SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

59.

Na temelju članka 95. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08), nakon savjetovanja sa sindikatom, Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 19. veljače 2009. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja
službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji za ocjenjivanje te način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Opatije.

Razdoblje i obuhvat ocjenjivanja, donositelji rješenja o ocjenjivanju (ocjenjivači), utemeljenje ocjene, sustav ocjena te posljedice negativne ocjene uređeni su zakonom.

Članak 2.

Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa službenika u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi te primjenu drugih odredbi propisa o službeničkim odnosima vezanih uz ocjenjivanje.

Članak 3.

Ocjenjivanje službenika provodi se kroz sljedeće faze:

1) kontinuirano praćenje rada službenika te davanje uputa radi poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada,

2) sastavljanje prijedloga godišnje ocjene,

3) upoznavanje službenika s prijedlogom godišnje ocjene u okviru provedbe redovnoga razvojno-ocjenjivačkog razgovora sa službenikom,

4) donošenje rješenja o ocjenjivanju.

Ocjenjivač će po potrebi ili na zahtjev službenika tijekom razdoblja ocjenjivanja provoditi izvanredne razvojno-ocjenjivačke razgovore.

Članak 4.

O razvojno-ocjenjivačkom razgovoru sastavlja se zapisnik ako se službenik ne složi s prijedlogom ocjene, ako ocjenjivač izmijeni prijedlog ocjene, ako se provede izvanredni razvojno-usmjerivački razgovor te ako sastavljanje zapisnika zatraži jedna od strana u razgovoru. Zapisnik potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati zapisnik, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.

Primjerak zapisnika unosi se u spis predmeta ocjenjivanja te u osobni očevidnik službenika.

Članak 5.

Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za ocjenjivanje, sadržanom u prilogu ove Odluke, koji je sastavni dio Odluke.

Prijedlog godišnje ocjene potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati prijedlog, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.

Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio obrazloženja rješenja o ocjenjivanju te se službeniku dostavlja istodobno s rješenjem.

Ako službenik nije suglasan s predloženom ocjenom, a ocjenjivač ne uvaži njegove primjedbe, ocjenjivač će u obrazloženju rješenja o ocjenjivanju dodatno obrazložiti sporna utvrđenja.

Članak 6.

Za svaki od kriterija sadržanih u obrascu za ocjenjivanje dodjeljuje se:

- 10 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete te osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

- 8 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

- 6 bodova - ukoliko je rad i učinkovitost prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe (standardno izvršavanje poslova radnog mjesta),

- 3 boda - ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,

- 1 bod - ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

Ocjenjivač može za pojedini kriterij dodijeliti 10 bodova najviše jednom službeniku na svakih započetih deset službenika koje ocjenjuje.

Članak 7.

Ocjenjivanje se provodi na temelju zbroja bodova dodijeljenih prema članku 6. ove Odluke, na način da se:

- službenik koji ostvari najmanje 144 boda ocjenjuje ocjenom »odličan«,

- službenik koji ostvari od 112 do 143 boda ocjenjuje ocjenom »vrlo dobar«,

- službenik koji ostvari od 72 do 111 bodova ocjenjuje ocjenom »dobar«,

- službenik koji ostvari od 32 do 71 boda ocjenjuje ocjenom »zadovoljava«,

- službenik koji ostvari manje od 32 boda ocjenjuje ocjenom »ne zadovoljava«.

Članak 8.

Službenicima ocijenjenima ocjenom »odličan« gradonačelnik dodjeljuje jednokratni dodatak na plaću za uspješnost na radu (stimulaciju) u bruto iznosu od 10% plaće isplaćene za prethodni mjesec, u okviru prvog obračuna plaće nakon konačnosti rješenja o ocjenjivanju.

Ako ocjenom »odličan« za pojedinu godinu bude ocijenjeno više od 15% službenika i namještenika gradske uprave, gradonačelnik može isplatu stimulacije ograničiti na 15% zaposlenika, na način da stimulacija bude dodijeljena najbolje ocijenjenim službenicima u svakom od upravnih tijela, odnosno najbolje ocijenjenim službenicima koje ocjenjuje gradonačelnik, uzimajući u obzir razlike u brojnosti između upravnih tijela.

Članak 9.

Kada službenik zbog zakonom propisanih razloga nije ocijenjen za pojedinu godinu, o tome se sastavlja bilješka, koju potpisuju ocjenjivač i službenik.

Članak 10.

Rješenje o ocjenjivanju te bilješka iz članka 9. ove Odluke unose se u osobni očevidnik službenika.

Članak 11.

Odredbe ove Odluke o ocjenjivanju službenika primjenjuju se i na namještenike.

Članak 12.

U okviru svojih usmjerivačko-nadzornih ovlasti, gradonačelnik osigurava dosljednu i ujednačenu primjenu odredbi ove Odluke od strane svih ocjenjivača.

Članak 13.

Kada ocjenjivač, zbog toga što se kratko nalazi na svojoj dužnosti ili zbog drugih razloga, smatra da nije u mogućnosti u potpunosti ocijeniti rad službenika, prije sastavljanja prijedloga ocjene savjetovat će se sa sadašnjim i/ili prijašnjim nadređenim službenikom ili prijašnjim ocjenjivačem službenika čiji se rad ocjenjuje.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-07/08-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-09-6

Opatija, 19. veljače 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr