SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

44.

Na temelju stavka 16. stavka 2.. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06, 18/06-pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom redarstvu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija, djelokrug rada, ovlaštenja i postupak komunalnog redarstva.

Članak 2.

Komunalno redarstvo obavlja poslove nadzora nad provođenjem propisa, odluka i akata Gradskog vijeća Grada Opatije, odluka i akata izvršnih tijela Grada Opatije kao i nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

II. ORGANIZACIJA KOMUNALNOG REDARSTVA

Članak 3.

Komunalno redarstvo poslove iz svog djelokruga obavlja u okviru upravnog odjela nadležnog za komunalni sustav.

Poslove komunalnog redarstva neposredno obavljaju komunalni redari.

Članak 4.

Komunalni redari moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom i aktom o unutrašnjoj organizaciji gradskih upravnih odjela.

Članak 5.

Komunalni redari imaju iskaznicu kojom dokazuju svoje svojstvo.

Komunalni redari kad obavljaju poslove iz svojeg djelokruga moraju nositi službenu odoru čiji izgled propisuje gradonačelnik.

Članak 6.

Komunalni redari u cilju učinkovitog obavljanja svojih poslova dužni su surađivati sa mjesnim odborima kao i drugim pravnim i fizičkim osobama.

III. DJELOKRUG RADA

Članak 7.

U okviru djelokruga komunalnog redarstva obavljaju se poslovi nadzora nad provođenjem propisa i drugih akata koji se odnose osobito na:

- uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, čišćenje snijega i snijega sa javnih površina,

- korištenje i zauzimanje javnih površina,

- držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca,

- obavljanje dimnjačarske službe,

- obavljanje autotaksi prijevoza,

- blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih vozila,

- korištenje, održavanje i zaštitu nerazvrstanih cesta,

- razdoblje godine i vrijeme u kojem se na određenim područjima Grada Opatije ne smiju izvoditi građevinski radovi,

- obvezu priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture,

- uvjete obavljanja prijevoza putnika u javnom gradskom prometu

- uporabu grba, zastave i svečane zastave Grada Opatije,

- održavanje groblja,

-uvjete i načine odvodnje otpadnih i drugih voda javnim sustavom odvodnje, kao i uvjete i načine odvodnje na područjima gdje nije izgrađen takav sustav te druga pitanja u svezi s odvodnjom otpadnih voda,

- obvezatno korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

Komunalno redarstvo obavlja i druge poslove koji su im posebnim propisima i aktima gradskih tijela stavljeni u nadležnost, kao i poslove koji nisu u nadležnosti upravnih ili drugih tijela, a imaju utjecaja na uređenost grada i naselja, odnosno ako se radi o održavanju komunalnog reda.

IV. OVLAŠTENJA I POSTUPAK

Članak 8.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

- obavljati kontrolu nad objektima, uređajima, površinama i radom osoba u svim slučajevima iz djelokruga rada komunalnog redarstva i u svezi s tim narediti poduzimanje odgovarajućih mjera;

- rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, posebice narediti obustavu radova koji se izvode protivno propisima, ako posebnim propisima nije drugačije određeno; narediti uklanjanje neregistriranih, napuštenih i neispravnih vozila, plovnih objekata i drugih predmeta sa javno-prometnih i drugih površina; narediti uklanjanje neispravnih i bez odobrenja postavljenih naprava, reklama, reklamnih panoa, transparenata, oglasa i drugih predmeta i stvari,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,

- izdati obavezni prekršajni nalog,

- pokrenuti prekršajni ili drugi postupak pred nadležnim tijelima,

- narediti poduzimanje drugih mjera i radnji u svim drugim slučajevima iz djelokruga rada komunalnog redarstva, kao i u slučajevima koji nisu posebnim propisima stavljeni u nadležnost drugih upravnih ili drugih tijela, a imaju utjecaja na uređenost grada i naselja, odnosno ako se radi o komunalnim djelatnostima.

Članak 9.

Komunalni redar se u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti dužan pridržavati odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o općem upravnom postupku, Prekršajnog zakona, odluka Grada Opatije i drugih propisa.

Članak 10.

Protiv rješenja komunalnog redara iz članka 8. ove Odluke može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove gospodarstva u roku od osam dana od dana primitka rješenja.

Žalba iz stavka 1. ovog članka ne odgađa izvršenje.

Članak 11.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti obavljanje nadzora, a napose omogućiti pristup objektima, uređajima i prostorijama koji su predmet nad

zora i dati mu na uvid potrebnu dokumentaciju, osobnu iskaznicu i potrebne obavijesti.

Članak 12.

Komunalni redar odrediti će izvršenje naređene mjere ili radnje po trećim osobama na teret obveznika, ako obveznik naređenu mjeru ili radnju ne izvrši ili ju ne izvrši u određenom roku.

Članak 13.

U slučaju kada se komunalnom redaru u obavljanju njegovih poslova pruži otpor komunalni redar može zatražiti pomoć ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba te fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbi članka 11. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu te fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna i to za prekršaje propisane člankom 14. ove Odluke.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redarstvu (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 23/97) i članak 8. Odluke o prekršajnim sankcijama (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 54/07).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 109/07) i stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 125/08).

Klasa: 011-01/09-01/12

Ur. broj: 2156-01-01-09-1

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr