SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

43.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 99, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Grad).

Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada Opatije, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom naročito su propisane odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju čistoće i zaštiti javnih površina i objekata,

- skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom,

- čišćenju snijega i leda sa javnih površina,

- mjerama za provedbu komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

- javne prometne površine: javne i nerazvrstane ceste, nogostup, pješački put, pješačke zone, trg, javne stube, prolaz, parkiralište, stajalište javnog prometa, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi,

- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, travnjak, skupina stabala ili pojedinačno samoniklo stablo, posuda s ukrasnim biljem, dječja igrališta, kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu u naselju i slične površine koje su uređene i koriste se kao javno zelene površine.

Članak 4.

Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju se stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji se po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ne smatraju građevinama.

Pod predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1. privremeni objekti (kiosk ili drugi montažni objekt), pokretna naprava (prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica u pravilu na kotačima), uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično), naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu

djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike), štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju), ugostiteljska terasa (stolovi, stolice, zaštite od sunca i druga oprema),

2. reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić te druge slične naprave za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje),

3. predmeti za skupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

4. objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza,

5. oprema dječjeg igrališta,

6. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima te u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Naseljena područja Grada moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost zgrada, javnih površina kojima upravlja Grad i drugih površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja, a osobito:

- označavanje imena ulica i trgova i obilježavanje zgrada brojevima,

- uređenje vanjskih dijelova zgrada,

- uređenje okućnica,

- uređenje javnih zelenih površina,

- uređenje izloga,

- uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori,

- postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta,

- javna rasvjeta,

- objekti i uređaji u općoj uporabi,

- dezinsekcija i deratizacija,

- držanje domaćih životinja.

1. Označavanje imena ulica i trgova i obilježavanje zgrada brojevima

Članak 6.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni pločom s imenom naselja, ulice ili trga i sve zgrade moraju biti obilježene s pločicom s brojem zgrade sukladno propisima o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima.

Članak 7.

Imena ulica, trgova i parkova određuje Gradsko vijeće Grada Opatije.

Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi nadležno tijelo Gradske uprave.

Kućne brojeve određuje nadležno tijelo Gradske uprave.

Članak 8.

Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselju. Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu i na svakom križanju. Na području naselja unutar registriranih kulturnih povijesnih cjelina mogu se iznimno odrediti oblici i veličine natpisnih ploča u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture.

Natpisne ploče nabavlja nadležno tijelo Gradske uprave, a troškove nabavke, postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Grad.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz stavka 2. ovog članka.

Natpisne ploče iz prethodnog stavka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istog.

Članak 9.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem.

Pločicu s oznakom kućnog broja nabavlja i postavlja nadležno tijelo Gradske uprave, a održava ju o svom trošku vlasnik zgrade odnosno stana.

U slučaju ponovnog postavljanja iste pločice, zbog njenog uklanjanja ili oštećenja, pločicu iz stavka 2. ovog članka nabavlja i postavlja vlasnik zgrade odnosno stana o svom trošku.

Vlasnik stambenog i poslovnog objekta dužan je pločicu s brojem zgrade održavati i čistiti.

Zabranjeno je skidanje i oštećivanje pločice s brojem zgrade.

2. Uređenje vanjskih dijelova zgrada

Članak 10.

Vanjski dijelovi zgrade (krov, pročelje, balkon, terasa, vrata, prozori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema), moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

Vlasnici i korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija dužni su brinuti o vanjskom izgledu, čistoći te građevinsko- tehničkoj ispravnosti vanjskih dijelova zgrada na način određen propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zabranjeno je po zgradama šarati, crtati i slično ili na drugi način ih oštećivati.

Posuda sa cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude te prolijevanje vode na prolaznike, prilikom zalijevanja cvijeća.

Zabranjeno je na prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, unutar registriranih kulturnih povijesnih cjelina naselja, koje su neposredno okrenute prema javno prometnim površinama, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrada odnosno ulice.

Članak 11.

Zabranjeno je na vanjskim dijelovima pročelja zgrada unutar registriranih kulturno povijesnih cjelina naselja, postavljanje neonskih reklama, klima uređaja, antena, nadstrešnica od valoplasta, plastične i aluminijske stolarije.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka predmeti, uređaji, oprema i slično mogu se postavljati uz prethodnu suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture vodeći računa da isti ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Postojeće neonske reklame, klima uređaje i antene na dijelovima zgrada iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni ukloniti u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 12.

Unutar registriranih kulturno povijesnih cjelina vlasnici ili korisnici poslovnih prostora dužni su postaviti tende i suncobrane od akrilnog platna.

Tende i suncobrani moraju biti jednobojni i bez istaknutih reklama i natpisa, izuzev natpisa sa nazivom poslovnog prostora koji se može ispisati na rubnom dijelu tende.

Boju i konstrukciju tende određuje nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su se uskladiti sa odredbama ovog članka u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 13.

Ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji u smislu uklanjanja javne opasnosti.

Ukoliko se utvrdi javna opasnost, a vlasnik ili korisnik nije postupio prema stavku 1. ovog članka, komunalni redar je dužan o tome izvijestiti Građevinsku inspekciju koja donosi odluku o obavljanju sanacije.

3. Uređenje okućnica

Članak 14.

Vlasnik ili korisnik stambene zgrade, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini, na način da ne ometa korištenje javno prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka moraju biti uređeni i sa njih odstranjeno smeće i otpad.

Na nekretninama koje su vidljive s javne površine nije dozvoljeno uskladištenje niti odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada te raznog materijala (drva za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim, kamp kućice, plovila, priključna vozila, olupine i slične predmete).

Vlasnik ili korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u okućnici tako da svojim granama ne prelazi regulacionu liniju na javno prometnu površinu i omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Komunalno redarstvo naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla i grane koji bi, svojim rušenjem odnosno padom, mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata neposrednoj blizini.

Članak 15.

Vlasnik zemljišta dužan je ishoditi odobrenje nadležnog tijela Gradske uprave za sječu stabala i drugog zelenila promjera debla većeg od 10 cm, kao i podrezivanje grana promjera većih od 10 cm, u svojoj okućnici ili neizgrađenoj građevnoj čestici na cijelom građevinskom području naselja.

Gradsko vijeće Grada Opatije može, na prijedlog gradonačelnika, osnovati posebno stručno tijelo za utvrđivanje standarda uređenja okućnica na području Grada te izdavanja odobrenja iz prethodnog stavka.

4. Uređenje javnih zelenih površina

Članak 16.

Javne zelene površine moraju se redovito održavati na način da svojim izgledom uljepšavaju naselje i služe svrsi za koju su namijenjene.

Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture prema operativnim i terminskim planovima koje utvrđuje odjel Gradske uprave nadležan za komunalni sustav.

Članak 17.

Pod održavanjem javne zelene površine smatra se posebice:

- obnova biljnog materijala,

- podrezivanje stabala i grmlja,

- okopavanje i plijevljenje,

- košnja trave,

- gnojenje i prihranjivanje biljnog materijala koje raste u nepovoljnim uvjetima (drvoredi i slično),

- uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

- održavanje posuda s ukrasnim biljem u urednom i ispravnom stanju,

- preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, uništavanje tih biljnih štetnika te kontinuirano provođenje zaštite zelenila,

- održavanje naprava na javnoj zelenoj površini (oprema) u urednom stanju (ličenje i popravci klupa, košarica za otpad, spremišta za alat, popločenja i slično),

- postavljanje zaštitne ograde od prikladnog materijala odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja,

- postavljanje ploča s upozorenjima za zaštitu javne zelene površine,

- obnavljanje, a po potrebi i rekonstrukcija zapuštene zelene površine,

- skidanje snijega s grana,

- uređenje i privođenje namjeni neuređenih javnih zelenih površina.

5. Uređenje izloga

Članak 18.

Izlozima u smislu ove Odluke smatraju se:

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe,

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada i izložbeni ormarići koji služe za ugostiteljstvo, banke, agencije i druge gospodarske djelatnosti.

Članak 19.

Izlozi u uličnom poslovnom prostoru moraju biti uređeni, čisti i dekorirani.

Osvjetljenje mora biti dostatno i stručno izvedeno.

Staklene površine izloga moraju se redovito čistiti, a okviri održavati na način da budu uvijek čisti i uredni.

Zastakljeni otvori i izlozi u uličnom poslovnom prostoru koji je zatvoren ili se adaptira moraju biti zasjenjeni odgovarajućim neprozirnim materijalom.

6. Uređenje javnih površina koje koriste ugostiteljski objekti, trgovine i ostali poslovni prostori

Članak 20.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste javnu površinu dužni su je održavati čistom i urednom.

Stolovi i stolice na terasama ugostiteljskih objekata kao i oprema koja se izlaže na javnoj površini mora biti od prirodnih materijala ili metala.

Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je nakon isteka ugovora ili odobrenja o korištenju javne površine ukloniti stolove, stolice i ostalu opremu terase.

7. Postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 21.

Reklame, panoi, mjesta za oglašavanje i plakatiranje mogu se postavljati na javnim površinama na za to predviđenim mjestima.

Prigodni panoi, transparenti mogu se postavljati za vrijeme trajanja priredbe, kongresa, manifestacije kao i u dru

gim prigodama uz odobrenje nadležnog odjela Gradske uprave.

Plakati, oglasi, osmrtnice i slične objave mogu se lijepiti i pričvršćivati samo na mjestima za oglašavanje i plakatiranje.

Plakatiranje i oglašavanje za vrijeme izborne promidžbe sudionici izbora obavljaju temeljem odobrenja nadležnog odjela Gradske uprave uz naknadu i lokacije koje utvrđuje gradonačelnik.

Članak 22.

Neispravne, napuštene, nepravilno napisane, bez odobrenja i protivno planu postavljene reklame, panoe, transparente i oglase vlasnik odnosno organizator priredbe dužan je ukloniti po nalogu Komunalnog redarstva.

Ukoliko vlasnik odnosno organizator ne postupi na način propisan stavkom 1. ovog članka uklanjanje će izvršiti Komunalno redarstvo na trošak vlasnika odnosno korisnika.

8. Javna rasvjeta

Članak 23.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s priznatim ekološkim normama i suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, prometa i potreba građana.

Rasvjetna tijela javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je redovito održavati objekte i uređaje javne rasvjete u ispravnom stanju u skladu s Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture.

Uređajima i objektima javne rasvjete u vlasništvu Grada ne može se koristiti bez odobrenja nadležnog odjela Gradske uprave.

9. Objekti i uređaji u općoj uporabi

Članak 24.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje javnih površina vlasnik odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istih dužna je održavati u ispravnom stanju.

Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 25.

Javne sanitarije moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a fizička ili pravna osoba kojoj je održavanje povjereno mora ih održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Razdoblje uporabe javnih sanitarija utvrđuje se Programom održavanja infrastrukture.

Članak 26.

Ostale komunalne objekte i uređaje (opremu dječjih igrališta, ploče s planovima naselja, javne satove, telefonske govornice, autobusna stajališta, poštanske sandučiće, fontane, spomenike, klupe, stolove i ostalu urbanu opremu) zabranjeno je uništavati, oštećivati te nenamjenski koristiti.

Pravna ili fizička osoba, koja obavlja poslove održavanja objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka, dužna je održavati i voditi brigu na način da isti budu uvijek u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 27.

Dječja i sportska igrališta kao i objekti na njima te površine i objekti koji su namjenjeni za druge javne priredbe vlasnici odnosno korisnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Na površinama i objektima iz stavka 1. ovog članka mora se postaviti dovoljan broj košarica za otpatke.

Članak 28.

Stajališta javnog gradskog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta javnog gradskog prijevoza mora održavati urednim i ispravnim pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno.

Na stajalištima se obavezno postavljaju košarice za smeće i ističe vozni red.

Članak 29.

Vlasnik ili korisnik javnog parkirališta dužan je na njima održavati red i čistoću te njima namjenski gospodariti.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je zadržavanje kamp kućica više od 24 sata, neovlašteno trgovanje, pretovar robe i druge aktivnosti koje nisu u skladu s namjenom parkiranja.

Uređenje i održavanje javnih gradskih parkirališta uređuje se posebnom odlukom.

10. Dezinsekcija i deratizacija

Članak 30.

U svrhu zaštite zdravlja građana obavlja se sistematska dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sistematske deratizacije razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca te prikupljanje uginulih životinja.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

Na poziv komunalnog redara, pravna osoba iz stavka 4. ovog članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je prije početka izvođenja sistematske dezinsekcije i deratizacije obavijestiti pučanstvo o početku i završetku obavljanja poslova.

11. Držanje domaćih životinja

Članak 31.

U naseljima Opatija, Ika, Ičići i Pobri nije dozvoljeno držanje domaćih životinja, osim kućnih ljubimaca, pod uvjetom da njihovo držanje nije štetno za zdravlje ljudi, sigurnost imovine te da ne narušava javni red i mir.

Na ostalim područjima Grada Opatije mogu se držati domaće životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Držanje kućnih ljubimaca propisano je posebnom odlukom.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA

Članak 32.

Javne površine iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih prometnih površina na području Grada Opatije obavljaju Parkovi d.o.o. i Komunalac d.o.o. temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture koje donosi Gradsko vijeće.

Članak 33.

Na javnim površinama postavljaju se klupe i košarice za otpad.

Vrstu, veličinu i izgled klupa i košarice za otpad određuje nadležni odjel Gradske uprave koji predlaže i postavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova održavanja javnih površina.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na mjestima na kojima ometaju promet.

Postavljene klupe i košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati, a dotrajale i pohabane košarice i klupe osoba iz stavka 2. ovog članka treba redovito popravljati i po potrebi mijenjati novima.

Članak 34.

Zabranjeno je uz i na prometnice postavljati fizičke prepreke (stupiće lance, vaze i drugo).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka nadležni odjel Gradske uprave može radi zaštite pješaka, stambenih i drugih objekata uz prometnice dozvoliti postavljanje fizičke zaštite (stupiće, lance, vaze i drugo).

Članak 35.

Na javnoj površini, bez odobrenja nadležnog odjela Gradske uprave nije dozvoljeno:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad,

- zauzimati javnu površinu u svrhu izvođenja građevinskih radova,

- prekapati javnu površinu,

- izlagati niti prodavati trgovačku robu i druge predmete,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve.

Članak 36.

Kod izvođenja građevinskih radova, uz odobrenje nadležnog odjela, mora se osigurati da nogostup i kolnik budu prohodni. Zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom ogradom, a oko građevine mora biti postavljena zaštitna mreža.

Građevni materijal mora biti stalno uredno složen.

Gradilište se mora održavati u urednom i čistom stanju te kod rekonstrukcije ili rušenja polijevati radi sprječavanja stvaranja i dizanja prašine.

Članak 37.

Korisnik javne površine za potrebe izvođenja građevinskih radova dužan je najkasnije 24 sata po završetku korištenja obavijestiti nadležni odjel Gradske uprave o prestanku korištenja javne površine.

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću javnu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i/ili uništene javne površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje javne površine obavlja se po nalogu komunalnog redara o trošku investitora odnosno izvoditelja građevinskih radova iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 38.

Na javnoj površini zabranjeno je:

- koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila te obavljati druge obrtničke radove,

- prati vozila ili ostale predmete,

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- paliti otpad,

- bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova,

- odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje javne površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,

- ostavljati tehnički neispravna vozila, vozila bez registarskih oznaka, priključnih vozila te plovne objekte,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje javna površina ili mijenja njena namjena,

- neovlašteno rezanje i skidanje grana,

- guljenje kore stabala, zarezivanje, stavljanje plakata te drugo oštećivanje drveća, grmlja i živica,

- penjanje po drveću,

- neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busenova,

- neovlašteno skupljanje i odnošenje suhoga granja i kore,

- kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

- bacanje papira, opušaka, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana, kao i drugog otpada te njihovo paljenje,

- dovođenje i puštanje životinja,

- oštećivanje stabala i grmlja prilikom gradnje, istovara i dopreme građevinskog materijala, ogrjevnog drveta i dr.,

- oštećivanje opreme i uređaja na zelenoj površini,

- puštanje otpadnih voda, kiselina, motornog ulja i gnojnica te svako drugo zagađivanje,

- vožnja biciklom, motorom, automobilom i kolicima za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te pranje i parkiranje vozila i to na javnoj zelenoj površini,

- loženje vatre i potpaljivanje stabala,

- iskrcavanje i uskladištenje raznog materijala (ogrjevnog drva, otpadnog drva, željeza, lima i sl.),

- protupravno prisvajanje,

- hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,

-nenamjensko korištenje, oštećivanje i šaranje opreme.

Članak 39.

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje učini štetu na javnim površinama obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje javne površine vrši se o trošku počinitelja.

Članak 40.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćenja površine oko njihovog poslovnog objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta organizator javnog skupa i ovlaštenik korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta kao i prostora koji služi kao pristup tim površinama.

Članak 41.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim rasutim materijalom.

Vozila kojima se prevozi tekući ili sipki materijal moraju biti zatvorena tako da se onemogući prosipanje materijala.

Vozila ne smiju ispuštati ulja i masti na javno-prometnu i drugu javnu površinu.

Vozila koja se uključuju u promet na javno-prometne i druge javne površine moraju imati očišćene kotače od zemlje ili drugog materijala.

Članak 42.

Materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta kao i materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata upotrijebit će se ako je to moguće za uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.

Materijal iz stavka 1. ovog članka koji nije upotrijebljen za uređenje gradilišta (građevni otpad), deponirat će se u odlagalište građevinskog otpada, ako ono preostali materijal može prihvatiti.

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog građevinskog materijala na odlagalište otpada daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal na cijelom području Grada bez odobrenja.

Članak 43.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova održavanja sustava odvodnje dužna taj sustav održavati u funkcionalno ispravnom stanju.

Zabranjeno je ubacivati komunalni i drugi otpad u slivnike i kanale za odvodnju.

IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 44

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Komunalni otpad dijelimo na komunalni i glomazni komunalni otpad.

Komunalni otpad je otpad koji svakodnevno nastaje u kućanstvima (npr. od pripreme hrane i njezine otpadne ambalaže, otpad od higijenskog pribora i sl.).

Glomazni komunalni otpad je onaj otpad koji povremeno nastaje u kućanstvu.

Tehnološki otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvima razlikuje se od komunalnog otpada.

Članak 45.

Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad Opatija.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova prikupljanja otpada (u daljnjem tekstu : skupljač otpada) donosi program skupljanja i odvoza otpada te je sa istim dužna upoznati korisnike usluge.

Skupljač otpada dužan je osigurati dovoljan broj posuda za prihvat otpada.

Na javnoj površini određuju se sabirna mjesta na kojima se postavljaju posude za odvojeno prikupljanje otpada iz domaćinstva (bio otpad, papir i staklo-plastika). Preostali komunalni otpad odlaže se u posude u pravilu postavljene na javnu površinu.

Skupljač otpada dužan je postavljene posude na sabirnim mjestima održavati čistim, urednim i u ispravnom stanju.

Članak 46.

Korisnik usluge odvoza otpada obvezan je koristi uslugu odvoza otpada i postupati s otpadom na način određen ovom Odlukom i propisima o otpadu.

Korisnik usluge dužan je razvrstati otpad prema vrsti i odložiti ga u posudu namijenjenu toj vrsti otpada.

Korisnici usluga dužni su plaćati cijenu usluge skupljanja otpada.

Članak 47.

Trgovačka društva, ustanove i druge pravne i fizičke osobe dužne su sakupljati i odlagati tehnološki otpad prema vrsti u posebne posude, na prikladnim mjestima i unutar svog prostora, objekta ili zemljišta odnosno mogu ga na odgovarajući način odložiti ili zbrinuti, sukladno posebnim zakonskim propisima i odobrenjima nadležnih tijela.

Članak 48.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan posuda kao ni u posude ubacivati tekuće ili polutekuće tvari, zapaljive predmete, građevinski materijal, zemlju, biljni materijal, žar i pepeo iz peći, baterije, jestiva i mineralna ulja te sav otpad čije je zbrinjavanje regulirano posebnim propisima.

Posude za otpad zabranjeno je uništavati i oštećivati te premještati sa postavljenog mjesta.

Članak 49.

U područjima i ulicama u kojima nije moguć odvoz otpada specijalnim vozilima mora se osigurati odvoz otpada drugim odgovarajućim vozilima.

Korisnici usluga odvoza otpada na područjima iz stavka 1. ovog članka sakupljaju otpad u plastične vreće ili kante koje odlažu na za to određena mjesta u vrijeme kada je za to područje određen odvoz otpada.

Članak 50.

Vlasnici turističkih, trgovačkih i ribarskih brodova, jahti i drugih plovnih objekata koji se nalaze na sidrištu ili privremenom popravku u lukama, obavezni su odlagati otpad u za to postavljene posude.

Vlasnici čamaca, jedrilica i drugih plovnih objekata koji u lukama održavaju i popravljaju svoje plovne objekte dužni su otpad nastao uslijed tih radova sakupiti i odložiti u za to predviđena mjesta.

Zabranjeno je bacati otpad u more i na morsku obalu.

Članak 51.

Na područjima u kojima je odvoz otpada obavezan zabranjeno je zatrpavati, spaljivati, odlagati ili na drugi način uništavati otpad.

Članak 52.

Odlaganje otpada bilo koje vrste pored posuda za odlaganje komunalnog otpada ili bilo gdje na javnoj površini smatra se izvanrednim onečišćenjem.

Čišćenje i odvoženje odloženog otpada iz stavka 1. ovog članka obaviti će skupljač otpada na teret fizičke ili pravne osobe koja je prouzročila izvanredno onečišćenje.

Troškovi izvanrednog čišćenja obuhvaćaju fizički rad, rad motornih vozila i troškove deponiranja.

V. ČIŠĆENJE SNIJEGA I LEDA SA JAVNIH POVRŠINA

Članak 53.

Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada i prostorija dužni su odmah očistiti snijeg i led s pločnika uz zgradu i prilaza stanovima, zgradama i prostorijama u kojima stanuju ili obavljaju poslovnu djelatnost tako da je pristup uvijek moguć i siguran.

Članak 54.

Pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja javno prometnih površina dužna je odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon što prestane potreba, ukloniti materijal kojim je protiv poledice zasipana javno prometna površina.

VI. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Komunalno redarstvo

Članak 55.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi Komunalno redarstvo na način propisan posebnom odlukom.

Članak 56.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

1. rješenjem narediti fizičkih osobama, fizičkim osobama obrtnicima i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda; uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, trgovačke robe, naprava i drugih privremenih objekata i uređaja, tehnički neispravnih vozila, vozila bez registarskih oznaka, priključnih vozila i plovnih objekata; zabraniti obavljanje radova; zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone; naložiti vraćanje javne površine u prvobitno stanje;

2. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja;

3. izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;

4. pokrenuti prekršajni postupak.

Ako fizičke osobe, fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici uklonjenih protupravno postavljenih predmeta iz stavka 1. točke 2. ove Odluke iste ne preuzmu u roku od 45 dana od dana javne obavijesti sa uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 57.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 8., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 56 ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 58.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 8., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i56 ove Odluke.

Članak 59.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 8., 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53 i 56 ove Odluke.

Članak 60.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Izvršno tijelo Grada Opatije će, u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke, donijeti:

- poseban akt kojim će utvrditi plan lokacija za postavu reklama i reklamnih panoa, mjesta za oglašavanje i plakatiranje te propisati njihove standarde i način korištenja,

- poseban akt kojim će utvrditi standarde komunalne opreme iz članka 33. ove Odluke.

Članak 62.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/96 - pročišćeni tekst, 33/96 i 37/907) i odredba članka 5. Odluke o prekršajnim sankcijama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07).

Članak 63.

Ova Odluka stupa na snagu stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 109/07) i stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 125/08).

Klasa: 011-01/09-01/11

Ur. broj: 2156-01-01-09-1

Opatija, 30. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr