SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 13. Utorak, 31. ožujka 2009.
GRAD RIJEKA
73

69.

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007. - 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 01, 04/02, 13/02, 03/05, 09/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 08/ 07 i 44/07) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
gradskog područja Pećine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o Detaljnom planu uređenja gradskog područja Pećine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan je izradio »Arhitektonsko-građevinski atelje« d.o.o. iz Rijeke, Ive Marinkovića 14.

Članak 3.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 79,04 ha.

Kopneni dio površine iz stavka 2. ovoga članka iznosi 35,77 ha, a morski dio iznosi 43,27 ha.

Članak 4.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

A) TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavna mjesna ulica/cesta

3.1.2. Ostale ulice

3.1.3. Javna parkirališta

3.1.4. Javna garaža

3.1.5. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

3.4.4. Opskrba plinom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

9.1. Mjere zaštite zraka

9.2. Mjere zaštite od buke

9.3. Mjere zaštite voda

9.4. Mjere zaštite tla

9.5. Postupanje sa otpadom

9.6. Mjere zaštite od požara

9.7. Mjere zaštite od potresa

10. Uklanjanje građevina

B) GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i
komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.2. Komunalna infrastrukturna mreža
- vodoopskrba i odvodnja M 1:1000

2.3. Telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreža

- telekomunikacijska mreža, elektroopskrba
i javna rasvjeta M 1:1000

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža
- plinoopskrba M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje M 1:1000

C) OBVEZNI PRILOZI

I. Obrazloženje Plana

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.1.1. Program gradnje luke nautičkog turizma na Brajdici

2.1.2. Program gradnje i rekonstrukcije ostalih građevina

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna mreža

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Vodoopskrba

2.3.4. Odvodnja

2.3.5. Plinoopskrba

2.3.6. Elektroopskrba

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Izvod iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05) i Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07)

III. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana:

- Katastarski plan u mjerilu 1:1000, Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka,

- Odluka o Detaljnom planu uređenja područja Pećine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/ 02),

- Idejno rješenje luke nautičkog turizma,

- Idejno rješenje prometnice oznake OU-2,

IV. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07),

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispr. i 163/04),

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07),

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03),

- Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonski propisi kojima se uređuje zaštita od buke,

- Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08),

- Zakon o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/ 05, 111/06, 110/07 i 60/08),

- Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07),

- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08),

- Zakon o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07).

V. Zahtjevi i mišljenja na Plan

VI. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi Plana,

VII. Evidencija postupka izrade i donošenja Plana,

VIII. Sažetak za javnost.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 5.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Stambena namjena (S)

2) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

3) Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena (M2)

4) Javna i društvena namjena - upravna i pravosudna namjena (D1)

5) Javna i društvena namjena - socijalna namjena (D2)

6) Javna i društvena namjena - predškolska namjena (D4)

7) Javna i društvena namjena - osnovnoškolska namjena (D5)

8) Javna i društvena namjena - srednjoškolska namjena (D6)

9) Javna i društvena namjena - vjerska namjena (D7)

10) Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)

11) Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena (K2)

12) Ugostiteljsko-turistička namjena - hotel (T1)

13) Ugostiteljsko-turistička namjena - hostel (T4)

14) Luka nautičkog turizma (LN)

15) Sportska luka (LS)

16) Sportsko-rekreacijska namjena - sport (R1)

17) Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija (R2)

18) Sportsko-rekreacijska namjena - kupalište (R3)

19) Glavna mjesna ulica/cesta (GMC)

20) Ostala ulica (OU)

21) Kolno-pješačka površina (KP)

22) Garaža (G)

23) Javna garaža (G1)

24) Pješačka površina (PP)

25) Površina infrastrukturnih sustava (IS)

26) Javna zelena površina - javni park (Z1)

27) Javna zelena površina - igralište (Z2)

28) Javna zelena površina - vrt (Z3)

29) Zaštitna zelena površina (Z)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 6.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

Članak 7.

Postojećom građevinom na području obuhvata Plana smatra se građevina građena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te svaka druga građevina koja je sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja sa njom izjednačena.

Članak 8.

Unutar područja obuhvata Plana dozvoljena je gradnja novih građevina, rekonstrukcija postojećih građevina i uređenje površina građevnih čestica te gradnja i rekonstrukcija komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 9.

Veličina građevnih čestica prikazana je u tablici 1. koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Tablica 1.), a oblik građevnih čestica prikazan je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 10.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

Članak 11.

Radi uređenja morske obale dozvoljava se korekcija obalnog ruba nasipavanjem mora.

Članak 12.

Pojas mora u širini od 300,0 m od obalnog ruba određuje se kao površina za rekreaciju na moru, namijenjena kupanju i športovima na moru.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 13.

Veličina i površina građevina prikazani su u tablici 2. koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (u daljnjem tekstu: Tablica 2.).

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dio parametra veličine građevina koji se odnosi na najveću dozvoljenu visinu građevina na građevnoj čestici oznake T1-2 određen je člankom 16. i 17. ove Odluke.

Članak 14.

Postojeća građevina, za koju ovim Planom nije dozvoljeno povećanje broja etaža, može se rekonstruirati isključivo unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita.

Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, prilikom rekonstrukcija krova postojeće građevine dozvoljeno je povećanje postojeće visine građevine za najviše 0,5 m.

Članak 15.

Na građevnoj čestici oznake D-9 na kojoj se planira gradnja vjerske građevine, dozvoljeno je graditi zvonik iznad visinskih gabarita vjerske građevine utvrđenih u Tablici 2.

Najveća dozvoljena visina zvonika iz stavka 1. ovoga članka, mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog zemljišta, iznosi 17,0 m.

Članak 16.

Na građevnoj čestici oznake T1-2 najveća dozvoljena visina građevine utvrđuje se kako slijedi:

- za građevinu oznake »A« najveća dozvoljena visina određena je visinom vrha postojećeg nadozida potkrovlja te građevine,

- za građevinu oznake »B« najveća dozvoljena visina određena je apsolutnom visinskom kotom 36,8 m.n.m, odnosno postojećom visinom vrha najnižeg razdjelnog vijenca postojeće građevine oznake »A«;

- za građevinu oznake »C« najveća dozvoljena visina određena je apsolutnom visinskom kotom 24,04 m.n.m., odnosno visinom vrha poda prve etaže postojeće građevine oznake »A«,

- za građevinu oznake »D« najveća dozvoljena visina određena je apsolutnom visinskom kotom 19,05 m.n.m, odnosno završnom kotom poda etaže prizemlja postojeće građevine oznake »A«,

- za građevinu oznake »E« najveća dozvoljena visina određena je apsolutnom visinskom kotom 29,14 m.n.m, odnosno završnom kotom poda druge etaže postojeće građevine oznake »A«.

Članak 17.

Na građevoj čestici oznake T1-2 za građevine oznake »B«, »C«, »D« i »E« najveća dozvoljena visina između poda prve suterenske etaže i poda prizemlja građevine, odnosno između dva poda suterenskih etaža građevina iznosi 3,2 m.

2.3. Namjena građevina

Članak 18.

Na području namjene »Stambena namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija stambene građevine i to: obiteljske, višeobiteljske i višestambene građevine.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka ne dozvoljava se prenamjena stambenog u poslovni prostor.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, prenamjena stambenog u poslovni prostor dozvoljava se ako je stambeni prostor orjentiran prema javno-prometnoj površini i smješten u prizemnoj etaži građevine.

Članak 19.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija stambeno-poslovne građevine.

Unutar građevine iz stavka 1. ovoga članka pretežiti dio građevinske bruto površine građevine potrebno je urediti kao stambeni prostor, a preostalu površinu kao poslovni prostor.

Unutar građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka suterensku i/ili prizemnu etažu obvezno je urediti kao prostor poslovne namjene.

Članak 20.

Na građevnoj čestici oznake M1-1 najnižu suterensku etažu potrebno je urediti kao poslovni prostor i/ili sportsko-rekreacijski prostor.

Članak 21.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena« dozvoljava se rekonstrukcija poslovno-stambene građevine i/ili gradnja nove (zamjenske) građevine u slučaju uklanjanja postojeće građevine.

Unutar građevine iz stavka 1. ovoga članka pretežiti dio građevinske bruto površine građevine potrebno je urediti kao poslovni prostor, a preostalu površinu kao stambeni prostor.

U prizemlju građevine iz stavka 1. ovoga članka nije dozvoljeno uređenje stambenog prostora.

Članak 22.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - upravna i pravosudna namjena« »Javna i društvena namjena - socijalna namjena« i »Javna i društvena namjena - predškolska namjena« dozvoljava se rekonstrukcija postojeće građevine i uređenje građevne čestice.

Članak 23.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - osnovnoškolska namjena« dozvoljava se rekonstrukcija postojeće građevine, igrališta i uređenje građevne čestice.

Članak 24.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - srednjoškolska namjena« dozvoljava se rekonstrukcija postojeće građevine i uređenje građevne čestice.

Članak 25.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - vjerska namjena« dozvoljava se rekonstrukcija postojeće građevine i uređenje građevne čestice.

Članak 26.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« i Poslovna namjena - pretežito trgovačka namjena« dozvoljava se rekonstrukcija postojeće građevine i uređenje građevne čestice.

Članak 27.

Na području namjene »Ugostiteljsko-turistička namjena - hotel« dozvoljena je rekonstrukcija postojeće i gradnja nove građevine te uređenje građevne čestice.

Članak 28.

Na području namjene »Ugostiteljsko-turistička namjena - hostel« dozvoljena je rekonstrukcija postojeće građevine i uređenje građevne čestice.

Članak 29.

Na području namjene »Luka nautičkog turizma« dozvoljena je gradnja luke nautičkog turizma »Brajdica« s vezovima za plovila i građevinama pratećeg sadržaja, postavljanje infrastrukture te uređenje obale i obalnih površina.

Članak 30.

Na području namjene »Sportska luka« dozvoljena je rekonstrukcija sportske luke »Pećine« s vezovima za plovila, rekonstrukcija građevine pratećeg sadržaja, postavljanje infrastrukture te uređenje obale i obalnih površina.

Članak 31.

Na području namjene »Sportsko-rekreacijska namjena - sport« dozvoljena je rekonstrukcija postojeće građevine, gradnja nove građevine te uređenje građevne čestice za odvijanje sportskih aktivnosti.

Članak 32.

Na području namjene »Sportsko-rekreacijska namjena - rekreacija« dozvoljena je rekonstrukcija boćarskog igrališta u postojećim gabaritima.

Članak 33.

Na području namjene »Sportsko - rekreacijska namjena - kupalište« dozvoljena je rekonstrukcija postojećih plaža i obalne šetnice te gradnja i uređenje novih plaža i pješačke šetnice korekcijom obalnog ruba i nasipavanjem mora.

Na području kupališta dozvoljeno je postavljanje tuševa, kabina za presvlačenje i sezonskih privremenih građevina za ugostiteljsku i trgovačku namjenu u funkciji osnovne namjene.

Članak 34.

Na području namjene »Glavna mjesna ulica/cesta« dozvoljena je rekonstrukcija postojećih glavnih mjesnih ulica/cesta i to: Ulice Šetalište XIII. divizije i Ulice Janka Polić Kamova.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je postavljanje podzemnih telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

Članak 35.

Na području namjene »Ostala ulica« dozvoljena je rekonstrukcija postojećih ostalih ulica i to: Ulice Vevčevski prolaz i Ulice Pećine te gradnja novoplaniranih ostalih ulica na građevnim česticama oznake OU-2 i OU-4.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje površina za kretanje i parkiranje vozila te postavljanje podzemnih telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

Članak 36.

Na području namjene »Kolno-pješačka površina« dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija kolno-pješačkih puteva.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje površina za kretanje i parkiranje vozila te polaganje podzemnih telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

Članak 37.

Na području namjene »Garaža« dozvoljava se rekonstrukcija postojeće i gradnja novoplanirane garaže za smještaj vozila.

Članak 38.

Na području namjene »Javna garaža« dozvoljava se gradnja javne garaže za smještaj vozila.

Krov javne garaže iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao zelenu površinu.

Članak 39.

Na području namjene »Pješačke površine« dozvoljena je rekonstrukcija, gradnja i uređenje pješačkih nogostupa i stuba.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je postavljanje podzemnih telekomunikacijskih i komunalnih infrastrukturnih vodova.

Članak 40.

Na području namjene »Površina infrastrukturnih sustava« dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija građevina infrastrukturnog sustava, gradnja instalacija i uređaja za provođenje mjera zaštite okoliša, uređenje građevne čestice za smještaj vozila, prometnih i manipulativnih površina, hortikulturno uređenje i slično.

Članak 41.

Na području namjene »Javne zelene površine - javni park« dozvoljeno je hortikulturno uređenje te opremanje postojećih parkova urbanom i parkovnom opremom.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređivanje i opremanje igrališta namijenjenih igri i razonodi djece.

Članak 42.

Na području namjene »Javne zelene površine - igralište« dozvoljeno je uređivanje i opremanje igrališta namijenjenih igri i razonodi djece.

Članak 43.

Na području namjene »Javne zelene površine - odmorište, vrt« dozvoljava se hortikulturno uređenje te opremanje površina parkovnom opremom.

Članak 44.

Na području namjene »Zaštitne zelene površine« dozvoljeno je hortikulturno uređenje površina u skladu s prirodnim osobitostima područja.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 45.

Obvezni građevni pravac novih građevina određen je kartografskim prikazom broj 4.

Građevina se s najmanje 1/2 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/- 1,5 m.

Članak 46.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu dozvoljava se gradnja osnovne građevine, pomoćne građevine u funkciji stanovanja i pomoćne građevine u funkciji uređenja okućnice, sukladno namjeni određenoj Planom.

Pomoćna građevina u funkciji stanovanja, u smislu ove Odluke, je garaža, kotlovnica, spremište i slično.

Pomoćna građevina u funkciji uređenja okućnice, u smislu ove Odluke, je vrtni paviljon, sjenica, bazen i slično.

Najveća dozvoljena visina pomoćne građevine iznosi 3,0 m.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvan gradivog dijela građevne čestice, dozvoljena je gradnja garaže i pomoćne građevine u funkciji uređenja okućnice ukoliko to ne umanjuje kvalitetu stanovanja u okolnim stambenim građevinama.

Gradnja garaže iz stavka 5. ovoga članka dozvoljava se na rubu građevne čestice prema javno-prometnoj površini samo u slučaju kad je visinska kota pristupne ceste uzdignuta najmanje 3,0 m u odnosu na završnu kotu prizemlja garaže.

Gradnja pomoćne građevine u funkciji uređenja okućnice iz stavka 5. ovoga članka dozvoljava se na rubu građevne čestice prema susjednoj građevnoj čestici samo u slučaju kad je visinska kota zemljišta susjedne građevne čestice prema pomoćnoj građevini uzdignuta najmanje 3,5 m u odnosu na završnu kotu prizemlja te građevine.

Površina pomoćne građevine iz stavka 1. ovoga članka, koja se gradi kao zatvorena građevina, ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice (kig) te u obračun koeficijenta građevne čestice (kis).

Članak 47.

Izvan gradivog dijela građevne čestice oznake S-34 dozvoljava se gradnja balkona na pročelju građevine koje je orijentirano prema građevnoj čestici oznake M1-1.

Balkon iz stavka 1. ovoga članka može biti konzolno istaknut za najviše 2,0 m u odnosu na liniju postojećeg pročelja građevine.

Članak 48.

Na području namjene »Javna i društvena namjena - srednjoškolska namjena«, »Javna i društvena namjena - vjerska namjena«, »Ugostiteljsko-turistička namjena- hotel« i »Sportsko-rekreacijska namjena - sport« izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja i postavljanje:

- stubišta, rampe i vanjske terase, najveće dozvoljene visine 1,50 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz stubište, rampu odnosno vanjsku terasu do najviše točke subišta, rampe odnosno vanjske terase,

- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad ulaza u građevinu,

- objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- podzemnih i nadzemnih uređaja: spremišta goriva, otpadnih materijala, agregata, baterija solarnih kolektora, dizalica topline i slično.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 49.

Vrsta krova nije određena.

Nagib kosog krova iznosi najviše 23 stupnja.

Za krov građevine dozvoljava se uporaba svih vrsta pokrova osim bitumenskih, salonitnih i drvenih pokrova te ravnog crijepa.

Na krovu građevine dozvoljeno je postavljanje sunčanih kolektora, a unutar zone zaštite kulturno povijesne cjeline i građevina postavljanje sunčanih kolektora dozvoljava se isključivo uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 50.

Prilikom rekonstrukcije postojeće građevine, arhitektonski izraz građevine potrebno je uskladiti s arhitektonskim izrazom građevina bliske ili jednake tipologije.

Ovim Planom ne ograničava se izbor materijala i tipologije gradnje.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u oblikovanju i organizaciji pročelja nije dozvoljeno:

- izvođenje krovnog vijenca konzolnim prepuštanjem krovnog grednika,

- upotreba drva za oblikovanje konstruktivnih dijelova pročelja i detalja kao što su zabat, vijenac, lođa, vidljivi podgled i slično, osim ako ti konstruktivni dijelovi pročelja i detalji nisu izvorni dijelovi građevine,

- oblikovanje pročelja na motivu luka »na koljeno«.

Članak 51.

Prilikom rekonstrukcije postojeće građevine koja ima ambijentalnu i stilsku vrijednost ne dozvoljava se uklanjanje arhitektonske plastike pročelja (erte, portali, međukatni i završni vijenci, ukrasi izvedeni u žbuci i slično).

Članak 52.

Na pročelju građevine orjentiranom prema javno-prometnoj površini ne dozvoljava se postavljanje antenske naprave, rashladnog uređaja, ventilacijskog otvora i slično.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, rashladni uređaj može se ugraditi unutar građevne stolarije, izloga, parapeta prozorskog otvora, lođe odnosno balkona, pod uvjetom da se takvom ugradnjom ne remeti arhitektonska kompozicija pročelja, ne uklanja ili oštećuje arhitektonska plastika građevine izvedena kamenom ili žbukom i slično te pod uvjetom da mjesto ugradnje ne bude izloženo pogledu s javno-prometne površine.

Antensku napravu dozvoljeno je postavljati na krov građevine.

Članak 53.

Na pročelju građevine dozvoljeno je postavljanje tende, nadstrešnice i slično, pod uvjetom da se njihovim postavljanjem ne utječe na slobodan profil potreban za kretanje pješaka i vozila, postavljanje urbane opreme te drugih posebnih uvjeta korištenja javne i prometne površine.

Članak 54.

Na građevnim česticama oznake M1-1 i M1-4 planirana je gradnja građevina koje treba arhitektonski komponirati visinskim stupnjevanjem volumena i vodoravnom raščlambom pročelja.

Visinsko stupnjevanje volumena potrebno je postići terasastim načinom gradnje građevine, a vodoravnu raščlambu pročelja potrebno je postići različitim oblikovanjem suterenskih pročelja u odnosu na oblikovanje nadzemnih pročelja građevine.

Članak 55.

Pročelja građevine na građevnoj čestici oznake M2-1 potrebno je arhitektonski prilagoditi okolini postojećih rezidencijalnih građevina u Ulici Šetalište XIII. divizije.

Članak 56.

Najmanje 80% pročelja građevine oznake »E« na građevnoj čestici oznake T1-2 potrebno je arhitektonski oblikovati kao prozirno pročelje.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 57.

Način uređenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, površinu za pristup građevini, pješačku površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno urediti uvažavajući funkcionalna i oblikovna svojstva pejsaža.

Članak 58.

Na građevnim česticama oznake S-155, S-159, S-171 i S- 172 planiranim za gradnju stambene građevine, najmanje 40% građevne čestice potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti temeljem projekta krajobrazne arhitekture kao sastavnim dijelom idejnog i glavnog projekta za gradnju građevine na tim česticama.

Članak 59.

Neizgrađene djelove građevne čestice oznake T1-2 potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti temeljem projekta krajobrazne arhitekture kao sastavnim dijelom idejnog i glavnog projekta za gradnju građevina na toj građevnoj čestici.

Članak 60.

Dio obalnog ruba na području namjene »Športsko- rekreacijska namjena - kupalište« koji je u dodiru s morem, potrebno je urediti kao kupalište i/ili obalnu šetnicu te prostor za odvijanje rekreacijskih aktivnosti na moru.

Članak 61.

Na području namjene »Stambena namjena«, »Javna i društvena namjena - upravna i pravosudna namjena«, »Javna i društvena namjena - predškolska namjena«, »Javna i društvena namjena - osnovnoškolska namjena«, »Javna i društvena namjena - srednjoškolska namjena«, »Luka nautičkog turizma«, »Sportska luka« i »Sportsko - rekreacijska namjena - sport« građevnu česticu dozvoljeno je ograditi.

Najveća dozvoljena visina ograde prema javno-prometnoj površini iznosi 1,80 m, osim na području namjene »Sportsko - rekreacijska namjena - sport« na kojem najveća dozvoljena visina ograde iznosi 3,0 m.

Ograda iz stavka 2. ovoga članka može se izvesti kao puna ili čvrsta ograda u visini od najviše 1,0 m i to uporabom kamena, betona, opeke i sličnog materijala, sukladno tipologiji gradnje ograda na susjednim građevnim česticama, a u preostaloj visini ograda se izvodi kao prozirna uporabom metala, opeke, živice i sličnog materijala.

Najveća dozvoljena visina ograde prema građevnim česticama koje nisu javno-prometna površina iznosi 1,80 m i može biti izvedena kao puna ograda.

Članak 62.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, asfaltom u boji i sličnim materijalom te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postavljanje nadstrešnice i pergole.

Članak 63.

Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,50 m, a ako je visina zida veća od 1,50 m tada je zid potrebno izvesti terasasto.

Širina terase između potpornih i/ili obložnih zidova, koju je potrebno ozeleniti, iznosi najmanje 0,50 m.

U širinu ozelenjene terase iz stavka 2. ovoga članka nije uračunata debljina zida.

Potporni i/ili obložni zid izvodi se uporabom betona ili kamena.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina potpornog i/ili obložnog zida može iznositi do 3,0 m, a prema javno-prometnoj površini isti je potrebno izvesti kao oblikovanu strukturu.

Članak 64.

Smještaj vozila unutar područja obuhvata ovoga Plana potrebno je osigurati u garažno-parkirnim građevinama, na parkirališnim površinama te uličnim parkiranjem.

Članak 65.

Svaka građevna čestica na kojoj se planira gradnja nove i/ili rekonstrukcija postojeće građevine mora imati osiguranu površinu za smještaj vozila.

Broj parkirališnih/garažnih mjesta utvrđuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

- za stan do 59 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta,

- za stan neto razvijene površine veće od 101 m2 potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta;

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu, na tri do šest osoba (posjetitelja/ zaposlenih) u hotelu, motelu, pansionu i slično, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto;

- za zdravstvenu djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine u ambulanti, poliklinici, domu zdravlja i socijalnoj ustanovi, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za školsku djelatnost i djelatnost visokog obrazovanja, na jednu učionicu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za predškolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi potrebno je osigurati četiri parkirališna mjesta,

- za športsku djelatnost, na deset sjedećih mjesta u igralištu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za rekreativnu djelatnost, na 500 m2 bruto razvijene i uređene površine za rekreaciju potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za rekreativno područje kupališta čija dužina mjerena obalnim rubom iznosi 50 m potrebno je osigurati dva parkirališna mjesta;

- na građevnoj čestici oznake LN-1 planiranoj za gradnju luke nautičkog turizma potrebno je osigurati 125 parkirališnih mjesta za automobile i 20 parkirališnih mjesta za motocikle.

Članak 66.

Izuzetno od odredbe članka 65. stavka 1. ove Odluke, površinu za smještaj vozila za građevnu česticu oznake D2-1 i D7-1 potrebno je osigurati uličnim parkiranjem na građevnoj čestici oznake GMC-1.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 67.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Članak 68.

Mjesto priključenja građevne čestice na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

Članak 69.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za jednosmjernu cestu iznosi 4,50 m, a najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,0 m.

3.1.1. Glavna mjesna ulica/cesta

Članak 70.

Na području obuhvata Plana glavne mjesne ulice/ceste su:

1) Šetalište XIII. divizije i

2) Ulica Janka Polića Kamova.

Osnovni tehnički elementi za rekonstrukciju i uređenje glavne mjesne ulice/ceste određuju se kako slijedi:

- širina prometnog traka iznosi 3,50 m,

- najmanja dozvoljena širina pješačkog nogostupa iznosi 1,60 m,

- poprečni nagib iznosi od 2,5% do 4,0%,

- najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 7%.

3.1.2. Ostale ulice

Članak 71.

Na području obuhvata Plana ostale ulice su:

1) Ulica Vevčevski prolaz i

2) Ulica Pećine.

Na građevnoj čestici oznake OU-2 i OU-4 planirana je gradnja ostale ulice.

Osnovni tehnički elementi za gradnju, rekonstrukciju i uređenje ostale ulice na području obuhvata ovoga Plana određuju se kako slijedi:

- širina prometnog traka iznosi 3,0 m,

- najmanja dozvoljena širina pješačkog nogostupa iznosi 1,60 m,

- poprečni nagib iznosi od 2,5% do 4,0%,

- najveći dozvoljeni uzdužni nagib iznosi 16%.

3.1.3. Javna parkirališta

Članak 72.

Javna parkirališta planiraju se na području namjene »Kolno-pješačke površine«.

Način gradnje i uređenja javnih parkirališta iz stavka 1. ovoga članka određen je kartografskim prikazom broj 2.1.

3.1.4. Javna garaža

Članak 73.

Na građevnoj čestici oznake G1-1 planira se gradnja poluukopane garaže.

Krov garaže iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti temeljem projekta krajobrazne arhitekture kao sastavnim dijelom idejnog i glavnog projekta za gradnju garaže na toj građevnoj čestici.

Prilikom gradnje garaže iz stavka 1. ovoga članka potrebno je zadržati više od 50% površine postojećeg zida prema Ulici Šetalište XIII. divizije.

3.1.5. Pješačke površine

Članak 74.

Gradnju i uređenje pješačkih površina potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Članak 75.

Povezivanje pješačkih površina na području obuhvata Plana potrebno je izvesti gradnjom javnih stubišta, sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Najmanja dozvoljena širina stubišnog kraka novog javnog stubišta iznosi 2,0 m.

Najveća dozvoljena visina stube iznosi 15 cm, a najveći dozvoljeni broj stuba u jednom kraku iznosi 10 stuba.

Članak 76.

Na građevnim česticama oznake od R3-1 do R3-10 dozvoljena je gradnja i uređenje obalne šetnice.

Najmanja dozvoljena širina obalne šetnice iznosi 2,0 m.

Ostali uvjeti uređenja obalne šetnice iz stavka 1. ovoga članka određeni su kartografskim prikazima broj 2.1. i 3.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 77.

Na građevnoj čestici oznake LN-1 planirana je gradnja lukobrana, gatova, obala, obalnih površina i građevina u funkciji luke nautičkog turizma.

Način gradnje lukobrana i gatova iz stavka 1. ovoga članka nije određen Planom.

Članak 78.

Na građevnoj čestici oznake LS-1 planirana je rekonstrukcija obala, obalnih površina i postojeće građevine u funkciji sportske luke te održavanje lukobrana i čišćenje morskog dna radi održavanja dubine akvatorija luke.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 79.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi i postavljati sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 80.

Trasa komunalne infrastrukturne mreže određena je kartografskim prikazima od broja 2.1. do broja 2.6.

Mrežu komunalne infrastrukturne potrebno je graditi ispod javnih površina.

Mjesto priključenja nove građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukturne mreže određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 81.

Novoplaniranu opskrbnu mrežu pitkom vodom potrebno je graditi od suvremenih cijevi predviđenih za radni tlak od najmanje 10 bara.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 82.

Postojeću mrežu odvodnje otpadnih voda potrebno je dopunjavati uporabom suvremenih cijevi s revizionim oknima i spojem u planirani sustav razdjelne kanalizacije.

Članak 83.

Otpadne vode potrebno je odvoditi planiranim sustavom fekalne kanalizacije.

Oborinske krovne i/ili pročišćene vode sa parkirališnih i prometnih površina potrebno je upuštati u sustav oborinske kanalizacije.

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 84.

Priključak novih objekata i uređaja javne rasvjete na postojeću elektroopskrbnu mrežu potrebno je izvesti podzemnim kabelima.

Postojeće zračne elektroopskrbne vodove potrebno je prilikom njihove rekonstrukcije izvesti kao podzemne, pod uvjetom da to dozvoljavaju tehnički uvjeti priključenja postojećih građevina na elektroopskrbnu mrežu.

Članak 85.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se postavljanje objekta i/ili uređaja komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže, pod uvjetom da se ne narušava okoliš.

Kod postavljanja objekta i/ili uređaja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se ugradnja oblikovanih vizualnih barijera.

Članak 86.

Ako se za potrebe novoplanirane građevine ne može osigurati potrebna vršna snaga iz postojećih i planiranih trafostanica potrebno je graditi zasebnu trafostanicu unutar te građevine.

3.4.4. Opskrba plinom

Članak 87.

Priključak na opskrbnu mrežu plinom potrebno je izvesti uporabom suvremenih cijevi za provođenje prirodnog plina.

Prilikom izvedbe plinskih priključaka postojećih građevina na plinoopskrbnu mrežu potrebno je ugraditi ormarić za plinski priključak.

Smještaj ormarića za plinski priključak iz stavka 2. ovoga članka na pročelju građevine koja se nalazi unutar zone zaštite kulturno povijesne cjeline i građevina dozvoljava se isključivo uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 88.

Na području namjene »Javna zelena površina - javni park« dozvoljava se hortikulturno uređenje i opremanje urbanom i parkovnom opremom postojećih parkova te uređenje i opremanje igrališta.

Prilikom uređenja i opremanja igrališta iz stavka 1. ovoga članka, površina igrališta može iznositi najviše 10% ukupne površine građevne čestice.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na površini građevne čestice oznake Z1-8 dozvoljava se gradnja građevine javnog sanitarnog čvora najveće dozvoljene površine 12 m2.

Članak 89.

Na području namjene »Javna zelena površina - odmorište, vrt« dozvoljava se hortikulturno uređenje te opremanje parkovnom opremom postojećih i novih odmorišta i vrtova.

Članak 90.

Na području namjene »Javna zelena površina - igralište« dozvoljeno je uređivati igrališta opremljena spravama i napravama koje su namijenjene igri i razonodi djece.

Članak 91.

Na području namjene »Zaštitna zelena površina« gradnja i uređenje zelenih površina imaju zaštitnu i oblikovnu funkciju.

Članak 92.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće zelenilo te ga dopunjavati autohtonim raslinjem.

Članak 93.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stablašica.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 94.

Unutar područja pomorskog dobra dozvoljavaju se zahvati na obalnom rubu radi povećanja kapaciteta plaža i gradnje obalnog puta.

Članak 95.

U cilju očuvanja krajobrazne vrijednosti područja, nasipavanje mora radi formiranja plaža na građevnim česticama oznake R3-1, R3-3, R3-4, R3-6, R3-8 i R3-9 potrebno je izvesti blagim pokosom od postojećeg obalnog ruba do izobate od -2,0 do -3,0 m.n.m.

Nove plažne površine potrebno je nasipavati drobljenim kamenom.

Članak 96.

Potporne zidove uz obalu mora potrebno je graditi prirodnim kamenom i/ili opekom.

Članak 97.

Dio područja obuhvata Plana nalazi se u zoni zaštite kulturno povijesne cjeline i građevina Urbanističke cjeline grada Rijeke broj Z-2691, sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP-I/ 612-08/06-06/0162; Urbroj: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine

Pojedine građevine u Ulici Janka Polića Kamova su u kartografskom prikazu broj 4. označene kao »definirana arhitektura«.

Prije izrade projektne dokumentacije za gradnju i/ili rekonstrukciju građevine unutar zone zaštite kulturno povijesne cjeline i građevina iz stavka 1. ovoga članka, odnosno rekonstrukciju pojedinih građevina iz stavka 2. ovoga članka, potrebno je od Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci zatražiti posebne uvjete zaštite kulturnog dobra.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 98.

Uvjeti i način gradnje građevina prikazani su kartografskim prikazom broj 4.

Članak 99.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se prenamjena tavana u stambeno potkrovlje ako se time ne narušava izvorni arhitektonski sklop građevine.

Prilikom prenamjene iz stavka 1. ovoga članka, na građevnoj čestici potrebno je osigurati dodatna parkirališna mjesta sukladno članku 65. ove Odluke.

U slučaju da na građevnoj čestici iz stavka 2. ovoga članka ne postoje prostorne mogućnosti za smještaj dodatnih parkirališnih mjesta, potrebe za parkiranjem vozila mogu se osigurati uličnim parkiranjem.

U stambenom potkrovlju dozvoljena je ugradnja krovnih prozora ako njihova vertikalna projekcija ne iznosi više od 10% dužine pročelja.

Članak 100.

Na građevnim česticama oznake M1-1, M1-4, M2-1, R1- 3, D6-1 i T1-2 dozvoljava se gradnja poluukopanih i ukopanih garaža.

Unutar garaža iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja i uređenje infrastrukturnih i pogonskih objekata i uređaja te pomoćnih prostora u funkciji garaže koji mogu zauzimati najviše 10 % ukupne površine garaže.

Članak 101.

Na građevnoj čestici oznake P-26 planirana je gradnja javnog stubišta koje povezuje nogostup Ulice Šetalište XIII. divizije sa morskom obalom.

Ispod građevine javnog stubišta iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je izvesti funkcionalnu vezu koja povezuje suterenske etaže građevina planiranih za gradnju na građevnim česticama oznake M1-1 i M1-4.

Članak 102.

Na građevnoj čestici oznake R-3 krov garaže potrebno je urediti kao športsko-rekreacijsku površinu.

Članak 103.

Na krovu ukopane garaže planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake T1-2 dozvoljava se gradnja dizala i nadstrešnice za kolni i pješački ulaz u garažu.

Tlocrtna površina dizala i nadstrešnice iz stavka 1. ovoga članka iznosi najviše 30 m2, a njihova najveća dozvoljena visina jednaka je najmanjoj visini koja zadovoljava tehničke uvjete za kolni i pješački ulaz u garažu.

Dizalo i nadstrešnicu iz stavka 1. ovoga članka potebno je oblikovati kao prozirnu konstrukciju.

Članak 104.

Na građevnoj čestici oznake LN-1 dozvoljena je gradnja luke nautičkog turizma.

Kapacitet luke iz stavka 1. ovoga članka iznosi 118 komercijalnih vezova i 80 nekomercijalnih vezova namijenjih plovilima različitih dimenzija.

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja lučke obale, lukobrana i gatova, navoza i dizalice, benzinske crpke za opskrbu plovila gorivom te drugih građevina i površina u funkciji luke.

Članak 105.

Lukobran luke nautičkog turizma planiran za gradnju na građevnoj čestici oznake LN-1 nastavlja se na manipulativnu obalu kontejnerskog terminala.

Prilikom gradnje lukobrana iz stavka 1. ovoga članka nožica lukobrana koja se uređuje na morskom dnu mora se graditi tako da se na mjestu linije gradivog dijela lukobrana osigura slobodan gaz za brodove kontejnerskog terminala do morske dubine od 14,5 m.

Članak 106.

Na građevnoj čestici oznake LS-1 dozvoljena je rekonstrukcija sportske luke.

Kapacitet luke iz stavka 1. ovoga članka iznosi 45 vezova namijenjenih sportskim plovilima.

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je rekonstrukcija lučke obale, lukobrana, gatova i pratećih građevina te objekata i uređaja infrastrukture.

Članak 107.

Na morskom dijelu obuhvata Plana dozvoljavaju se zahvati ekološki održivog korištenja morske vode za

potrebe termotehničkih sustava građevina ako to ne remeti korištenja priobalnog pojasa za rekreacijsku namjenu.

Zahvate iz stavka 1. ovoga članka potrebno je izvesti potpunim ukapanjem u tlo i uranjanjem u morsku vodu na dubini od najmanje 15,0 m.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povjesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 108.

Prije izrade projektne dokumentacije za gradnju luke nautičkog turizma na građevnoj čestici oznake LN-1, potrebno je provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš, sukladno pozitivnim propisima kojima se uređuje procjena utjecaj na okoliš.

Članak 109.

Gradnja i/ili rekonstrukcija građevine unutar zone zaštite kulturno povijesne cjeline i građevina iz članka 97. stavka 1. ove Odluke odnosno rekonstrukcija pojedinih građevina iz članka 97. stavka 2. ove Odluke, dozvoljava se isključivo uz prethodno odobrenje Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 110.

Postojeća građevina na građevnoj čestici oznake D6-1 je rodna kuća književnika Janka Polića Kamova.

Prilikom rekonstrukcije građevine is stavka 1. ovoga članka potrebno je u najvećoj mjeri poštivati izvorno stanje građevine.

Članak 111.

Park Augusta Cesarca na građevnoj čestici oznake Z1-1 predstavlja vrijednu parkovnu površinu koja se ovim Planom štiti te se planira njegova kvalitetna obnova u duhu gradskog perivoja čije su vizure otvorene prema moru.

Članak 112.

Spomenik stradanju domoljuba u II. Svjetskom ratu u Ulici Stube trinaestorice streljanih potrebno je zaštiti od oštećenja nastalih prilikom izvođenja građevinskih radova obnove pročelja građevina na koje se spomenik oslanja.

Članak 113.

Postojeći obostrani gradski drvored u Ulici Janka Polića Kamova nužno je obnavljati kao vrijedni dio prirode.

8. Mjere provedbe plana

Članak 114.

Gradnji građevina i uređenja površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Mjere zaštite zraka

Članak 115.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 178/04, 110/07 i 60/08) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje - I. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari u zraku propisanih Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (»Narodne novine« broj 133/05).

Članak 116.

U novoplaniranim poslovnim građevinama potrebno je promicati gradnju plinskih kotlovnica, a ako se kao energent upotrebljava lož ulje obvezna je uporaba niskosumpornog lož ulja sa sadržajem sumpora od najviše 1%.

9.2. Mjere zaštite od buke

Članak 117.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03 i 100/04) te podzakonskim propisima kojima se regulira zaštita od buke.

Članak 118.

Dijelove Ulice Janka Polića Kamova koji su izloženi buci zbog blizine magistralne željezničke pruge Rijeka - Zagreb potrebno je zaštititi postavljanjem zvučne barijere sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Dijelovi zvučne barijere iz stavka 1. ovoga članka moraju biti izvedeni od prozirnog materijala.

Članak 119.

Izvođenje radova s bučnim alatima unutar područja obuhvata Plana nisu dozvoljeni u vremenu od 22 do 06 sati.

9.3. Mjere zaštite voda

Članak 120.

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05) i sukladno »Studiji kanalizacijskih sustava riječkog područja (IGH - PC Rijeka elaborat broj 5100-1-514994/96 Rijeka 1996/97)«.

Članak 121.

Oborinske vode sa parkirališnih površina kapaciteta većeg od 10 parkirališnih mjesta i oborinske vode sa prometnih površina moraju se prije upuštanja u sustav javne oborinske kanalizacije obavezno pročistiti pjeskolovom i separatorom ugljikovodika.

Članak 122.

Otpadne vode nastale pranjem trupa i popravka plovila, otpadne vode iz kuhinja restorana i praonica rublja te tehnološke vode iz servisa i radionica na građevnim česticama oznake LN-1 i LS-1 potrebno je sprovoditi te upuštati u sustav javne odvodnje.

Otpadne i tehnološke vode iz stavka 1. ovoga članka, prije upuštanja u javni sustav odvodnje, moraju se pročistiti odgovarajućim uređajem odabir kojega mora odgovarati kakvoći otpadne i tehnološke vode koju je potrebno pročistiti.

Otpadne vode iz kuhinja, restorana i praonica rublja iz stavka 1. ovoga članka, prije upuštanja u javni sustav odvodnje, moraju se pročistiti separatorima masti i ulja te separatorima deterdženata.

U dijelu akvatorija na građevnim česticama oznake LN- 1 i LS-1 potrebno je spriječiti onečišćenja mora, a naročito onečišćenja mora fizičkim i kemijskim tvarima (ugljikovodici, derivati nafte i slično).

Članak 123.

Otpadne tvari iz plovila privezanih uz gatove na građevnim česticama oznake LN-1 LS-1 te iz pokretnih sanitarnih kabina moraju se redovito prazniti i odvoziti u Centralni uređaj za pročišćavanja otpadnih voda (CUPOV).

9.4. Mjere zaštite tla

Članak 124.

Zaštitu tla potrebno je provoditi sukladno mjerama sprječavanja oštećivanja ekoloških funkcija tla.

Pri izvedbi zemljanih radova nije dozvoljeno unošenje u tlo otpadnih i drugih tvari.

Na prometnim površinama nije dozvoljeno pranje vozila i strojeva, odlijevanje vode onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima te odlaganje tehnološkog i drugog otpada.

9.5. Postupanje s otpadom

Članak 125.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07 i 60/08).

9.6. Mjere zaštite od požara

Članak 126.

Zaštitu od požara potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07) i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08).

Članak 127.

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara potrebno je, u nedostatku pozitivnih propisa, primjenjivati numeričku metodu TRVB 100 ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod projektiranja i gradnje podzemnih garaža potrebno je, u nedostatku pozitivnih propisa, primjenjivati numeričku metodu TRVB 106.

Kod određivanja udaljenosti između građevina potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i pročeljnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugo.

Ako se grade slobodnostojeće niske građevine, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini više građevine, odnosno najmanje 6,0 m.

Međusobna udaljenost kod stambeno-poslovnih građevina ne može biti manja od visine sljemena krovišta više građevine.

Ako se ne može postići najmanja propisana udaljenost među građevinama potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

Članak 128.

Projektiranje i rekonstrukciju cesta/ulica potrebno je izvršiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/ 03).

Članak 129.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje gradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine« broj 8/06).

Članak 130.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina plinova, moraju se pošivati odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) i propisa donesenih na temelju tog Zakona.

9.7. Mjere zaštite od potresa

Članak 131.

Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07).

Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/03 i 26/05).

10. Uklanjanje građevina

Članak 132.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje određene su kartografskim prikazom broj 4.1.

III. POSEBNA ODREDBA

Članak 133.

Kod gradnje nove građevine te uređenja javne površine potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 151/05 i 61/07).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 134.

Elaborat Plana izrađen je u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 135.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 136.

Tekstualni i grafički dijelovi te obvezni prilozi Plana iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

Članak 137.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/45

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-2

Rijeka 26. ožujka 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=607&mjesto=51000&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr