SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

13.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 3/06), a na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj, Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 26. sjednici održanoj dana 7. travnja 2009. godine, donosi

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Dobrinj u 2008. godini

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Općina Dobrinj dužna je u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom RH i zakonima, urediti, planirati, organizirati, financirati i provoditi zaštitu i spašavanje na svom području.

Sustav zaštite i spašavanja Općine Dobrinj čine redovne organizirane snage koje se bave zaštitom i spašavanjem kao i dodatne organizirane snage zaštite i spašavanja koji se aktiviraju u slučaju katastrofe i velike nesreće.

Ustrojavanje sustava zaštite i spašavanja Općine Dobrinj podrazumijeva planiranje, ustrojavanje, obučavanje i opremanje svih operativnih snaga zaštite i spašavanja sa ciljem provođenja prevencije i učinkovitog aktiviranja u katastrofama i velikim nesrećama, te na otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj su:

. Vatrogasne snage (Javna vatrogasna postrojba Grada Krka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj);

. Službe i postrojbe pravnih osoba i službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Lučka kapetanija, Ispostava Šilo, Dom zdravlja, Crveni križ);

. Stožer zaštite i spašavanja Općine Dobrinj;

. Članovi udruga građana, klubova, organizacija koji se određenim oblikom ZS bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani, kao i imatelji specijalističkih znanja od značaja za sustav ZS (HGSS Stanice Rijeka, Planinarsko društvo »Obzova«, Udruga Dobrinjštine »Eko liburnija«, ŠRK »Čikavica« Šilo, SRD »Vela sten« Čižići, RADIO OTOK KRK, LD »OREBICA« KRK)

. Pravne osobe koje su opremljene i osposobljene za provođenje mjera ZS (KOMUN d.o.o., TIHA ŠILO d.o.o., PONIKVE d.o.o.);

. Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe civilne zaštite, vatrogastva, sustava 112 i postrojbi (4 Državne interventne postrojbe DIP);

. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, DUZS (Županijski centar 112, Odjel za zaštitu i spašavanje i Odjel za preventivu, planiranje i nadzor) sa organiziranim operativnim snagama CZ (timovi - postrojbe, povjerenici, voditelji skloništa).

Po donošenju Zakona o zaštiti i spašavanju, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o

zaštiti i spašavanju Općina Dobrinj je realizirala sljedeće aktivnosti iz područja zaštite i spašavanja:

- od strane Općinskog vijeća Općine Dobrinj donesena je 23. lipnja 2006. godine Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, klasa: 214-03/06-106/01, ur. broj: 2142-04-06-01-2;

- Načelnik Općine Dobrinj donio je 23. lipnja 2006. godine Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, klasa: 214-03/06-106/01, ur. broj: 2141-04-06-01-4;

- izrađen je prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za područje općine Dobrinj u 2008. godini i upućen na razmatranje i donošenje Općinskom poglavarstvu Općine Dobrinj odnosno Općinskom vijeću Općine Dobrinj;

- izrađen je prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZS u općini Dobrinj za period od pet godina od 2008. do 2012. i upućen na razmatranje i donošenje Općinskom poglavarstvu Općine Dobrinj odnosno Općinskom vijeću Općine Dobrinj;

- provedene su sve preventivne mjera planirane za zimsko razdoblje koje se primjenjuju u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, a u nadležnosti su Općine Dobrinj, od strane KOMUN d.o.o.;

- od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka u Općini Dobrinj je proveden inspekcijski nadzor zaštite i spašavanja dana 19. veljače 2008. godine, zapisnik, klasa: UP/I 042-01/08-01/04, ur. broj: 543-12-01-08-3.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Općinsko vijeće Općine Dobrinj donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Dobrinj, temeljem članka 10. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i članaka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/ 06).

U Stožer zaštite i spašavanja su imenovani:

1. Neven Komadina (Općinski načelnik) - zapovjednik Zapovjedništva

2. Zoran Kirinčić (predsjednik Općinskog vijeća) - član

3. Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika) - član

4. Igor Fugošić (stručni referent za građevinarstvo i komunalne poslove JUO) - član

5. Mladen Radoslović (direktor KOMUN d.o.o.) - član

6. Zdenko Košaroš (djelatnik Odjela za zaštitu i spašavanje, PU ZS Rijeka) - član

7. Ivica Žunić (načelnik PP Krk) odnosno Ivan Katalinić - član

8. Ratko Turčić (predsjednik DVD-a Općine) - član.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

DODATNE OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I CIVILNE ZAŠITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga zaštite i spašavanja za područje općine Dobrinj potrebno je odrediti temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit će potrebno ustrojiti sve predviđene operativne snage ZS.

Potrebno je napraviti detaljnu analizu svih pravnih osoba i udruga građana na području općine Dobrinj kojima zaštita i spašavanje nije osnovna djelatnost, te preispitati njihove mogućnosti uključivanja u provođenje operativne zadaće zaštite i spašavanja.

Nakon uključivanja u sustav zaštite i spašavanja svih resursa na području općine Dobrinj sukladno Procjeni formirati će se nedostajuće snage u smislu ustrojavanja postrojbi (timova) civilne zaštite.

Za provođenje mjere zbrinjavanja ugroženih i nastradalih građana, te osiguranja prehrane istih, potrebno je osposobiti i opremiti društvo Crvenog križa koje će uz pomoć Odjela Zaštite i spašavanja, PUZS Rijeka formirati skupinu za osiguravanje smještaja, hrane i pitke vode.

Povjerenici civilne zaštite biti će ustrojeni na nivou Općine sukladno donesenoj Procjeni ugroženosti područja.

Sa svim davateljima materijalno-tehničkih sredstava ili usluga koja će se koristiti u provođenju mjera zaštite i spašavanja biti će potrebno zaključiti ugovor o korištenju istih.

PREVENTIVA I PLANOVI CZ

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine Dobrinj, stručne službe trebale bi provoditi informiranje i upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju ako do istih dođe.

Po donošenju Procjene ugroženosti ista bi se trebala objaviti na Internet stranici Općine Dobrinj i na taj način postati dostupna svim građanima.

Građane je također potrebno upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, i u kojim slučajevima se treba obratiti Županijskom centru 112.

Upoznavanje građana provođeno je i do sada putem sredstava javnog informiranja putem svakodnevnih priopćenja Županijskog centara 112.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema svojim operativnim planovima.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

- Javna vatrogasna postrojba Grada Krka,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj,

- Hitna medicinska pomoć,

- Lučka kapetanija, Ispostava Šilo.

VATROGASTVO

Okosnicu zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj čine vatrogasne snage. Općina Dobrinj naročito vodi računa o razvoju vatrogasnih snaga na svom području. Vatrogasne snage u Općini čini Javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljno vatrogasno društvo Dobrinj.

U Proračunu Općine Dobrinj za 2008. godinu za Vatrogastvo je predviđeno 100.000,00 kn (JVP) odnosno 80.000,00 kn (DVD), te za aktivnosti zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 180.000,00 kn odnosno 10.00,00 kn za posebne mjere Vlade RH za protupožarnu zaštitu. Tijekom 2008. realizirane su u potpunosti sve stavke osim one predviđene za DVD Dobrinj gdje je od predviđenih 80.000,00 kn realizirano 48.127,23 kn.

Vatrogasne postrojbe JVP, DVD i vatrogasne postrojbe u gospodarstvu raspolažu s vatrogasnim vozilima (navalna vozila, autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara, vozila za tehničke intervencije, auto-ljestve, zapovjedna vozila, vozila za prijevoz ljudi i opreme i kemijsko vozilo).

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Dobrinj.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Dobrinj su:

- Gorska služba spašavanja,

- Planinarsko društvo »Obzova«,

- SRD »Čikavica« Šilo,

- SRD »Vela sten« Čižići,

- Udruga Dobrinjštine »Eko Liburnija«,

- Veterani Domovinskog rata,

- HVIDRA Krk,

- LD »OREBICA« KRK.

U 2008. godini dodijeljena su financijska sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - 8.000,00 kn, društvu Crvenog križa - 5.000,00 kn, SRD »Čikavica« Šilo - 50.000,00 kn, SRD »Vela sten« Čižići - 15.000,00 kn, Udruga Dobrinjštine »Eko Liburnija« - 70.000,00 kn, Veterani Domovinskog rata - 20.000,00 kn, HVIDRA Krk - 18.000,00 kn.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj daje se zaključak:

Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće) snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebe Općine Dobrinj. Sve redovne snage ZS, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za ZS ustrojene su/ustrojiti će se na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima Općine Dobrinj.

Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i pod zakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i obučenost na zavidnoj razini. Možemo konstatirati da su u ovom trenutku najbrojnija i najbolje organizirana snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području Općine i dalje je potrebno sustavno ulagati u podizanje obučenost, učinkovitosti i opremljenost svih snaga ZS u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine na području Općine.

Općina Dobrinj nema izrađenu novu Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (objavljen je u »Narodnim novinama« broj 38/08), te je stoga nemoguće točno utvrditi potrebu za formiranjem dodatnih operativnih snaga u zaštiti i spašavanju. Stoga će Općina Dobrinj pristupiti izradi Procjene.

Osnovne mjere koje treba poduzimati poradi unapređenja organizacije zaštite i spašavanja su:

- predvidjeti upoznavanje najšireg pučanstva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje pučanstva za osobnu, uzajamnu i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura, letaka i slično;

- pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za zaštitu i spašavanje odnosno koje imaju zadaće u zaštiti i spašavanju.

Klasa: 021-05/09-29/26

Ur. broj: 2142-04-01-09-1

Dobrinj, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr