SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 15. Petak, 10. travnja 2009.
OPĆINA DOBRINJ
73

12.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i Zakon o izmjena i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07), članka 33. Statuta Općine Dobrinj i Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj, a na prijedlog Općinskog poglavarstva (uz prethodni prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 26. sjednici održanoj dana 7. travnja 2009. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj od 2008. do 2012. godine

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Nacrtom Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2008. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i timovi - postrojbe civilne zaštite)

Sukladno zakonskoj regulativi u narednom periodu neophodno je realizirati sljedeće:

1. Donijeti Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Dobrinj u 2008. godini;

2. Donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava ZS Općine Dobrinj za period od 2008. do 2012. godine;

3. Predvidjeti proračunska sredstva za realizaciju donesenih Smjernica za organizaciju i razvoj sustava ZS u Općini Dobrinj u 2009. godini;

4. Općina Dobrinj nema izrađenu novu Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08.). Općina Dobrinj mora pristupiti izradi Procjene ugroženosti svoga područja.

Izrada Procjene može se povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj od strane ravnatelja DUZS;

5. Općina Dobrinj će nakon donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja objavljen je u »Narodnim novinama« broj 38/08) hitno pristupiti izradi sljedećih dokumenta:

- Plan zaštite i spašavanja Općine Dobrinj (planovi djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja),

- Plan civilne zaštite koji se sastoji od: a) mjera sklanjanja, b) mjera evakuacije i c) mjera zbrinjavanja),

- izraditi izvode za sve učesnike u akcijama zaštite i spašavanja, utvrditi potrebne elemente za izradu operativnih planova zaštite i spašavanja za pravne osobe čija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom ili vodom i druge pravne osobe kojima su planom utvrđene zadaće ili ima značaj u zaštiti i spašavanju,

- Odluku (za one koji se naknadno ustrojavaju) o ustrojavanju timova (postrojbi) civilne zaštite sukladno Procjeni i Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi na razini Općine. U općinama timovi CZ mogu biti samo opće namjene.

Izrada Plana može se povjeriti pravnoj osobi ovlaštenoj od strane ravnatelja DUZS.

6. Sukladno Odluci ravnatelja DUZS u predmetnom razdoblju potrebno je realizirati edukaciju članova Stožera zaštite i spašavanja.

7. U cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, Općina će u predmetnom razdoblju iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje, (»Narodne novine« broj 111/07), te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti timova (postrojbi) CZ sukladno Smjernicama.

8. U sklopu edukacija stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja na području Općine, Općinsko vijeće odnosno stručne službe Općine Dobrinj provoditi će informiranje i obučavanje stanovništva, pri tome posebno djece, svoga područja putem edukacijskih materijala i javnih medija informiranja, te putem svoje Internet stranice.

2. VATROGASTVO

Proračunom Općine Dobrinj za 2009. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija u iznosu od 250.000,00 kuna (JVP i DVD) odnosno od 180.000,00 kn (protupožarna zaštita).

Planirana sredstva utrošiti će se za javne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te osiguravaju materijalno- tehnički razvoj kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.), sustava organizacije i djelovanja (dežurstva, dislokacija i sl.), a sve s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine. Planirana materijalna sredstva utrošit će se za nabavu vatrogasnog vozila.

Kao posebna proračunska stavka predviđena su i financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kn i za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini. U sklopu provedbe Programa biti će realizirano i ažuriranje Procjene i Plana zaštite od požara.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Općina Dobrinj će tijekom 2009. godine održat će zajednički sastanak sa predstavnicima svih udruga koje su od značaja za zaštitu i spašavanje sa svog područja i sa njima utvrditi brojnost, opremljenost, obučenost njihovog članstva, te zadaće u zaštiti i spašavanju koje bi bili uključeni u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Sukladno dogovorenom i podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, a u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka utvrditi će se detaljnije prioriteti koji će se financirati iz Proračuna Općine Dobrinj.

U 2009. godini planiraju se u Općini Dobrinj financijska sredstva za sljedeće udruge:

- Gorska služba spašavanja - 8.000,00 kn,

- Planinarsko društvo »Obzova«- 5.000,00 kn,

- SRD »Čikavica« Šilo - 30.000,00 kn,

- SRD »Vela sten« Čižići - 15.000,00 kn,

- Udruga Dobrinjštine »Eko liburnija« - 50.000,00 kn,

- Veterani Domovinskog rata - 28.000,00 kn,

- HVIDRA Krk - 8.000,00 kn,

- LD »OREBICA« KRK - 50.000,00 kn.

Ukupni iznos planiranih sredstava je 194.000,00 kn.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Temeljem očekivanih ugroza, te vlastitih potreba i mogućnosti za spašavanje ljudi i materijalnih vrijednosti, zaključuje se da su sljedeća javna poduzeća i druge pravne osobe i udruge od značaja za zaštitu i spašavanje za područje općine Dobrinj: Hitna medicinska pomoći, Lučka kapetanija, Ispostava Šilo, KOMUN d.o.o., TIHA ŠILO d.o.o. i PONIKVE d.o.o.

Procjenom ugroženosti Općine utvrdit će se ostale pravne osobe i udruge koje su od značaja ili imaju zadaću u zaštiti i spašavanju na tim razinama.

Općina Dobrinj će putem svojih stručnih službi kontaktirati sve od značaja i sa zadaćom u zaštiti i spašavanja na svom području s ciljem točnog utvrđivanja zadaća i potreba za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa kako bi nabavljali potrebnu opremu prema zajednički utvrđenim prioritetima. Po potrebi stvoriti će se i ugovorni odnosi između Općine i određenih realizatora zadaća ZS.

NAPOMENA:

Općina Dobrinj će sukladno predstojećem dogovoru sa predstavnicima pravnih osoba i udruga građana prilikom slijedećih izmjena i dopuna Proračuna za 2009. godinu predvidjeti sredstva po određenim stavkama sustava zaštite i spašavanja a koji će izvod iz Proračuna, po stupanju na snagu, postati sastavni dio ovih Smjernica.

Klasa: 021-05/09-29/26

Ur. broj: 2142-04-01-09-2

Dobrinj, 7. travnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr