SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

49.

Na temelju članka 7. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA, Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 30. ožujka 2009.g. utvrđuje i usvaja pročišćeni tekst Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA.

Pročišćeni tekst Odluke obuhvaća:

- Odluku o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA od 21. ožujka 1996. (»Službene novine PGŽ« broj 08/ 96)

- Odluku o Izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA od 25. svibnja 2000. (»Službene novine PGŽ« broj 11/00)

- Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA od 19. srpnja 2001.g. (»Službene novine PGŽ« broj 17/01), zaključno s kojom je utvrđen prvi pročišćeni tekst Odluke

- Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA od 26. srpnja 2007. (»Službene novine PGŽ« broj 31/07)

- Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA od 04. listopada 2007. (»Službene novine PGŽ« broj 38/07),

- Odluku o Izmjenama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA od 30. ožujka 2009.

Klasa: 011-01/96-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-09-4

U Opatiji, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić v. r.

ODLUKA
o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu
i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA
(pročišćeni tekst)

Članak 1. (prvi)

Grad Opatija osnivač je i vlasnik ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture (u daljnjem tekstu: osnivač)

Ustanova iz stavka 1. ovog članka osniva se radi obogaćivanja i proširivanja kulturnih i turističkih potreba građana i turista.

Članak 2. (drugi)

Naziv ustanove je: FESTIVAL OPATIJA, ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture (u daljnjem tekstu: Ustanova).

Skraćeni naziv Ustanove je: FESTIVAL OPATIJA.

U dopisivanju s fizičkim i pravnim osobama u inozemstvu Ustanova će nastupati pod skraćenim nazivom.

Članak 3. (treći)

Sjedište Ustanove je u Opatiji.

Adresa sjedišta Ustanove je Zert bb.

Članak 4. (četvrti)

Djelatnost Ustanove je:

92.31 umjetničko i literarno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje,

92.32 djelatnost objekata za kulturne priredbe,

92.13 prikazivanje filmova,

74.40 promidžba (reklama i propaganda),

74.84 ostale poslovne djelatnosti, d.n.,

22.11 izdavanje knjiga,

52.47. trgovina na malo knjigama, novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom,

52.48.7. ostala trgovina na malo u specijaliziranim trgovinama,

22.15 ostala izdavačka djelatnost,

. organizacija likovnih izložbi, likovnih manifestacija, natječaja i kolonija domaćih i stranih umjetnika,

. ostala trgovina na malo na štandovima, što pored ostalog uključuje prodaju gotovih konfekcioniranih napitaka i gotove konfekcionirane hrane.

Članak 5. (peti)

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima tri člana.

Članovi Upravnog vijeća na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika vijeća.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Članak 6. (šesti)

Upravno vijeće donosi:

- program rada i razvoja Ustanove,

- nadzire izvršavanje programa rada i razvoja,

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

- predlaže osnivačima promjenu djelatnosti,

- daje osnivačima i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te

- obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Ustanove.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova.

Članak 7. (sedmi)

Voditelj Ustanove je ravnatelj koji zastupa Ustanovu samostalno, pojedinačno i bez ograničenja.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Članak 8. (osmi)

Ravnatelja Ustanove imenuje Upravno vijeće na način i po postupku propisanim Statutom Ustanove.

Članak 9. (deveti)

Za osnivanje i početak rada Ustanove osnivač osigurava 20.000,00 kuna.

Članak 10. (deseti)

Djelatnost Ustanove obavlja se u obimu utvrđenom financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.

Financijski plan sadrži troškove redovnog poslovanja (materijalni troškovi i plaće zaposlenih) i troškove programa odnosno djelatnosti.

Članak 11. (jedanaesti)

Sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti Ustanove osiguravaju se na temelju godišnjeg programa rada i iz slijedećih izvora:

- iz prihoda od vlastite djelatnosti,

- iz proračuna Grada Opatije za realizaciju dijela programa kojeg Grad Opatija utvrdi kao svoju javnu potrebu,

- iz zaklada, sponzorstava, dotacija i drugih načina u skladu sa zakonom.

Članak 12. (dvanaesti)

Za obavljanje djelatnosti iz članka 4. ove Odluke, Grad Opatija daje Ustanovi na korištenje objekte u svom vlasništvu i to Ljetnu pozornicu Opatija.

Odnosi u pogledu korištenja prostora iz prethodnog stavka uredit će se posebnim ugovorom.

Članak 13. (trinaesti)

Ostvarenu dobit Ustanova koristi isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama osnivača.

Članak 14. (četrnaesti)

Sredstva iz članka 9. i 11. ove Odluke čine imovinu Ustanove.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Ustanove odgovara solidarno i neograničeno za obveze Ustanove.

Članak 15. (petnaesti)

Ravnatelj može opterećivati ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu Ustanove do iznosa od 10.000,00 kn, a preko navedenog iznosa na osnovu suglasnosti Upravnog vijeća.

Članak 16. (šesnaesti)

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača u roku od 60 dana od dana registracije Ustanove u registru Trgovačkog suda.

Drugi opći akti Ustanove donose se na način propisan Statutom Ustanove.

Članak 17. (sedamnaesti)

Ustanova se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 18. (osamnaesti)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Klasa: 011-01/96-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-09-4

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr