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN-

CIJSKE IMOVINE 3.341.802

RASHODI POSLOVANJA 50.660.480

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 11.129.726

RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK

PRIHODA 7.125.245

B.RASPOLOŽIVIH SREDS. IZ PRETH.

GODINA -

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 7.492.439

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATE ZAJMA 2.364.150

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCI-

RANJE / VIŠAK PRIHODA 5.128.289

D.UKUPNI MANJAK PRIHODA I

PRIMITAKA 1.996.956

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Kostrena za 2008. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 3.

Rezultat poslovanja za 2008. godinu raspoređuje se na sljedeći način:

1. Ukupni manjak prihoda tekuće godine u iznosu od 1.996.957 umanjen za preneseni višak prihoda od poslovanja iz proteklih godina u iznosu od 614.473 kn pokrit će se smanjenjem troškovne strane Proračuna za 2009. godinu i to na sljedeći način:

A) Smanjenjem stavke Program Tekuće i investicijsko održavanje športskih objekata

Korisnik NK Pomorac u iznosu od 582.483 kn

B) Smanjenjem stavke Program kapitalnih ulaganja u kom. infrastrukturu, Potprogram Kapitalna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Kapitalni projekt Kanalizacija Plodine - spoj na GK I u iznosu od 800.000 kn.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/8

Ur. broj: 2170-07-01-09-5

Kostrena, 25. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2008 / 5
OD 1. 1. 08. DO 31. 12. 08.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
1. 1. do 31. 12. 08.

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 63.481.978,00 kn

Ukupno ostvareno 64.154.356,23 kn ili 101,06%

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Kostre  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr